Відпустка тривалістю в літо: правила надання щорічної відпустки педагогам

Редакція ББ
Стаття

ВІДПУСТКА ТРИВАЛІСТЮ В ЛІТО: ПРАВИЛА НАДАННЯ ЩОРІЧНОЇ ВІДПУСТКИ ПЕДАГОГАМ

 

Педагогічна діяльність, що супроводжується постійною нервовою та емоційною напругою, потребує тривалішого відпочинку. У зв’язку з цим педагогічним, а також науково-педагогічним працівникам надаються щорічні основні відпустки більшої тривалості, ніж іншим працівникам. Про особливості надання таких відпусток розповімо у статті.

Владислав СТАНКУС, завідувач сектора інспектування установ та організацій, які фінансуються з бюджету, Харківської об’єднаної державної фінансової інспекції

 

Згідно зі ст. 6 Закону про відпустки керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів (далі — к. дн.) у порядку, затвердженому Кабміном. Таким документом є постанова КМУ від 14.04.97 р. № 346, якою затверджено:

Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам (далі — Порядок № 346);

— тривалість щорічної основної відпустки (додаток до Порядку № 346).

Дія Порядку № 346 поширюється на:

— педагогічних та науково-педагогічних працівників, посади яких визначено Переліком № 963;

— наукових працівників науково-дослідних та інших наукових установ і організацій, науково-дослідних та наукових підрозділів установ і організацій.

Порядок № 346 є спеціальним документом, що визначає специфічні особливості надання щорічної основної відпустки, а також виплати компенсації за невикористану відпустку такій категорії працівників.

Щодо інших питань слід керуватися базовим документом — Законом про відпустки. Наприклад, перенесення щорічної основної відпустки, поділ її на частини та відкликання з відпустки здійснюються відповідно до умов, передбачених ст. 11 і 12 цього Закону (п. 4 Порядку № 346).

 

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

Порядок № 346 розмежовує особливості надання щорічних відпусток для:

— керівних, педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів і навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ (далі — педагоги навчальних закладів і частин);

— керівних, педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників інших закладів, тобто тих, які не належать до навчальних (далі — педагоги закладів, що не належать до навчальних).

Наведемо правила надання щорічної відпустки для таких працівників у таблиці:

Педагоги закладів, що не належать до навчальних

Педагоги навчальних закладів і частин

Відпустка в перший рік роботи

Право на відпустку повної тривалості в перший рік роботи настає після закінчення 6 місяців безперервної роботи в цій установі (абз. 1 п. 2 Порядку № 346,ч. 5 ст. 10 Закону про відпустки).
Слід зауважити, що Порядком № 346 не передбачена можливість надання щорічної відпустки, якщо стаж безперервної роботи працівника менше 6 місяців. Однак вважаємо, що в цьому питанні слід керуватися ч. 6 ст. 10 Закону про відпустки, згідно з якою тривалість відпустки в цьому випадку визначається пропорційно кількості відпрацьованого часу (за винятком випадків, передбачених ч. 7 ст. 5 Закону про відпустки)

Відпустка повної тривалості в перший рік роботи надається в період літніх канікул незалежно від часу прийняття педагогів на роботу (абз. 3 п. 2 Порядку № 346, ч. 14 ст. 10 Закону про відпустки)

Відпустка за другий та подальші роки роботи

За другий та подальші роки роботи щорічна відпустка надається в будь-який період відповідного робочого року згідно з графіками (абз. 2 п. 2 Порядку № 346). Такі графіки затверджуються роботодавцем за погодженням з профспілкою*

За другий та подальші роки роботи відпустка також надається в період літніх канікул (абз. 3 п. 2 Порядку № 346). Проте це не звільняє роботодавця від необхідності складання графіка відпусток. Так, згідно з абз. 3 п. 2 Порядку № 346 такий графік має бути складено з урахуванням можливості проведення регулярних консультацій для учнів, складання іспитів, перенесених на осінь

Відпустка для санаторно-курортного лікування

Оскільки період надання щорічної відпустки не прив’язаний до літніх місяців, то в разі необхідності в санаторно-курортному лікуванні щорічну основну відпустку може бути надано в будь-який час протягом року.
При цьому згідно з п. 9 ч. 7 ст. 10 Закону про відпустки таку відпустку може бути надано до настання шестимісячного строку безперервної роботи в перший рік роботи

У разі необхідності в санаторно-курортному лікуванні щорічна основна відпустка або її частина може надаватися протягом навчального року, якщо це передбачено колективним договором (абз. 4 п. 2 Порядку № 346).
У колдоговорі може бути конкретизовано окремі умови надання такої відпустки. Якщо в колдоговорі передбачена обов’язковість її надання, адміністрація зобов’язана забезпечити виконання зазначеної домовленості сторін колдоговору.
Якщо ж у колдоговорі вказано, що відпустка для санаторно-курортного лікування може надаватися,
то питання її надання в конкретному випадку вирішується за погодженням керівника навчального закладу та працівника залежно від обставин, що склалися в закладі

Компенсація за невикористану відпустку при звільненні

При звільненні грошова компенсація виплачується за всі не використані працівником дні щорічної основної відпустки (абз. 1 п. 6 Порядку № 346, ст. 24 Закону про відпустки)

При звільненні працівників, які відпрацювали більше 10 місяців, їм виплачується грошова компенсація за всі не використані ними дні щорічної основної відпустки з розрахунку повної їх тривалості (абз. 2 п. 6 Порядку № 346).
Якщо ж працівником відпрацьовано менше 10 місяців, то грошова компенсація виплачується пропорційно відпрацьованого ним часу (з розрахунку тривалості відпустки за кожен відпрацьований місяць 5,6; 4,2 і 2,8 к. дн. при тривалості відпустки відповідно 56, 42 і 28 к. дн.)**

* Детальніше щодо цього питання див. статтю «Щорічна основна відпустка-2013: правила надання», наведену на с. 11 цього номера.

** Приклад розрахунку компенсації за невикористану відпустку див. у статті «Виплачуємо компенсацію за невикористану відпустку», наведену на с. 28 цього номера.

 

Зверніть увагу: п. 3 Порядку № 346 установлено, що керівникам установ щорічна основна відпустка надається за погодженням з вищим за рівнем органом управління. Для цього керівником установи подається відповідна заява у вищестоящу організацію.

Відпустка інших керівних працівників, посади яких віднесено до педагогічних, надається в загальному порядку. При цьому, як правило, строки щорічної основної відпустки заступників з навчально-виховної роботи встановлюються з урахуванням визначеного строку щорічної відпустки керівника установи.

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ВІДПУСТКИ

Порядком № 346 встановлено державну гарантію щодо тривалості щорічної основної відпустки (за посадами), яка є обов’язковою для виконання роботодавцем (від 28 до 56 к. дн.). Конкретна тривалість щорічної основної відпустки залежить від типу закладу та посади, яку займає працівник.

Далі розглянемо найпоширеніші запитання, пов’язані з визначенням тривалості відпустки.

 

Якщо педагог працює менше (більше) норми

Як відомо, розмір зарплати педагогів визначається обсягом їх навчального (педагогічного) навантаження. При цьому для отримання щорічної відпустки необхідна тільки одна юридична підстава — робота за трудовим договором протягом певного часу. Тому незалежно від установленого навантаження педагогу надається відпустка повної тривалості.

Так, якщо педагог працює менше норми, то це не спричинює будь-яких обмежень обсягу його трудових прав (ч. 3 ст. 56 КЗпП). Тому він має право на відпустку повної тривалості, що підтверджується й абз. 5 п. 2 Порядку № 346.

Якщо педагог працює більше норми, що передбачає роботу більш ніж на ставку, це також не впливає на тривалість його відпустки. Так, робота педагогів у тому ж навчальному закладі понад установлену норму навчального навантаження не є сумісництвом (п. 8 Переліку № 43).

 

Якщо для педагога не встановлена тривалість відпустки

Дійсно, для окремих категорій педагогічних працівників Порядком № 346 не встановлено тривалість щорічної відпустки. Це зумовлено тим, що Порядок № 346 не приведений у відповідність до змін у законодавстві, та іншими причинами.

Підкреслимо: у таких випадках слід виходити із загальної норми ч. 1 ст. 6 Закону про відпустки, згідно з якою щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менше 24 к. дн.

Приклад 1. На сьогодні Порядком № 346 не визначено тривалість відпустки керівника гуртка дошкільного навчального закладу (ДНЗ). Річ у тім, що таку посаду було введено до штатних розписів ДНЗ відносно недавно — з 01.11.2011 р., коли набрали чинності Типові штати № 1055.

Безумовно, керівники гуртків ДНЗ заслуговують на 42 к. дн. щорічної відпустки, як і їх колеги з інших закладів, проте на сьогоднішній день це питання нормативно не врегульоване. Відповідно законної підстави для надання керівникам гуртків ДНЗ щорічної відпустки тривалістю 42 к. дн. немає. Тривалість щорічної основної відпустки зазначених працівників має становити 24 к. дн.

Приклад 2. До штатного розпису школи (за рахунок платних послуг) уведено посаду, що не передбачена Типовими штатами № 1205, а саме посаду методиста.

Тривалість щорічної основної відпустки методиста, який є штатним працівником загальноосвітнього навчального закладу, Порядком № 346 не визначена. Отже, його щорічна відпустка має становити 24 к. дн.

Приклад 3. Підрозділом 7 «Центри соціально-психологічної реабілітації дітей» розд. VII «Інші заклади та установи» додатка до Порядку № 346 не встановлено тривалість відпустки інструктора з трудового виховання та помічника вихователя центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Отже, відпустка таких працівників має становити 24 к. дн.

Приклад 4. Розділом I «Дошкільні навчальні заклади» додатка до Порядку № 346 не визначено тривалість щорічної відпустки практичного психолога ДНЗ комбінованого типу. Водночас цим розділом установлено, що тривалість щорічної основної відпустки практичних психологів становить:

— дошкільних навчальних закладів — 42 к. дн.;

— дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу — 56 к. дн.

Із цього випливає, що тривалість щорічної відпустки практичного психолога ДНЗ комбінованого типу складає 42 к. дн. Це підтвердило і Міносвіти в листі від 15.06.2011 р. № 2/2-15-1461 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2011, № 47).

 

Тривалість щорічної відпустки при роботі на різних посадах

Чинне законодавство дозволяє педагогічним працівникам одночасно виконувати додаткову навчальну (педагогічну) роботу як за основним місцем роботи, так і в іншому навчальному закладі. Від того, на яких умовах виконується така робота, залежатиме порядок надання щорічної відпустки.

Приклад 5. Учитель школи, крім своєї основної роботи, веде заняття з гуртківцями. Згідно з розд. III додатка до Порядку № 346 учителі всіх спеціальностей середніх навчальних закладів мають право на щорічну відпустку тривалістю 56 к. дн., а керівники гуртків — тривалістю 42 к. дн. Як визначити тривалість відпустки такого працівника?

Насамперед нагадаємо: керівні та інші працівники закладів освіти можуть вести викладацьку роботу та заняття з гуртківцями в цьому ж закладі в межах установленої норми. Це передбачено п. 91 Інструкції № 102.

Слід зауважити, що керівництво гуртками в тому самому навчальному закладі не є сумісництвом (п. 8 Переліку № 43). Згідно з п. 90 Інструкції № 102 керівникам гуртків (секцій, студій та інших форм роботи гуртка) у школах, для яких ці заклади є місцем основної роботи, зарплата визначається в порядку, передбаченому п. 68 Інструкції № 102, а саме шляхом множення ставки зарплати на фактичне навантаження педагога на тиждень та ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень.

Працівнику, який одночасно обіймає дві посади і при цьому одна з робіт для нього не є сумісництвом, щорічна відпустка повинна надаватися за посадою, яку визначено для нього роботодавцем як основну (див. лист Мінсоцполітики від 22.06.2012 р. № 93/06/187-12 // «Бюджетна бухгалтерія», 2012, № 35).

У цьому випадку основним місцем роботи для працівника є робота на посаді вчителя, і трудовий договір із ним укладено за цією посадою. Отже, він матиме право на щорічну відпустку тієї тривалості, яку встановлено за основною посадою, тобто 56 к. дн. Такому працівнику як керівнику гуртка щорічна відпустка не надається.

Якщо ж учитель працює керівником гуртка за сумісництвом в іншій установі у вільний від основної роботи час на підставі окремого трудового договору, то в цьому випадку він має право на щорічну відпустку за:

— основним місцем роботи (учитель) тривалістю 56 к. дн.;

— сумісництвом (керівник гуртка) тривалістю 42 к. дн. Таку відпустку має бути надано одночасно з відпусткою за основним місцем роботи. Оскільки за основним місцем роботи працівнику належить відпустка більшої тривалості ніж за сумісництвом, то згідно зі ст. 25 Закону про відпустки роботодавець до закінчення відпустки за основним місцем роботи зобов’язаний надати суміснику відпустку без збереження заробітної плати.

 

Тривалість відпустки керівних працівників ПТНЗ та ВНЗ

Тривалість відпустки керівних працівників вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти (далі — ВНЗ) та професійно-технічних навчальних закладів (далі — ПТНЗ) залежить від того, ведуть вони викладацьку роботу в цьому навчальному закладі чи ні.

Згідно з розд. IV «Вищі навчальні заклади, заклади післядипломної освіти, професійно-технічні навчальні заклади» додатка до Порядку № 346 право на відпустку тривалістю 56 к. дн. мають керівні працівники ВНЗ та ПТНЗ*, які ведуть у навчальному закладі педагогічну роботу обсягом не менше 1/3 відповідної річної норми.

Що стосується керівників ВНЗ 1 — 2 рівнів акредитації та ПТНЗ*, то згідно з п.п. «в» п. 64 Інструкції № 102 норма годин на ставку викладачів становить 720 годин на рік. Отже, керівні працівники ВНЗ 1 — 2 рівнів акредитації та ПТНЗ мають право на відпустку тривалістю 56 к. дн., якщо вони виконують педагогічну роботу обсягом не менше 240 годин на рік. Якщо такі працівники ведуть педагогічну роботу в меншому обсязі або не викладають узагалі, то тривалість їх відпустки становитиме 28 к. дн. для ВНЗ і 42 к. дн. для ПТНЗ.

* Ректор, директор, завідувач, директор (завідувач) філії; проректор (заступник директора), діяльність якого безпосередньо пов’язана з навчально-виховним або науковим процесом, учений секретар, декан факультету, завідувач: відділення, аспірантури (інтернатури, ординатури), докторантури, виробничої практики у ВНЗ і директор, директор (завідувач) філії, заступник директора в ПТНЗ.

Що стосується керівників ВНЗ 3 — 4 рівнів акредитації, то згідно зі ст. 49 Закону № 2984 робочий час педагогічних та науково-педагогічних працівників визначається КЗпП. При цьому максимальне навчальне навантаження науково-педагогічних працівників не може перевищувати 900 годин на навчальний рік. Максимальне навчальне навантаження педагогічних працівників не може перевищувати 720 годин на навчальний рік.

Інакше кажучи, Закон № 2984 установлює тільки максимальне навантаження, а не норму годин на рік. Проте вважаємо, що при визначенні тривалості відпустки слід виходити з цих показників. Так, керівники ВНЗ 3 — 4 рівнів акредитації з числа:

— науково-педагогічних працівників мають право на відпустку 56 к. дн., якщо вони виконують педагогічну роботу обсягом не менше 300 годин на рік;

— педагогічних працівників мають право на відпустку 56 к. дн., якщо вони виконують педагогічну роботу обсягом не менше 240 годин на рік.

 

МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА НА ОЗДОРОВЛЕННЯ ДО ВІДПУСТКИ

Як відомо, абз.11 ч. 1 ст. 57 Закону № 1060 педагогічним і науково-педагогічним працівникам гарантована виплата матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу (ставки зарплати) при наданні щорічної відпустки. Із цього випливає, що:

— така матеріальна допомога виплачується тільки тим працівникам, які обіймають посади, визначені Переліком № 963. Тим працівникам, які ведуть викладацьку роботу, але не обіймають посади педагогічних або науково-педагогічних працівників, така матеріальна допомога не надається;

— матеріальна допомога на оздоровлення є обов’язковою виплатою і кошти для її виплати необхідно передбачати в кошторисі установи;

— розмір матеріальної допомоги, що надається, не повинен перевищувати місячного посадового окладу (ставки зарплати) працівника.

Допомога на оздоровлення виплачується педагогічним або науково-педагогічним працівникам (за основною посадою) у розмірі їх місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) незалежно від тижневого (річного) навчального навантаження або обсягу виконуваної роботи. На це зверталася увага у спільному листі Міносвіти і ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 11.06.2001 р. № 1/9-223; № 02-8/267, а також у листі Мінсоцполітики від 30.11.2011 р. № 1079/13/84-11 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2008, № 4; 2012, № 4).

У випадках виплати компенсації за невикористану відпустку допомога на оздоровлення не виплачується.

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Закон про відпустки — Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Закон № 2984 — Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р. № 2984-III.

Закон № 1060 — Закон України «Про освіту» від 23.05.91 р. № 1060-XII.

Перелік № 963 — Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджений постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963.

Перелік № 43 — Перелік робіт, які не є сумісництвом, затверджений спільним наказом Мін’юсту, Мінфіну та Мінпраці від 28.06.93 р. № 43.

Типові штати № 1055 — Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів, затверджені наказом Міносвіти від 04.11.2010 р. № 1055.

Типові штати № 1205 — Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів, затверджені наказом Міносвіти від 06.12.2010 р. № 1205.

Інструкція № 102 — Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі