Теми статей
Обрати теми

Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 16 липня 2007 року № 44

Редакція ББ
Наказ від 13.06.2013 р. № 517

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ ВІД 16 ЛИПНЯ 2007 РОКУ № 44

Наказ від 13.06.2013 р. № 517

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 р. за № 1120/23652

(витяг)

 

Відповідно до Положення про Міністерство культури України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 388, наказую:

1. Затвердити Зміни до Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України від 16 липня 2007 року № 44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1023/14290, що додаються.

<…>

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

<…>

 

Міністр Л. Новохатько

ПОГОДЖЕНО:

<…>

 

 

Затверджено наказом Міністерства культури України від 13.06.2013 р. № 517

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 р. за № 1120/23652

ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЗАКЛАДІВ ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ

 

1. У главі 1:

1.1. В абзаці третьому пункту 1.2 слова «Міністерством культури і туризму України» замінити словами «Міністерством культури України», слова «Міністерством праці та соціальної політики України» замінити словами «Міністерством соціальної політики України».

1.2. Пункт 1.4 викласти у такій редакції:

«1.4. Атестації не підлягають:

працівники, які відпрацювали на відповідній посаді менше одного року;

вагітні жінки;

особи, які здійснюють догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом, інвалідом дитинства;

одинокі матері або одинокі батьки, які мають дітей віком до чотирнадцяти років;

неповнолітні;

особи, які працюють за сумісництвом.

Законом чи колективним договором можуть установлюватися інші категорії працівників, які не підлягають атестації».

1.3. У пункті 1.5 слова «та вагітні жінки» виключити.

2. У главі 2:

2.1.У пункті 2.1:

абзац перший виключити.

У зв’язку з цим абзаци другий — четвертий вважати відповідно абзацами першим — третім;

в абзаці другому слово «чергова» виключити; слова «один раз на п’ять років» замінити словами «не частіше ніж один раз на три роки»;

абзац третій викласти у такій редакції:

«Повторна атестація проводиться не пізніше ніж через рік у разі прийняття рішення про невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі та рекомендації комісії щодо направлення працівника на навчання»;

доповнити пункт абзацом четвертим такого змісту:

«Категорії працівників, які підлягають атестації, та періодичність її проведення визначаються колективним договором. На підприємствах, в установах та організаціях, у яких не укладаються колективні договори, категорії працівників, які підлягають атестації, строки та графік її проведення визначаються роботодавцем за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації».

2.2. У пункті 2.2 слова «строки, графік проведення атестації» виключити, слово «місяць» замінити словами «два місяці».

3. Главу 3 доповнити пунктом 3.4 такого змісту:

«3.4. Безпосередній керівник працівника, який підлягає атестації, не може бути членом атестаційної комісії».

4. У главі 4:

4.1. У пунктах 4.3 та 4.4 слова «два тижні» замінити словом «тиждень».

4.2. Абзац перший пункту 4.5 викласти у такій редакції:

«4.5. Атестаційна комісія на засіданні розглядає подані їй матеріали про роботу працівника, який атестується, а також заслуховує самого працівника. У разі відсутності працівника на засіданні членів атестаційної комісії атестація не проводиться. Працівник повідомляється про перенесення атестації на інший день не пізніше ніж за два місяці до її проведення».

4.3. Пункт 4.6 викласти у такій редакції:

«4.6. Рішення атестаційної комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні комісії. Засідання атестаційної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу. Атестаційна комісія на підставі всіх даних дає одну з таких оцінок професійної кваліфікації і ділових якостей працівника:

відповідає займаній посаді або виконуваній роботі;

не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі, рекомендовано направити на навчання;

не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі.».

4.4. Пункт 4.8 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4.9 — 4.12 вважати відповідно пунктами 4.8 — 4.11.

4.5. У пункті 4.9 слова «або перепідготовку тощо» замінити словами «з метою просування по роботі.».

4.6. Пункт 4.10 викласти у такій редакції:

«4.10. Рішення атестаційної комісії доводиться до відома працівника та керівника закладу культури протягом трьох днів після його прийняття».

5. Пункт 5.3 глави 5 викласти у такій редакції:

«5.3. Результати атестації можуть бути оскаржені працівником у порядку, встановленому законодавством».

6. У пункті 6.1 глави 6 слова «Міністерство культури і туризму України» замінити словами «Міністерство культури України».

7. У розділі «Порядок денний» додатка 3 до Положення:

пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Результати оцінки професійної кваліфікації і ділових якостей працівника:

відповідає займаній посаді або виконуваній роботі _____________ голосів;

не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі, рекомендовано направити на навчання __________ голосів;

не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі _________ голосів.»;

у пункті 7 слова «(указати — відповідає займаній посаді; відповідає займаній посаді за умови усунення зазначених недоліків та виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік; не відповідає займаній посаді)» замінити словами «(указати — відповідає займаній посаді або виконуваній роботі; не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі, рекомендовано направити на навчання; не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі)».

8. Додатки 4 та 5 до Положення виключити.

 

Директор Департаменту формування
 державної політики у сфері культури,
 мистецтв та освіти
Л. Гомольська

 

КОМЕНТАР ФАХІВЦЯ ІНСПЕКЦІЇ З ПРАЦІ

УНЕСЕНО ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ

Як відомо, 05.02.2012 р. набрав чинності Закон України «Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012 р. № 4312-VI (далі — Закон № 4312), яким визначено загальні засади діяльності роботодавців у сфері професійного розвитку працівників, зокрема атестації працівників та організація її проведення.

Прикінцевими положеннями Закону № 4312 Кабміну було доручено, зокрема, забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

З цією метою наказом, що коментується, унесено зміни до Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та установ галузі культури, затвердженого наказом Мінкультури від 16.07.2007 р. № 44 (далі — Положення № 44), що набрали чинності 30.07.2013 р.

Слід зауважити, що істотних змін Положення № 44 не зазнало — підкориговано лише деякі його положення, які суперечили Закону № 4312.

Далі в розрізі глав Положення № 44 розглянемо ті зміни, що відбулися у проведенні атестації працівників галузі культури.

 

ГЛАВА 1. Загальні положення

Викладено в новій редакції п. 1.4 Положення № 44, яким визначено категорії осіб, котрі не підлягають атестації. Тепер він повністю відповідає ст. 12 Закону № 4312. Так, атестації не підлягають:

— працівники, які відпрацювали на відповідній посаді менше одного року;

— вагітні жінки;

— особи, котрі здійснюють догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом, інвалідом дитинства;

— одинокі матері чи одинокі батьки, які мають дітей віком до чотирнадцяти років;

— неповнолітні;

— особи, які працюють за сумісництвом.

При цьому колективним договором установи (організації, заклади) культури можуть установлюватися інші категорії працівників, які не підлягають атестації.

Таким чином, тепер:

— вагітні жінки, які раніше проходили атестацію за власним бажанням, належать до категорії працівників, котрі не підлягають атестації;

— працівники, які працюють на посаді менше одного року після підвищення кваліфікації, а також молоді фахівці в період строку обов’язкової роботи за розподілом після закінчення навчальних закладів підлягають атестації на загальних підставах.

 

ГЛАВА 2. Види атестації та її періодичність

У цій главі є два важливі нововведення. Розглянемо їх докладніше.

По-перше , тепер атестація поділяється на чергову та повторну. Що стосується чергової атестації, то вона проводилася й раніше. Зміни ж відбулися в періодичності її проведення. Так, абз. 2 п. 2.1 Положення № 44 приписано проводити чергову атестацію не частіше одного разу на 3 роки. Нагадаємо: колишніми нормами Положення встановлювалося, що чергова атестація проводиться один раз на п’ять років.

Таким чином, тепер немає вимоги щодо проведення атестації чітко один раз на три роки. У зв’язку з цим виникає запитання: чи може атестація проводитися один раз на чотири або п’ять років? Відповідь на це запитання слід шукати у ст. 4 Закону № 4312 та абз. 4 п. 2.1 Положення № 44, згідно з якими визначення періодичності атестації працівників належить до компетенції роботодавця.

Таким чином, у колективному договорі може бути визначено, що чергова атестація проводиться один раз на чотири або п’ять років. Головне обмеження — атестація має проводитися не частіше одного разу на три роки.

В установах та організаціях, де не укладаються колективні договори, строки проведення атестації визначаються роботодавцем за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації.

Що стосується повторної атестації, то вона організується для працівників, стосовно яких попередньою атестаційною комісією прийнято рішення про їх невідповідність обійманій посаді або виконуваній роботі та рекомендації комісії щодо направлення працівника на навчання, і проводиться не раніше ніж через рік від дня проведення попередньої атестації. Нагадаємо, що раніше Положенням № 44 передбачалося проведення в цьому випадку позачергової атестації. Тепер же такий вид атестації, як позачергова, Положенням № 44 не передбачається.

По-друге , тепер перелік орієнтовних запитань, що виносяться на атестацію, погоджується з відповідним профспілковим органом і доводиться до відома працівників, які підлягають атестації, не пізніше ніж за два місяці до її початку (оновлений п. 2.2 Положення № 44). Раніше цей строк дорівнював місяцю.

 

ГЛАВА 3. Склад і повноваження атестаційної комісії

Главу 3 Положення № 44 доповнено новим п. 4.3, відповідно до якого безпосередній керівник працівника, який підлягає атестації, не може бути членом атестаційної комісії. Зауважимо, що аналогічну умову містить також п. 6 ст. 11 Закону № 4312.

На нашу думку, така умова може ускладнити формування атестаційної комісії з таких причин:

— по-перше, тільки безпосередній керівник може знати професійну компетентність працівника і дати оцінку результатам його роботи;

— по-друге, одночасно атестацію можуть проходити працівники різних структурних підрозділів, відповідно жоден керівник відділу (структурного підрозділу) не зможе бути членом атестаційної комісії;

— по-третє, атестацію може проходити керівник відділу (структурного підрозділу). При цьому згідно з п. 3.2 Положення № 44 голова атестаційної комісії — керівник або заступник керівника відповідного закладу культури, який є безпосереднім керівником такого працівника.

 

ГЛАВА 4. Організація та проведення атестації

У цій главі можна виділити такі нововведення:

1. Змінено строки подання та ознайомлення з характеристикою працівника (пп. 4.3 і 4.4 Положення № 44). Тепер вона подається до атестаційної комісії не пізніше ніж за тиждень до проведення атестації. Раніше цей строк дорівнював два тижні.

При цьому працівника, який підлягає атестації, має бути ознайомлено зі своєю характеристикою (під підпис) не пізніше ніж за тиждень до початку атестації. Раніше цей строк становив два тижні.

2. Тепер у разі відсутності працівника на засіданні членів атестаційної комісії атестація не проводиться (п.4.5 Положення № 44). Це погоджується з п. 7 ст. 11 Закону № 4312, де зазначається: атестація працівника здійснюється тільки в його присутності.

Працівника повідомляють про перенесення атестації на інший день не пізніше ніж за два місяці до її проведення.

3. Тепер рішення атестаційної комісії приймається виключно відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Засідання атестаційної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин його складу (оновлений п.п. 4.6 Положення № 44).

Нагадаємо, що до набуття чинності змінами рішення атестаційної комісії могло прийматися як відкритим, так і таємним голосуванням. Тепер же голосування має бути виключно відкритим. У зв’язку з цим наказом, що коментується, вилучено додаток 4 (Бюлетень таємного голосування) і додаток 5 (Протокол засідання рахункової комісії) до Положення № 44.

Зауважимо, що проста більшість голосів — це отримання за рішення, поставлене на голосування, більше половини голосів членів атестаційної комісії, які брали участь у голосуванні. Наприклад, якщо в голосуванні брали участь вісім членів комісії, з яких п’ять проголосували за рішення, поставлене на голосування, воно вважається прийнятим.

4. Установлюється, що рішення атестаційної комісії доводиться до відома працівника та керівника установи культури протягом трьох днів після його прийняття (4.10 Положення № 44). Це погоджується з п. 12 ст. 11 Закону № 4312.

Нагадаємо, що до набуття чинності змінами рішення атестаційної комісії доводилося до відома працівника безпосередньо після підбиття підсумків. Ці зміни, на нашу думку, ніяк не захищають права ані працівника, який атестується, ані членів атестаційної комісії, оскільки результати атестації протягом трьох днів може бути змінено, що дискредитуватиме репутацію членів атестаційної комісії.

 

Світлана МЕРЕНКОВА,
 заступник начальника відділу,
 державний інспектор праці
відділу контролю за дотриманням
трудового законодавства
 Територіальної державної інспекції з праці
в Харківській області

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі