Теми статей
Обрати теми

Про затвердження змін до Порядку обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України

Редакція ББ
Наказ від 17.12.2010 р. № 494

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗМІН ДО ПОРЯДКУ ОБЛІКУ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ

Наказ від 17.12.2010 р. № 494

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.01.2011 р. за № 40/18778

(витяг)

 

Відповідно до частини сьомої статті 48 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI та з метою приведення процедур реєстрації та обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів органами Державного казначейства України у відповідність до цього Кодексу

наказую:

1. Затвердити Зміни до Порядку обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України, затвердженого наказом Державного казначейства України від 09.08.2004 р. № 136, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.08.2004 р. за № 1068/9667, що додаються*.

* Зміни не публікуються, оскільки затверджений цим наказом Порядок обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України наводимо у кодифікованому вигляді з урахуванням унесених змін. Зміни у тексті виділено

напівжирним курсивом. — Прим. ред.

<…>

6. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Голова С. Харченко

 

 

Затверджено наказом Державного казначейства України від 09.08.2004 р. № 136

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.08.2004 р. за № 1068/9667

Порядок обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України

(

із змінами та доповненнями, останні з яких унесено наказом Державного казначейства України від 17.12.2010 р. № 494)

 

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено на виконання статей 43, 48, 51, 112, 116 — 118 Бюджетного кодексу України та з метою забезпечення здійснення контролю органами Державного казначейства України при прийнятті

бюджетних зобов’язань розпорядниками і одержувачами коштів державного та місцевих бюджетів, які перебувають на казначейському обслуговуванні, удосконалення механізмів використання бюджетних коштів та управління бюджетними коштами.

1.2. Поняття та економічні категорії, що використовуються у цьому Порядку, уживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України та інших нормативно-правових актах України, що регламентують бюджетні відносини.

1.3. Визначення інших термінів, які вживаються в такому значенні тільки в цьому Порядку:

зобов’язання — будь-яке розміщення замовлення, укладення договору чи виконання інших аналогічних операцій, здійснене розпорядником або одержувачем бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з порушенням норм, установлених Бюджетним кодексом України, законом України про Державний бюджет України та рішенням про місцевий бюджет на відповідний рік, в частині перевищення повноважень;

фінансове зобов’язання — будь-яке придбання товару, послуги чи виконання інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, тобто — кредиторська заборгованість та/або попередня оплата, здійснене розпорядником або одержувачем бюджетних коштів з порушенням норм, установлених Бюджетним кодексом України, законом України про Державний бюджет України та рішенням про місцевий бюджет на відповідний рік, в частині перевищення повноважень;

бюджетне фінансове зобов’язання — зобов’язання розпорядника або одержувача бюджетних коштів сплатити кошти за будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, тобто — кредиторська заборгованість та/або попередня оплата, яка передбачена законодавством.

1.4. Цей Порядок поширюється на розпорядників і одержувачів бюджетних коштів державного та місцевих бюджетів, які перебувають на казначейському обслуговуванні (далі — розпорядники бюджетних коштів).

 

2. Організація роботи органів Державного казначейства України, розпорядників бюджетних коштів щодо реєстрації та обліку зобов’язань

2.1. Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами (планами використання бюджетних коштів), враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державного казначейства України; щодо завдань (проектів) Національної програми інформатизації — після їх погодження з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації — центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України.

За спеціальним фондом бюджету розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні фінансові зобов’язання виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету (відкритих асигнувань (виділених коштів) та залишків коштів на спеціальних реєстраційних рахунках розпорядників бюджетних коштів (в частині власних надходжень) та бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами (планами використання бюджетних коштів)). За бюджетними програмами, які здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, банків, міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів), термін дії яких завершується у поточному бюджетному періоді, розпорядники бюджетних коштів мають право брати відповідні бюджетні зобов’язання у четвертому кварталі поточного бюджетного періоду понад фактичні надходження таких кредитів (позик) за умови наявності письмової згоди кредитора на оплату цих зобов’язань протягом першого кварталу наступного бюджетного періоду.

Розпорядники бюджетних коштів подають до відповідного органу Державного казначейства України річний план державних закупівель (зміни до річного плану державних закупівель).

Обсяг бюджетних зобов’язань, узятих установою протягом року, повинен забезпечити зменшення рівня заборгованості за бюджетними зобов’язаннями минулих періодів та недопущення виникнення заборгованості за бюджетними зобов’язаннями в поточному році.

2.2. Розпорядники бюджетних коштів за умови взяття бюджетного зобов’язання протягом 7 робочих днів з дати його виникнення подають до відповідного органу Державного казначейства України Реєстр бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів (далі — Реєстр) (додаток 1) на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях і оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання.

За умови взяття бюджетного зобов’язання, за яким застосовуються процедури закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, розпорядник бюджетних коштів протягом 7 робочих днів з дати, зазначеної у звіті про результати проведення процедури закупівель, подає до Державного казначейства України додатково, крім документів, зазначених в абзаці першому цього пункту, оригінали документів або їх копії, засвідченні в установленому порядку, що підтверджують проведення закупівлі та передбачені законодавством у сфері державних закупівель (звіти про результати проведення процедури закупівлі, листи-погодження уповноваженого органу щодо можливості застосування процедури закупівлі, яка потребує погодження тощо).

За умови взяття

бюджетного зобов’язання, що виникло на виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів), розпорядник бюджетних коштів проставляє суму в Реєстрі розрахунково, на підставі договору (контракту) за курсом Національного банку України на день подання Реєстру. У разі закупівлі валюти через міжбанківський валютний ринок України розпорядник бюджетних коштів проставляє суму в Реєстрі розрахунково на підставі договору (контракту) на рівні курсу, установленого на міжбанківському валютному ринку України на день подання Реєстру.

За бюджетними зобов’язаннями за окремими напрямами видатків (наприклад, заробітна плата, стипендії, нарахування на заробітну плату, різні види допомоги, витрати на службові відрядження), у тому числі за бюджетними зобов’язаннями, у яких не зазначаються суми, у Реєстрі суми проставляються розпорядниками бюджетних коштів розрахунково, але в межах річних планових показників.

За довгостроковими

бюджетними зобов’язаннями, строк дії яких перевищує один бюджетний рік (довгострокові договори, більше одного року), суми в Реєстрі проставляються в межах планових показників поточного бюджетного року на підставі даних календарного плану до довгострокового договору.

2.3. Органи Державного казначейства України звіряють поданий розпорядником Реєстр та підтвердні документи на предмет відповідності даних, уключених до Реєстру.

Підтвердні документи, надані розпорядником бюджетних коштів, опрацьовуються органом Державного казначейства України:

за захищеними статтями, які не потребують проведення процедур закупівель, — протягом 1 операційного дня;

за захищеними статтями, які потребують проведення процедур закупівель (крім капітальних видатків), — до 3 операційних днів;

за іншими поточними видатками, крім захищених, — до 3 операційних днів;

за капітальними видатками — до 5 операційних днів.

2.4. За бюджетними фінансовими зобов’язаннями, які виникають у процесі виконання кошторису, розпорядники бюджетних коштів протягом 7 робочих днів з дати виникнення бюджетного фінансового зобов’язання, але не пізніше останнього робочого дня місяця подають до відповідного органу Державного казначейства України Реєстр бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів (далі — Реєстр фінансових зобов’язань) (додаток 2) на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях, а також оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання та бюджетного фінансового зобов’язання.

2.5. У виняткових випадках, коли такі документи розкривають плани оперативної діяльності чи специфіку органів державної влади, що забезпечують оборону або безпеку України, розпорядники бюджетних коштів подають тільки реєстри, на одному примірнику яких при поверненні проставляється відмітка «зареєстровано та взято на облік». При цьому за цільове спрямування коштів,

узяття бюджетних зобов’язань, бюджетних фінансових зобов’язань та наявність на підтвердних документах грифа секретності відповідає розпорядник бюджетних коштів.

2.6. Дані бухгалтерського обліку з виконання кошторису на звітну дату мають відповідати аналогічним даним бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

2.7. У полі «Одержано Державним казначейством України (органом Державного казначейства України)» Реєстру та/або Реєстру фінансових зобов’язань на всіх примірниках обов’язково проставляються дата подання Реєстру та/або Реєстру фінансових зобов’язань та підпис відповідальної особи органу Державного казначейства України.

Відлік терміну опрацювання підтвердних документів органом Державного казначейства України, зазначеного у пункті 2.3 цього Порядку, починається з дати, вказаної у полі «Одержано Державним казначейством України (органом Державного казначейства України)» Реєстру та/або Реєстру фінансових зобов’язань, враховуючи день подання Реєстру та/або Реєстру фінансових зобов’язань.

Поле «Рівень розпорядника (одержувача) бюджетних коштів» Реєстру та/або Реєстру фінансових зобов’язань заповнюється відповідно до вимог нормативно-правових актів Державного казначейства України.

2.8. Після перевірки підтвердних документів один примірник Реєстру та/або Реєстру фінансових зобов’язань і Заявки на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки повертаються розпоряднику бюджетних коштів, другі примірники цих документів залишаються на зберіганні в органі Державного казначейства України.

Документи, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання та/або бюджетного фінансового зобов’язання, повертаються розпоряднику з відміткою «зареєстровано та взято на облік».

2.9. У ході виконання умов одного

бюджетного зобов’язання можуть виникати декілька бюджетних фінансових зобов’язань у різні періоди часу, які реєструються в органах Державного казначейства України відповідно до пункту 2.4 цього Порядку.

2.10. У разі змін умов

бюджетних зобов’язань (додаткові договори, розірвання договору тощо) розпорядник бюджетних коштів повинен протягом 7 робочих днів з дати їх виникнення подати до органів Державного казначейства України Реєстр та/або Реєстр фінансових зобов’язань і відповідні підтвердні документи щодо уточнення реквізитів та показників таких бюджетних зобов’язань.

При зміні курсу валют на дату здійснення операції розпорядником бюджетних коштів вносяться відповідні зміни до реєстрів.

У випадку зняття з реєстрації

бюджетних фінансових зобов’язань до органів Державного казначейства України подається Реєстр фінансових зобов’язань разом з документами (накладна, акт тощо), що підтверджують повернення товару постачальнику з причин невідповідності договірним умовам, відповідним рішенням суду стосовно обсягів або якості виконаних робіт, наданих послуг, додатковою угодою про зміну умов договору тощо.

При знятті з обліку бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань суми у реєстрах проставляються з мінусом.

2.11. Органи Державного казначейства України не реєструють:

а) зобов’язання при:

відсутності у розпорядника бюджетних коштів бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом;

відсутності документів, які підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання;

відсутності затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми (крім випадків, у яких законодавством не передбачено його затвердження);

невідповідності напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню, паспорту бюджетної програми;

неподанні або поданні неповного пакета підтвердних документів щодо проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти;

недотриманні розпорядниками бюджетних коштів бюджетних повноважень та обмежень, які вводяться законодавчими та іншими нормативно-правовими актами;

недотриманні вимог щодо оформлення поданих документів;

б) фінансові зобов’язання при:

відсутності відповідного бюджетного зобов’язання, відображеного у бухгалтерському обліку виконання державного та місцевих бюджетів;

відсутності у розпорядника бюджетних коштів фактичних надходжень спеціального фонду;

відсутності документів, які підтверджують факт узяття бюджетного фінансового зобов’язання;

недотриманні вимог щодо оформлення поданих документів;

невідповідності фінансового зобов’язання відповідному бюджетному зобов’язанню, відображеному в бухгалтерському обліку виконання державного та місцевих бюджетів;

недотриманні розпорядниками бюджетних коштів бюджетних повноважень та обмежень, які вводяться законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.

У таких випадках органи Державного казначейства України зобов’язання та/або фінансові зобов’язання не реєструють, а попереджають у письмовій формі відповідних розпорядників про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою усунути порушення щодо взяття та/або реєстрації таких зобов’язань (фінансових зобов’язань) (додаток 3).

Відмітка про попередження (номер та дата попередження) робиться у графі «Примітка» Реєстру та/або Реєстру фінансових зобов’язань. Попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства щодо взяття та/або реєстрації зобов’язань (фінансових зобов’язань) реєструються органами Державного казначейства України в Журналі реєстрації Попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства щодо взяття та/або реєстрації зобов’язань (фінансових зобов’язань) (додаток 4).

Розпорядник бюджетних коштів усуває порушення у строк до 30 календарних днів, про що повідомляє відповідний орган Державного казначейства України та, за наявності, подає виправлені документи до відповідного органу Державного казначейства України.

У разі неповідомлення розпорядником бюджетних коштів про усунення порушення орган Державного казначейства України оформлює протокол про порушення бюджетного законодавства та повідомляє про виявлене порушення бюджетного законодавства органи державної контрольно-ревізійної служби для вжиття заходів відповідно до законодавства України.

2.12.

У разі скорочення асигнувань розпорядники бюджетних коштів повинні вживати заходів до ліквідації або скорочення обсягу бюджетних зобов’язань та/або бюджетних фінансових зобов’язань, які перевищують уточнені плани асигнувань загального фонду бюджету, плани спеціального фонду.

У разі прийняття відповідного рішення щодо тимчасового обмеження асигнувань загального фонду бюджету розпорядники бюджетних коштів повинні забезпечити приведення обсягів

бюджетних зобов’язань у відповідність з тимчасовим обмеженням асигнувань.

Бюджетні фінансові зобов’язання щодо виплати субсидій, допомоги, пільг з оплати спожитих житлово-комунальних послуг та послуг зв’язку (в частині абонентної плати за користування квартирним телефоном), компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законами України мають право відповідні категорії громадян, обліковуються органами Державного казначейства України незалежно від визначених на цю мету бюджетних призначень.

2.13. При виконанні рішень, які прийняті органами державної влади, про списання коштів з рахунків розпорядників бюджетних коштів органи Державного казначейства України відображають в обліку відповідні бюджетні зобов’язання та бюджетні фінансові зобов’язання. Після проведення примусового списання коштів з рахунків розпорядники бюджетних коштів повинні привести у відповідність до проведених операцій бюджетні зобов’язання та бюджетні фінансові зобов’язання.

2.14. У кінці бюджетного періоду розпорядники бюджетних коштів приводять зареєстровані бюджетні зобов’язання за спеціальним фондом у відповідність до фактичних надходжень до цього фонду.

Непогашені в кінці бюджетного періоду бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів, які не є кредиторською заборгованістю, бюджетні зобов’язання та бюджетні фінансові зобов’язання одержувачів бюджетних коштів знімаються з обліку органами Державного казначейства України. Про зняті з обліку бюджетні зобов’язання та бюджетні фінансові зобов’язання органи Державного казначейства України повідомляють розпорядників бюджетних коштів.

У міру прийняття рішення розпорядником бюджетних коштів про погашення бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань, які залишились непогашеними на кінець минулого бюджетного періоду, розпорядники бюджетних коштів здійснюють реєстрацію таких бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань у поточному бюджетному періоді шляхом подання Реєстру та/або Реєстру фінансових зобов’язань і відповідних підтвердних документів.

 

3. Особливості обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів бюджетів місцевого самоврядування

3.1. Особливості обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів бюджетів місцевого самоврядування застосовуються при взятті бюджетних фінансових зобов’язань за такими кодами економічної класифікації видатків: 1111 «Заробітна плата», 1120 «Нарахування на заробітну плату», 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)» в частині послуг зв’язку», 1161 «Оплата теплопостачання», 1162 «Оплата водопостачання і водовідведення», 1163 «Оплата електроенергії», 1164 «Оплата природного газу», 1165 «Оплата інших комунальних послуг». При взятті бюджетних фінансових зобов’язань за іншими кодами економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету облік зобов’язань здійснюється відповідно до розділу 2 цього Порядку.

3.2. Розпорядники бюджетних коштів бюджетів місцевого самоврядування за умови взяття бюджетного фінансового зобов’язання подають до відповідного органу Державного казначейства України Реєстр-розпорядження на виділення коштів з бюджетів місцевого самоврядування на погашення бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників бюджетних коштів (додаток 5) (на паперових у двох примірниках та електронних носіях), оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт взяття бюджетного фінансового зобов’язання, а також платіжні доручення на погашення бюджетних фінансових зобов’язань.

 

4.

Облік та звітність органів Державного казначейства України

4.1. Бюджетні зобов’язання та бюджетні фінансові зобов’язання

розпорядників бюджетних коштів обліковуються органами Державного казначейства України в бухгалтерському обліку виконання бюджетів.

4.2.

Для відображення даних про бюджетні зобов’язання та бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів, які виникають у процесі виконання загального та спеціального фондів кошторису розпорядників, органи Державного казначейства України в автоматизованому режимі заносять дані з Реєстру, Реєстру фінансового зобов’язання у картку обліку зобов’язань (форма якої встановлюється Державним казначейством України) за відповідними кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) та економічної класифікації видатків і класифікації кредитування бюджетів.

4.3.

Для забезпечення складання і надання повної та достовірної звітності про виконання бюджетів органи Державного казначейства України здійснюють коригування даних бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів в частині обліку бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань.

4.4.

На підставі даних бухгалтерського обліку органи Державного казначейства України за загальним та спеціальним фондами державного та місцевих бюджетів у терміни, установлені органами Державного казначейства України вищого рівня та/або місцевими фінансовими органами, подають інформацію про наявність бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників бюджетних коштів. Дані бухгалтерського обліку органів Державного казначейства України звіряються з відповідними даними звітів розпорядників бюджетних коштів, які подаються до органів Державного казначейства України в установленому порядку.

4.5. На кінець бюджетного періоду сума фінансових зобов’язань повинна відповідати сумі бюджетної кредиторської заборгованості.

 

5.

Контроль за дотриманням цього Порядку

5.1. Зобов’язання, узяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, не вважаються бюджетними зобов’язаннями (крім зобов’язань щодо виплати субсидій, допомоги, пільг з оплати спожитих житлово-комунальних послуг та послуг зв’язку (у частині абонентної плати за користування квартирним телефоном), компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законами України мають право відповідні категорії громадян) і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Узяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

5.2. Порушення розпорядниками бюджетних коштів вимог щодо прийняття ними бюджетних зобов’язань є підставою для зупинення операцій з бюджетними коштами та призупинення бюджетних асигнувань.

5.3. У разі якщо за даними річного звіту про виконання державного та місцевих бюджетів у головного розпорядника бюджетних коштів є кредиторська заборгованість, яка виникла за рахунок взяття зобов’язань без відповідних бюджетних асигнувань або з порушенням норм, установлених Бюджетним кодексом України, законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, в частині перевищення повноважень, органи Державного казначейства України надають інформацію щодо наявності такої кредиторської заборгованості у розрізі розпорядників бюджетних коштів до органів Державної контрольно-ревізійної служби для вжиття заходів згідно з вимогами законодавства України.

5.4.

Керівники бюджетних установ зобов’язані виконувати вимоги цього Порядку.

 

Начальник Управління методології
 по виконанню бюджетів,
 бухгалтерського обліку та звітності Н. Сушко

 

img 1

 

 

Порядок заповнення Реєстру бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів

 

У рядку «Код за ЄДРПОУ клієнта (розпорядника чи одержувача бюджетних коштів)» зазначається код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

У рядку «Клієнт (найменування розпорядника чи одержувача коштів)» зазначається офіційне найменування розпорядника чи одержувача бюджетних коштів.

У рядку «УДК» зазначаються код та найменування органу Державного казначейства України.

У рядку «Бюджет» зазначаються код та назва бюджету.

У рядку «КВК» зазначаються код та назва коду відомчої класифікації розпорядника (одержувача) бюджетних коштів відповідно до наказів Міністерства фінансів України від 27.12.2001 р. № 604 «Про бюджетну класифікацію та її запровадження» (із змінами) та від 24.02.2003 р. № 156 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів» (із змінами).

У рядку «Код одержувача (розпорядника чи одержувача бюджетних коштів відповідно до мережі)» вказується код одержувача (розпорядника чи одержувача бюджетних коштів відповідно до мережі), присвоєний відповідно до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

Рядок «Рівень розпорядника (одержувача) бюджетних коштів» заповнюється відповідно до вимог нормативно-правових актів Державного казначейства України.

У рядку «КПК/КТКВМБ» зазначаються код та назва коду програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 27.12.2001 р. № 604 «Про бюджетну класифікацію та її запровадження».

У рядку «Фонд» зазначаються код та найменування фонду бюджету (загальний/спеціальний).

Рядок «Реєстраційний номер» не заповнюється.

У рядку «Дата прийняття» вказується дата отримання Реєстру бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів органом Державного казначейства України.

У графі «№ з/п» проставляється порядковий номер бюджетного зобов’язання.

У графі «КЕКВ/КККБ» проставляється код економічної класифікації видатків бюджету або код класифікації кредитування бюджету, за яким взято бюджетне зобов’язання.

У графі «Дані бюджетного зобов’язання: дата документа» проставляється дата документа, що підтверджує виникнення бюджетного зобов’язання. За бюджетними зобов’язаннями за окремими напрямами видатків, за якими не подаються документи, що підтверджують узяття бюджетних зобов’язань (податок на землю, податок на додану вартість тощо), проставляється дата Реєстру.

У графі «Дані бюджетного зобов’язання: номер документа» проставляється номер документа, що підтверджує виникнення бюджетного зобов’язання. За бюджетними зобов’язаннями за окремими напрямами видатків, за якими не подаються документи, що підтверджують узяття бюджетного зобов’язання (податок на землю, податок на додану вартість тощо), проставляється номер Реєстру.

У графі «Дані бюджетного зобов’язання: строк дії договору» проставляється строк дії договору (дата початку та дата закінчення дії договору). За довгостроковими договорами (строк дії яких перевищує один календарний рік) строком дії є поточний рік.

У графі «Дані бюджетного зобов’язання: сума зобов’язання» проставляється сума бюджетного зобов’язання. Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів, якщо сума зазначена в договорі, за відсутності — сума проставляється розрахунково. За довгостроковими бюджетними зобов’язаннями, строк дії яких перевищує один бюджетний рік, суми в Реєстрі проставляються в межах планових показників поточного бюджетного року на підставі даних календарного плану до довгострокового договору.

У графі «Дані бюджетного зобов’язання: попередня оплата» наводиться сума попередньої оплати з суми бюджетного зобов’язання (графа «Дані бюджетного зобов’язання: сума зобов’язання»).

У графі «Примітка: інші суттєві умови» зазначається інформація про зареєстроване бюджетне зобов’язання, що не відображена в інших графах (номер додаткової угоди, дата і номер наказу про затвердження Переліку кодів економічної класифікації видатків, за якими здійснюються видатки без подання підтвердних документів, стаття ЗВДТ тощо). У разі надання Попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства щодо взяття та/або реєстрації бюджетних зобов’язань (бюджетних фінансових зобов’язань) у графі «Примітка: інші суттєві умови» зазначається відмітка про попередження (номер та дата попередження).

 

img 2

 

 

Порядок заповнення Реєстру бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів

 

У рядку «Код за ЄДРПОУ клієнта (розпорядника чи одержувача бюджетних коштів)» зазначається код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

У рядку «Клієнт (найменування розпорядника чи одержувача коштів)» зазначається офіційне найменування розпорядника чи одержувача бюджетних коштів.

У рядку «УДК» зазначаються код та найменування органу Державного казначейства України.

У рядку «Бюджет» зазначаються код та назва бюджету.

У рядку «КВК» зазначаються код та назва коду відомчої класифікації розпорядника (одержувача) бюджетних коштів відповідно до наказів Міністерства фінансів України від 27.12.2001 р. № 604 «Про бюджетну класифікацію та її запровадження» (із змінами) та від 24.02.2003 р. № 156 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів» (із змінами).

У рядку «Код одержувача (розпорядника чи одержувача бюджетних коштів відповідно до мережі)» вказується код одержувача (розпорядника чи одержувача бюджетних коштів відповідно до мережі), присвоєний відповідно до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

Рядок «Рівень розпорядника (одержувача) бюджетних коштів» заповнюється відповідно до вимог нормативно-правових актів Державного казначейства України.

У рядку «КПК/КТКВМБ» зазначаються код та назва коду програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 27.12.2001 р. № 604 «Про бюджетну класифікацію та її запровадження».

У рядку «Фонд» зазначаються код та найменування фонду бюджету (загальний/спеціальний).

Рядок «Реєстраційний номер» не заповнюється.

У рядку «Дата прийняття» вказується дата отримання Реєстру бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів органом Державного казначейства України.

У графі «№ з/п» проставляється порядковий номер бюджетного фінансового зобов’язання.

У графі «КЕКВ/КККБ» проставляється код економічної класифікації видатків бюджету або код класифікації кредитування бюджету, за яким взято бюджетне фінансове зобов’язання.

У графі «Дані бюджетного зобов’язання: дата документа» проставляється дата документа, що підтверджує виникнення бюджетного зобов’язання. За бюджетними зобов’язаннями за окремими напрямами видатків, за якими не подаються документи, що підтверджують узяття бюджетного зобов’язання (податок на землю, податок на додану вартість тощо), проставляється дата Реєстру.

У графі «Дані бюджетного зобов’язання: номер документа» проставляється номер документа, що підтверджує виникнення бюджетного зобов’язання. За бюджетними зобов’язаннями за окремими напрямами видатків, за якими не подаються документи, що підтверджують узяття бюджетного зобов’язання (податок на землю, податок на додану вартість тощо), проставляється номер Реєстру.

У графі «Дані бюджетного фінансового зобов’язання: дата документа» проставляється дата документа, що підтверджує виникнення бюджетного фінансового зобов’язання. За умови здійснення операцій з готівкою проставляється дата Заявки на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки.

У графі «Дані бюджетного фінансового зобов’язання: номер документа» проставляється номер документа, що підтверджує виникнення бюджетного фінансового зобов’язання. При отриманні готівки та перерахуванні коштів на вкладні рахунки графа заповнюється словом «Заявка».

У графі «Дані бюджетного фінансового зобов’язання: сума зобов’язання» проставляється сума бюджетного фінансового зобов’язання.

У графі «Дані бюджетного фінансового зобов’язання: у т. ч. попередня оплата» наводиться сума попередньої оплати з суми бюджетного фінансового зобов’язання (графа «Дані бюджетного фінансового зобов’язання: сума зобов’язання»).

У графі «Дані бюджетного фінансового зобов’язання: реквізити кредитора: код за ЄДРПОУ кредитора або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) кредитора» зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ кредитора або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) кредитора.

У графі «Дані бюджетного фінансового зобов’язання: реквізити кредитора: МФО банку» зазначається код банку, в якому обслуговується кредитор.

У графі «Дані бюджетного фінансового зобов’язання: реквізити кредитора: номер рахунку в банку» зазначається номер рахунку кредитора, відкритий у банку, в якому він обслуговується.

У графі «Примітка» зазначається інформація про зареєстроване бюджетне фінансове зобов’язання, що не відображена в інших графах (термін погашення бюджетного фінансового зобов’язання). У разі надання Попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства щодо взяття та/або реєстрації бюджетних зобов’язань (бюджетних фінансових зобов’язань) у графі «Примітка» робиться відмітка про попередження (номер та дата попередження).

 

img 3

 

img 4

 

img 5

 

img 6

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

 

УНЕСЕНО ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ОБЛІКУ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Згідно зі

ст. 43 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (далі — БКУ) органи Держказначейства здійснюють контроль за взяттям бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів та здійсненням платежів за цими зобов’язаннями.

У свою чергу, розпорядники бюджетних коштів здійснюють реєстрацію зобов’язань в органах Держказначейства, керуючись при цьому

Порядком обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України, затвердженим наказом Державного казначейства України від 09.08.2004 р. № 136 (далі — Порядок № 136), до якого наказом від 17.12.2010 р. № 494 Держказначейство внесло зміни. Розглянемо їх докладніше.

Насамперед звернемо увагу, що в

Порядку № 136 з’явилося визначення термінів «зобов’язання» та «фінансове зобов’язання». Такий термін, як «бюджетне фінансове зобов’язання » вживався як раніше, так і зараз. При цьому зауважимо, що зазначені терміни вживаються тільки в Порядку № 136. У БКУ, наприклад, вони не фігурують (у п. 7 ст. 2 БКУ наведено визначення тільки терміна «бюджетне зобов’язання»).

Крім того, раніше в

Порядку № 136 використовувалася термінологія «зобов’язання» та «фінансові зобов’язання», а тепер у тексті Порядку № 136 фігурують « бюджетні зобов’язання» та «бюджетні фінансові зобов’язання».

Щодо терміна «небюджетні зобов’язання», то його вилучено з

Порядку № 136 і в ньому не застосовується, що цілком логічно, адже БКУ не допускає взяття розпорядниками бюджетних коштів небюджетних зобов’язань.

У

п. 2.1 Порядку № 136 визначено порядок узяття бюджетних зобов’язань з урахуванням вимог ст. 48 БКУ:

— за

загальним фондом — у межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами (планами використання бюджетних коштів) з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Держказначейства;

— за

спеціальним фондом — у межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду (відкритих асигнувань (виділених коштів) та залишків коштів на спеціальних реєстраційних рахунках розпорядників бюджетних коштів (у частині власних надходжень) та бюджетних асигнувань, установлених кошторисами (планами асигнувань бюджетних коштів).

Унесені деякі зміни, що стосуються

строків подання документів за зобов’язаннями, за якими застосовуються процедури закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти. Тепер розпорядники бюджетних коштів повинні подавати до органів Держказначейства документи для реєстрації зобов’язань протягом 7 робочих днів (раніше було — протягом 5 робочих днів) із дати, зазначеної у звіті про результати проведення процедури закупівлі. Нагадаємо: для реєстрації зобов’язань розпорядники та одержувачі бюджетних коштів повинні подати до органів Держказначейства оригінали або копії документів, які підтверджують проведення процедури закупівлі в разі, якщо очікувана вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує порогові показники вартості для закупівель товарів, робіт чи послуг, установлені законодавством у сфері державних закупівель. Перелік таких документів наведено в Методичних рекомендаціях щодо переліку підтвердних документів, які надаються розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на стадії реєстрації зобов’язань та оплати рахунків, затверджених наказом Держказначейства від 14.09.2010 р. № 330 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2010, № 37, 41).

Також змінено строк подання документів для ситуацій, коли бюджетній організації потрібно

змінити суму зобов’язань, зареєстрованих в органі Держказначейства (наприклад, у разі укладення додаткових договорів або розірвання раніше укладених договорів). Так, тепер розпоряднику бюджетних коштів потрібно подати відповідні документи протягом 7 робочих днів (раніше було — протягом 3 робочих днів) із дня зміни умов зобов’язань (дати укладення договору (додаткової угоди) або розірвання договору).

Зверніть увагу:

наказом , що коментується, змінено підстави для відмови в реєстрації зобов’язань та фінансових зобов’язань (п. 2.11 Порядку № 136). Також зауважимо, що зовсім недавно Держказначейство наказом від 23.12.2010 р. № 501 внесло зміни до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 р. № 89 (далі — Порядок № 89). Так, однією зі змін, унесених до зазначеного документа, є зміна причин, за якими платіжні доручення не приймаються органами Держказначейства до виконання.

Для зручності наведемо в таблиці причини, за якими органи Держказначейства

не реєструють зобов’язання та фінансові зобов’язання, а також відмовляють у прийнятті платіжних доручень до виконання.

 

Причини відмови в реєстрації згідно з Порядком № 136

Причини відмови у прийнятті платіжних доручень до виконання згідно з Порядком № 89

зобов’язань:

1) неправильно заповнено реквізити, якщо не заповнено хоча б один із реквізитів, та/або не дотримано вимоги щодо оформлення платіжного доручення

1) відсутність у розпорядника бюджетних коштів бюджетних асигнувань, передбачених кошторисом

2) відсутність документів, що підтверджують факт узяття зобов’язання

2) відсутність затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми, крім бюджетних програм, за якими не складаються паспорти бюджетних програм

3) відсутність затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми (крім випадків, коли законодавством не передбачено його затвердження)

3) відсутність в обліку органів Держказначейства відповідних бюджетних зобов’язань та фінансових зобов’язань

4) невідповідність напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню, паспорту бюджетної програми

4) невідповідність платежу зареєстрованим бюджетним зобов’язанням та фінансовим зобов’язанням

5) неподання або подання неповного пакета документів з проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти

5) невідповідність зазначеного коду економічної класифікації видатків та кредитування бюджету економічній характеристиці платежу

6) недотримання розпорядником бюджетних коштів бюджетних повноважень та обмежень, що запроваджуються законодавчими та іншими нормативно-правовими актами

6) обмеження у здійсненні видатків, установлені нормативно-правовими актами

7) накладення арешту на кошти, що знаходяться на відповідному рахунку розпорядника

7) недотримання вимог з оформлення поданих документів

8) зупинення операцій з бюджетними коштами на відповідному рахунку розпорядника

фінансових зобов’язань:

9) надходження до органів Держказначейства відповідного рішення уповноваженого органу за результатами розгляду скарги щодо порушення законодавства у сфері держзакупівель та/або копії рішення суду про визнання результатів процедури закупівлі недійсними, яке набрало законної сили

1) відсутність відповідного бюджетного зобов’язання, відображеного в бухгалтерському обліку виконання державного та місцевих бюджетів

2) відсутність у розпорядника бюджетних коштів фактичних надходжень спеціального фонду

10) відсутність (або недостатність) невикористаних відкритих асигнувань у частині загального та спеціального фондів державного бюджету (крім власних надходжень) розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та відсутність (або недостатність) коштів (у частині власних надходжень) на відповідних рахунках бюджетних установ та організацій

3) відсутність документів, що підтверджують факт узяття бюджетного фінансового зобов’язання

4) недотримання вимог щодо оформлення поданих документів

11) перевищення показників, затверджених у кошторисах, планах асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету), планах спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планах надання кредитів із загального фонду бюджету, планах використання бюджетних коштів розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів

5) невідповідність фінансового зобов’язання відповідному бюджетному зобов’язанню, відображеному в бухгалтерському обліку виконання державного та місцевих бюджетів

6) недотримання розпорядниками бюджетних коштів бюджетних повноважень та обмежень, що запроваджуються законодавчими та іншими нормативно-правовими актами

12) неподання документів, що підтверджують отримання товарів, робіт і послуг за договорами, згідно з умовами яких було здійснено авансування

 

У зазначених випадках органи Держказначейства

не реєструють зобов’язання та/або фінансові зобов’язання, а попереджають у письмовій формі розпорядників бюджетних коштів про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою усунути порушення щодо взяття та/або реєстрації таких зобов’язань (фінансових зобов’язань). Форму такого попередження наведено в додатку 3 до Порядку № 136.

Розпорядник бюджетних коштів повинен

виправити допущені ним порушення у строк до 30 календарних днів , повідомити про це відповідний орган Держказначейства, а також подати виправлені документи.

Якщо

розпорядник бюджетних коштів не повідомить про усунення порушення, то орган Держказначейства повинен буде оформити протокол про порушення бюджетного законодавства та повідомити про виявлене порушення бюджетного законодавства орган державної контрольно-ревізійної служби (після реорганізації цієї служби — Держфінінспекції).

Зауважимо: раніше

при відмові в реєстрації зобов’язань органи Держказначейства повідомляли розпорядників про відмову в реєстрації зобов’язань та/або фінансових зобов’язань у письмовій формі, а розпорядник бюджетних коштів у разі усунення недоліків подавав уже виправлені документи. При цьому Порядком № 136 не було встановлено будь-яких строків для подання виправлених документів. До того ж такі дії розпорядників бюджетних коштів не вважалися бюджетним правопорушенням і відповідно не спричиняли жодних заходів впливу.

Нагадаємо: згідно зі

ст. 117 БКУ одним із заходів впливу за порушення бюджетного законодавства є попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо виправлення порушення бюджетного законодавства. Виявлені порушення бюджетного законодавства має бути усунено протягом 30 календарних днів.

Крім того, у новій редакції викладено

п. 2.14 Порядку № 136, в якому йдеться про дії розпорядників бюджетних коштів наприкінці року. Так, наприкінці бюджетного періоду розпорядникам бюджетних коштів необхідно привести зареєстровані бюджетні зобов’язання за спеціальним фондом у відповідність до розмірів фактичних надходжень до цього фонду. При цьому, як і раніше, на кінець року сума зареєстрованих неоплачених фінансових зобов’язань розпорядників бюджетних коштів повинна відповідати сумі їх бюджетної кредиторської заборгованості (п. 4.5 Порядку № 136).

Якщо все ж таки на кінець бюджетного періоду залишаться непогашені бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів, що не є їх кредиторською заборгованістю, то органи Держказначейства повинні будуть зняти з обліку такі зобов’язання та повідомити про це розпорядникам бюджетних коштів.

Після цього в поточному бюджетному періоді у міру прийняття рішень про погашення бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань, які залишилися непогашеними на кінець попереднього бюджетного періоду, розпорядники бюджетних коштів реєструють такі зобов’язання шляхом подання Реєстру бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та/або Реєстру бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та відповідних підтвердних документів у загальному порядку. Зазначені Реєстри заповнюють згідно з формами, наведеними в

додатках 1 і 2 до Порядку № 136. Зауважимо: хоча форми цих документів викладено в новій редакції, особливих змін вони не зазнали. Порядок їх заповнення також практично не відрізняється від попереднього. Щодо додатків 3 і 4 до Порядку № 136, то це нові форми документів, про особливості застосування яких ішлося вище.

І останнє. У

п. 5.1 Порядку № 136 визначено, що зобов’язання, узяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, не вважаються бюджетними зобов’язаннями (крім зобов’язань з виплати субсидій, допомоги, пільг з оплати спожитих житлово-комунальних послуг та послуг зв’язку (у частині абонентської плати за користування квартирним телефоном), компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законами України мають право відповідні категорії громадян) і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Узяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Видатки на покриття таких зобов’язань не здійснюються. Аналогічну вимогу наведено в ст. 48 БКУ.

Порушення розпорядниками бюджетних коштів вимог, що стосуються прийняття ними бюджетних зобов’язань, є підставою для зупинення операцій з бюджетними коштами та припинення бюджетних асигнувань. Механізм зупинення операцій з бюджетними коштами, що застосовується до розпорядників та/або одержувачів бюджетних коштів Мінфіном, органами Державної казначейської служби, державної фінансової інспекції, місцевими фінансовими органами, головними розпорядниками бюджетних коштів у межах наданих їм повноважень, затверджено постановою КМУ від 19.01.2011 р. № 21.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі