Послуги поліклініки та податок на прибуток

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Червень, 2009/№ 21
В обраному У обране
Друк
Відповідь на запитання

ПОСЛУГИ ПОЛІКЛІНІКИ ТА ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

 

Ольга ВІТКОВСЬКА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Поліклініка здає вільні приміщення в оренду приватним підприємцям. Чи підлягає обкладенню податком на прибуток дохід, отриманий від такої діяльності?

Цього року поліклініка стала надавати послуги з перед- та післярейсового огляду водіїв. Чи належать доходи від надання таких послуг до власних надходжень установи (підгрупа 1 групи I — плата за послуги, що надаються бюджетними установами відповідно до їх функціональних повноважень)? Чи є ці доходи оподатковуваними?

(м. Харків)

 

Порядок оподаткування доходів бюджетних установ та організацій неодноразово розглядався на шпальтах нашої газети. Тому, перш ніж відповісти на поставлене запитання, ще раз нагадаємо основні правила, якими слід керуватися в цьому питанні.

Слід пам’ятати, що

Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР (далі — Закон про податок на прибуток) установлено: платниками податку на прибуток є суб’єкти господарської діяльності, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи та організації, які здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку (п.п. 2.1.1 ст. 2).

Водночас, як відомо, бюджетні установи

є неприбутковими . Це зафіксовано безпосередньо у ст. 2 Бюджетного кодексу України від 21.06.2001 р. № 2542-III. Також згідно з абзацом «а» п.п. 7.11.1 ст. 7 Закону про податок на прибуток органи державної влади України, органи місцевого самоврядування і створені ними установи та організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів (тобто бюджетні установи), належать до неприбуткових.

Статусу неприбуткової установи (організації) вони набувають після внесення до Реєстру неприбуткових установ і організацій та присвоєння відповідної ознаки неприбутковості.

Які ж доходи, що отримуються бюджетними установами, не обкладаються податком на прибуток? Це насамперед доходи, які визначено

п.п. 7.11.2 Закону про податок на прибуток, а саме:

— кошти або майно, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

— пасивні доходи (доходи, отримані у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат та відшкодувань, а також роялті);

— кошти або майно, що надходять як компенсація вартості отриманих державних послуг, у тому числі доходи державних професійно-технічних навчальних закладів, отримані від виготовлення та реалізації товарів (виконання робіт, надання послуг), пов’язаних з їх основною, статутною діяльністю;

— дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах благодійної, у тому числі гуманітарної чи технічної допомоги, що надаються відповідно до умов міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано ВРУ, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, що надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

Підпунктом 7.11.8 ст. 7 Закону про податок на прибуток

передбачено, що такі доходи зараховуються до складу кошторисів (на спеціальний рахунок) на утримання таких неприбуткових організацій та використовуються виключно на фінансування видатків такого кошторису (включаючи фінансування господарської діяльності згідно з їх статутами). Крім того, зазначено: переліки платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами, установлюється Кабміном.

У

листі від 21.09.2000 р. № 816/3/15-1211 ДПАУ підкреслила: до спеціального фонду держбюджету без оподаткування можуть зараховуватися тільки ті кошти, що надходять до бюджетних установ відповідно до нормативно-правових актів, які затверджено КМУ. В іншому разі доходи, які не передбачено та не визначено Кабміном, підлягають оподаткуванню на загальних підставах за ставкою 25 % до об’єкта оподаткування. Суми податку на прибуток має бути передбачено у видатках спеціального фонду під час складання кошторисів.

Нагадаємо: перелік власних надходжень бюджетних установ визначено

постановою КМУ «Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання» від 17.05.2002 р. № 659 (далі — постанова № 659). Крім того, для відповідної галузі окремими постановами КМУ затверджено переліки дозволених платних послуг, які можуть надавати ті чи інші установи. Так, для закладів охорони здоров’я такий перелік затверджено постановою КМУ «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних установах охорони здоров’я та вищих медичних установах освіти» від 17.09.96 р. № 1138 (далі — постанова № 1138).

Таким чином, отримані закладами охорони здоров’я доходи, передбачені зазначеними вище нормативними документами,

не обкладаються податком на прибуток.

Крім того, зауважимо: доходи, що

не належать до жодної з груп власних надходжень, а також до інших коштів спеціального фонду держбюджету, не є доходами бюджетної установи і їх має бути перераховано до держбюджету . На це звертало увагу Держказначейство України в листі від 13.04.2007 р. № 3.3-07/877-4520 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2007, № 17).

Тепер повернемося до запитання.

 

Надання майна в оренду

Доходи бюджетних установ, отримані ними від надання майна в оренду, належать до

підгрупи 3 групи I власних надходжень бюджетних установ згідно з постановою № 659.

Водночас нагадаємо: не всі кошти від здавання майна в оренду залишаються у розпорядженні бюджетних установ. Так, плату за оренду майна (як нерухомого, так і рухомого), що належить бюджетним організаціям, які утримуються за рахунок коштів держбюджету, розподіляють у такому порядку (

ст. 2, 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» від 26.12.2008 р. № 835-VI):

50 % орендної плати зараховуються до складу доходів спеціального фонду;

50 % плати за оренду майна підлягає зарахуванню до складу загального фонду держбюджету.

Винятком

з цього правила є плата за оренду військового майна і майна Національної академії наук України та галузевих академій наук, яка повністю зараховується до доходу спеціального фонду їх кошторису.

Щодо розподілу орендної плати, яка отримується бюджетними установами, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, між установою та місцевим бюджетом, то в цьому питанні слід керуватися методикою, затвердженою відповідним органом місцевого самоврядування.

Кошти, отримані установою від здавання майна в оренду, не обкладаються податком на прибуток

, оскільки такі доходи передбачено постановою № 659 .

 

Перед- та післярейсовий огляд водіїв

Щодо надання послуг з перед- та післярейсового огляду водіїв, то зазначимо таке.

Згідно з

п. 1.4 Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров’я та МВС України від 05.06.2000 р. № 124/345 (далі — Положення № 124/345), щозмінному перед- та післярейсовому медичному огляду підлягають водії транспортних засобів підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

У

п. 1.9 Положення № 124/345 зазначено: щозмінний перед- та післярейсовий медичний огляд водіїв транспортних засобів проводиться лікарями або середніми медичними працівниками, які здійснюють медичний контроль обслуговування водіїв підприємств, установ, організацій. Медичні працівники мають право проводити зазначені медичні огляди після періодичного (1 раз на три роки) навчання методам їх проведення в Українському медичному центрі безпеки дорожнього руху та його філіях відповідно до Порядку навчання медичних працівників методам проведення передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом МОЗ України від 28.11.97 р. № 339.

У

Положенні № 124/345 не зазначено, що за проведення перед- та післярейсового оглядів водіїв повинна справлятися плата.

Зауважимо: до підгрупи 1 групи І власних надходжень бюджетних установ згідно з

постановою № 659 належить плата за послуги, що надаються бюджетними установами відповідно до їх функціональних повноважень. Переліки таких послуг затверджуються Кабінетом Міністрів України, зокрема, як зазначалося вище, для закладів охорони здоров’я такий перелік затверджено постановою № 1138.

Зазначимо, що в

розділі I «Послуги, які надаються згідно з функціональними повноваженнями державними та комунальними закладами охорони здоров’я» постанови № 1138 такий вид платних послуг, як перед- та післярейсові огляди водіїв, не передбачено.

До медичних оглядів, які можуть здійснюватися закладами охорони здоров’я на платній основі, належать (

п. 8 постанови № 1138):

— медогляди для отримання виїзної візи (крім службових відряджень державних службовців та при виїзді на лікування за наявності відповідних медичних документів);

— попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості), медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди.

Звідси висновок: послуги з перед- та післярейсового огляду водіїв

не повинні надаватися на платній основі.

У разі надання таких послуг на платній основі доходи від їх надання повинні бути перераховані до бюджету.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд