Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження змін до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Березень, 2013/№ 12
Друк
Наказ від 01.03.2013 р. № 348

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗМІН ДО ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ

Наказ від 01.03.2013 р. № 348

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.03.2013 р. за № 354/22886

 

Відповідно до статті 8 Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, наказую:

1. Затвердити Зміни до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12 березня 2012 року № 333, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 березня 2012 року за № 456/20769 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 21 червня 2012 року № 754), що додаються.

2. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В. П.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н. І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В. П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Уповноважити Державну казначейську службу України (Харченко С. І.) надавати роз’яснення з питань застосування економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С. І.

 

Міністр Ю. Колобов

 

 

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 01.03.2013 р. № 348

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.03.2013 р. за № 354/22886

Зміни до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету

 

1. У главі 1:

1.1. У пункті 1.2 слова «тендерів», «тендерної документації», «тендерного комітету» замінити словами «торгів», «документації конкурсних торгів», «комітету з конкурсних торгів» відповідно.

1.2. У пункті 1.3:

абзац перший після слів «за яким здійснюється основ­ний платіж» доповнити словами та цифрами
«,або за кодом економічної класифікації видатків бюджету 2800 «Інші поточні видатки», якщо сплата податку відноситься до податкового кредиту платника податку.»;

абзац другий після слів «кодом економічної класифікації» доповнити словами «видатків бюджету».

1.3. Абзац другий пункту 1.6 після слів «на будівництво (придбання), ремонт,» доповнити словом «модернізацію,».

2. У главі 2:

2.1. У підпункті 2.2:

2.1.1. У підпункті 2.2.4:

в абзаці першому підпункту 1 слова «(юридичних осіб та суб’єктів господарювання)» замінити словами «(адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, юридичних осіб та суб’єктів господарювання)»;

доповнити підпункт 1 новим абзацом такого змісту:

«оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, відповідно до законодавства;»;

у підпункті 8 слова «та з» замінити словами
«,підготовку до опалювального сезону теплових господарств; оплата»;

підпункт 11 після слів «зелених насаджень;» доповнити словами «оплата послуг з проведення дезінфекційних заходів;»;

підпункти 20 та 21 викласти в такій редакції:

«20) оплата (відшкодування) витрат, пов’язаних із залученням експертів, спеціалістів, перекладачів, свідків і потерпілих, які беруть участь у судовому розгляді (засіданні); оплата інших послуг експертів при проведенні експертиз; оплата послуг з доставки померлих на судово-медичну експертизу;

21) оплата (відшкодування) витрат на проїзд, наймання житла та добових народних засідателів і присяжних за час виконання ними обов’язків у суді;»;

доповнити підпункт 24 після слова «оплата» словом «(відшкодування)»;

доповнити пункт новими підпунктами такого змісту:

«30) оплата послуг з демонтажу (розбирання, знесення) існуючих будівель і споруд, устаткування, обладнання, машин, пристроїв тощо, якщо вартість таких робіт не відноситься до збільшення необоротних активів;

31) оплата послуг зі створення страхового фонду документації;

32) оплата інших послуг, передбачених законодавством».

2.1.2. Назву підпункту 2.2.8 викласти в такій редакції: «Код 2280 «Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм».

2.2. У підпункті 3 підпункту 2.3.1 та в підпункті 3 підпункту 2.3.2 пункту 2.3 слова «у тому числі при конвертації та купівлі валюти, сплата комісійних зборів, списаних іноземними банками за переказ валютних коштів за кордон» замінити словами «у тому числі при купівлі, обміні (конвертації) валютних коштів, та комісійних витрат банків-кореспондентів».

2.3. У пункті 2.5:

абзац перший після слів «До цієї категорії належать:» доповнити словами «поточні трансферти населенню, у тому числі»;

у підпункті 19 підпункту 2.5.3 слова «видатки на виплату допомоги сім’ям з дітьми;» замінити словами «видатки на виплату державної допомоги сім’ям з дітьми;».

2.4. У пункті 2.6:

назву пункту викласти в такій редакції: «Код 2800 «Інші поточні видатки»;

в абзаці першому слова «а саме» замінити словами «у тому числі»;

у підпункті 7 слова «органами місцевого самоврядування» виключити.

3. Главу 3 виключити.

У зв’язку з цим главу 4 вважати главою 3.

4. У главі 3:

4.1. У пункті 3.1:

4.1.1. У підпункті 3.1.2:

підпункт 3.1.2.1 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«9) видатки на утримання об’єкта (будови) у зв’язку з тимчасовим зупиненням будівництва, консервацію та розконсервацію.»;

підпункт 3.1.2.2 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«7) видатки на утримання об’єкта (будови) у зв’язку з тимчасовим зупиненням будівництва, консервацію та розконсервацію.».

4.1.2. У підпункті 3.1.3:

підпункт 3.1.3.1 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«7) видатки на модернізацію (обладнання, устаткування тощо).»;

підпункт 3.1.3.2 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«8) видатки на модернізацію (обладнання, устаткування тощо).».

4.1.3. У підпункті 3.1.4:

підпункт 1 підпункту 3.1.4.1 викласти в такій редакції:

«1) видатки на реконструкцію та модернізацію житлових будівель та приміщень (у тому числі гурто­житків та казарм) або їх складових частин;»;

підпункт 1 підпункту 3.1.4.2 викласти в такій редакції:

«1) видатки на реконструкцію та модернізацію інших об’єктів (у тому числі з елементами реставрації) або їх складових частин, що не включені до коду 3141;».

4.2. У підпункті 3.2.1 пункту 3.2:

у підпункті 2 слова «з метою інвестування в не­оборотні активи» виключити;

у підпункті 4 слова «закладів охорони здоров’я» замінити словами «капітальні видатки закладів охорони здоров’я».

5. Доповнити Інструкцію новою главою такого змісту:

«4. Код 9000 «Нерозподілені видатки»

Кошти резервного фонду бюджету, передбачені у Державному бюджеті України. Кошти на створення резервного фонду місцевого бюджету, передбачені рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідної місцевої ради.

Кошти резервного фонду відповідного бюджету можуть використовуватися на здійснення поточних, капітальних видатків та надання кредитів згідно із законодавством.».

 

Директор Департаменту державного бюджету
В. Лозицький

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

УНЕСЕНО ЗМІНИ ДО ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ КЕКВ

Як відомо, починаючи з 01.01.2013 р. бюджетні установи з метою розмежування видатків за економічною характеристикою операцій, що здійс­нюються при їх проведенні, керуються Інструкцією щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженою наказом Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333 зі змінами, унесеними наказом Мінфіну від 21.06.2012 р. № 754 (далі — Інструкція № 333 // див. «Бюджетна бухгалтерія», 2012 р. № 32).

Наказом Мінфіну від 01.03.2013 р. № 348, що коментується, унесено чергові зміни до Інструкції № 333. Далі розглянемо, у чому полягає їх суть.

Узагалі серед найцікавіших з них, можна виділити такі:

— змінено назву окремих КЕКВ (2280, 2800);

— додано пояснення щодо застосування де­яких КЕКВ;

— змінилося застосування окремих КЕКВ, які спрямовані на приведення положень Інструкції № 333 до вимог чинного законодавства.

Розглянемо детальніше основні зміни, унесені до Інструкції № 333, які для зручності наведемо в таблиці.

 

До змін

Після змін

1

2

Глава 1. Загальні положення

1.3. Сплата податку на додану вартість, який включений до ціни товарів, робіт і послуг, здійснюється за тим кодом економічної класифікації видатків бюджету, за яким здійснюється основний платіж

1.3. Сплата податку на додану вартість, який включений до ціни товарів, робіт і послуг, здійснюється за тим кодом економічної класифікації видатків бюджету, за яким здійснюється основний платіж або за кодом економічної класифікації видатків бюджету 2800 «Інші поточні видатки», якщо сплата податку відноситься до податкового кредиту платника податку

Відповідно до п. 1.13 Інструкції з обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженої наказом Держказначейства від 17.07.2000 р. № 64 (далі — Інструкція № 64) та п. 50 Інструкції з обліку запасів бюджетних установ, затвердженої наказом Держказначейства від 08.12.2000 р. № 125, суми ПДВ, сплачені при придбанні необоротних активів та запасів, бюджетні установи не відносять на збільшення їх первісної вартості .

Отже, оприбутковувати запаси та об’єкти необоротних активів установи повинні без урахування суми ПДВ.

Залежно від джерела придбання матеріальних цінностей суми ПДВ відносять:

на видатки установи та відображають за КЕКВ, за якими придбавалися запаси та необоротні активи — у разі придбання матеріальних цінностей за рахунок коштів загального фонду кошторису (наприклад, при придбанні канцтоварів сума сплаченого при їх придбанні ПДВ списується за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар», при придбанні медикаментів — за КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали», при придбанні продуктів харчування — за КЕКВ 2230 «Продукти харчування», при придбанні бензину — за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар», при придбанні обладнання, що належить до основних засобів, — за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»);

— за КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» — при придбанні запасів та необоротних активів за рахунок коштів спеціального фонду — у разі, коли бюджетна установа має право віднести суми ПДВ до складу податкового кредиту

1.6. У цій Інструкції терміни та поняття вживаються у такому значенні:

капітальні видатки — це видатки, які спрямовуються на придбання основного капіталу (обладнання і предметів довгострокового користування), необоротних активів (у тому числі землі, нематеріальних активів тощо), на будівництво (придбання), ремонт, реконструкцію та реставрацію (у тому числі житла (приміщень), інших об’єктів), на створення державних запасів і резервів; на придбання капітальних активів; невідплатні платежі, компенсацію втрат, пов’язаних з пошкодженням основного капіталу. Критерії (вартісний та часові показники) капітальних видатків регулюються чинним законодавством

1.6. У цій Інструкції терміни та поняття вживаються у такому значенні:

капітальні видатки — це видатки, які спрямовуються на придбання основного капіталу (обладнання і предметів довгострокового користування), необоротних активів (у тому числі землі, нематеріальних активів тощо), на будівництво (придбання), ремонт, модернізацію,

реконструкцію та реставрацію (у тому числі житла (приміщень), інших об’єктів), на створення державних запасів і резервів; на придбання капітальних активів; невідплатні платежі, компенсацію втрат, пов’язаних з пошкодженням основного капіталу. Критерії (вартісний та часові показники) капітальних видатків регулюються чинним законодавством

Завдяки унесеним змінам дещо підкориговано поняття «капітальні видатки». Так, тепер Інструкцією № 333 передбачено, що до таких видатків належать не тільки видатки на ремонт, реконструкцію та реставрацію необоротних активів, а також на їх модернізацію.

Нагадаємо, що вартість робіт з добудівлі, дообладнання, реконструкції, та модернізації, яка призвела до додаткового укомплектування необоротних активів, відноситься на збільшення первісної (відновлювальної) вартості необоротних активів відповідно до п. 1.6 Інструкції № 64.

У зв’язку з цим до відповідних підпунктів Інструкції № 333, у яких роз’яснюється порядок застосування КЕКВ 3131, 3132, 3141, 3142, додано видатки на модернізацію

Глава 2. Код 2000 «Поточні видатки»

Код 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»

1) оплата послуг сторонніх фахівців (юридичних осіб та суб’єктів господарювання)

Код 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»

1) оплата послуг сторонніх фахівців (адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, юридичних осіб та суб’єктів господарювання)

Також цей підпункт доповнено новим абзацом:

оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, відповідно до законодавства

У зв’язку з прийняттям Закону України «Про безоплатну правову допомогу» від 02.06.2011 р. № 3460-VI до переліку поточних видатків розпорядників бюджетних коштів додано оплату послуг суб’єктів надання безоплатної первинної правової допомоги (адвокатів)

8) оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем пожежогасіння, охоронної сигналізації, систем вентиляції, ескалаторів, ліфтів, сміттєпроводів, видатки на технічне обслуговування та утримання в належному стані систем вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро-, газопостачання та водовідведення та з поточного ремонту доріг, будівель, приміщень тощо

8) оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем пожежогасіння, охоронної сигналізації, систем вентиляції, ескалаторів, ліфтів, сміттєпроводів, видатки на технічне обслуговування та утримання в належному стані систем вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро-, газопостачання та водовідведення, підготовку до опалювального сезону теплових господарств; оплата поточного ремонту доріг, будівель, приміщень тощо

11) оплата послуг із благоустрою населених пунктів, утримання в належному санітарно-технічному стані об’єктів благоустрою, зелених насаджень

11) оплата послуг із благоустрою населених пунктів, утримання в належному санітарно-технічному стані об’єктів благоустрою, зелених насаджень, оплата послуг з проведення дезінфекційних заходів

Зазначимо, що до дезінфекційних заходів (дезінфекція, дезінсекція, дератизація) відносяться заходи щодо знищення у середовищі життєдіяльності людини збудників інфекційних хвороб (дезінфекція) та їх переносників — комах (дезінсекція) і гризунів (дератизація), основні засади проведення яких визначено Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.94 р. № 4004-XII. Детально про те, як саме проводяться такі заходи в закладах освіти розглянуто у статті «Дезінфекційні заходи в загальноосвітніх навчальних закладах» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2013, № 9)

20) оплата послуг експертів під час слідства та інших послуг експертів при проведенні експертиз; оплата послуг з доставки померлих на судово-медичну експертизу

20) оплата (відшкодування) витрат, пов’язаних із залученням експертів, спеціалістів, перекладачів, свідків і потерпілих, які беруть участь у судовому розгляді (засіданні); оплата інших послуг експертів при проведенні експертиз; оплата послуг з доставки померлих на судово-медичну експертизу

21) оплата проїзду та проживання свідків і потерпілих для участі у судовому розгляді (засіданні)

21) оплата (відшкодування) витрат на проїзд, наймання житла та добових народних засідателів і присяжних за час виконання ними обов’язків у суді

24) оплата проїзду, добових, проживання та інших витрат відповідно до законодавства тренерів, суддів, інших учасників навчально-тренувальних зборів, змагань, олімпіад, молодіжних, фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, наукових конференцій тощо, які надають послуги відповідно до укладених угод

24) оплата (відшкодування) проїзду, добових, проживання та інших витрат відповідно до законодавства тренерів, суддів, інших учасників навчально-тренувальних зборів, змагань, олімпіад, молодіжних, фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, наукових конференцій тощо, які надають послуги відповідно до укладених угод

 

До видатків, що здійснюються за цим кодом, окрім раніше визначених, додано такі:

30) оплата послуг з демонтажу (розбирання, знесення) існуючих будівель і споруд, устаткування, обладнання, машин, пристроїв тощо, якщо вартість таких робіт не відноситься до збільшення необоротних активів;

31) оплата послуг зі створення страхового фонду документації;

32) оплата інших послуг, передбачених законодавством

Код 2280 «Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення»

Звертаємо увагу на те, що назву КЕКВ 2280 викладено у новій редакції

Код 2280 «Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм»

Код 2410 «Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань»

3) сплата комісійних зборів за внутрішніми борговими зобов’язаннями, комісійної винагороди банку при здійсненні платежів за державним (місцевим) внутрішнім боргом, у тому числі при конвертації та купівлі валюти, сплата комісійних зборів, списаних іноземними банками за переказ валютних коштів за кордон, а також штрафів, сплата яких пов’язана із здійсненням платежів за державним (місцевим) внутрішнім боргом

Код 2410 «Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань»

3) сплата комісійних зборів за внутрішніми борговими зобов’язаннями, комісійної винагороди банку при здійсненні платежів за державним (місцевим) внутрішнім боргом, у тому числі при купівлі, обміні (конвертації) валютних коштів, та комісійних витрат банків-кореспондентів, а також штрафів, сплата яких пов’язана із здійсненням платежів за державним (місцевим) внутрішнім боргом

Код 2420 «Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань»

3) сплата комісійних зборів за зовнішніми борговими зобов’язаннями, комісійної винагороди банку при здійсненні платежів за державним (місцевим) зовнішнім боргом, у тому числі при конвертації та купівлі валюти, сплата комісійних зборів, списаних іноземними банками за переказ валютних коштів за кордон, а також штрафів, сплата яких пов’язана із здійсненням платежів за державним (місцевим) зовнішнім боргом

Код 2420 «Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань»

3) сплата комісійних зборів за зовнішніми борговими зобов’язаннями, комісійної винагороди банку при здійсненні платежів за державним (місцевим) зовнішнім боргом, у тому числі при купівлі, обміні (конвертації) валютних коштів, та комісійних витрат банків-кореспондентів, а також штрафів, сплата яких пов’язана із здійсненням платежів за державним (місцевим) зовнішнім боргом

Код 2700 «Соціальне забезпечення»

До цієї категорії належать: виплата всіх видів соціальної допомоги, пільг, субсидій; стипендій; пенсій; путівок на оздоровлення

Уточнено склад видатків, що відносяться до КЕКВ 2700 «Соціальне забезпечення».

До цієї категорії належать: поточні трансферти населенню, у тому числі виплата всіх видів соціальної допомоги, пільг, субсидій; стипендій; пенсій; путівок на оздоровлення.

Нагадаємо, що до категорії «трансферти населенню» відносяться поточні платежі фізичним особам або надання їм матеріальної допомоги у натуральному вигляді, які передбачені для збільшення їх доходу

Код 2800 «Інші видатки»

За цим кодом здійснюються видатки, які не пов’язані з придбанням товарів та послуг установами, а саме:

Звертаємо увагу на те, що назву КЕКВ 2800 викладено у новій редакції Код 2800 «Інші поточні видатки».

За цим кодом здійснюються видатки, які не пов’язані з придбанням товарів та послуг установами, у тому числі:

7) сплата членських внесків органами місцевого самоврядування громадським та іншим організаціям, якщо це обумовлено законодавством

7) сплата членських внесків громадським та іншим організаціям, якщо це обумовлено законодавством

Згідно з попередньою редакцією п.п. 7 п. 2.6 Інструкції № 333 до видатків, передбачених за КЕКВ 2800 мали право віднести сплату членських внесків тільки органи місцевого самоврядування. Завдяки унесених змінам, перелік розпорядників бюджетних коштів, яким дозволено застосовувати зазначені норми Інструкції № 333, розширено

З Інструкції № 333 виключено Главу 3. Код 2900 «Нерозподілені видатки».

У зв’язку з цим коди економічної класифікації видатків, що були передбачені у попередній редакції Інструкції № 333 у Главі 4. Код 3000 «Капітальні видатки», тепер визначені у Главі 3.

Разом з тим звертаємо увагу на те, що нумерація КЕКВ та їх назви залишилися без будь-яких змін, змінилася лише нумерація підпунктів у самій Інструкції № 333

4.1.2.1. Код 3121 «Капітальне будівництво (придбання) житла»

3.1.2.1. Код 3121 «Капітальне будівництво (придбання) житла» доповнено новим підпунктом такого змісту:

9) видатки на утримання об’єкта (будови) у зв’язку з тимчасовим зупиненням будівництва, консервацію та розконсервацію

4.1.2.2. Код 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів»

3.1.2.2. Код 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» доповнено новим підпунктом такого змісту:

7) видатки на утримання об’єкта (будови) у зв’язку з тимчасовим зупиненням будівництва, консервацію та розконсервацію

4.1.3.1. Код 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)»

3.1.3.1. Код 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)» доповнено новим підпунктом такого змісту:

7) видатки на модернізацію (обладнання, устаткування тощо)

4.1.3.2. Код 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»

3.1.3.2 Код 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» доповнено новим підпунктом такого змісту:

8) видатки на модернізацію (обладнання, устаткування тощо)

4.1.4.1. До видатків, що здійснюються за кодом 3141 «Реконструкція житлового фонду (приміщень)», зокрема, відносяться:

1) видатки на реконструкцію житлових будівель та приміщень (у тому числі гуртожитків та казарм)

3.1.4.1. До видатків, що здійснюються за кодом 3141 «Реконструкція житлового фонду (приміщень)», зокрема, відносяться :

1) видатки на реконструкцію та модернізацію житлових будівель та приміщень (у тому числі гуртожитків та казарм) або їх складових частин

4.1.4.2. До видатків, що здійснюються за кодом 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів», зокрема, відносяться:

1) видатки на реконструкцію інших об’єктів (у тому числі з елементами реставрації), що не включені до коду 3141

3.1.4.2. До видатків, що здійснюються за кодом 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів», зокрема, відносяться:

1) видатки на реконструкцію та модернізацію інших об’єктів (у тому числі з елементами реставрації) або їх складових частин, що не включені до коду 3141

4.2.1. До видатків, що здійснюються за кодом

3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)», зокрема, відносяться:

2) внески у статутні капітали суб’єктів господарювання відповідно до законодавства з метою інвестування в необоротні активи;

4) закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я відповідно до закону

3.2.1. До видатків, що здійснюються за кодом

3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)», зокрема, відносяться:

2) внески у статутні капітали суб’єктів господарювання відповідно до законодавства;

4) капітальні видатки закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я відповідно до закону

 

Інструкція № 333 доповнена новою Главою 4. Код 9000 «Нерозподілені видатки».

Зазначимо, що видатки, які здійснюються за КЕКВ 9000, аналогічні тим, що були передбачені попередньою редакцією Інструкції № 333 Главою 3. Код 2900 «Нерозподілені видатки»

 

 

Наказ, що коментується, набрав чинності 22.03.2013 р.

 

Вікторія МАТВЄЄВА, економіст-аналітик

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі