Теми статей
Обрати теми

Оплата праці за участь у роботі державної кваліфікаційної комісії

Редакція ББ
Відповідь на запитання

ОПЛАТА ПРАЦІ ЗА УЧАСТЬ У РОБОТІ ДЕРЖАВНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

 

Олена МОРЕВА, консультант

 

Як здійснити оплату праці членам державної кваліфікаційної комісії медичного коледжу за години проведення державних іспитів випускників за спеціальністю, наприклад, «стоматологія ортопедична» (молодший спеціаліст)?

До складу державної кваліфікаційної комісії (крім викладачів) входять:

— головний лікар обласної стоматологічної лікарні — голова ДКК (залучений працівник);

— директор медичного коледжу (викладач акушерства);

— заступник директора з навчальної роботи (викладач української мови);

— заступник директора з практичної роботи (викладач акушерства).

Чи входить до посадових обов’язків директора, заступників, заввідділення, методиста проведення державної атестації (якщо атестація проходить у звичайний робочий день)?

Як здійснити оплату праці членам державної атестаційної комісії (у складі директора, заступників, методиста, заввідділення тощо) і чи оплачується взагалі участь у роботі цієї комісії?

(Житомирська обл.)

 

Згідно з

п.п. 3.12.2 Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міносвіти від 02.06.93 р. № 161, державна атестація студента здійснюється державною екзаменаційною (кваліфікаційною) комісією після завершення навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або його етапі з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньої (кваліфікаційної) підготовки вимогам освітньої (кваліфікаційної) характеристики.

Державна комісія створюється як єдина для денної (стаціонарної), вечірньої, заочної (дистанційної) форм навчання та екстернату з кожної спеціальності. За наявності великої кількості випускників створюються декілька комісій з однієї і тієї ж спеціальності. При малій кількості випускників може бути організована об’єднана комісія для споріднених спеціальностей.

Присвоєння кваліфікації молодшого спеціаліста здійснює державна кваліфікаційна комісія, інших кваліфікацій — державна екзаменаційна комісія. Таким чином, у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації для проведення державної атестації створюється державна кваліфікаційна комісія (далі — державна комісія).

Рекомендації про порядок створення, організацію і роботу державної (кваліфікаційної) комісії у вищих навчальних закладах України

доведені листом Міносвіти від 29.12.93 р. № 83-5/1259 (далі — Рекомендації).

Державна комісія організовується

щорічно і діє протягом календарного року. До її складу входять голова і члени комісії.

Голова комісії призначається міністерствами, відомствами, яким підпорядкований вищий навчальний заклад, за поданням ректора (директора) вищого навчального закладу

з числа провідних спеціалістів виробництва або вчених, які не працюють у цьому навчальному закладі.

Заступником голови державної комісії (за необхідності) можуть призначатися проректори з навчальної і наукової роботи, декан відповідного факультету та його заступник, директор вищого навчального закладу, його заступник з навчальної роботи та завідувачі філії або відділення.

У випадках коли навчальним планом передбачається складання державних екзаменів перед захистом дипломного проекту (роботи), а також проведення державних екзаменів з окремих дисциплін, за згодою голови державної комісії його обов’язки може виконувати заступник (

п. 2.3 Рекомендацій).

До складу державної комісії входять: ректор (директор) вищого навчального закладу або проректор (заступник директора) з навчальної чи наукової роботи, декан факультету або його заступник (завідувач відділення або його заступник), завідувачі кафедр, професори, доценти (викладачі) профілюючих кафедр (відділень), провідні спеціалісти виробництва та працівники науково-дослідних інститутів.

За своїми посадовими обов’язками

членами комісії є ректор або проректор з навчальної чи наукової роботи, декан відповідного факультету або його заступник, при складанні державних екзаменів з дисциплін кафедри — завідувачі кафедр (п. 2.4 Рекомендацій).

Одна і та сама особа може бути головою державної комісії не більше трьох років підряд (

п. 2.5 Рекомендацій).

Персональний склад членів державної комісії і екзаменаторів затверджується ректором (директором) вищого навчального закладу не пізніше ніж за місяць до початку роботи державної комісії.

Робота державних комісій проводиться в терміни, передбачені навчальними планами вищого навчального закладу. Графік роботи комісії затверджується ректором (директором) вищого навчального закладу. Розклад роботи державної комісії, узгоджений з головою комісії, затверджується проректором (заступником директора) з навчальної роботи на підставі подання декана факультету (завідувача відділення) і доводиться до загального відома не пізніше як за місяць до початку складання державних екзаменів або захисту дипломних проектів (робіт).

Згідно з

п. 25 Рекомендацій оплата праці голови та членів комісії, які не працюють у навчальному закладі, здійснюється погодинно відповідно до діючої Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102 (далі — Інструкція № 102).

Згідно з

наказом Міносвіти «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» від 07.08.2002 р. № 450 (далі — наказ № 450) кількість годин, відведених на проведення державних екзаменів, становить (див. таблицю):

 

Назва виду навчальної роботи

Норма часу (у годинах)

Примітка

Проведення державних екзаменів

0,50 години на одного студента голові та кожному членові державної екзаменаційної комісії

Не більше шести годин на день.
Кількість членів комісії — не більше чотирьох осіб (в окремих випадках кількість членів комісії може бути збільшена до шести осіб)

 

Водночас ці години не враховуються при визначенні обсягу навчальної роботи викладачів вищих навчальних закладів I і II рівнів акредитації, який складає їх навчальне навантаження (720 годин на навчальний рік на ставку). Облік навчальної роботи зазначеним працівникам здійснюється за фактичними затратами часу (

наказ Міносвіти «Про затвердження Рекомендацій щодо планування робочого часу викладачів, запровадження Норм часу для розрахунку і обліку їх навчальної роботи та Переліків основних видів методичної й організаційної роботи у вищих закладах освіти I і ІІ рівнів акредитації» від 13.05.98 р. № 175).

Роботу викладачів у комісії з державної атестації студентів можна розглядати як виконання ними одного з видів організаційної роботи. У

Переліку основних видів організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, затвердженому наказом № 450, такий вид організаційної роботи не значиться. Водночас зазначимо, що переліки основних видів методичної та організаційної роботи працівників освіти мають орієнтовний характер і за рішенням вищого закладу освіти можуть доповнюватися певними видами роботи, які виконуються викладачами, у тому числі й участю в роботі державної комісії.

Нормувати методичну та організаційну роботу викладачів навчальний заклад може на підставі розроблених і затверджених за погодженням з профспілкою норм часу.

Обсяг методичної та організаційної роботи, виражений в облікових годинах, не входить у навчальне навантаження викладачів, а враховується у загальній тривалості їх робочого часу, який становить не більше 1548 годин на одну ставку на навчальний рік.

Організаційна та методична робота викладачів планується у відповідних розділах індивідуального робочого плану на навчальний рік із зазначенням конкретних підсумкових результатів.

Утім питання додаткової винагороди за виконання обов’язків членів цієї комісії не можуть бути вирішені керівником,

оскільки доплата за їх виконання діючими умовами оплати праці не передбачена . Водночас керівник закладу може скористатися своїм правом і встановити надбавки (наприклад, за складність та напруженість у роботі), преміювати працівника тощо.

Педагогічні працівники закладу, у тому числі й викладачі під час канікул, що не збігаються з їх черговою відпусткою, можуть залучатися до участі у проведенні державних іспитів згідно з наказом керівника закладу в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул (

п. 25 Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів, затверджених наказом Міносвіти від 20.12.93 р. № 455).

За таких умов роботи вказані працівники відпрацьовують у середньому за день норму годин, установлену при тарифікації, що передує початку канікул із виплатою заробітної плати за тарифікацією (

п. 88 Інструкції № 102). Якщо ж кількість відпрацьованих годин буде більшою, ніж передбачено тарифікацією, то таким працівникам здійснюється додаткова оплата з погодинного розрахунку згідно з приміткою 5 до п. 14 Інструкції № 102 . Саме вказаною приміткою передбачено застосування для оплати праці голів та членів державних екзаменаційних комісій вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації ставок погодинної оплати, визначених цим пунктом Інструкції № 102. Розміри цих ставок наведені в додатку 16 до наказу Міносвіти «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти і наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557.

Якщо до прийому державних іспитів залучаються викладачі, які не перебувають у штаті такого навчального закладу, або викладачі цього закладу під час перебування їх у щорічній відпустці, то їм за цю роботу провадиться оплата за годинними ставками за фактично відпрацьований час. Ставки погодинної оплати розраховуються у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) працівника 1-го тарифного розряду, який визначається КМУ. Зазначені ставки включають оплату днів відпустки, тому особам, які одержують заробітну плату відповідно до

п. 14 Інструкції № 102, відпускні не нараховуються.

Таким чином, додаткова оплата за участь у роботі державної кваліфікаційної комісії директорам, їх заступникам, завідувачам відділень та іншим працівникам навчального закладу (якщо вони призначені головами або членами державної комісії)

не провадиться. Як зазначалося вище, ця робота входить до їх посадових обов’язків. Якщо ж обов’язки голови державної комісії або її членів будуть виконувати залучені особи з числа спеціалістів підприємств, установ або організацій, а також з інших навчальних закладів, додаткова оплата за роботу в державній комісії має здійснюватися з погодинного розрахунку за всі години фактичної участі у засіданні комісії, але не більше встановлених норм часу.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі