Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про застосування КФК та КЕКВ

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Березень, 2013/№ 12
Друк
Відповідь на запитання

ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ КФК ТА КЕКВ

 

Тетяна ІВАНОВА, заступник начальника Державної казначейської служби в Харківській області

 

З метою реєстрації права власності на об’єкти нерухомості (дитячий садочок, будинок культури, будівля селищної ради) за територіальною громадою селищній раді необхідно оплатити послуги, пов’язані з проведенням інвентаризації нерухомого майна, оформленням права власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацією таких прав.

За якими кодами функціональної класифікації видатків та економічної класифікації видатків селищна рада має право взяти зобов’язання щодо сплати вищезазначених послуг?

(Тернопільська обл.)

 

Нині комунальна власність на конституційному рівні визнана самостійною формою власності. Так, у ст. 143 Конституції України встановлено, що територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що знаходиться в комунальній власності. Аналогічні положення визначені також у ст. 327 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

У Законі України «Про місцеве самоврядування» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР (далі — Закон № 280/97) дано визначення поняття «право комунальної власності», а саме, це право територіальної громади володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування.

Відповідно до ст. 6 цього Закону первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста. Тобто суб’єктом права комунальної власності є відповідна територіальна громада села, селища, міста.

Органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України та законами, є сільські, селищні, міські ради (ч. 1 ст. 10 Закону № 280/97). Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад закріплена у ст. 26 Закону № 280/97.

Як зазначено у ч. 5 ст. 60 Закону № 280/97, органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об’єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати тощо.

Отже, суб’єктами права комунальної власності є територіальні громади села, селища, міста, від імені та в інтересах яких діють сільські, селищні, міські ради.

Ураховуючи викладене, власником комунального майна є відповідна територіальна громада села, селища, міста в особі органу місцевого самоврядування, уповноваженого управляти цим майном.

Основними документами, які визначають порядок проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, нині є:

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 р. № 1952-IV;

Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджений постановою КМУ від 22.06.2011 р. № 703;

Порядок ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затверджений постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1141.

Що стосується проведення технічної інвентаризації нерухомого майна, то Інструкцією про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, затвержденою наказом Держкомбуду, архітектури та житлової політики від 24.05.2001 р. № 127, визначені випадки, коли така інвентаризація є обов’язковою, а в інших випадках проводиться за бажанням замовника.

Отже, на нашу думку, видатки щодо сплати послуг, пов’язаних з проведенням інвентаризації нерухомого майна, оформленням прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрації таких прав, селищна рада повинна здійснювати залежно від того, за яким функціональним призначенням здійснюються такі видатки, а саме:

— за КФК 0111 «Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування» — щодо видатків, пов’язаних з оформленням документації на будівлю селищної ради;

— за КФК 0828 «Клубні заклади» — щодо видатків, пов’язаних з оформленням документації на будинок культури;

— за КФК 0910 «Дошкільна освіта» — щодо видатків, пов’язаних з оформленням документації на дитячий садочок.

Згідно з Інструкцією щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженою наказом Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333 (в редакції наказу Мінфіну від 21.06.2012 р. № 754), видатки, пов’язані з проведенням інвентаризації нерухомого майна, оформленням права власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрації таких прав, бюджетні установи здійснюють за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

 

З метою передачі у власність територіальної громади та зарахування на баланс селищної ради безхозних водопровідних та каналізаційних мереж згідно з рішенням селищної ради вирішено провести оцінку таких мереж.

За якими кодами функціональної класифікації видатків та економічної класифікації видатків селищна рада має право взяти зобов’язання щодо сплати вищезазначених послуг?

(Тернопільська обл.)

 

З метою забезпечення надійності та безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж здійснюється обстеження, оцінка технічного стану та паспортизація існуючих (завершених будівництвом або реконструйованих, тих, що експлуатуються, виведених з експлуатації для реконструкції або капітального ремонту, законсервованих) зовнішніх мереж і споруд водопостачання й каналізації.

З цього питання основним документом є Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації зовнішніх мереж і споруд водопостачання й каналізації, затверджені наказом Держкомбуду, архітектури та житлової політики від 03.04.98 р. № 69 (далі — Правила). Усі мережі і споруди водопостачання й каналізації незалежно від їх призначення, форми власності, віку, капітальності, технічних особливостей підлягають періодичному обстеженню з метою оцінки їх технічного стану та паспортизації, а також прийняття обґрунтованих заходів щодо забезпечення надійності та безпеки при подальшій їх експлуатації (консервації).

Як зазначено у Правилах, при виконанні робіт з обстеження та паспортизації мереж і споруд водопостачання й каналізації слід керуватися вимогами нормативних документів у галузі будівництва, що діють на території України, а також Правилами обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд, затвердженими наказом Держкомбуду, архітектури та житлової політики та Держнаглядохоронпраці від 27.11.97 р. № 32/288.

Роботи з обстеження для паспортизації мереж і споруд водопостачання й каналізації повинні виконуватися спеціалізованими організаціями з проведення обстежень та паспортизації будівель, споруд та інженерних мереж.

Отже, на нашу думку, видатки, пов’язані з обстеженням мереж водопостачання й каналізації, селищна рада повинна здійснювати за КФК 0620 «Комунальне господарство» та за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

 

З метою передачі у комунальну власність та зарахування на баланс селищної ради безхазяйних центральної площі селища та об’єктів благоустрою згідно з рішенням сесії селищної ради вирішено провести їх оцінку.

За якими кодами функціональної класифікації видатків та економічної класифікації видатків селищна рада має право взяти зобов’язання щодо сплати вищезазначених послуг?

(Тернопільська обл.)

 

Правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою населених пунктів визначені Законом України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 р. № 2807-IV (далі — Закон).

Під благоустрієм населених пунктів необхідно розуміти комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

Орган державної влади або орган місцевого самоврядування за поданням підприємства чи балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту об’єкта благоустрою державної або комунальної власності на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Орган державної влади та орган місцевого самоврядування, підприємство та балансоутримувач несуть відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

Згідно зі ст. 20 Закону фінансування місцевих програм з благоустрою населених пунктів проводиться за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

Оскільки в питанні зазначено, що рішення про проведення оцінки об’єктів благоустрою було прийнято селищною радою, то додамо, що такі заходи проводяться з метою контролю за наявністю та фактичним технічним станом об’єктів благоустрою, їх належним утриманням та експлуатацією

Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів відноситься до переліку робіт з утримання об’єктів благоустрою населених пунктів. На сьогодні основним нормативно-правовим актом, який встановлює правила проведення та обсяги робіт з ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів України, є Порядок проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затверджений наказом Держкомітету з питань ЖКГ від 23.09.2003 р. № 154.

Як визначено у п. 5.3 цього Порядку, проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою здійснюється за рахунок бюджетних коштів на утримання об’єктів благоустрою.

Отже, на нашу думку, виділення коштів з місцевого бюджету на здійснення видатків для проведення оцінки об’єктів благоустрою необхідно здійснювати за КФК 0620 «Комунальне господарство» та за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі