Теми статей
Обрати теми

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України

Верховна Рада України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Податковому кодексі України:

<…>

2) пункт 49.4 статті 49 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Податкова звітність з податку на додану вартість подається до контролюючого органу всіма платниками в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством»;

3) пункт 87.1 статті 87 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Джерелом самостійної сплати грошових зобов’язань з податку на додану вартість є суми коштів, що обліковуються в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, та джерела, зазначені в абзаці першому цього пункту».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

<…>

8) у пункті 181.1 статті 181 цифри «300000» замінити цифрами «1000000»;

9) пункт 188.1 статті 188 після абзацу першого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

«При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів — виходячи із звичайної ціни), за винятком:

товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулюванню;

газу, який постачається для потреб населення».

У зв’язку з цим абзаци другий — четвертий вважати відповідно абзацами п’ятим — сьомим;

10) пункт 192.1 статті 192 доповнити словами «на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в Єдиному реєстрі податкових накладних»;

<…>

12) у статті 198:

у пункті 198.2:

абзац третій викласти в такій редакції:

«дата отримання платником податку товарів/послуг»;

в абзаці четвертому слова «дата сплати (нарахування) податку за податковими зобов’язаннями, що були включені отримувачем таких послуг до податкової декларації попереднього періоду» замінити словами «дата складання платником податкової накладної за такими операціями, за умови реєстрації такої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних»;

абзац перший пункту 198.5 після слів і цифр «статті 189 цього Кодексу» доповнити словами «та скласти і зареєструвати відповідні податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних»;

в абзаці першому пункту 198.6 слова «не підтверджені податковими накладними» замінити словами «не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними»;

13) у статті 200:

пункт 200.2 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Для перерахування податку до бюджету центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію податкової та митної політики, надсилає банку, в якому відкриті рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, реєстр платників, в якому зазначаються назва платника, код ЄДРПОУ та індивідуальний податковий номер платника, звітний період та сума податку, що підлягає перерахуванню до бюджету. На підставі такого реєстру такий банк перераховує суми податку до бюджету»;

пункт 200.3 викласти в такій редакції:

«200.3. При від’ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті:

а) враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до цього Кодексу) в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 цього Кодексу на момент подання платником податкової декларації, а в разі відсутності податкового боргу

б) зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, або

в) підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 цього Кодексу на момент подання платником податкової декларації»;

<…>

14) доповнити новою статтею 2001 такого змісту:

«Стаття 2001. Електронне адміністрування податку на додану вартість

2001.1. Система електронного адміністрування податку на додану вартість забезпечує автоматичний облік в розрізі платників податку:

суми податку, що містяться у виданих та отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних;

суми податку, сплачені платниками при ввезенні товару на митну територію України;

суми поповнення та залишку коштів на рахунках в системі електронного адміністрування податку на додану вартість;

суми податку, на яку платники мають право видати податкові накладні.

Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість встановлюється Кабінетом Міністрів України.

2001.2. Платникам податку автоматично відкриваються рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість.

Для відкриття рахунків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію податкової та митної політики, надсилає банку, в якому відкриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, реєстр платників, в якому зазначаються назва платника, код ЄДРПОУ та індивідуальний податковий номер платника.

Банк, в якому відкриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, визначається Кабінетом Міністрів України.

2001.3. Сума податку, на яку платник має право видати податкові накладні (∑Накл), обчислюється за такою формулою:

Накл = ∑НаклОтр + ∑Митн + ∑ПопРах  - ∑НаклВид - ∑Відшкод - ∑Перевищ,

де:

НаклОтр — загальна сума податку за отриманими платником податковими накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних;

Митн — загальна сума податку, сплаченого платником при ввезенні товарів на митну територію України;

ПопРах — загальна сума поповнення рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість з власного поточного рахунку платника;

НаклВид — загальна сума податку за виданими платником податковими накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних;

Відшкод — загальна сума податку, заявлена платником до бюджетного відшкодування;

Перевищ — загальна сума перевищення податкових зобов’язань, зазначених платником у поданих податкових деклараціях над сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних.

2001.4. На рахунок у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника зараховуються кошти:

а) з власного поточного рахунку платника в сумах, необхідних для збільшення розміру суми, що обчислюється відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 цього Кодексу;

б) з власного поточного рахунку платника в сумах, недостатніх для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов’язань з цього податку;

в) з власного поточного рахунку платника в сумі податку, отриманого від покупців при проведенні операцій з продажу товарів/послуг за готівкові кошти або при проведенні бартерних (товарообмінних) операцій;

г) з власного поточного рахунку платника в сумі податку, нарахованого платником за результатами проведення операцій, передбачених пунктом 198.5 статті 198 цього Кодексу.

2001.5. З рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника перераховуються кошти до державного бюджету або на спеціальний рахунок платника — сільськогосподарського підприємства, що обрав спеціальний режим відповідно до статті 209 цього Кодексу, в сумі податкових зобов’язань з податку на додану вартість, що підлягає сплаті за наслідками звітного податкового періоду.

2001.6. За підсумками звітного податкового періоду, відповідно до задекларованих в податковій декларації результатів, платником проводиться розрахунок з бюджетом у порядку, визначеному статтею 200 цього Кодексу.

2001.7. Кошти, зараховані на рахунок платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, є коштами, які використовуються виключно у цілях, визначених пунктом 2001.5 статті 2001 цього Кодексу.

2001.8. Платнику податку на додану вартість після анулювання реєстрації платника податку закривається його рахунок у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, а залишок коштів на такому рахунку перераховується до бюджету на підставі реєстру, який центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію податкової та митної політики, надсилає банку, в якому відкриті рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, в якому зазначаються назва платника, код ЄДРПОУ та індивідуальний податковий номер платника і сума податку, що підлягає перерахуванню до бюджету. На підставі такого реєстру такий банк перераховує суми податку до бюджету»:

15) у статті 201:

у пункті 201.1:

абзаци перший — третій пункту 201.1 замінити одним абзацом такого змісту:

«201.1. Платник податку зобов’язаний надати покупцю (отримувачу) податкову накладну, складену в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи, та зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних».

У зв’язку з цим абзаци четвертий — сімнадцятий вважати відповідно абзацами другим — п’ятнадцятим;

пункт 201.4 викласти в такій редакції:

«201.4. Податкова накладна складається у день виникнення податкових зобов’язань продавця»;

пункт 201.6 виключити;

у пункті 201.10:

після абзацу сьомого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

«Платник податку має право зареєструвати податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних, в якій загальна сума ПДВ не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 цього Кодексу.

Якщо сума, визначена відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 цього Кодексу, є меншою, ніж сума податку в податковій накладній, яку платник повинен зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних, то платник зобов’язаний перерахувати потрібну суму коштів із свого поточного рахунку на свій рахунок в системі електронного адміністрування податку на додану вартість».

У зв’язку з цим абзаци восьмий — дванадцятий вважати відповідно абзацами десятим — чотирнадцятим;

в абзаці дванадцятому слова «даних податкової накладної та Єдиного реєстру податкових накладних» замінити словами «даних податкової декларації та даних Єдиного реєстру податкових накладних»;

в абзаці тринадцятому слова «яка є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту» виключити;

пункт 201.11 доповнити підпунктом «в» такого змісту:

«в) податкова накладна, складена платником податку відповідно до пункту 208.2 статті 208 цього Кодексу та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних»;

доповнити пунктом 201.111 такого змісту:

«201.111. Платник податку веде реєстр виданих та отриманих документів, зазначених у пункті 201.11 цієї статті. Платники податку у складі податкової звітності з цього податку подають контролюючому органу копії записів у таких реєстрах за такий період в електронному вигляді. Форма, порядок заповнення і подання такого реєстру встановлюються відповідно до вимог розділу II цього Кодексу»;

пункт 201.15 викласти в такій редакції:

«201.15. Зведені результати такого обліку відображаються в податкових деклараціях, форма яких встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу»;

16) у пункті 203.2 статті 203 слова «Платник податку зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації» замінити словами «Сума податкового зобов’язання, зазначена платником податку в поданій ним податковій декларації, підлягає сплаті»;

<…>

21) у розділі XX «Перехідні положення»:

у підрозділі 2:

у пункті 11:

перше речення абзацу шостого виключити;

доповнити абзацом восьмим такого змісту:

«З 1 січня 2015 року реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних підлягають всі податкові накладні незалежно від розміру податку на додану вартість в одній податковій накладній»;

<…>

підрозділ 10 доповнити пунктом 161 такого змісту:

«161. Тимчасово, до 1 січня 2015 року, встановлюється військовий збір.

1.1. Платниками збору є особи, визначені пунктом 162.1 статті 162 цього Кодексу.

1.2. Об’єктом оподаткування збором є доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами; виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри.

1.3. Ставка збору становить 1,5 відсотка від об’єкта оподаткування, визначеного підпунктом 1.2 цього пункту.

1.4. Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому статтею 168 цього Кодексу, за ставкою, визначеною підпунктом 1.3 цього пункту.

1.5. Відповідальними за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) збору до бюджету є особи, визначені у статті 171 цього Кодексу.

1.6. Платники збору зобов’язані забезпечувати виконання податкових зобов’язань у формі та спосіб, визначені статтею 176 цього Кодексу».

2. Частину другу статті 29 Бюджетного кодексу України доповнити пунктом 12 такого змісту:

«12) військовий збір, що сплачується (перераховується) згідно з пунктом 161 підрозділу 10 розді­лу XX Податкового кодексу України».

<… >

4. Частину п’яту статті 15 Закону України «Про депозитарну систему України» доповнити абзацом четвертим такого змісту:

«Розрахунковий центр відкриває та веде рахунки платників податку на додану вартість для проведення розрахунків в системі електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до законодавства України».

5. У Законі України «Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»:

абзац четвертий частини четвертої статті 15 викласти в такій редакції:

«схвалює проекти річних бюджетів фонду та подає в установленому порядку центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, для внесення на затвердження Кабінету Міністрів України звіти про їх виконання, порядок використання коштів з окремих видатків бюджету фонду»;

частину другу статті 21 викласти в такій редакції:

«Розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування встановлюється Верховною Радою України. Пропорції його розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування затверджуються Кабінетом Міністрів України».

6. У Законі України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»:

в абзаці п’ятому частини другої статті 2 та в абзаці четвертому статті 3 слова «та пропорції його розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування» і «та пропорцій його розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування» виключити;

у статті 8:

частини п’ятнадцяту, вісімнадцяту та двадцять третю виключити;

абзаци перший та другий частини двадцять восьмої викласти у такій редакції:

«У разі необхідності центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, за пропозицією центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, правлінь відповідних фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування подає узгоджені зі сторонами соціального діалогу зміни розміру єдиного внеску для внесення їх на розгляд Верховної Ради України та пропорції розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування для їх затвердження Кабінетом Міністрів України.

Пропозиції щодо змін розміру єдиного внеску вносяться Кабінетом Міністрів України одночасно з проектом закону про Державний бюджет України на наступний рік»;

в абзацах першому та четвертому частини шостої статті 10 слова та цифру «та розподіляється відповідно до частини двадцять третьої статті 8» виключити.

<…>

II. Перехідні положення

1. Суми бюджетного відшкодування, заявлені до 1 січня 2015 року, підлягають відшкодуванню у порядку, встановленому відповідно до статті 200 Податкового кодексу України у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року.

2. Від’ємне значення суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 статті 200 Податкового кодексу України та залишок від’ємного значення попередніх податкових періодів після бюджетного відшкодування, задекларовані до 1 січня 2015 року, обліковуються у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

III. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:

підпунктів 1 і 19 пункту 1 (крім змін, що вносяться до підпунктів 215.3.2 — 215.3.3 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України) та пункту 3 розділу I, які набирають чинності з першого числа третього місяця від дня набрання чинності цим Законом;

підпункту 19 пункту 1 розділу I в частині змін, що вносяться до підпунктів 215.3.2 та 215.3.3 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України, які набирають чинності з 1 вересня 2014 року;

підпункту 21 пункту 1 розділу I в частині змін, що вносяться до абзацу другого пункту 151 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України, які набирають чинності з 1 жовтня 2014 року;

підпунктів 2, 3, 8 — 10, 12 — 17, підпункту 18 в частині змін, що вносяться до пункту 209.2 статті 209 Податкового кодексу України, підпункту 21 в частині змін, що вносяться до пункту 11 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України, пункту 1, пункту 4 розділу I та розділу II, які набирають чинності з 1 січня 2015 року.

2. Кабінету Міністрів України:

1) затвердити:

розподіл єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

бюджети фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на 2014 рік;

2) до 1 жовтня 2014 року подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про реформування системи управління фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

3) протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Президент України П. Порошенко

м. Київ
31 липня 2014 року
№ 1621-VII

Теги ПКУ зміни
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі