Теми статей
Обрати теми

Щодо окремих питань присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування

Редакція ББ
Лист від 30.09.2009 р. № 6986/12-09

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ЩОДО ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ПРИСВОЄННЯ РАНГІВ ПОСАДОВИМ ОСОБАМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Лист від 30.09.2009 р. № 6986/12-09

(витяг)

 

Головним управлінням державної служби України у межах повноважень розглянуто <...> лист <...> щодо надання роз’яснення стосовно окремих питань присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування.

Повідомляємо, що питання присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування визначено і регулюється відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Положенням про ранги державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.96 р. № 658, наказом Головдержслужби України від 31.03.2006 р. № 106 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 1996 р. № 658 «Про затвердження Положення про ранги державних службовців» та наказом Головдержслужби України від 28.03.2005 р. № 72 «Про присвоення рангів посадовим особам місцевого самоврядування відповідно до статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Відповідно до статті 15 вказаного Закону при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування присвоюються ранги у межах відповідної категорії посад.

Ранги, які відповідають посадам першої та другої категорій, а також ранги сільським

, селищним, міським головам, головам районних, районних у містах рад присвоюються рішенням відповідної ради в межах відповідної категорії посад.

Ранги присвоюються відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації, результатів роботи.

Ранги присвоюються одночасно з обранням (прийняттям) на службу в органи місцевого самоврядування або обранням (призначенням) на вищу посаду. Особам, які призначаються на посади з випробувальним строком, ранги присвоюються після його закінчення, за результатами роботи. Особам, які призначені па посади і мають ранги посадових осіб місцевого самоврядування або ранги державного службовця, присвоєні за попереднім місцем роботи, надбавка за ранг у період випробувального строку виплачуться відповідно до цих рангів.

Черговий ранг присвоюється за умови, якщо посадова особа успішно відпрацювала на займаній посаді не менше ніж два роки.

За виконання особливо відповідальних завдань посадовій особі місцевого самоврядування може бути присвоєно черговий ранг достроково у межах відповідної категорії посад.

За сумлінну працю при виході на пенсію посадовій особі місцевого самоврядування може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад.

Черговий ранг не може бути присвоєний посадовій особі місцевого самоврядування, до якої протягом останнього року застосовувалися дисциплінарні стягнення, а також у період проведення службового розслідування або перебування під слідством.

Затримка у присвоєнні чергового рангу до одного року може застосовуватися до посадової особи як захід дисциплінарного впливу.

Ранг не може бути присвоєний особі, яка припинила службу в органах місцевого самоврядування.

Якщо посадова особа місцевого самоврядування обрана чи призначена на посаду нижчої категорії або залишила службу в органі місцевого самоврядування, за нею зберігається присвоєний ранг.

Посадова особа місцевого самоврядування може бути позбавлена присвоєного відповідно до цього Закону рангу лише за вироком суду.

Присвоєння, зміна, позбавлення рангу за вироком суду оформляється наказом чи розпорядженням керівника державного органу, про що робиться відповідний запис у трудовій книжні державного службовця (посадової особи місцевого самоврядування).

Ураховуючи викладене,

черговий ранг посадовій особі місцевого самоврядування може не присвоюватися, якщо:

— до неї протягом останнього року застосовувалися дисциплінарні стягнення;

— щодо неї проводиться службове розслідування;

— вона перебуває під слідством;

— до неї застосовано такий захід дисциплінарного впливу, як затримка у присвоєнні чергового рангу до одного року;

— вона припинила службу в органах місцевого самоврядування.

Статтею 55 Конституції України визначено, що кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Кодекс адміністративного судочинства України визначає повноваження адміністративних судів щодо розгляду справ адміністративної юрисдикції, порядок звернення до адміністративних судів і порядок здійснення адміністративного судочинства.

Статтею 17 вказаного Кодексу визначена компетенція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ, зокрема, вона стосується спорів фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності.

Таким чином, якщо селищна рада прийняла рішення про відмову селищному голові у присвоєнні йому чергового рангу і таке рішення, на його думку, суперечить чинному законодавству, то він у порядку адміністративного судочинства може звернутися до суду із заявою про оскарження цього рішення — правового акта індивідуальної дії.

<...>

 

Перший заступник начальника Головдержслужби В. Ткач

 

Коментар редакції

 

ПРИСВОЄННЯ РАНГІВ ПОСАДОВИМ ОСОБАМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: РОЗ’ЯСНЮЄ ГОЛОВДЕРЖСЛУЖБА

У яких випадках рада може відмовити своєму голові в присвоєнні чергового рангу? Коли така відмова є обґрунтованою? Чи можна її оскаржити в суді? Що слід розуміти під такою причиною відмови в присвоєнні чергового рангу, як «перебування під слідством»? Відповідям на ці запитання присвячено

лист Головдержслужби, який коментується.

Слід зазначити, що такі запитання вже розглядалися на сторінках нашого видання (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2009, № 21, с. 29).

Лист, що коментується, підтверджує надані нами роз’яснення. Тому, не повторюючись, коротко зауважимо таке.

1.

Відмова в присвоєнні посадовій особі органу місцевого самоврядування чергового рангу. Для відмови у присвоєнні чергового рангу має бути вагома причина. Такі причини описано в нормативно-правових документах, що регулюють питання присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування. Цими документами є:

Закон України «Про державну службу» від 16.12.93 р. № 3723-XII;

Положення про ранги державних службовців, затверджене постановою КМУ від 19.06.96 р. № 658 (далі — Положення про ранги);

Методичні рекомендації щодо застосування постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 1996 р. № 658 «Про затвердження Положення про ранги державних службовців», затверджені наказом Головдержслужби України від 31.03.2006 р. № 106 (далі — МР № 106);

Методичні рекомендації про присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування відповідно до статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», затверджені наказом Головдержслужби України від 28.03.2005 р. № 72 (далі — МР № 72).

Зазначимо, в яких випадках, установлених наведеними документами, посадовій особі місцевого самоврядування може бути відмовлено у присвоєнні чергового рангу.

 

Причина відмови у присвоєнні чергового рангу

Законодавчі підстави

1

2

До посадової особи впродовж останнього року застосовувалися дисциплінарні стягнення

П. 4 Положення про ранги, п. 3.9 МР № 106, МР № 75

Щодо посадової особи проводиться службове розслідування

П. 4 Положення про ранги, п. 3.9 МР № 106, МР № 75

Посадова особа перебуває під слідством

П. 4 Положення про ранги, п. 3.9 МР № 106, МР № 75

До посадової особи застосовано таку міру дисциплінарного стягнення, як затримка в присвоєнні чергового рангу до одного року

П. 4 Положення про ранги, п. 3.10 МР № 106, МР № 75

Посадова особа припинила службу в органах місцевого самоврядування*

П. 8 Положення про ранги, п. 3.15 МР № 106, МР № 75

* Мається на увазі, що посадова особа залишила службу в органах місцевого самоврядування за власним бажанням або з інших причин, за винятком виходу на пенсію. Так, згідно з п. 7 Положення про ранги, п. 2.12 МР № 106, МР № 75 посадовій особі місцевого самоврядування в разі звільнення у зв’язку з виходом на пенсію може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад, якщо він має найвищий ранг у такій категорії посад.

 

Інших законодавчих підстав для відмови в присвоєнні посадовій особі чергового рангу не встановлено.

2.

Оскарження відмови у присвоєнні чергового рангу в суді. Відмову в присвоєнні чергового рангу може бути оскаржено посадовою особою місцевого самоврядування в суді — це її законне право. Розгляд таких скарг належить до компетенції адміністративних судів.

З іншого боку, якщо відмова у присвоєнні чергового рангу є обґрунтованою, тобто підпадає під одну (або декілька) зазначених причин, то чи буде суд на боці посадової особи самоврядування — питання досить спірне.

3.

Визначення поняття «перебуває під слідством». Роз’яснення такого поняття не належить до компетенції Головдержслужби, тому на це запитання конкретної відповіді не наведено.

Зі свого боку зауважимо, що під терміном «перебуває під слідством» слід розуміти досудове слідство, що проводиться відповідно до

Кримінально-процесуального кодексу України від 28.12.60 р.

Досудове слідство — це кримінально-процесуальна діяльність слідчого (органів прокуратури, служби безпеки, органів внутрішніх справ та податкової міліції) за порушеною

кримінальною справою.

Таким чином, перебування особи під слідством означає: щодо неї порушено кримінальну справу.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі