Теми статей
Обрати теми

Щодо проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці

Редакція ББ
Лист від 16.10.2008 р. № 01/02-03/8898

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ТА ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Лист від 16.10.2008 р. № 01/02-03/8898

 

Запитання.

Згідно з п. 3.4 НПАОП 0.00-4.12-05: «Навчання з питань охорони праці в частині організації навчального процесу (матеріально-технічне забезпечення, формування навчальних груп, розробка навчально-тематичних планів і програм, форм навчальної документації та порядок їх ведення тощо) здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства». Просимо роз’яснити: яким саме законодавством (реєстраційні номери та назви відповідних нормативно-правових актів) має керуватися підприємство при організації навчального процесу (у питаннях матеріально-технічного забезпечення, формування навчальних груп, розробки навчально-тематичних планів і програм, форм навчальної документації та порядку їх ведення тощо)?

Відповідь.

До суб’єкта господарювання, який має намір проводити навчання з питань охорони праці та/або підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників за професіями, віднесеними до робіт підвищеної небезпеки, висувається ряд вимог у частині організації навчально-виробничого процесу. Зазначені вимоги визначені у пункті 1.4 (щодо матеріально-технічного забезпечення, навчально-методичного забезпечення, викладацького складу) та у пункті 3.4 (щодо матеріально-технічного забезпечення, формування навчальних груп, розробки навчально-тематичних планів та програм...) Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держгірпромнагляду від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (далі — Типове положення).

Порядок реалізації вищезазначених вимог регламентується, зокрема, такими нормативно-правовими актами:

— в частині вимог до матеріально-технічного забезпечення навчального процесу — Порядком повідомлення адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2006 № 685;

— в частині вимог до матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення, викладацького складу, порядку формування навчальних груп, порядку розроблення навчально-тематичних планів та програм — Положенням про професійне навчання кадрів на виробництві, затвердженим спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти та науки України від 26.03.2001 № 127/151, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.04.2001 за № 315/5506, та Положенням про організацію навчально-виробничого процесу на виробництві, затвердженим спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти та науки України від 27.12.2006 № 500/861, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.01.2007 за № 32/13299.

Запитання.

Згідно з п. 3.1 НПАОП 0.00-4.12-05: «Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи <...> проходять на підприємстві за рахунок роботодавця інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення аварії». Чи обов’язково проводити навчання правилам поведінки у разі виникнення аварії працівників, за умови якщо виникнення аварій на цьому підприємстві неможливе (наприклад, на підприємстві торгівлі)?

Відповідь.

Відповідно до пункту 3.1 Типового положення усі працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи, а також учні, курсанти, слухачі та студенти під час трудового і професійного навчання проходять на підприємстві за рахунок роботодавця інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення аварії.

Вимоги Типового положення є обов’язковими для виконання усіма центральними, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, бюджетними установами та суб’єктами господарювання, незалежно від форми власності та видів діяльності, як це визначено в пункті 1.3 цього положення.

Складовою частиною Типових тематичного плану та програми навчання з питань охорони праці для посадових осіб (далі — Типова програма),

наведених у додатку 4 Типового положення, є тема «Управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій».

На підприємстві відповідно до Типової програми та з урахуванням специфіки виробництва розробляються відповідні навчальні програми з питань охорони праці для відповідних посадових осіб.

Для інших працівників підприємства навчання з питань охорони праці, зокрема навчання правилам поведінки у разі виникнення аварій, пожеж чи стихійних лих, проводиться у формі інструктажів з охорони праці. Програма інструктажів з охорони праці, котрі згідно з вимогами Типового положення проводяться безпосередньо на робочому місці, складається на підставі інструкцій з охорони праці за кожною з професій (виду робіт), що діють на підприємстві.

Порядок опрацювання, побудови і зміст інструкцій з охорони праці за професією (видом робіт) визначено в Положенні про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 № 9 і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за № 226/2666.

Зміст інструкції з охорони праці за професіями (видами робіт) складається з таких розділів:

— загальні положення;

— вимоги безпеки перед початком роботи;

— вимоги безпеки під час виконання роботи;

— вимоги безпеки після закінчення роботи;

— вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

За необхідності до інструкції можна включити й інші розділи.

З огляду на вищенаведене питання про правила поведінки персоналу та вимоги безпеки у разі виникнення аварії на підприємстві містяться в навчальних програмах з охорони праці як посадових осіб, так і інших працівників.

Аварія — це небезпечна подія, яка може статися на підприємстві, незалежно від виду його економічної діяльності, з техногенних (конструктивних, виробничих, технологічних, експлуатаційних), природних причин або внаслідок неправильних дій персоналу, створює загрозу для життя і здоров’я людей. Рівень ризику виникнення на підприємстві аварії та/або нещасного випадку залежить від багатьох факторів, зокрема, від стану охорони праці та промислової безпеки на підприємстві, належного функціонування системи управління охороною праці, рівня безпечності машин, механізмів та обладнання, додержання працівниками вимог нормативних актів з охорони праці, фаховості та дисциплінованості персоналу тощо.

Статистика та аналіз аварій на підприємствах України свідчать, що останнім часом почастішали випадки аварійних ситуацій з тяжкими наслідками на об’єктах торгівлі та закладів громадського харчування, зокрема, де використовуються газобалонні установки із зрідженим газом.

З огляду на вищезазначене вивчення працівниками питань стосовно правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків є обов’язковим як для посадових осіб, так і для інших працівників підприємств.

Запитання.

Чи мають право посадові особи підприємства (без медичної освіти) проводити заняття з працівниками щодо надання першої допомоги потерпілим? Якщо ні, то на яких правових підставах?

Відповідь.

Тема 7 «Надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку» є складовою Типових тематичного плану та програми навчання з питань охорони праці посадових осіб, що наведені у додатку 4 Типового положення. В останньому абзаці теми 7 програми визначено, що навчання з цих питань проводиться фахівцями-медиками.

Для інших працівників підприємства вивчення питань щодо «надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку» має бути складовою частиною розділу «Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях» у інструкціях з охорони праці за професіями (видами робіт), за якими складаються навчальні програми для проведення інструктажів на робочому місці.

Міністерство охорони здоров’я України увесь час наполягає і Держгірпромнагляд його підтримує в тому, що питання про надання медичної допомоги мають викладати в обов’язковому порядку особи з медичною освітою.

Запитання.

Перевірка знань працівників з питань охорони праці проводиться за нормативно-правовими актами з охорони праці, додержання яких входить до їхніх функціональних обов’язків (п. 3.9 НПАОП 0.00-4.12-05). За якими саме питаннями має відбуватися проведення перевірки знань працівників, особливість діяльності яких на певних професіях/посадах не внормована спеціальними нормативно-правовими актами з охорони праці (наприклад, відсутні нормативно-правові акти з охорони праці для таких посад, як вахтер, сторож, прибиральник службових приміщень тощо)?

Відповідь.

Стосовно перевірки знань з питань охорони праці працівників професій «вахтер», «сторож», «прибиральник» тощо. Згідно з Класифікатором професій ДК 003:2005 професії «сторож»(КОД КП 9152) та «прибиральник виробничих приміщень»(КОД КП 9132) належать до найпростіших професій. Професії «вахтер»у Класифікаторі професій ДК 003:2005 не міститься.

Звертаємо вашу увагу на те, що згідно з роз’ясненнями Міністерства праці та соціальної політики України обов’язковою і необхідною умовою належного заповнення трудової книжки працівника є запис у книжці професії (посади), яка визначена у Класифікаторі професій. В іншому разі пенсійні фонди не зараховують до трудового стажу працівника час роботи за професіями, що не визначені в Класифікаторі професій.

Для виконання професійних завдань за згаданими професіями достатньо мінімальної професійної підготовки на виробництві чи інструктажу, як це визначено у розділі 4 «Описання розділів класифікації професій» Класифікатора професій ДК 003:2005 та в кваліфікаційних характеристиках відповідних професій.

На підприємстві

для працівників найпростіших професій (наприклад «сторож», «прибиральник» тощо) навчання з питань охорони праці проводиться у формі інструктажів з охорони праці: вступного (що проводиться з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади) та інших видів інструктажів на робочому місці (первинного повторного, а у разі необхідності — позапланового, цільового) за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці за професіями (видами робіт) у порядку, передбаченому Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Інструкції з охорони праці, що діють на підприємстві, затверджуються роботодавцем і є обов’язковими для дотримання працівниками відповідних професій або при виконанні відповідних робіт.

 

Перший заступник Голови

Держгірпромнагляду Г. Суслов

 

Коментар редакції

 

НАВЧАННЯ ТА ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

У цілому в

листі, що коментується, досить інформативно висвітлено питання, які стосуються навчання та перевірки знань з питань охорони праці, і, безумовно, він стане в нагоді працівникам відповідної служби. Систематичне проведення інструктажів (навчання) працівників з питань охорони праці, протипожежної охорони — обов’язок, покладений на роботодавця ст. 153 Кодексу законів про працю України від 10.12.71 р.

Крім того, згідно зі

ст. 18 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.92 р. № 2694-XII (далі — Закон № 2694) працівники під час прийняття на роботу та у процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктажі, навчання з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків та правил поведінки в разі виникнення аварії.

При організації і проведенні навчання посадових осіб та працівників з питань охорони праці необхідно керуватися

Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. № 15, що визначає порядок і види навчання, інструктажів, порядок проведення знань з питань охорони праці всіх категорій працівників, а також Переліком робіт з підвищеною небезпекою, затвердженим цим же наказом. Вимоги цього документа є обов’язковими для всіх роботодавців, у тому числі й бюджетних установ.

Для підтвердження проведення з працівниками інструктажів з охорони праці необхідно завести спеціальний журнал, в якому кожний працівник підтверджуватиме своїм підписом факт того, що з ним було проведено інструктаж.

Згідно зі

ст. 15 Закону 2694 в установі з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець повинен створити службу охорони праці відповідно до Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 р. № 255.

В установі з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку. Отже, недостатньо просто призначити відповідального за охорону праці, а необхідно, щоб він пройшов курс навчання з охорони праці.

В установі з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися на договірних засадах сторонні фахівці, які мають відповідну підготовку.

Згідно зі

ст. 19 Закону № 2694 в установах, що утримуються за рахунок бюджету, видатки на охорону праці повинні передбачатися в розмірі не менше 0,2 % від фонду оплати праці. Такі видатки плануються та здійснюються за КЕКВ 1139 «Оплата інших послуг та інші видатки» (з 01.01.2010 р. — за КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)»).

Відповідно до ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X за порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці на працівників накладають штраф від 2 до 5 нмдг (від 34 до 85 грн.). На посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності — від 5 до 10 нмдг (від 85 до 170 грн.).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі