Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Порядку та умов надання платних послуг закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Листопад, 2009/№ 44
Друк
Наказ від 28.08.2009 р. № 3042/1030/936

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ, МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ, МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ТА УМОВ НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ ЗАКЛАДАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ, ЩО УТРИМУЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Наказ від 28.08.2009 р. № 3042/1030/936

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.11.2009 р. за № 1042/17058

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 року № 356 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів»

наказуємо:

1. Затвердити Порядок та умови надання платних послуг закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, що додається.

2. Департаменту економіки та фінансів Міністерства України у

справах сім’ї, молоді та спорту (Мироненко Р. А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра у справах сім’ї, молоді та спорту Дутчака М. В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Ю. Павленко

Перший заступник Міністра фінансів України І. Уманський

Міністр економіки України Б. Данилишин

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету України з питан
ь регуляторної політики та підприємництва О. Кужель

 

 

Затверджено наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від

28.08.2009 р. № 3042/1030/936

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.11.2009 р. за № 1042/17058

Порядок та умови надання платних послуг закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів

 

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок, розроблений на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2009 р. № 356 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів», визначає організацію, порядок та умови надання платних послуг закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів.

1.2. Надання платних послуг, передбачених вищезазначеною постановою, здійснюється з урахуванням положень Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та інших нормативно-правових актів.

 

II. Організація надання платних послуг

2.1. Рішення про надання платних послуг приймається керівником закладу фізичної культури і спорту, що утримується за рахунок бюджетних коштів (далі — заклад). Керівник закладу виходячи з наявності відповідної матеріально-технічної бази та кваліфікованих кадрів затверджує за погодженням з органом, у підпорядкуванні якого перебуває заклад, перелік платних послуг відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2009 р. № 356.

2.2. Для надання платних послуг керівник закладу приймає відповідний розпорядчий документ про надання конкретного виду платної послуги, яким визначаються час, місце, спосіб та порядок її надання, розрахунок її вартості, відповідальні за її надання працівники (структурні підрозділи).

При цьому керівник забезпечує повноту, якість та своєчасність виконання функцій та завдань закладу, які здійснюються за рахунок асигнувань із загального фонду відповідного бюджету.

2.3. Заклад надає юридичним та фізичним особам безоплатну, доступну та достовірну інформацію щодо надання платних послуг, яка повинна включати відомості про місцезнаходження та режим роботи закладу, перелік платних послуг, які надаються закладом, порядок їх надання, способи та розміри оплати за ці послуги.

2.4. Платні послуги надаються закладом відповідно до звернень юридичних та фізичних осіб, а у випадках, передбачених чинним законодавством, — відповідно до договору, укладеного у письмовій формі.

 

III. Порядок встановлення розміру плати за платні послуги

3.1. Розмір плати за кожний вид платної послуги визначається на підставі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних безпосередньо з наданням відповідної платної послуги.

3.2. До складу витрат на надання платних послуг належать:

витрати на оплату праці працівників;

податки, збори, обов’язкові платежі до бюджету та інші відрахування відповідно до законодавства;

господарські витрати;

матеріальні витрати;

інші витрати.

3.2.1. Витрати на оплату праці

Зазначені витрати складаються з відповідних витрат на заробітну плату працівників, залучених до надання платної послуги.

Витрати на оплату праці обраховуються за фактично відпрацьований час (виконаний обсяг роботи) відповідно до затверджених в установленому порядку умов оплати праці для працівників бюджетних установ, закладів і організацій галузі фізичної культури та спорту або відповідних галузей.

Кількість працівників відповідної кваліфікації, залучених до надання платних послуг, з відповідними розмірами посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), а також кількість годин їх роботи визначається виходячи з необхідності врахування всього обсягу виконуваних робіт відповідно до затверджених норм навантаження або часу, необхідного для виконання тих чи інших видів робіт. За відсутності затверджених норм зазначені показники визначаються розрахунково.

3.2.2. Нарахування на заробітну плату

До цих витрат належать нарахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та до Пенсійного фонду України у розмірах, визначених законодавством.

3.2.3. Господарські витрати

До господарських витрат при наданні платних послуг належать витрати на оренду та експлуатацію приміщень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв (теплопостачання, водопостачання, водовідведення, електроенергію, природний газ тощо). До складу господарських витрат можуть зараховуватися витрати на поточний ремонт приміщень, технічне обслуговування та ремонт обладнання та інвентарю (включаючи ремонт м’якого спортивного інвентарю та спецодягу), проведення санітарно-гігієнічних заходів та охорону, прання білизни.

Вартість господарських витрат обчислюється прямим розрахунком виходячи із встановлених законодавством ставок орендної плати за використання державного (комунального) майна, фактичного часу (тривалості) надання послуг, площ, що використовуються для проведення індивідуальних та групових занять, спортивних заходів, а також інших потреб осіб, яким надаються послуги, затверджених норм та нормативів витрат, діючих цін і тарифів, обсягів спожитих комунальних послуг та енергоносіїв.

В окремих випадках, коли здійснити прямий розрахунок неможливо, вартість господарських витрат визначається виходячи із середніх фактичних витрат на одну особу (групу осіб), якій надається платна послуга, на один захід, одиницю часу, площі, послуги, що склалися у закладі за минулий звітний період.

3.2.4. Матеріальні витрати

Складовими матеріальних витрат є вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів і матеріалів (канцелярських товарів, бланків дипломів, що надаються учасникам спортивних заходів, свідоцтв, посвідчень, грамот, медалей, малоцінного обладнання, інвентарю (в тому числі м’якого інвентарю), комплектувальних і дрібних деталей для ремонту обладнання, запчастин до транспортних засобів, витратних та інших матеріалів (у тому числі до комп’ютерної техніки та оргтехніки), постільної білизни, рушників, спецодягу, посуду), медикаментів та медичних матеріалів, методичних матеріалів, навчальної документації, паливно-мастильних матеріалів, які використовуються безпосередньо для надання платних послуг.

Витрати на придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів і матеріалів, медикаментів та медичних матеріалів розраховуються по кожному виду платної послуги відповідно до затверджених у встановленому порядку норм їх витрат (використання) та кількості осіб.

Витрати на придбання або оплату тиражування методичних матеріалів, навчальної документації, посібників повинні відповідати потребам у забезпеченні навчально-тренувальної роботи виходячи з кількості осіб, яким надаються відповідні платні послуги, та враховувати профіль закладу, специфіку виду спорту.

Вартість паливно-мастильних матеріалів, які використовуються для проведення індивідуальних та групових занять, заходів, а також для надання платних послуг з перевезення, обчислюється виходячи з технічних характеристик транспортних засобів та іншого обладнання і тривалості їх роботи (пробігу автотранспортного засобу), пов’язаної з наданням відповідної платної послуги.

3.2.5. Інші витрати

До складу інших витрат включаються витрати, які безпосередньо пов’язані з наданням платної послуги, крім визначених у підпунктах 3.2.1 — 3.2.4 пункту 3.2 цього Порядку (наприклад: оплата банківських послуг, охорони, ветеринарно-санітарного обслуговування тварин).

Вартість інших витрат розраховується прямим розрахунком з розшифровкою витрат на конкретну послугу або виходячи з фактичних витрат на одну особу (групу осіб), якій надається платна послуга, що склалися у закладі за минулий звітний період.

3.3. При визначенні ціни платних послуг прибуток не планується.

 

IV. Планування та використання коштів, отриманих від надання платних послуг

4.1. Кошторис видатків закладів, здійснюваних за рахунок надходжень, одержаних від надання платних послуг, складається за кожним видом послуг відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228, та постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 р. № 659 «Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання» за формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 р. № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.02.2002 р. за № 86/6374 (зі змінами).

4.2. Кошти, отримані за надання платних послуг, спрямовуються на відшкодування витрат, пов’язаних з їх організацією та наданням, сплату податків, зборів, обов’язкових платежів відповідно до законодавства.

4.3. Кошти, отримані за надання платних послуг, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки закладів, відкриті в органах Державного казначейства України відповідно до Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства України, затвердженого наказом Державного казначейства України від 02.12.2002 р. № 221, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.12.2002 р. за № 976/7264 (у редакції наказу Державного казначейства України від 08.05.2008 р. № 152), за відповідними кодами бюджетної класифікації.

4.4. Документальне оформлення операцій з надання платних послуг, ведення обліку та складання звітності здійснюються закладами за кожним видом послуг відповідно до законодавства.

4.5. Після закінчення бюджетного періоду заклад надає органу, у підпорядкуванні якого він перебуває, звіт про обсяги коштів, отриманих за надання платних послуг.

 

V. Контроль та відповідальність за надання платних послуг

5.1. Керівники закладів та їх працівники, які беруть безпосередньо участь у процесі надання платних послуг, несуть матеріальну та дисциплінарну відповідальність за організацію та якість надання платних послуг, а також за використання та збереження отриманих коштів згідно з чинним законодавством.

5.2. Контроль за організацією та якістю надання платних послуг, а також обґрунтованістю визначення їх вартості здійснюється відповідними органами у порядку, встановленому законодавством.

 

Директор Департаменту економіки та фінансів Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту Р. Мироненко

Директор Департаменту фінансів охорони здоров’я та соціальних програм Міністерства фінансів України С. Діденко

Директор Департаменту розвитку соціальної та гуманітарної сфери Міністерства економіки України О. Савенко

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

 

ПОРЯДОК НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ ЗАКЛАДАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Не так давно Кабмін

постановою від 14.04.2009 р. № 356 затвердив Перелік платних послуг, які можуть надаватися закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2009, № 16, с. 15).

Затвердження

наказом, що коментується, Порядку та умов надання платних послуг закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (далі — Порядок), є наступним кроком регулювання діяльності щодо надання платних послуг у сфері фізкультури та спорту.

Зазначимо, що порядок визначення вартості платних послуг такий же, як і в інших галузях бюджетної сфери. Зокрема, до складу витрат на надання платних послуг належать:

— витрати на оплату праці працівників;

— податки, збори, обов’язкові платежі до бюджету та інші відрахування відповідно до законодавства;

— господарські витрати;

— матеріальні витрати;

— інші витрати.

Усі ці витрати визначаються виходячи зі специфіки діяльності установи та виду послуги, що надається, але є і

загальні вимоги:

1) витрати на заробітну плату складаються з відповідних витрат на оплату праці працівників, залучених до надання платної послуги та обраховуються за фактично відпрацьований час;

2) нарахування на заробітну плату визначаються виходячи з фонду опати праці працівників, залучених до надання платних послуг, згідно з діючими ставками;

3) господарські витрати визначаються прямим розрахунком. Коли здійснити прямий розрахунок неможливо, вартість господарських витрат визначається виходячи із середніх фактичних витрат на одну особу (групу осіб), якій надається платна послуга, на один захід, одиницю часу, площі, послуги, що склалися у закладі за минулий звітний період;

4) матеріальні витрати визначаються виходячи з матеріалів та запасів, які використовуються безпосередньо для надання платних послуг.

До складу вартості платних послуг можуть також включатися й інші витрати, пов’язані з наданням платних послуг.

Нагадаємо, що при наданні платних послуг слід мати на увазі

п.п. 2.3.1 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР, в якому визначено, що в разі коли загальна сума від здійснення операцій з поставки товарів (послуг), у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, що підлягають оподаткуванню згідно із цим Законом, нарахована (сплачена, надана) такій особі або в рахунок зобов’язань третім особам, протягом останніх дванадцяти календарних місяців сукупно перевищує 300000 гривень (без урахування податку на додану вартість), особа підлягає обов’язковій реєстрації як платник податку.

Слід також звернути особливу увагу на те, що згідно з

п. 3.3 Порядку при визначенні цін платних послуг установами та закладами фізичної культури та спорту прибуток не планується.

Витрачати кошти, отримані як плата за послуги,

можна лише на покриття витрат, пов’язаних з їх організацією та наданням, сплату податків, зборів, обов’язкових платежів відповідно до законодавства.

Це чітко визначено в п. 4.2 Порядку та п. 3 Переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання, затверджених постановою КМУ від 17.05.2002 р. № 659.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі