Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Порядку надання у 2009 році місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування безвідсоткових позичок та їх погашення

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Березень, 2009/№ 11
Друк
Постанова від 25.02.2009 р. № 157

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ НАДАННЯ У 2009 РОЦІ МІСЦЕВИМ ОРГАНАМ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНАМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ БЕЗВІДСОТКОВИХ ПОЗИЧОК ТА ЇХ ПОГАШЕННЯ

Постанова від 25.02.2009 р. № 157

 

Відповідно до статті 51 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік»* Кабінет Міністрів України

постановляє:

1. Затвердити Порядок надання у 2009 році місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування безвідсоткових позичок та їх погашення (далі — Порядок), що додається.

2. Установити, що повернення безвідсоткових позичок, отриманих у 2008 році місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, здійснюється з урахуванням положень пункту 9 Порядку.

У зв’язку з цим місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування та органам Державного казначейства вжити заходів для внесення змін до укладених договорів про надання безвідсоткової позички.

3. Роз’яснення з питань застосування Порядку надаються Міністерством фінансів і Державним казначейством.

*

Від редакції. Витяг із Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» від 26.12.2008 р. № 835-VI:

«Стаття 51. Установити, що обсяги тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов’язаних із забезпеченням видатків загального фонду в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, в обов’язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах планового бюджетного періоду.

Міністерство фінансів України за результатами виконання місцевих бюджетів надає відповідним місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування безвідсоткові позички на термін до дванадцяти календарних місяців на умовах повернення за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка на суми невиконання розрахункових обсягів доходів місцевих бюджетів на 2009 рік, що ураховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів та передбачені у додатку № 6 до цього Закону. З цією метою Міністерство фінансів України затверджує на 2009 рік помісячний розпис зазначених доходів та доводить його до відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Порядок отримання та погашення позичок, визначених частиною другою цієї статті, встановлюється Кабінетом Міністрів України».

 

Прем’єр-міністр України Ю. Тимошенко

 

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 р. № 157

Порядок надання у 2009 році місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування безвідсоткових позичок та їх погашення

 

1. Цей Порядок визначає механізм надання у 2009 році за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним держадміністраціям, виконавчим органам міських рад (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) (далі — місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування) на строк до 12 календарних місяців безвідсоткових позичок (далі — безвідсоткові позички) та їх погашення.

2. Безвідсоткові позички надаються щомісяця починаючи з 1 листопада на договірних умовах за результатами виконання місцевих бюджетів на умовах повернення в обсязі невиконання розрахунково встановлених Мінфіном прогнозних показників надходження доходів місцевих бюджетів на 2009 рік, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, передбачених у додатку № 6 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» (далі — прогнозні показники доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів).

Обсяг безвідсоткових позичок визначається за результатами виконання прогнозних показників доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, наростаючим підсумком з початку року із зменшенням на суму раніше наданих у 2009 році згідно з цим Порядком, але не погашених безвідсоткових позичок.

Загальний обсяг наданих окремому місцевому органові виконавчої влади та органові місцевого самоврядування безвідсоткових позичок не може перевищувати обсягу невиконання прогнозних показників доходів місцевого бюджету, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.

3. Мінфін подає Державному казначейству затверджений і доведений до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування помісячний розпис доходів місцевих бюджетів на 2009 рік, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.

4. Державне казначейство в установленому порядку починаючи з жовтня поточного року з урахуванням платоспроможності, оцінки ризиків її втрати та обсягу коштів, що акумулюються на єдиному казначейському рахунку, затверджує не пізніше 27 числа кожного місяця позичковий ліміт на наступний місяць, про що повідомляє Мінфін.

Загальний обсяг безвідсоткових позичок не може перевищувати встановленого законом про Державний бюджет України розміру оборотної касової готівки державного бюджету.

5. Мінфін, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим (стосовно місцевих бюджетів, що входять до складу зведеного бюджету Автономної Республіки Крим), головні фінансові управління обласних (стосовно місцевих бюджетів, що входять до складу зведеного бюджету області) та Київської міської держадміністрацій, фінансове управління Севастопольської міськдержадміністрації на основі оперативних даних проводять щомісяця аналіз виконання прогнозних показників доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.

6. Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, головні фінансові управління обласних та Київської міської держадміністрацій і фінансове управління Севастопольської міськдержадміністрації:

1) на підставі результатів аналізу виконання прогнозних показників доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, визначають перелік місцевих бюджетів, яким у разі потреби може бути надана безвідсоткова позичка, і надсилають до 7 числа кожного місяця засобами електронного зв’язку Мінфіну відповідні розрахунки разом з копією рішення органів місцевого самоврядування щодо необхідності отримання безвідсоткових позичок та аналітичні довідки про причини невиконання дохідної частини відповідних місцевих бюджетів та заходи, що вживаються місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування для мобілізації доходів бюджету;

2) подають до 16 числа кожного місяця Мінфіну заяву на отримання безвідсоткових позичок (на суми, попередньо узгоджені з Мінфіном за результатами звірення розрахунків) разом з реєстром сум у розрізі місцевих бюджетів, а також завірену в установленому порядку копію рішення органів місцевого самоврядування щодо необхідності отримання безвідсоткових позичок, аналітичні довідки про причини невиконання дохідної частини відповідних місцевих бюджетів та заходи, що вживаються місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування для мобілізації доходів бюджету;

3) несуть відповідальність за повноту та правильність оформлення документів, зазначених у цьому пункті.

7. Рішення про надання безвідсоткової позички приймається Мінфіном протягом п’яти робочих днів з дати надходження документів, зазначених у пункті 6 цього Порядку, в повному обсязі.

Якщо розрахований обсяг безвідсоткових позичок перевищує граничний розмір, обсяг позичок зменшується пропорційно визначеному для кожного місцевого бюджету обсягу безвідсоткової позички.

8. На підставі прийнятого рішення Мінфін видає протягом двох робочих днів Державному казначейству доручення щодо надання безвідсоткової позички, на підставі якого:

головні управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, з одного боку, та Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласних, Київської та Севастопольської міських, районних держадміністрацій, голови виконавчих органів міських рад (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) або уповноважені на це в установленому порядку особи, з другого боку, укладають договір про надання безвідсоткової позички;

головні управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі зараховують протягом двох робочих днів після укладення договорів суми позичок на відповідні рахунки місцевих бюджетів.

9. У договорі про надання безвідсоткової позички обов’язково передбачається, що головні управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі:

1) у разі виконання або перевиконання наростаючим підсумком за відповідний період прогнозних показників доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, безвідсоткові позички погашають за результатами звіту про виконання місцевих бюджетів починаючи з місяця, що настає за звітним періодом, в якому встановлено виконання зазначених показників, шляхом зарахування на єдиний казначейський рахунок надходжень доходів загального фонду відповідних місцевих бюджетів протягом місяця із застосуванням відсоткового нормативу до повного їх погашення, включаючи останній робочий день року, крім оборотної касової готівки, розмір якої затверджено рішенням відповідної ради;

2) у разі зменшення суми недовиконання прогнозних показників доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, наростаючим підсумком з початку року надлишок раніше отриманої позички погашають за результатами звіту про виконання місцевих бюджетів у місяці, що настає за звітним періодом, в якому встановлено зазначене зменшення, шляхом зарахування на єдиний казначейський рахунок надходжень доходів загального фонду відповідних місцевих бюджетів протягом місяця із застосуванням відсоткового нормативу до повного погашення надлишку, включаючи останній робочий день року, крім оборотної касової готівки, розмір якої затверджено рішенням відповідної ради;

3) спрямовують безвідсоткові позички в обов’язковому порядку на погашення заборгованості з обсягу коштів, що передаються до державного бюджету, визначеному відповідно до законодавства та непогашених короткострокових позичок, наданих для покриття тимчасових касових розривів з єдиного казначейського рахунка.

Договором може передбачатися врегулювання міжбюджетних відносин у частині надання і погашення безвідсоткової позички для бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та районів у містах.

10. Повернення безвідсоткових позичок планується у випадку:

затвердження органами місцевого самоврядування планових показників доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, в обсягах, які перевищують доведені Мінфіном прогнозні показники;

внесення змін до місцевих бюджетів у частині збільшення планових показників доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.

У разі затвердження планових показників доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, на рівні прогнозних показників, доведених Мінфіном, погашення безвідсоткових позичок здійснюється відповідно до пункту 9 цього Порядку.

11. Державне казначейство подає до п’ятого числа місяця, що настає за звітним, Кабінетові Міністрів України та Мінфіну інформацію про:

обсяг безвідсоткових позичок, наданих за дорученням Мінфіну;

обсяг фактично перерахованих у 2009 році до місцевих бюджетів безвідсоткових позичок із зазначенням причин їх невідповідності обсягам безвідсоткових позичок, наданих за дорученням Мінфіну;

стан погашення наданих безвідсоткових позичок.

12. Форми заяви на отримання безвідсоткової позички, реєстру сум безвідсоткових позичок у розрізі місцевих бюджетів та доручення Державному казначейству щодо надання безвідсоткової позички та типовий договір про надання безвідсоткової позички затверджуються Мінфіном.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі