Теми статей
Обрати теми

Графік документообігу: його значення, порядок складання і контроль за дотриманням

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Листопад, 2013/№ 42
Друк
Стаття

КОНСУЛЬТУЮТЬ ФАХІВЦІ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНСПЕКЦІЇ УКРАЇНИ

ГРАФІК ДОКУМЕНТООБІГУ: ЙОГО ЗНАЧЕННЯ, ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ І КОНТРОЛь ЗА ДОТРИМАННЯМ

 

Графік документообігу є запорукою злагодженої та якісної роботи бухгалтерської служби зокрема і бюджетної установи взагалі. Більше того, наявність затвердженого графіка документо­обігу в установі передбачено чинним законодавством. Однак, як свідчать результати проведених контролюючими органами численних перевірок, на практиці у багатьох бюджетних установах цей важливий документ відсутній або ж має лише формальний характер, що негативним чином позначається на дотриманні облікової політики установи.

Тому у цій статті розглянемо, як правильно скласти графік документообігу та організувати належний контроль за його дотриманням.

Ірина НЕСТРУГІНА, начальник Харківської об’єднаної державної фінансової інспекції

 

ПРИНЦИПИ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПИСІВ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Зокрема, ст. 9 Закону № 996 передбачено, що первинні документи мають бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо — безпосередньо після її закінчення.

Порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку, а також зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської звітності підприємствами, їх об’єднаннями та госпрозрахунковими організаціями (крім банків) незалежно від форм власності, установ та організацій, основна діяльність яких фінансується за рахунок коштів бюджету, визначено Положенням № 88.

Кожен первинний документ від моменту його створення (надходження від інших підприємств, установ, організацій) до моменту завершення його обробки та передачі на зберігання до архіву проходить свій шлях. Такий рух документів в установах іменується документообігом. Основними, характерними для всіх документів етапами документообігу є:

1) складання документа (надходження від сторонніх організацій);

2) перевірка прийнятих документів бухгалтером після їх надходження до бухгалтерії з інших підрозділів установи (підприємств, установ, організацій). Згідно з п. 2.15 Положення № 88 первинні документи підлягають обов’язковій перевірці працівниками, які ведуть бухгалтерський облік, за формою і змістом, тобто перевіряється наявність у документі обов’язкових реквізитів та відповідність господарської операції чинному законодавству, логічна ув’язка окремих показників;

3) обробка документа в бухгалтерії. Причому первинні документи, що пройшли обробку, повинні мати відмітку, яка виключає можливість їх повторного використання: при ручній обробці — дату запису в обліковий регістр, а при обробці на обчислювальній установці відтиск штампа оператора, відповідального за їх обробку, або відмітку, придатну для її оброблення електронними засобами (п. 2.17 Положення № 88);

4) передача документів до архіву на зберігання. Первинні документи та облікові регістри, які пройшли обробку, бухгалтерські звіти та баланси підлягають обов’язковій передачі до архіву, а до передачі до архіву повинні зберігатися в бухгалтерії у спеціальних приміщеннях або зачинених шафах під відповідальністю осіб, уповноважених голов­ним бухгалтером (пп. 6.1, 6.2 Положення № 88). Склад та строки зберігання типових документів, які створюються під час документування однотипних (загальних для всіх) управлінських функцій, виконуваних державними органами та органами місцевого самоврядування, іншими установами, підприємствами та організаціями, визначені Переліком № 578/5.

Документом, який регламентує та відображає особливості руху кожного первинного документа в окремих установах та організаціях, є графік документообігу.

 

ПОНЯТТЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ГРАФІКА ДОКУМЕНТООБІГУ

Під графіком документообігу слід розуміти документ, оформлений у вигляді схеми або переліку робіт із створення, перевірки та обробки документів, що виконуються кожним підрозділом установи, а також усіма виконавцями із зазначенням їх взаємозв’язку і термінів виконання робіт. Інакше кажучи, графік документообігу є схемою або графіком, який описує рух первинних документів в установі від моменту їх складання до моменту передачі на зберігання.

Необхідність наявності графіка документообігу очевидна, оскільки розроблення останнього та запровадження системи покарань (стягнень) за його недотримання є дієвими засобами запобігання несвоєчасному переданню документів до бухгалтерії установи, їх обробці і, як наслідок, відображенню інформації щодо здійснення господарських операцій в бухгалтерському обліку. Водночас на практиці головні бухгалтери бюджетних установ досить часто підходять до складання цього документа тільки формально або обмежуються записом у наказі про облікову політику установи, що, у свою чергу, обумовлює виникнення ряду негативних наслідків.

Більше того, п. 5.1 Положення № 88 визначено, що з метою впорядкованості руху та своєчасного отримання для записів у бухгалтерському обліку первинних документів наказом керівника встановлюється графік документообігу. Таким чином, законодавством чітко визначено необхідність наявності в установі затвердженого графіка документообігу.

Проте графік документообігу насамперед потрібен бухгалтерській службі установи. Адже грамотно складений графік документообігу з чітким визначенням часових меж складання кожного первинного документа, його передачі до бухгалтерії та обробки забезпечує раціональний розподіл посадових обов’язків між працівниками, посилення конт­рольної ролі бухгалтерського обліку та своєчасність складання звітності. Відтак до питання розробки графіка документообігу та налагодження контролю за його дотриманням варто підходити з особливою відповідальністю.

Важливо: прямої відповідальності за відсутність графіка документообігу в установі чинним законодавством не передбачено. Натомість порушення строків подання відповідної звітності у зв’язку з низьким рівнем організації процесу оформлення та обробки первинних облікових документів може стати підставою для накладення контролюючими органами штрафних санкцій за порушення встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку в установі. Так, згідно зі ст. 1642 КпАП приховування в обліку валютних та інших доходів, непродуктивних витрат і збитків, відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням установленого порядку, внесення неправдивих даних до фінансової звітності, неподання фінансової звітності, несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризацій грошових коштів і матеріальних цінностей, несвоєчасне подання на розгляд, погодження або затвердження річного фінансового плану підприємства державного сектору економіки та звіту про його виконання, перешкоджання працівникам органу державного фінансового контролю у проведенні ревізій та перевірок, невжиття заходів щодо відшкодування з винних осіб збитків від недостач, розтрат, крадіжок і безгосподарності тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від 8 до 15 не­оподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 136 до 255 грн.). При цьому відповідальність буде покладено безпосередньо на керівника установи та головного бухгалтера.

 

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ГРАФІКА ДОКУМЕНТООБІГУ

Передусім зауважимо, що форма графіка документообігу на законодавчому рівні не встановлена. Зокрема, відповідно до ч. 5 ст. 8 Закону № 996 підприємства, установи, організації можуть самостійно затверджувати правила документообігу та технологію обробки облікової інформації. Таким чином, бюджетна установа повинна самостійно розробити графік документообігу з урахуванням всіх нюансів та особливостей власної діяльності.

Як правило, розробка графіка документообігу в установі покладається на головного бухгалтера. Водночас за наявності кількох ділянок обліку, закріп­лених за різними спеціалістами (бухгалтер з обліку матеріальних цінностей, бухгалтер з обліку оплати праці, бухгалтер-касир тощо), з метою раціонального використання робочого часу має сенс залучити їх до складання графіка документообігу або навіть доручити кожному з таких спеціалістів скласти окремий графік документообігу за відповідними ділянками обліку (операції з основними засобами, операції із запасами, розрахунки з оплати праці, розрахунки з контрагентами, касові операції тощо). У цьому разі головний бухгалтер має перевірити правильність кожного з таких графіків та сформувати на їх основі зведений графік документообігу по установі.

При складанні графіка документообігу слід пам’ятати, що він має забезпечувати оптимальну кількість підрозділів установи та виконавців, через які проходить кожний первинний документ, взаємозв’язок та взаємоузгодженість дій виконавців і мінімальні строки перебування документа у кожному підрозділі. За основу ж при його складанні може бути взятий графік документообігу, наведений у Положенні № 105. І хоча Положення № 105 видане ще за часів СРСР, але на сьогодні не втратило ні юридичної сили, ні своєї актуальності. З урахуванням норм цього Положення перелічимо найбільш вагомі для відображення у графіку документообігу реквізити:

1) назва первинного документа;

2) створення первинного документа:

— кількість примірників документа;

— посада працівника, відповідального за його оформлення та виконання;

— строки створення документа або отримання від інших підприємств та установ;

3) подання документа до бухгалтерії:

— посада працівника, відповідального за передачу документа до бухгалтерії;

— посада працівника бухгалтерії, якому подається документ та який здійснює його перевірку;

— строки подання документа до бухгалтерії;

4) обробка документа:

— посада працівника, відповідального за обробку документа;

— строки виконання завдання;

— подальше проходження документа;

5) передача документа до архіву:

— посада працівника, відповідального за передачу документа до архіву на зберігання;

— строки передачі документа до архіву;

— місце та строки зберігання документа.

Розглянемо деякі моменти, пов’язані зі складанням графіка та відображенням у ньому необхідної інформації, більш детально.

Посади працівників. У графіку документообігу слід вказувати не прізвища конкретних працівників, відповідальних за виконання тієї чи іншої операції, а їхні посади. Це позбавить від необхідності вносити зміни до графіка щоразу, як тільки хтось із працівників звільняється, іде в декретну відпустку, хворіє тощо.

Строки виконання завдання. Одним з найбільш важливих моментів при складанні графіка документообігу є визначення граничних строків створення документа (отримання його від інших підприємств, установ), строку передання документа до бухгалтерії, його обробки тощо. Зокрема, доцільно встановити конкретні строки оформлення кожного первинного документа, наприклад, Акт приймання-передачі основних засобів типової форми № ОЗ-1 (бюджет) має складатися протягом однієї години після завершення процесу приймання-передачі основних засобів.

Особливу увагу необхідно приділити питанню встановлення строків передачі документів до бухгалтерії для їх обробки. Слід визначити для кожного документа такий строк передачі, аби він не надійшов до бухгалтерії запізно. Поряд із цим не варто встановлювати занадто стислі строки подання документів після їх оформлення, щоб уникнути накопичення великої кількості первинних документів у бухгалтерії одночасно. Якщо за певний проміжок часу все ж таки накопичилася досить велика кількість документів, то відповідальна за їх складання та передачу особа має передати до бухгалтерії необхідні документи за реєстром, складеним у двох примірниках, кожен з яких підписується головним бухгалтером установи. Перший примірник підтверджує факт передачі відповідних документів і залишається в особи, яка склала такий реєстр, а другий зберігається у бухгалтерії як підтвердження надходження документів.

Водночас зазначимо, що такі первинні документи, як подорожні листи, повинні передаватися до бухгалтерії щоденно. Навіть незважаючи на те, що з 16.04.2013 р. Інструкція про порядок застосування подорожнього листа службового легкового автомобіля та обліку транспортної роботи, затверджена наказом Держкомстату від 17.02.98 р. № 74, втратила чинність (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2013, № 15), до моменту затвердження нової інструкції з цього питання з метою забезпечення належного контролю за виконанням транспортних робіт службовими автомобілями та витрачанням пального бюджетним установам краще дотримуватися саме такого порядку під час оформлення та оброки подорожніх листів. Навіть якщо нову форму подорожнього листа не буде затверджено, установа може самостійно розробити форму подібного документа, затвердивши її наказом керівника установи.

Не менш жорстко мають бути регламентовані і строки подання до бухгалтерії накладних на отримання товарів та послуг, наприклад, протягом однієї години після надходження цих документів.

Що ж стосується передачі документів після обробки на зберігання, то, аби уникнути накопичення пачок неопрацьованої первинної документації у бухгалтері, варто також чітко встановити строки їх передачі до архіву.

З примірною формою графіка документообігу бюджетної установи ви можете ознайомитися на с. 18 цього номера газети «Бюджетна бухгалтерія».

Після складання графіка документообігу його доцільно погодити з представниками усіх підрозділів, які мають до нього відношення. Насамперед це необхідно для перевірки повноти відображення документів у графіку.

Складений, перевірений та погоджений графік документообігу передається на затвердження керівнику установи. При цьому рекомендуємо затвердити графік документообігу окремим наказом керівника, а не як частину наказу про облікову політику установи. В такому разі графік можна буде відкоригувати в будь-який момент за необхідності.

На виконання вимоги п. 5.4 Положення № 88 керівнику установи слід зобов’язати працівників, які беруть участь у процесі документообігу, створити і подати первинні документи, які належать до сфери їх діяльності, згідно з графіком документообігу. Для цього кожному виконавцю видається витяг із графіка. У витязі наводиться перелік документів, що належать до функціональних обов’язків кожного з виконавців, терміни їх подання та підрозділи установи, до яких передаються ці документи. До графіка документообігу доцільно додати зразки заповнення всіх первинних документів, що фігурують в ньому. Це, в свою чергу, допоможе запобігти неправильному оформленню первинних документів в установі.

Очевидно, що дотримання затвердженого графіка документообігу може бути забезпечено повною мірою лише за умови налагодження суворого конт­ролю та впровадження системи покарань за його недотримання.

 

КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ГРАФІКА ДОКУМЕНТООБІГУ

Контроль за дотриманням виконавцями графіка документообігу покладено на головного бухгалтера (п. 5.5 Положення № 88). Його вимоги щодо порядку подання до бухгалтерії необхідних документів та відомостей є обов’язковими для всіх підрозділів і служб установи.

Нагадаємо, що первинні документи підлягають обов’язковій перевірці працівниками, які ведуть бухгалтерський облік. Приймати до виконання первинні документи на операції, що суперечать нормативно-правовим актам, встановленому порядку приймання, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей та іншого майна, порушують договірну і фінансову дисципліну, завдають шкоди державі, власникам, іншим юридичним і фізичним особам, заборонено. Такі документи повинні передавати керівнику установи для прийняття рішення (пп. 2.15, 2.16 Положення № 88). Тому доцільно встановити відповідальність за недотримання графіка документообігу, неправильне оформлення документів чи внесення до них недостовірних даних наказом керівника установи.

Цілком зрозуміло, що у вас може виникнути запитання: яка ж відповідальність може бути передбачена за недотримання графіка документообігу? Як правило, за подібні порушення до працівників застосовуються дисциплінарні стягнення (догана, звільнення), передбачені ст. 147 КЗпП. Окрім того, працівнику, який регулярно порушує графік документообігу, може бути зменшено розмір премії.

Звертаємо увагу: утримання із заробітної плати порушника грошових коштів у вигляді так званого «штрафу» за шкоду, заподіяну несвоєчасним складанням та поданням до бухгалтерії документів, чинним законодавством не передбачено. Так, згідно зі ст. 127 КЗпП відрахування із заробітної плати працівників можуть здійснюватися тільки у випадках, передбачених законодавством України.

Після затвердження графіка документообігу та встановлення відповідальності за його недотримання наказом керівника установи працівники, які беруть участь у створенні та русі первинних документів, повинні бути ознайомлені з ним, що підтверджують власним підписом.

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-Х.

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон № 996 — Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-ХIV.

Положення № 88 — Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88.

Перелік № 578/5 — Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом Мін’юсту від 12.04.2012 р. № 578/5.

Положення № 105 — Положення про документи та документообіг у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну СРСР від 29.07.83 р. № 105.

 

ГРАФІК ДОКУМЕНТООБІГУ ПО _______________________

(назва установи, організації)

№ з/п

Найменування документа

Створення документа

Перевірка документа

Обробка документа

Передача документа до архіву

кіл. прим.

відповідальний

строк виконання

відповідальний

строк
подання

виконавець

строк виконання

подальше проходження документа

виконавець

строк виконання

місце і строк зберігання

за оформлення

за виконання

за здавання

за перевірку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ОПЕРАЦІЇ 3 ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ

1

Акт прийняття — передачі основних засобів (ф. № ОЗ-1 (бюджет))1

2

Член
комісії
(посада)

Голова комісії (посада)

Протягом години з моменту приймання-передачі об’єктів

Голова комісії (посада)

Головний бухгалтер, бухгалтер з обліку матеріальних цінностей

До 28 числа кожного місяця за реєстром

Бухгалтер з обліку матеріальних цінностей

До 1 числа кожного місяця

Заповнення інвентарної картки обліку основних засобів
(ф. № ОЗ-6), складання м/о № 9 до 1 числа кожного місяця

Бухгалтер з обліку матеріальних цінностей

До 5 числа кожного місяця

Бухгалтерія,

3 роки

2

Акт прийняття-здання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів
(ф. № ОЗ-2 (бюджет))1

2

Член
комісії
(посада)

Голова комісії (посада)

Протягом години з моменту приймання-передачі об’єктів

Голова комісії (посада)

Головний бухгалтер, бухгалтер з обліку матеріальних цінностей

До 28 числа кожного місяця за реєстром

Бухгалтер з обліку матеріальних цінностей

До 1 числа кожного місяця

Заповнення інвентарної картки обліку основних засобів
(ф. № ОЗ-6), технічного паспорта об’єкта, складання м/о № 9 до 1 числа кожного місяця

Бухгалтер з обліку матеріальних цінностей

До 5 числа кожного місяця

Бухгалтерія,

3 роки

3

Акт про списання основних засобів
(ф. № ОЗ-3 (бюджет))1

2

Член
комісії
(посада)

Голова комісії (посада)

Протягом години з моменту завершення процедури списання

Голова комісії (посада)

Головний бухгалтер, бухгалтер з обліку матеріальних цінностей

До 28 числа кожного місяця

Бухгалтер з обліку матеріальних цінностей

До 1 числа кожного місяця

Заповнення інвентарної картки обліку основних засобів
(ф. № ОЗ-6), складання м/о № 9 до 1 числа кожного місяця

Бухгалтер з обліку матеріальних цінностей

До 5 числа кожного місяця

Бухгалтерія,

3 роки

<…>

ОПЕРАЦІЇ З ЗАПАСАМИ

10

Акт списання (ф. № З-2)2

2

Член
комісії
(посада)

Завгосп

У момент списання

Завіду­ючий складом

Головний бухгалтер, бухгалтер з обліку матеріальних цінностей

До 30 числа кожного місяця за реєстром

Бухгалтер з обліку матеріальних цінностей

До 1 числа кожного місяця

Заповнення, складання м/о № 10, 12, 13 до 1 числа кожного місяця

Бухгалтер з обліку матеріальних цінностей

До 5 числа кожного місяця

Бухгалтерія,

3 роки

11

Відомості та документи про витрату матеріалів на потреби установи

2

Матеріально відповідальна особа
(посада)

Завгосп

У момент складання

Завіду­ючий складом

Головний бухгалтер, бухгалтер з обліку матеріальних цінностей

До 30 числа кожного місяця за реєстром

Бухгалтер з обліку матеріальних цінностей

До 1 числа кожного місяця

Заповнення, складання м/о № 12,13 до
1 числа кожного місяця

Бухгалтер з обліку матеріальних цінностей

До 5 числа кожного місяця

Бухгалтерія,

3 роки

12

Подорожні листи3

1

Водії

Завгар

Після
прибуття

Завіду­ючий
гаражем

Головний бухгалтер, бухгалтер з обліку матеріальних цінностей

Щодня до 17:00

Бухгалтер з обліку матеріальних цінностей

До 10:00 наступного дня після отримання подорожнього листа

Складання накопичувальної зведеної відомості подорожніх листів, складання
м/о № 13 до 1 числа кожного місяця

Бухгалтер з обліку матеріальних цінностей

До 5 числа кожного місяця

Бухгалтерія,

3 роки

<…>

РОЗРАХУНКИ 3 ОПЛАТИ ПРАЦІ

18

Табель обліку використання робочого часу (ф. № П-5)4

1

Відповідальні працівники всіх підрозділів

Відповідальні працівники всіх підрозділів

Кожного робочого дня

Начальник відділу кадрів

Головний бухгалтер, бухгалтер з обліку оплати праці

Не пізніше наступного дня після складання

Бухгалтер з обліку оплати праці

За 1 половину місяця — до
10 числа; за 2 половину місяця — до
25 числа

Складання розрахунково-платіжної відомості, складання м/о № 5 до 1 числа кожного місяця

Бухгалтер з обліку оплати праці

У міру надходження

Бухгалтерія,

3 роки

19

Розрахунково-платіжна відомість
(ф. № П-7)4

1

Бухгалтер з обліку оплати праці

Бухгалтер з обліку оплати праці

За 1 половину місяця — до 15 числа; за 2 половину місяця — до 30 числа кожного місяця

Бухгалтер з обліку оплати праці

Головний бухгалтер

Не пізніше наступного дня після складання

Бухгалтер з обліку оплати праці

У день виплати зарплати

Складання особового рахунка, заповнення видаткового касового ордера, виплата зарплати, складання м/о № 5 до 1 числа кожного місяця

Бухгалтер з обліку оплати праці

У міру надходження

Каса,
3 роки

20

Листки непрацездатності і протоколи комісії із соціального страхування з тимчасової непрацездатності

1

Комісія із соціального страхування

Комісії із соціального страхування, головний бухгалтер, бухгалтер з обліку оплати праці

Після оформлення

Бухгалтер з обліку оплати праці

У день виплати зарплати

Нарахування лікарняних, складання
м/о № 5 до 1 числа кожного місяця

Бухгалтер з обліку оплати праці

У міру надходження

Бухгалтерія,

3 роки

<…>

КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ

28

Прибутковий касовий ордер (ф. № КО-1)5

1

Бухгалтер

Бухгалтер

Під час отримання готівкових коштів

Бухгалтер

Головний бухгалтер

День отримання готівкових коштів

Головний бухгалтер

Щодня

Складання м/о № 1 до 1 числа кожного місяця

Головний бухгалтер

На кінець кожного кварталу

Бухгалтерія,

3 роки

29

Видатковий касовий ордер (ф. № КО-2)5

1

Бухгалтер

Бухгалтер

Під час видачі готівки

Бухгалтер

Головний бухгалтер

День видачі готівкових коштів

Головний бухгалтер

Щодня

Складання м/о № 1 до 1 числа кожного місяця

Головний бухгалтер

На кінець кожного кварталу

Бухгалтерія,

3 роки

30

Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів
(ф. № КО-3)5

1

Бухгалтер

Бухгалтер

Після завершення операції з готівкою

Бухгалтер

Головний бухгалтер

День отримання або видачі готівкових коштів

Головний бухгалтер

Щодня

Складання м/о № 1 до 1 числа кожного місяця

Головний бухгалтер

На кінець кожного кварталу

Бухгалтерія,

3 роки

31

Касова книга (ф. № КО-4)5

1

Бухгалтер

Бухгалтер

Кожного дня, протягом якого здійснювалися операції з готівкою

Бухгалтер

Головний бухгалтер

День отримання або видачі готівкових коштів

Головний бухгалтер

Щодня

Складання м/о № 1 до 1 числа кожного місяця

Головний бухгалтер

На кінець кожного кварталу

Бухгалтерія,

3 роки

РОЗРАХУНКИ

32

Звіт про використання кош­тів, виданих на відрядження або під звіт

1

Підзвітна особа

Підзвітна особа

Після повернення з відрядження

Підзвітна особа

Бухгалтер з обліку оплати праці

До закінчення 5 банківського дня, наступного за днем повернення з відрядження

Бухгалтер з обліку оплати праці

Протягом дня з моменту надходження

Нарахування коштів на відрядження, складання м/о № 8 до
1 числа кожного місяця

Бухгалтер з обліку заробітної плати

На кінець кожного місяця

Бухгалтерія,

3 роки

33

Акт звірки дебіторської заборгованості

2

Бухгалтер

Бухгалтер

До 10 червня і до
10 грудня

Бухгалтер

Головний бухгалтер

До 20 червня і до 20 грудня

Головний бухгалтер

Протягом дня з моменту надходження

Складання Акта інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами, складання м/о № 4, № 6

Головний бухгалтер

До 5 числа кожного місяця

Бухгалтерія,

5 років

34

Акт звірки кредиторської заборгованості

2

Бухгалтер

Бухгалтер

До 10 числа кожного
місяця

Бухгалтер

Головний бухгалтер

Щокварталу

Головний бухгалтер

Протягом дня з моменту надходження

35

Акт звірки розрахунків за спожиту електроенергію

2

Бухгалтер

Бухгалтер

До 5 числа кожного
місяця

Бухгалтер

Головний бухгалтер

Щомісячно до 6 числа наступного місяця

Головний бухгалтер

Протягом дня з моменту надходження

Складання м/о № 6 до 1 числа кожного місяця

Головний бухгалтер

До 5 числа кожного місяця

Бухгалтерія,

5 років

36

Розрахунки за комунальними платежами

2

Бухгалтер

Бухгалтер

Згідно з умовами договору (як правило, до 20 числа кожного
місяця)

Бухгалтер

Головний бухгалтер

До 28 числа кожного місяця

Головний бухгалтер

Протягом дня з моменту надходження

Складання Акта інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами, складання м/о № 6

Головний бухгалтер

До 5 числа кожного місяця

Бухгалтерія,

3 років

<…>

ІНШІ ОПЕРАЦІЇ

40

Бухгалтерська довідка

1

Бухгалтер

Бухгалтер

Після здійснення операцій (виявлення помилки)

Бухгалтер

Головний бухгалтер

У міру здійснення операції (виявлення помилки)

Головний бухгалтер

У міру надходження

Відображення операції у відповідних регістрах бухгалтерського обліку

Головний бухгалтер

Після виконання операції

Бухгалтерія,

3 роки

1 Наказ Головного управління Держказначейства та Держкомстату «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам та організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів і інструкції з їх складання» від 02.12.97 р. № 125/70.

2 Наказ Держказначейства «Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ і інструкції з їх складання» від 18.12.2000 р. № 130.

3 Наказ Держкомстату «Про затвердження типової форми первинного обліку роботи службового легкового автомобіля і Інструкції про порядок її застосування» від 17.02.98 р. № 74.

4 Наказ Держкомстату «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 05.12.2008 р. № 489.

5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі