Теми статей
Обрати теми

Про внесення змін до Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду від 25.02.2009 р. № 12

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Червень, 2013/№ 23
Друк
Постанова від 24.04.2013 р. № 14

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОРЯДКУ ОТРИМАННЯ ЗАСТРАХОВАНИМИ ОСОБАМИ І ЧЛЕНАМИ ЇХ СІМЕЙ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ, ЩО СПЛАЧУЄТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ, ЗАТВЕРДЖЕНОГО ПОСТАНОВОЮ ПРАВЛІННЯ ФОНДУ від 25.02.2009 р. № 12

Постанова від 24.04.2013 р. № 14

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.05.2013 р. за № 811/23343

 

Відповідно до статей 11 та 47 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності постановляє:

1. Внести до Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25 лютого 2009 року № 12, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2009 року за № 339/16355, такі зміни:

1.1. У розділі I:

пункт 1.6 виключити.

У зв’язку з цим пункт 1.7 вважати пунктом 1.6.

1.2. У розділі II:

пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. Планування путівок для відділень Фонду на наступний рік здійснюється Виконавчою дирекцією Фонду в межах асигнувань, передбачених бюджетом Фонду на санаторно-курортне лікування в поточному році згідно з кошторисом програми щодо відновлення здоров’я застрахованих осіб і членів їх сімей (далі — кошторис програми), з урахуванням прогнозованого індексу споживчих цін та пропорційно кількості застрахованих осіб у відділенні Фонду з розрахунку витрат на одного працівника відповідно до середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу станом на 01 жовтня поточного року за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

При плануванні враховуються пропозиції виконавчих дирекцій відділень Фонду щодо необхідної кількості путівок відповідного профілю в розрізі курортів і санаторно-курортних закладів.

Пропозиції виконавчих дирекцій відділень Фонду формуються згідно з узагальненими пропозиціями районних, міжрайонних, міських виконавчих дирекцій відділень Фонду з урахуванням заявок страхувальників та застрахованих осіб, а також заявок лікувально-профілактичних закладів про виділення путівок на відновлювальне лікування у відділеннях реабілітації санаторно-курортних закладів (форми заявок згідно з додатками 1, 2 до цього Порядку).

У разі необхідності страхувальник протягом року може подавати додаткові заявки на санаторно-курортне лікування.»;

пункт 2.2 викласти в такій редакції:

«2.2. Планування путівок для районних, міжрайонних, міських виконавчих дирекцій відділення Фонду здійснюється Виконавчою дирекцією відділення Фонду в межах асигнувань, що передбачаються на санаторно-курортне лікування згідно з кошторисом програми, та кількості путівок, запланованих для відділення Фонду на наступний рік, відповідно до середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу, станом на 01 жовтня поточного року за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.»;

пункт 2.7 викласти в такій редакції:

«2.7. План розподілу путівок у двотижневий строк після отримання його від виконавчої дирекції відділення Фонду затверджується наказом директора районної, міжрайонної, міської виконавчої дирекції відділення Фонду та доводиться письмово до страхувальників з чисельністю 300 і більше застрахованих осіб.

Для страхувальників з чисельністю працівників до 300 осіб та осіб, що беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, та сплачують єдиний внесок (далі — добровільно застрахована особа), складається зведений план розподілу путівок, який затверджується наказом директора районної, міжрайонної, міської виконавчої дирекції відділення Фонду.».

1.3. Пункт 3.2 розділу III викласти в такій редакції:

«3.2. Путівки для страхувальників з чисельністю працівників до 300 осіб та добровільно застрахованих осіб обліковуються та зберігаються в робочих органах відділень Фонду.».

1.4. У розділі IV:

пункт 4.3 викласти в такій редакції:

«4.3. Добровільно застрахованій особі путівка видається за місцем обліку в органі Фонду згідно з наказом директора районної, міжрайонної, міської виконавчої дирекції відділення Фонду за накладною за наявності особистої заяви, медичної довідки та документа, що засвідчує фізичну особу.»;

пункти 4.6 — 4.8 викласти в такій редакції:

«4.6. Комісією (уповноваженим) із соціального страхування приймається рішення про виділення застрахованій особі, особам, які навчаються у вищому навчальному закладі з денною формою навчання, та учням професійно-технічного навчального закладу путівки до санаторію-профілакторію з частковою оплатою в розмірі 10 відсотків її вартості.

Студентам-сиротам або позбавленим батьківського піклування та учням-сиротам або позбавленим батьківського піклування — безкоштовно за умови часткового фінансування санаторію-профілакторію за рахунок коштів Фонду.

4.7. Комісією (уповноваженим) із соціального страхування приймається рішення про виділення путівки одному із застрахованих батьків (матері або батькові) або застрахованій особі — законному представнику для лікування дитини та дорослого за наявності медичних показань на санаторно-курортне лікування з частковою оплатою в розмірі 10 відсотків її вартості, а для лікування двох дітей та дорослого — безкоштовно на підставі заяви застрахованої особи та медичних довідок для дорослого та дитини.

4.8. Комісією (уповноваженим) із соціального страхування приймається рішення про виділення путівки одному із застрахованих батьків (матері або батькові) або застрахованій особі — законному представнику для самостійного лікування дитини, яка є членом сім’ї застрахованої особи, у санаторно-курортному закладі для дітей за наявності у дитини медичних показань на санаторно-курортне лікування з частковою оплатою в розмірі 10 відсотків вартості путівки на підставі заяви застрахованої особи та медичної довідки для дитини.»;

абзац другий пункту 4.11 викласти в такій редакції:

«Для добровільно застрахованих осіб рішення про поділ путівки приймається директором районної, міжрайонної, міської виконавчої дирекції відділення Фонду, де така особа згідно з пунктом 4.3 цього розділу отримує путівку.»;

пункт 4.13 доповнити новими абзацами такого змісту:

«Сума оплати часткової вартості путівки, внесена застрахованою особою до каси, має бути перерахована на транзитний рахунок робочого органу Фонду протягом трьох банківських днів після її внесення.

Повернення коштів, що перераховані страхувальником або застрахованою особою на рахунок робочого органу Фонду як часткова сплата за санаторно-курортну путівку, яка не була використана застрахованою особою, здійснюється за умови надання застрахованою особою, її законним представником, спадкоємцями або членом її сім’ї (у разі гострого захворювання або смерті застрахованої особи) до робочого органу Фонду звернення, документів, які підтверджують факт повернення путівки та пояснюють причини неможливості її використання, копії платіжного доручення про перерахування страхувальником часткової вартості путівки або квитанції про сплату застрахованою особою часткової вартості путівки на рахунок робочого органу Фонду через банківську установу.»;

пункт 4.17 викласти в такій редакції:

«4.17. Добровільно застрахованій особі путівка заповнюється відповідальним працівником робочого органу Фонду, підписується директором та скріп-люється печаткою районної, міжрайонної, міської виконавчої дирекції відділення Фонду за місцем обліку фізичної особи.».

1.5. У розділі V:

пункт 5.1 викласти в такій редакції:

«5.1. Застрахована особа, яка отримала від страхувальника путівку, повинна повернути йому запов-нений зворотний талон до путівки або довідку про факт перебування в санаторно-курортному закладі із зазначенням прізвища, імені, по батькові застрахованої особи та члена її сім’ї, строку перебування, завірені підписом керівника та скріплені печаткою цього закладу. Після отримання такого талона або довідки страхувальником у журналі обліку путівок до санаторно-курортних закладів робиться відмітка про повернення зворотного талона до путівки або довідки про факт перебування.»;

пункт 5.3 викласти в такій редакції:

«5.3. Застрахована особа, яка отримала путівку на умовах, передбачених пунктом 4.3 розділу IV цього Порядку, зобов’язана повернути заповнений зворотний талон путівки або довідку про факт перебування в санаторно-курортному закладі із зазначенням прізвища, імені, по батькові застрахованої особи та члена її сім’ї, строку перебування, завірені підписом керівника та скріплені печаткою даного закладу, районній, міжрайонній, міській виконавчій дирекції відділення Фонду, яка видала путівку.».

1.6. Пункт 6.1 розділу VI викласти в такій редакції:

«6.1. Виконавча дирекція Фонду, виконавчі дирекції відділень Фонду, районні, міжрайонні, міські виконавчі дирекції відділень Фонду, комісії (уповноважені) із соціального страхування здійснюють контроль за розподілом, обліком, зберіганням, видачею, використанням путівок, здійсненням часткової оплати за путівки та звітністю по путівках.».

2. Виконавчим дирекціям відділень Фонду довести цю постанову до відома районних, міжрайонних, міських виконавчих дирекцій відділень Фонду, страхувальників.

3. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності забезпечити державну реєстрацію цієї постанови в установленому законодавством порядку.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Заступник голови правління В. Коломієць

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М. Бродський

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

 

ЗМІНИ в ПОРЯДКУ ОТРИМАННЯ СОЦСТРАХІВСЬКИХ ПУТІВОК

Постановою , що коментується, унесено зміни до Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління ФСС ТВП від 25.02.2009 р. № 12 (далі — Порядок № 12), що набрали чинності 11.06.2013 р.

У цілому вони спрямовані на вдосконалення та уточнення норм цього Порядку. Водночас є й нововведення, на які варто звернути увагу. Розповімо детальніше.

 

Планування путівок органами ФСС ТВП

Як передбачено оновленими пп. 2.1 і 2.2 Порядку № 12, планування путівок для відділень ФСС ТВП, для районних, міжрайонних, міських виконавчих дирекцій відділення ФСС ТВП здійснюється з розрахунку витрат на одного працівника згідно із середньообліковою чисельністю штатних працівників облікового складу (раніше — на одного працівника в еквіваленті повної зайнятості) станом на 1 жовтня поточного року за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Слід зауважити: страхувальників-роботодавців ця зміна не стосується. Усе, що від них потрібно, — правильно розрахувати показник середньообліковою чисельності штатних працівників облікового складу та відобразити його у Звіті за формою № Д4 ( додаток 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою ПФУ від 08.10.2010 р. № 22-2).

 

Уточнення в категоріях осіб, які мають право на путівку, а також у розмірах її часткової оплати

Постановою , що коментується, викладено в новій редакції пп. 4.6 — 4.8 Порядку № 12. Нагадаємо, що цими пунктами регулюється порядок прийняття рішення комісією (уповноваженим) із соцстрахування про виділення путівки:

а) до санаторію-профілакторію застрахованій особі, особам, які навчаються у вищому навчальному закладі (далі — ВНЗ) з денною формою навчання, та учням професійно-технічного навчального закладу (далі — ПТНЗ) (п. 4.6 Порядку № 12). Слід зауважити: як і раніше, відсоток часткової оплати студентами ВНЗ і учнями ПТНЗ становить 10 % від вартості путівки.

Постановою , яка коментується, уточнено, що право на безоплатну путівку мають не лише студенти та учні з числа сиріт, а й позбавлені батьківського піклування (за умови часткового фінансування санаторію-профілакторію за рахунок коштів ФСС ТВП). Слід зауважити, що раніше це формально випливало зі ст. 26 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 р. № 2342-IV, згідно з якою діти, позбавлені батьківського піклування, нарівні з дітьми-сиротами мають право на безоплатне оздоровлення. Отже, змін у цьому питанні немає;

б) на санаторно-курортне лікування застрахованій особі для лікування дитини у супроводі дорослого (п. 4.7 Порядку № 12). Тут декілька важливих змін.

По-перше , постановою, що коментується, уточнено: путівка може виділятися, зокрема, застрахованій особі — законному представнику дитини (а не застрахованій особі, яка замінює батьків (опікуну, піклувальнику), як було раніше).

При визначенні категорії осіб, які є законними представниками дитини, слід виходити з положень Сімейного кодексу України від 10.01.2002 р. № 2947-III. Проте, оскільки єдиного визначення поняття «законний представник» у ньому не дано, звернемося до Закону України «Про громадянство України» від 18.01.2001 р. № 2235-III. Так, законні представники — це батьки, усиновлювачі, батьки-вихователі, прийомні батьки, патронатні вихователі, опікуни, піклувальники, представники установ, які виконують обов’язки опікунів та піклувальників.

По-друге , уточнено, що путівка виділяється для лікування дитини та дорослого (за наявності медичних показань), а не лікування дитини у супроводі дорослого. Нагадаємо: і раніше в листі ФСС ТВП від 15.02.2010 р. № 06-14/Л-74з-140 підкреслювалося, що для виділення путівки на санаторно-курортне лікування дитини у супроводі дорослого тому з батьків, хто супроводжуватиме дитину, необхідно надати комісії із соціального страхування медичну довідку як на себе, так і на свою дитину. Путівка на санаторно-курортне лікування дитини у супроводі дорослого передбачає обов’язкове лікування дитини та дорослого при пред’явленні санаторно-курортної карти (форма № 072/о — для дорослого, форма № 076-о — для дітей та підлітків). Тепер це прямо випливає з п. 4.7 Порядку № 12.

По-третє , зменшено відсоток оплати санаторно-курортної путівки застрахованою особою. Тепер він становить:

— для лікування однієї дитини — 10 % (раніше — 15 %). Нагадаємо, що майже рік тому постановою ФСС ТВП від 31.07.2012 р. № 43 відсоток часткової оплати було зменшено з 20 % до 15 %;

— для лікування двох дітей — безоплатно (раніше — 10 %).

У зв’язку з цим найближчим часом слід очікувати внесення змін до Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління ФСС ТВП від 18.01.2011 р. № 4;

в) застрахованій особі для самостійного лікування дитини (п. 4.8 Порядку № 12). У цьому пункті також уточнили, що путівка може виділятися, зокрема, застрахованій особі — законному представнику дитини, а не застрахованій особі, яка замінює батьків (опікуну, піклувальнику), як було раніше.

 

Порядок унесення часткової оплати за путівку

Як і раніше, працівник може отримати путівку на руки тільки після того, як внесе до каси відповідну частину її вартості.

Нагадаємо, що абз. 1 п. 4.13 Порядку № 12 установлено: часткова оплата вартості путівки до санаторію вноситься до каси установи-страхувальника, що видає путівку, а за її відсутності — через установу банку на транзитний рахунок органу ФСС ТВП. Якщо ж путівка видається до санаторію-профілакторію, то часткова оплата за неї вноситься до каси підприємства, на утриманні якого перебуває цей санаторій-профілакторій.

Отриману часткову вартість путівки, унесену працівником до каси, має бути перераховано на транзитний рахунок органу ФСС ТВП. Слід зауважити, що раніше строк, протягом якого потрібно було це зробити, установлено не було. Постановою, що коментується, цей недолік усунено. Так, п. 4.13 Порядку № 12 доповнено новим абзацом другим, згідно з яким сума оплати часткової вартості путівки, унесена застрахованою особою до каси, має бути перерахована на транзитний рахунок робочого органу ФСС ТВП протягом трьох банківських днів після її внесення.

Додамо: приймання часткової оплати вартості путівки оформляється прибутковим касовим ордером (для установи банку — квитанцією), що видається одержувачу путівки. У разі відсутності прибуткового касового ордера або квитанції про часткову оплату вартості путівки путівка на санаторно-курортне лікування застрахованій особі не видається.

 

Повернення коштів, сплачених як часткова оплата за путівку

Слід зауважити: раніше можливість повернення працівнику коштів, сплачених як часткова оплата за путівку, яку не було ним використано, не була передбачена Порядком № 12. Проте фахівці ФСС ТВП нічого не мали проти такого повернення, про що вони повідомили в листі від 03.01.2012 р. № 01-16-3713. У ньому було також наведено перелік документів, які повинен подати страхувальник для повернення зазначених коштів.

Тепер п. 4.13 Порядку № 12 доповнено новим абзацом третім, яким прямо передбачена можливість повернення коштів працівнику в цьому випадку. При цьому для повернення таких коштів уже сам працівник (його законний представник, спадкоємець або член його сім’ї — у разі гострого захворювання або смерті застрахованої особи) повинен звернутися до робочого органу ФСС ТВП із:

1) документами, що підтверджують факт повернення путівки та пояснюють причини неможливості її використання. Слід зауважити: при цьому не конкретизовано, що належить до таких документів. Проте в уже згаданому листі від 03.01.2012 р. № 01-16-3713 фахівці ФСС ТВП до таких документів віднесли: листок непрацездатності або свідоцтво про смерть застрахованої особи, інформацію про закриття здравниці, лист-відмову здравниці про перенесення строків за путівкою, перерозподіл цієї путівки іншій застрахованій особі та факт подвійної оплати за одну путівку;

2) копією платіжного доручення про перерахування страхувальником часткової вартості путівки або квитанції про сплату застрахованою особою часткової вартості путівки на рахунок робочого органу ФСС ТВП через банківську установу.

 

Підтвердження працівником факту перебування в санаторії

Як і раніше, після повернення із санаторно-курортного закладу працівник повинен подати роботодавцю заповнений зворотний талон путівки або довідку про факт перебування в санаторно-курортному закладі* (п. 5.1 Порядку № 12). Ці документи є підтвердженням, що виділене ФСС ТВП соціальне забезпечення було використане за призначенням. Їх відсутність загрожує установі штрафами з боку ФСС ТВП.

* Довідка про факт перебування застрахованої особи в санаторно-курортному закладі може бути видана у випадку, якщо застрахованою особою, наприклад, загублено зворотний талон до путівки.

Постановою , що коментується, унесено уточнення, що довідка про факт перебування в санаторно-курортному закладі має бути не лише завірена підписом керівника та скріплена печаткою цього закладу, а й містити інформацію про прізвище, ім’я, по батькові застрахованої особи та члена її сім’ї, а також про строк перебування (тобто ту саму інформацію, що і зворотний талон путівки).

 

Контроль за дотриманням Порядку № 12

Постановою , що коментується, уточнено, що контроль за розподілом, обліком, зберіганням, видачею, використанням путівок, здійсненням часткової оплати за путівки та звітністю за путівками здійснює виконавча дирекція ФСС ТВП, виконавчі дирекції відділень ФСС ТВП, районні, міжрайонні, міські виконавчі дирекції відділень ФСС ТВП, комісії (уповноважені) із соціального страхування (оновлений п. 6.1 Порядку № 12). Із цього списку виключено правління ФСС ТВП та його відділення.

 

Ольга ВІТКОВСЬКА, економіст-аналітик

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі