Теми статей
Обрати теми

Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Червень, 2013/№ 22
Друк
Постанова від 13.05.2013 р. № 333

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПРИДБАННЯ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ВІДПУСКУ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗНИЩЕННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ У ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Постанова від 13.05.2013 р. № 333

 

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я, що додається.

2. Міністерству охорони здоров’я привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

 

Прем’єр-міністр України М. Азаров

 

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13.05.2013 р. № 333

Порядок придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я

 

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає механізм провадження закладами охорони здоров’я незалежно від їх підпорядкування та форми власності (далі — заклади охорони здоров’я) діяльності, пов’язаної з виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, реалізацією (відпуском), ввезенням на територію України, вивезенням з території України, транзитом через територію України, використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 (далі — перелік), і прекурсорів, включених до таблиці IV переліку, зареєстрованих в установленому порядку як лікарський засіб (далі — препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів), а також особливості діяльності лікувально-профілактичних закладів під час провадження зазначеної діяльності.

2. Дія цього Порядку не поширюється на:

заклади охорони здоров’я у разі провадження ними діяльності у сфері обігу препаратів, які містять малу кількість наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III переліку, та (або) прекурсорів, включених до таблиці IV переліку, тож ризику зловживання ними немає або він незначний, і з яких зазначені засоби чи речовини неможливо вилучити легкодоступними способами в кількості, за якої можливе зловживання;

бюро судово-медичної експертизи, контрольно-аналітичні лабораторії, лабораторії для проведення аналізу якості лікарських засобів, станції переливання крові, центри заготівлі та переробки плазми, центри служби крові, санітарно-профілактичні заклади та діагностичні лабораторії у разі провадження ними діяльності, пов’язаної з використанням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, з метою проведення судової експертизи, лабораторного аналізу, здійснення контролю якості лікарських засобів та в інших випадках, що не передбачають використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для лікування та реабілітації.

3. Заклади охорони здоров’я провадять діяльність, пов’язану з виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, реалізацією (відпуском), ввезенням на територію України, вивезенням з території України, транзитом через територію України, використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі — обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів), за наявності в них ліцензії на провадження відповідних видів діяльності відповідно до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 589, а також інших нормативно-правових актів.

4. Для забезпечення зберігання, перевезення, придбання, використання, знищення та відпуску в закладах охорони здоров’я препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів керівником закладу охорони здоров’я призначаються відповідальні особи з числа працівників такого закладу, на яких покладаються функції з виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, приймання, реалізації (відпуску), використання, ведення обліку, знищення, а також з доставки препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворому, якому медична допомога надається у стаціонарних умовах (далі — відповідальна особа).

5. Перелік відповідальних осіб, які допущені до роботи з препаратами наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладі охорони здоров’я, їх посадові обов’язки, порядок передачі ключів від сейфів, металевих шаф і приміщень, в яких зберігаються препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та пристроїв для пломбування затверджуються керівником закладу, про що зазначені особи ознайомлюються під особистий підпис. Посадові інструкції відповідальних осіб складаються відповідно до цього Порядку.

6. Під час приймання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідальна особа зобов’язана дотримуватися вимог, установлених МОЗ.

У разі коли під час приймання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладі охорони здоров’я встановлюються факти, зокрема нестачі таких препаратів, порушення цілісності їх упаковки, невідповідності кількості місць, зазначених у супровідному документі, утворена керівником закладу охорони здоров’я комісія оформляє відповідний акт у трьох примірниках, які засвідчуються підписами її членів, що скріплюються печаткою закладу охорони здоров’я. Один примірник акта залишається у відповідальної особи, другий надсилається постачальнику (продавцю) разом з прибутковим документом, третій — передається в бухгалтерію закладу охорони здоров’я. Акт складається за формою згідно з додатком 1.

7. Облік препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів ведеться закладами охорони здоров’я:

у відділеннях і кабінетах лікувально-профі­лактичних закладів у журналі за формою, визначеною МОЗ;

на постах відділень лікувально-профілактичних закладів у журналі за формою, визначеною МОЗ;

у фармацевтичних (аптечних) закладах у журналі за формою, визначеною МОЗ;

у лікувально-профілактичних закладах для виконання призначень лікаря в стаціонарних умовах за формою, визначеною МОЗ.

Сторінки журналу, в якому обліковуються препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, пронумеровуються, прошнуровуються і засвідчуються підписом керівника та скріплюються печаткою закладу охорони здоров’я. Внесення виправлень та недостовірних відомостей до журналів забороняється. У разі виявлення технічних помилок вони виправляються. Виправлення завіряються підписом керівника закладу охорони здоров’я.

8. Бланки рецептів у закладах охорони здоров’я та виписані на них рецепти у фармацевтичних (аптечних) закладах придбаваються, зберігаються, обліковуються і знищуються в установленому МОЗ порядку.

Рецепти на препарати наркотичних засобів, психотропних речовин, включені до таблиць II і III переліку, виписуються на спеціальних бланках. Форма спеціальних бланків рецептів, порядок їх реєстрації, ведення обліку і зберігання, а також правила оформлення встановлюються МОЗ.

9. Препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів зберігаються та виготовляються у закладах охорони здоров’я у приміщеннях, які відповідають установленим МВС вимогам до об’єктів і приміщень, що призначені для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин.

Препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що потребують під час їх зберігання дотримання температурного режиму, зберігаються у приміщеннях, обладнаних відповідно до встановлених МВС вимог у холодильниках без сейфа.

10. Ключі від сейфів, металевих шаф і приміщень, в яких зберігаються препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та пристрої для пломбування (у разі їх наявності) зберігаються у відповідальних осіб.

11. У разі коли препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів за будь-яких умов були пошкоджені в закладі охорони здоров’я і стали непридатними для використання, комісією, зазначеною у пункті 6 цього Порядку, оформляється акт у трьох примірниках за формою згідно з додатком 2, який засвідчується підписами членів комісії, що скріплюються печаткою закладу охорони здоров’я. Перший примірник акта залишається у закладі охорони здоров’я, другий надсилається територіальному органові внутрішніх справ, третій — ДСКН.

12. Неякісні лікарські засоби, відкриті ампули, флакони з невикористаними залишками препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів або ті, що пошкоджені і стали непридатними для використання або повернуті від хворого, якому медична допомога надається в стаціонарних умовах, підлягають знищенню в установленому законодавством порядку.

13. Відповідальні особи зобов’язані звіряти щомісяця станом на перше число інформацію про фактичну наявність препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів із записом про залишки за журналом обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та письмово повідомляти про результати керівнику закладу охорони здоров’я.

Письмові повідомлення з резолюцією керівника закладу охорони здоров’я зберігаються у відповідальної особи разом із зазначеним журналом обліку.

У разі виявлення відповідальною особою факту відхилення показників наявності препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів від зазначених у журналах обліку записів про залишки керівник закладу охорони здоров’я зобов’язаний протягом трьох календарних днів провести у визначеному законодавством порядку інвентаризацію наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, облік яких веде відповідальна особа.

14. Керівники закладів охорони здоров’я зобов’язані проводити щокварталу інвентаризацію препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у визначеному законодавством порядку із складенням балансу товарно-матеріальних цінностей.

15. Заклади охорони здоров’я зобов’язані у визначеному законодавством порядку подавати щороку до 31 березня ДСКН звіт про кількість препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що реалізовані (відпущені) чи використані закладом, а також про кількість їх запасів на
31 грудня звітного року.

16. У разі встановлення факту наявності залишків або нестачі препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів керівник закладу охорони здоров’я зобов’язаний невідкладно повідомити про це правоохоронним органам.

 

Механізм придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
у фармацевтичних (аптечних) закладах

17. Зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у фармацевтичних (аптечних) закладах здійснюється в обсягах, що не перевищують місячної потреби закладу в них.

Розрахунок обсягів зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у цілому у фармацевтичному (аптечному) закладі затверджується наказом керівника закладу.

Препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів забороняється зберігати в торговельному залі.

18. У приміщеннях фармацевтичних (аптечних) закладів, в яких виготовляються препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, такі препарати повинні зберігатися у кількості, що не перевищує їх добової потреби, необхідної для виготовлення лікарських форм.

Після закінчення робочого дня препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів повинні переноситися з приміщень, в яких провадиться діяльність з їх виготовлення, у приміщення фармацевтичних (аптечних) закладів, пристосовані для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

19. Виготовлені у фармацевтичних (аптечних) закладах препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів повинні бути опечатані (закриті у флаконах алюмінієвими ковпачками з використанням спеціального пристрою) та зберігатися до відпуску у приміщеннях фармацевтичних (аптечних) закладів, передбачених для зберігання зазначених засобів і речовин.

20. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, виписані разом з іншими інгредієнтами на бланку рецептів, забороняється відпускати окремо, не у складі виготовлених препаратів.

21. Виготовлені фармацевтичним (аптечним) закладом за рецептом препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів повинні мати на сигнатурі або етикетці реквізити, що відповідають установленим МОЗ вимогам.

Забороняється відпуск з фармацевтичних (аптечних) закладів твердих форм лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, упакованих безпосередньо в папір чи целофан.

 

Механізм придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
у лікувально-профілактичних закладах

22. Зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах, їх філіях та інших структурних підрозділах здійснюється в обсягах, що не перевищують місячної потреби закладу в них.

23. Зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у відділеннях, на постах та в кабінетах лікувально-профілактичних закладів може здійснюватися в обсягах, що не перевищують семиденної потреби в них.

24. Для надання хворим у вечірній і нічний час екстреної медичної допомоги у приймальному або іншому відділенні, визначеному керівником лікувально-профілактичного закладу, за життєвими показниками та для зняття гострого больового синдрому може бути створений семиденний резерв препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які можуть бути використані з дозволу чергового лікаря в інших підрозділах (відділеннях) відповідного закладу.

25. Зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги здійснюється в обсягах, визначених МОЗ. Відповідальність за отримання, збереження та повернення невикористаних препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів покладається на особу, яка очолює бригаду.

Розрахунок обсягів зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у цілому в лікувально-профілактичному закладі, а також у розрізі його відділень, постів, кабінетів здійснюється на підставі визначених МОЗ норм і затверджується наказом керівника лікувально-профілактичного закладу.

26. Препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів призначаються лікарями або в установлених МОЗ випадках фельдшерами відповідно до медичних показань.

Призначення препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, яким медична допомога надається в стаціонарних умовах, здійснюється в листку призначень за формою, визначеною МОЗ, з обов’язковим записом у медичній карті такого хворого.

Призначення препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують лікування в амбулаторних умовах, здійснюється в листку призначень за формою, визначеною МОЗ, з обов’язковим записом у медичній карті амбулаторного хворого.

Призначення препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують екстрену медичну допомогу, здійснюється в карті виїзду екстреної (швидкої) медичної допомоги, форма якої затверджується МОЗ.

Призначення препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим на строк понад десять днів здійснюється лікуючим лікарем з обов’язковим обґрунтуванням необхідності подальшого застосування таких препаратів, про що робиться запис у медичній карті хворого. Листок призначень зберігається у медичній карті хворого.

27. Хворі, які отримують лікування в амбулаторних умовах, у тому числі в умовах створеного стаціонару вдома, забезпечуються препаратами наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів лікувально-профілактичним закладом або за рецептом у фармацевтичних (аптечних) закладах в обсягах, що не перевищують десятиденної потреби, а під час надання паліативної та хоспісної допомоги — що не перевищують п’ятнадцятиденної потреби.

28. Для отримання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з метою використання в умовах створеного стаціонару вдома хворий самостійно або особа, яка здійснює за ним догляд (член сім’ї, опікун або піклувальник), подає заяву на ім’я керівника лікувально-профілактичного закладу за формою згідно з додатком 3. Керівник закладу робить відмітку про погодження, після чого заява додається до медичної карти амбулаторного хворого.

29. Лікар, який призначає препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для лікування в амбулаторних умовах, у тому числі в умовах створеного стаціонару вдома, зобов’язаний поінформувати хворого або особу, яка здійснює за ним догляд (члена сім’ї, опікуна або піклувальника), про правила поводження з препаратами наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, недопущення їх використання не за медичним призначенням та видавати хворому або особі, яка здійснює за ним догляд (членові сім’ї, опікунові або піклувальникові), інформаційний лист за формою, визначеною МОЗ, про що робиться запис у медичній карті хворого.

30. Відповідальна особа згідно з призначенням лікаря в умовах створеного стаціонару вдома отримує препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у лікувально-профілактичному закладі, про що робить запис у журналі обліку.

Препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів доставляються відповідальною особою за місцем створеного стаціонару вдома та передаються хворому або особі, яка здійснює за ним догляд (членові сім’ї, опікунові або піклувальникові), про що відповідальна особа робить запис у журналі обліку.

Відповідальна особа залишає листок призначень, в якому хворий самостійно або особа, яка здійснює за ним догляд (член сім’ї, опікун або піклувальник), робить відповідні записи про використання отриманих препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Заповнений листок призначень відповідальна особа додає до амбулаторної карти хворого.

Хворий чи особа, яка здійснює за ним догляд (член сім’ї, опікун або піклувальник), має право особисто отримувати за рецептом препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів безпосередньо в лікувально-профілактичному закладі або у фармацевтичному (аптечному) закладі.

31. Видача рідких форм препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для перорального використання шляхом дозування із флаконів ємністю більш як 20 мілілітрів дозволяється виключно із застосуванням зареєстрованих в Україні дозуючих пристроїв. У разі автоматичного дозування рідких форм препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів запис про призначення, видачу, використання виданої дози здійснюється за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення в реальному часі з обов’язковим відтворенням у медичній карті хворого в порядку, встановленому МОЗ.

32. У разі використання зареєстрованих в Україні дозуючих пристроїв журнал обліку на постах відділень лікувально-профілактичного закладу ведеться в електронному вигляді. При цьому інформація про видані хворим рідкі форми препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів для перорального використання роздруковується після закінчення робочого дня, підписується відповідальним медичним працівником і зберігається в умовах, які забезпечують її повну схоронність.

Інформація про залишки препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у невикористаних повністю флаконах станом на кінець робочого дня фіксується згідно з показниками спеціалізованого програмного забезпечення у журналі обліку.

Флакон, що використовується в дозуючому пристрої, вміст якого використаний не повністю та який підлягає використанню наступного разу, після закінчення робочого дня зберігається у сейфі або металевому ящику на посту.

 

Механізм повернення невикористаних залишків лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, до лікувально-профілактичних закладів

33. Лікувально-профілактичні заклади, що забезпечують препаратами наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворих, яким створено стаціонар вдома, приймають невикористані залишки препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі — невикористані залишки препаратів) від члена сім’ї, опікуна або піклувальника.

34. Лікувально-профілактичний заклад приймає від члена сім’ї, опікуна або піклувальника за письмо­вою заявою за формою згідно з додатком 4 невикористані залишки лише тих препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які були видані таким лікувально-профілактичним закладом.

35. Заяви та невикористані залишки препаратів приймаються у лікувально-профілактичних закладах лікарем (фельдшером), який здійснював призначення, або відповідальною особою, яка доставляла їх хворому.

36. Особа, яка прийняла заяву разом з невикористаними залишками препаратів, передає їх відповідальній особі для внесення необхідної інформації до журналу обліку повернутих із створених стаціонарів вдома наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, форма якого визначається МОЗ.

37. Після розгляду заяви керівником лікувально-профілактичного закладу невикористані залишки препаратів знищуються в установленому законодавством порядку.

38. Забороняється подальше використання, реалізація (відпуск) невикористаних залишків препаратів.

 

img 1

img 2

img 3
img 4

img 5

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

 

НОВИЙ ПОРЯДОК ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН
І ПРЕКУРСОРІВ У ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Новий Порядок придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я, затверджений постановою КМУ від 13.05.2013 р. № 333 (далі — Порядок № 333), у першу чергу зацікавить заклади охорони здоров’я, адже на відміну від Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою КМУ від 03.06.2009 р. № 589 (далі — Порядок № 589), він розроблений саме для них.

Нагадаємо, що види наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів наведені у Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженому постановою КМУ від 06.05.2000 р. № 770 (далі — Перелік № 770).

Порядок № 333, який коментується, поширюється на обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, уключених до таблиць II і III, і прекурсорів, уключених до таблиці IV Переліку № 770.

Також зазначимо, що дія Порядку № 333 не поширюється на заклади охорони здоров’я у разі провадження ними діяльності у сфері обігу препаратів, які містять малу кількість наркотичних засобів, психотропних речовин. Такі заклади охорони здоров’я мають керуватись Порядком № 589.

До затвердження Порядку № 333 всі заклади охорони здоров’я, які використовували у своїй діяльності наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, керувались Порядком № 589, дія якого поширюється на всіх суб’єктів господарювання — юридичних осіб незалежно від форми власності і триває по теперішній час, та Порядком обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я України, затвердженим наказом МОЗ від 21.01.2010 р. № 11 (далі — Порядок № 11).

Слід зазначити, що положення Порядку № 333 відповідають положенням Порядку № 589.

Розглянемо їх докладніше.

Насамперед для обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів заклад охорони здоров’я повинен мати ліцензію, адже згідно зі ст. 17 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.95 р. № 60/95-ВР діяльність з виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, уключених до таблиць II і III, та прекурсорів, уключених до таблиці IV Переліку № 770, здійснюється юридичними особами всіх форм власності за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності.

Одна ліцензія може бути видана на декілька видів діяльності, пов’язаних з обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, строком на
5 років. Без наявності ліцензії здійснювати діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, заборонено.

Керівник закладу охорони здоров’я має своїм наказом призначити матеріально відповідальних осіб з числа працівників закладу, на яких покладаються функції щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Матеріально відповідальні особи зі своїми посадовими обов’язками мають бути ознайомлені під особистий підпис.

Крім того, в установі наказом керівника має бути призначена спеціальна комісія, яка здійснює контроль за обігом наркотичних препаратів, психотропних речовин та прекурсорів.

Так, у разі коли під час приймання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я мають місце факти нестачі, псування, порушення цілісності упаковки тощо, утворена керівником закладу комісія оформляє відповідний акт, форма якого наведена у додатку 1 до Порядку № 333.

У п. 7 Порядку № 333 визначено, що облік препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів ведеться:

— у відділеннях і кабінетах лікувально-профі­лактичних закладів у журналі за формою, визначеною МОЗ;

— на постах відділень лікувально-профілактичних закладів у журналі за формою, визначеною МОЗ;

— у фармацевтичних (аптечних) закладах у журналі за формою, визначеною МОЗ;

— у лікувально-профілактичних закладах для виконання призначень лікаря в стаціонарних умовах за формою, визначеною МОЗ.

Звернемо увагу: Порядок № 333 не містить форм журналів обліку наркотичних препаратів, психотропних речовин і прекурсорів, тому поки що не зрозуміло, будуть такі журнали затверджені окремим наказом МОЗ чи слід користуватись формами журналів, наведеними у Порядку № 11.

Це ж стосується і спеціальних рецептурних бланків на препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Їх форма Порядком № 333 не затверджена, натомість, у цьому документі зазначено, що порядок реєстрації таких бланків, ведення обліку і зберігання, а також правила їх оформлення встановлюються МОЗ. На сьогодні такі самі вимоги містяться у Порядку № 11 та Правилах виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом МОЗ від 19.07.2005 р. № 360.

Як відомо, наркотичні препарати, психотропні речовини і прекурсори знаходяться на особливому контролі, тому не можна допускати їх псування, пошкодження тощо.

Якщо ж із будь-яких причин такі медикаменти були пошкоджені в закладі охорони здоров’я і стали непридатними для використання, спеціальна комісія, про яку йшлося раніше, оформляє акт за формою, наведеною у додатку 2 до Порядку № 333.

Неякісні лікарські засоби підлягають знищенню в установленому законодавством порядку. До речі, про знищення неякісних лікарських засобів ми розповідали у консультаціях «Облік медикаментів, спирту, рентгенплівки та хімічних реактивів у закладах охорони здоров’я» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2011, № 18, с. 10) та «Списання медикаментів, термін використання яких минув» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2012, № 44, с. 29).

Також в установах має здійснюватись жорсткий контроль за витрачанням зазначених медичних препаратів.

Так, матеріально відповідальні особи зобов’язані звіряти щомісяця станом на перше число інформацію про фактичну наявність препаратів із записом про залишки у журналах обліку та письмово про це повідомляти керівнику закладу.

У разі виявлення фактів відхилення показників керівник закладу має протягом трьох робочих днів провести інвентаризацію зазначених лікарських засобів.

Крім того, керівники закладів повинні в обов’язковому порядку щокварталу проводити інвентаризацію наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів із складенням балансу товарно-матеріальних цінностей.

Форма такого балансу наведена у додатку 6 до Порядку № 589.

Відповідно до п. 15 Порядку № 333 та п. 18 Порядку № 589 заклади охорони здоров’я зобов’язані подавати щороку до 31 березня Державному комітету з питань контролю за наркотиками звіт про кількість препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, що відпущені чи використані закладом, а також про кількість залишків на 31 грудня звітного року.

Також звернемо увагу на питання створення резерву препаратів в лікувально-профілактичних закладах.

Так, зберігання наркотичних препаратів, психотропних речовин і прекурсорів у закладі в цілому може проводитись в обсягах, що не перевищують місячної потреби в них.

У відділеннях, на постах та в лікувальних кабінетах цей обсяг не має перевищувати семиденної потреби в зазначених медикаментах.

Для надання екстреної медичної допомоги та для зняття гострого больового синдрому може також бути створений семиденний резерв.

Звернемо особливу увагу на призначення лікарями наркотичних препаратів, психотропних речовин та прекурсорів та виконання медичними сестрами цих призначень.

Призначення препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, яким медична допомога надається в стаціонарних умовах, здійснюється в листку призначень за формою, визначеною МОЗ, з обов’язковим записом у медичній карті такого хворого.

Призначення препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують лікування в амбулаторних умовах, здійснюється в листку призначень за формою, визначеною МОЗ, з обов’язковим записом у медичній карті амбулаторного хворого.

Форма листка призначень лікарями наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (лікарських засобів) і виконання цих призначень наведена у додатку 4 до Порядку № 11.

Призначення препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують екстрену медичну допомогу, здійснюється в карті виїзду екстреної (швидкої) медичної допомоги, форма якої затверджується МОЗ.

Майте на увазі, що відсутність хоча б одного запису лікаря в листку призначень, у медичній карті стаціонарного хворого, медичній карті амбулаторного хворого або в карті виїзду екстреної (швидкої медичної допомоги) щодо призначення наркотичних препаратів, психотропних речовин може розцінюватись фахівцями Держфінінспекції як використання таких засобів без підстав.

Також у листку призначень обов’язково має бути підпис сестри медичної (яка виконала призначення), що підтверджує факт виконання призначення лікаря.

Відсутність підпису сестри медичної розцінюється фахівцями Держфінінспекції як невиконання призначення лікаря, тобто невведення зазначеного препарату.

Слід зазначити, що Порядок № 333 містить також вимогу щодо обов’язкового запису у медичній карті хворого обґрунтування призначення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів понад десять днів.

Має свої особливості забезпечення наркотичними препаратами, психотропними речовинами і прекурсорами хворих, яким створено стаціонар удома. На відміну від вимог щодо такого забезпечення, визначених Порядком № 11, вимоги, визначені Порядком № 333, на нашу думку, дещо послаблені.

Так, препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів доставляються відповідальною особою за місцем створеного стаціонару вдома та передаються хворому або особі, яка здійснює за ним догляд (членові сім’ї, опікунові або піклувальникові), про що відповідальна особа робить запис у журналі обліку.

Відповідальна особа залишає листок призначень, в якому хворий самостійно або особа, яка здійснює за ним догляд (член сім’ї, опікун або піклувальник), робить відповідні записи про використання отриманих препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Як було визначено у Порядку № 11, в умовах створеного стаціонару на дому введення парентеральних форм наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів хворим повинно здійснюватися тільки медичними працівниками лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я з обов’язковою відміткою про це в амбулаторній карті.

Хворим, яким створено стаціонар на дому, відповідно до листка призначень наркотичних і психотропних лікарських засобів, виписаного лікарями лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я, виконання призначень може здійснюватися медичними працівниками амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів за місцем проживання хворого, про що ними робляться відповідні записи в амбулаторній карті.

Отже, виходить, що Порядок № 333 не містить вимоги щодо введення вищезазначених препаратів лише медичним працівником, а дозволяє також самостійне ведення листка призначень хворим чи особою, яка здійснює догляд.

Отримувати препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворий чи особа, яка здійснює догляд за хворим, може на підставі заяви, наданої головному лікарю лікувально-профілактичного закладу. Форма такої заяви наведена у додатку 3 до Порядку № 333.

Якщо після використання таких препаратів мають місце залишки, то вони повертаються хворим або особою, яка здійснює догляд за хворим, за заявою, форма якої наведена у додатку 4 до Порядку № 333.

Звернемо також увагу на використання рідких форм наркотичних препаратів, психотропних речовин і прекурсорів для перорального використання шляхом дозування із флаконів ємністю більш як
20 мілілітрів. Використання таких препаратів дозволяється із застосуванням зареєстрованих в Україні дозуючих пристроїв. У разі автоматичного дозування рідких форм препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів запис про призначення, видачу, використання виданої дози здійснюється за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення в реальному часі з обов’язковим відтворенням у медичній карті хворого.

У разі використання зареєстрованих в Україні дозуючих пристроїв журнал обліку на постах відділень лікувально-профілактичного закладу ведеться в електронному вигляді. При цьому інформація про видані хворим рідкі форми препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів для перорального використання роздруковується після закінчення робочого дня, підписується відповідальним медичним працівником і зберігається в умовах, які забезпечують її повну схоронність.

Раніше ні Порядок № 589, ні Порядок № 333 не містили таких вимог, тому для запровадження такої системи електронного контролю та впровадження відповідного програмного забезпечення у лікувально-профілактичних установах потрібен певний час.

Порядком № 333 також визначені правила обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у фармацевтичних (аптечних) закладах.

Фармацевтичні (аптечні) заклади, як правило, не є бюджетними установами, а є отримувачами бюджетних коштів — госпрозрахунковими установами, тому докладно зупинятись на вимогах до обігу вищезазначених лікарських засобів у фармацевтичних (аптечних) установах не будемо.

Також хотілося б відмітити, що Порядок № 333 є досить стислим, містить набагато менше вимог та правил щодо використання вищезазначених препаратів, ніж Порядок № 11.

Наприкінці зазначимо, що на сьогодні ще діє Порядок № 11. При цьому п. 2 постанови, що коментується, визначено, що МОЗ має привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою. У зв’язку з цим слід чекати, що Порядок № 11 згодом втратить свою чинність, або ж МОЗ внесе до нього відповідні зміни, але вже зараз закладам охорони здоров’я слід керуватись новим Порядком № 333, який набрав чинності 28.05.2013 р.

 

Дарина ДАВИДЕНКО, економіст-аналітик

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі