Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Методики розрахунку орієнтовної середньої вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Червень, 2013/№ 22
Друк
Постанова від 20.05.2013 р. № 346

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про затвердження Методики розрахунку орієнтовної середньої вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта

Постанова від 20.05.2013 р. № 346

 

Відповідно до частини п’ятої статті 2 Закону України «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Методику розрахунку орієнтовної середньої вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта, що додається.

 

Прем’єр-міністр України М. Азаров

 

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2013 р. № 346

Методика розрахунку орієнтовної середньої вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта

 

1. Ця Методика застосовується для розрахунку орієнтовної середньої вартості підготовки за державним замовленням одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта, слухача за освітньо-кваліфікаційним рівнем, науковим ступенем, спеціальністю, напрямом підготовки, галуззю знань, видом економічної діяльності (для професійно-технічного навчального закладу), професією та формою навчання (далі — орієнтовна середня вартість) з урахуванням мінімальних економічно обґрунтованих витрат для їх підготовки державними і комунальними професійно-технічними навчальними закладами, вищими навчальними закладами I — IV рівня акредитації, науковими установами і закладами післядипломної освіти (далі — заклади, установи) на плановий рік та два бюджетні періоди, що настають за плановим роком.

Розрахунок орієнтовної середньої вартості здійснюється для:

кваліфікованого робітника — за видом економічної діяльності, професією та формою навчання;

фахівця:

— молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра — за спеціальністю, галуззю знань та формою навчання;

— бакалавра — за напрямом підготовки, галуззю знань та формою навчання;

аспіранта, докторанта — за спеціальністю, галуззю знань та формою навчання;

слухача — за спеціальністю, професією та формою навчання.

Ця Методика не застосовується для розрахунку вартості підготовки курсантів та слухачів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу для проходження військової служби за конт­рактом.

2. У цій Методиці терміни вживаються у такому значенні:

1) контингент — фактична чисельність учнів професійно-технічного навчального закладу (далі — учні), студентів вищого навчального закладу (далі — студенти), аспірантів, докторантів, які станом на 1 жовтня року, що передує плановому року, навчаються за державним замовленням за освітньо-кваліфікаційним рівнем (молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра), спеціальністю, напрямом підготовки, галуззю знань, видом економічної діяльності (для професійно-технічного навчального закладу), формою навчання, здобувають науковий ступінь (кандидата, доктора наук), — у разі, коли строк навчання перевищує один календарний рік, а також планова середньорічна чисельність слухачів закладів післядипломної освіти на поточний рік — у разі, коли строк навчання не перевищує одного календарного року;

2) плановий рік — рік, який починається 1 січня і закінчується 31 грудня року, що настає за поточним роком.

Інші терміни вживаються у значенні, визначеному Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до закону.

3. Заклади, установи розраховують вартість підготовки за державним замовленням одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта, слухача за освітньо-кваліфікаційним рівнем, науковим ступенем, спеціальністю, напрямом підготовки, галуззю знань, видом економічної діяльності (для професійно-технічного навчального закладу), професією та формою навчання на плановий рік згідно з порядком, затвердженим МОН разом з Мінекономрозвитку та Мінфіном, з урахуванням:

1) оплати праці працівників, які забезпечують підготовку одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта, слухача, а саме:

оплати праці за ставками заробітної плати відповідно до навчальних планів, обсягу навантаження (для викладачів професійно-технічних навчальних закладів або вищих навчальних закладів I — II рівня акредитації);

оплати праці за посадовими окладами (ставками заробітної плати) відповідно до затверджених в установленому порядку нормативів чисельності студентів, аспірантів, докторантів, слухачів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника (для науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III — IV рівня акредитації);

оплати праці відповідно до типових штатних нормативів (для інших працівників);

обов’язкових виплат відповідно до законодавства;

2) нарахувань на оплату праці;

3) витрат на виплату академічної стипендії;

4) витрат на соціальне забезпечення для надання державних пільг та гарантій окремим категоріям учнів, студентів;

5) витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у межах встановлених норм споживання;

6) витрат, безпосередньо пов’язаних з навчанням учнів, студентів, аспірантів, докторантів, слухачів, зокрема на придбання реактивів, сировини, матеріалів для проведення лабораторних, практичних робіт, будівельних матеріалів, меблів, інвентарю, інструментів, запасних частин, медикаментів, лікарських засобів, виробів медичного призначення, канцелярського приладдя, витратних матеріалів для комп’ютерної техніки та оргтехніки, бланкової та навчальної документації, пально-мастильних матеріалів, хімікатів, обмундирування та фурнітури до нього, запасних частин, захисних пристроїв, придбання та передплату періодичних видань, проведення поточного ремонту, технічного огляду та технічного обслуговування основних фондів, оплату послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, оренди приміщень, майна, обладнання, що використовується в навчально-виховному процесі, технічного обслуговування обладнання, програмного забезпечення, зв’язку та користування Інтернетом, службових відряджень, стажування, забезпечення академічної мобільності, участі в олімпіадах, конференціях, наукових та спортивних заходах, проведення практики відповідно до навчального плану, виготовлення документів про освіту, у межах встановлених норм споживання;

7) витрат, опосередковано пов’язаних з навчанням учнів, студентів, аспірантів, докторантів, слухачів, зокрема на оплату послуг банківських установ, проведення ліцензійної та акредитаційної експертизи, отримання необхідних для здійснення навчально-виховного процесу дозволів, встановлення охоронної, пожежної сигналізації, підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, у межах встановлених норм споживання, а також відрахувань профспілковим організаціям на проведення культурно-масової та фізкультурної роботи відповідно до законодавства;

8) капітальних витрат, зокрема на придбання або створення основних засобів, навчального, лабораторного, спортивного, виробничого обладнання, предметів довгострокового користування, приладів, механізмів, меблів, комп’ютерної техніки та оргтехніки, навчальної літератури, оновлення та поповнення бібліотечних фондів, капітальне будівництво, ремонт, реконструкцію та реставрацію приміщень, будівель, споруд, транспортних засобів, що використовуються у навчально-виховному процесі (у тому числі придбання будівельних матеріалів, виготовлення проектно-кошторисної документації), придбання програмного забезпечення (у тому числі з передачею прав на користування), авторських та суміжних прав;

9) витрат на утримання гуртожитку з розрахунку на одного мешканця гуртожитку, який є учнем, студентом, аспірантом, докторантом, слухачем і навчається за державним замовленням, зокрема на оплату праці персоналу гуртожитку та нарахувань на оплату праці, придбання матеріалів, інвентарю, інструментів, запасних частин, медикаментів, дезинфікуючих та пральних засобів, м’якого інвентарю, меблів, проведення поточного ремонту, технічного огляду та технічного обслуговування будівель та приміщень гуртожитку, встановлення охоронної, пожежної сигналізації, придбання або створення основних засобів, капітальне будівництво, ремонт, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а також відрахувань профспілковим організаціям на проведення культурно-масової та фізкультурної роботи відповідно до законодавства;

10) розміру соціальних гарантій, передбачених проектом Державного бюджету України на плановий рік;

11) тарифів на комунальні послуги та енергоносії тощо.

У разі підготовки кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта, слухача відокремленим структурним підрозділом навчального закладу, для якого окремо визначений в установленому порядку ліцензований обсяг та який здійснює навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем, науковим ступенем, спеціальністю, напрямом підготовки, галуззю знань, видом економічної діяльності (для професійно-технічного навчального закладу), професією та формою навчання, вартість підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта, слухача розраховується таким підрозділом згідно з порядком, затвердженим МОН разом з Мінекономрозвитку та Мінфіном, з урахуванням:

кваліфікованого робітника — вимог щодо визначення вартості підготовки кадрів професійно-технічними навчальними закладами;

фахівця:

— молодшого спеціаліста, бакалавра, який навчається за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем у коледжі, що є відокремленим структурним підрозділом вищого навчального закладу III — IV рівня акредитації, — вимог щодо визначення вартості підготовки кадрів вищими навчальними закладами I — II рівня акредитації;

— бакалавра, спеціаліста, магістра, крім бакалавра, який навчається за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем у коледжі, що є відокремленим структурним підрозділом вищого навчального закладу III — IV рівня акредитації, — вимог щодо визначення вартості підготовки кадрів вищими навчальними закладами III — IV рівня акредитації;

аспіранта, докторанта — вимог щодо визначення вартості підготовки кадрів вищими навчальними закладами III — IV рівня акредитації та науковими установами;

слухача — вимог щодо визначення вартості підготовки кадрів закладами післядипломної освіти.

У разі підготовки кваліфікованого робітника вищим навчальним закладом I — II рівня акредитації вартість підготовки одного кваліфікованого робітника розраховується згідно з порядком, затвердженим МОН разом з Мінекономрозвитку та Мінфіном, у частині визначення вартості підготовки кадрів професійно-технічними навчальними закладами.

У разі підготовки молодшого спеціаліста про­фесійно-технічним навчальним закладом вартість підготовки одного молодшого спеціаліста розраховується згідно з порядком, затвердженим МОН разом з Мінекономрозвитку та Мінфіном, у частині визначення вартості підготовки кадрів вищими навчальними закладами I — II рівня акредитації.

Заклади, установи подають державному замовникові, до сфери управління якого вони належать, дані про показники вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта, слухача за освітньо-кваліфікаційним рівнем, науковим ступенем, спеціальністю, напрямом підготовки, галуззю знань, видом економічної діяльності (для професійно-технічного навчального закладу), професією та формою навчання за встановленою державним замовником формою, а також детальні розрахунки.

4. Державний замовник на підставі поданих закладами, установами, що належать до сфери його управління, даних про показники вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта, слухача за освітньо-кваліфікаційним рівнем, науковим ступенем, спеціальністю, напрямом підготовки, галуззю знань, видом економічної діяльності (для професійно-технічного навчального закладу), професією та формою навчання визначає орієнтовну середню вартість за такими формулами:

1) на плановий рік:

Восв = (В1 х К1 + В2 х К2 + … + ВN х КN) : (К1 + К2 + … + КN),

де Восв — орієнтовна середня вартість;

В1, В2, ВN — вартість підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта, слухача за державним замовленням за освітньо-кваліфікаційним рівнем, науковим ступенем, спеціальністю, напрямом підготовки, галуззю знань, видом економічної діяльності (для професійно-технічного навчального закладу), професією та формою навчання;

К1, К2, КN — контингент закладу, установи;

2) на два бюджетні періоди, що настають за плановим роком:

Восв1 = Восв х Іс1,

Восв2 = Восв1 х Іс2,

де Восв1 — орієнтовна середня вартість у першому бюджетному періоді, що настає за плановим роком;

Іс1 — прогнозний індекс споживчих цін у першому бюджетному періоді, що настає за плановим роком, визначений в установленому порядку;

Восв2 — орієнтовна середня вартість у другому бюджетному періоді, що настає за плановим роком;

Іс2 — прогнозний індекс споживчих цін у другому бюджетному періоді, що настає за плановим роком, визначений в установленому порядку.

5. Державний замовник подає щороку до 1 грудня Мінекономрозвитку інформацію про показники орієнтовної середньої вартості за встановленою зазначеним Міністерством формою.

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

 

ВАРТІСТЬ ПІДГОТОВКИ ОДНОГО КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА,
 ФАХІВЦЯ, АСПІРАНТА, ДОКТОРАНТА: РОЗРАХОВУЄМО ЗА МЕТОДИКОЮ

Згідно зі ст. 2 Закону України «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» від 20.11.2012 р. № 5499-V центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державного замовлення з урахуванням середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці та обсягів видатків Державного бюджету України на зазначені цілі формується державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів.

Пунктом 5 ст. 2 цього Закону передбачено, що орієнтовна середня вартість підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта розраховується відповідно до методики, затвердженої Кабміном.

Саме на виконання цієї норми розроблена Методика розрахунку орієнтовної середньої вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта, затверджена постановою КМУ від 20.05.2013 р. № 346 (далі — Методика), що коментується.

Звернемо увагу на те, що ця Методика не застосовується для розрахунку вартості підготовки курсантів та слухачів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу для проходження військової служби за контрактом. Це обумовлено тим, що їх утримання має свої особливості.

Отже, до витрат, які включаються в розрахунок вартості підготовки за державним замовленням одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта, слухача слід включати:

1) витрати на оплату праці як працівників, які безпосередньо забезпечують навчальний процес, так і тих, які його обслуговують;

2) нарахування на оплату праці;

3) витрати на виплату стипендій;

4) витрати на соціальні пільги та гарантії;

5) витрати, які безпосередньо пов’язані з навчальним процесом (меблі, інвентар, комп’ютерна техніка, навчальна документація тощо);

6) витрати, які непрямо пов’язані з навчальним процесом (витрати на культурно-масові заходи, отримання відповідних дозволів, банківські послуги тощо);

7) витрати на утримання гуртожитку;

8) витрати на комунальні послуги та енергоносії.

Слід відмітити, що до такого розрахунку входять такі ж самі витрати, як і до розрахунку вартості платних освітніх послуг, окрім витрат на стипендії та соціальні гарантії.

Після здійснення розрахунку дані про показники вартості підготовки за державним замовленням одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта, слухача навчальний заклад повинен подати до відповідного державного замовника.

Державний замовник, у свою чергу, на підставі отриманих даних розраховує орієнтовну середню вартість на плановий рік та на два бюджетні періоди, що настають за плановим роком, за формулами, наведеними у Методиці, та подає їх до Мінекономрозвитку.

 

Тетяна РЯБУХА, економіст-аналітик

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі