Про внесення змін до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України

В обраному У обране
Друк
Міністерство фінансів України
Бюджетна бухгалтерія Листопад, 2014/№ 43

Наказ від 08.10.2014 р. № 1019

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.10.2014 р. за № 1322/26099 (витяг)

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про здійснення державних закупівель», Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, та з метою посилення контролю розпорядниками і одержувачами бюджетних коштів та органами Державної казначейської служби України за взятими бюджетними зобов’язаннями та бюджетними фінансовими зобов’язаннями наказую:

1. Унести до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 березня 2012 року № 309, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за № 419/20732 (зі змінами), такі зміни:

1) у главі 2:

в абзаці третьому пункту 2.1 слово «державних» виключити;

в абзаці другому пункту 2.2 слова «за державні кошти» виключити;

в абзаці п’ятому пункту 2.3 після слів «крім захищених,» доповнити» словами «та наданням кредитів з бюджету»;

в абзаці сьомому пункту 2.9 слова «за державні кошти» замінити словами «відповідно до законодавства у сфері державних закупівель»;

в абзаці першому пункту 2.13 слова «Не погашені» замінити словами «Не оплачені» та слова «не є кредиторською заборгованістю» замінити словами «були зареєстровані для здійснення попередньої оплати (виплати авансу)»;

у пункті 2.14 слово «погашеними» замінити словом «оплаченими» та слово «погашатись» замінити словом «оплачені»;

доповнити главу новим пунктом такого змісту:

«2.16. Щомісяця в останній робочий день місяця органи Казначейства надають розпорядникам бюджетних коштів виписки з рахунків, на яких обліковуються бюджетні зобов’язання та бюджетні фінансові зобов’язання, за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.»;

2) в абзаці другому пункту 5.2 глави 5 слова «можуть застосовуватися» замінити словом «застосовуються»;

3) додаток 1 до цього Порядку викласти в новій редакції, що додається;

4) в абзаці дванадцятому Порядку заповнення Реєстру бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів додатка 2 до цього Порядку слова «отримання Реєстру» замінити словами «реєстрації бюджетних»;

5) доповнити Порядок новим додатком 3, що додається.

У зв’язку з цим додаток 3 вважати додатком 4. У тексті Порядку посилання на додаток 3 замінити посиланням на додаток 4;

6) у тексті Порядку, додатках 2, 4 до Порядку слово «погашення» замінити словом «оплата» у відповідних відмінках.

<…>

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України та Голову Державної казначейської служби України.

 

Міністр О. Шлапак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної казначейської служби України
 Т. Слюз

 

 

Порядок заповнення Реєстру бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів

У полі «Одержано Державною казначейською службою України (органом Державної казначейської служби України)» Реєстру на всіх примірниках обов’язково проставляються дата подання Реєстру та підпис відповідальної особи органу Казначейства.

У рядку «Код за ЄДРПОУ клієнта (розпорядника (одержувача) бюджетних коштів)» зазначається код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

У рядку «Клієнт (найменування розпорядника (одержувача) бюджетних коштів)» зазначається офіційне найменування розпорядника (одержувача) бюджетних коштів.

У рядку «ОДКСУ» зазначаються код та найменування органу Казначейства.

У рядку «Бюджет» зазначаються код та назва бюджету.

У рядку «КВК» зазначаються код та назва коду відомчої класифікації розпорядника (одержувача) бюджетних коштів відповідно до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (із змінами) та від 14 лютого 2011 року № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами).

У рядку «Код розпорядника (одержувача) бюджетних коштів відповідно до Єдиного реєстру» вказується код розпорядника (одержувача) бюджетних коштів відповідно до Єдиного реєстру, присвоєний відповідно до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

Рядок «Рівень розпорядника (одержувача) бюджетних коштів» заповнюється відповідно до нормативно-правових актів Міністерства фінансів України.

У рядку «КПКВК/КТКВМБ» зазначаються код та назва коду програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами).

У рядку «Фонд» зазначаються код та найменування фонду бюджету (загальний/спеціальний).

Рядок «Реєстраційний номер» розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів не заповнюється.

У рядку «Дата прийняття» вказується дата реєстрації бюджетного зобов’язання органом Казначейства.

У графі «№ з/п» проставляється порядковий номер бюджетного зобов’язання.

У графі «КЕКВ/ККК» проставляється код економічної класифікації видатків бюджету або код класифікації кредитування бюджету, за яким взято бюджетне зобов’язання.

У графі «Дані бюджетного зобов’язання: дата документа» проставляється дата документа, що підтверджує виникнення бюджетного зобов’язання. За бюджетними зобов’язаннями за окремими напрямами видатків, за якими не подаються документи, що підтверджують узяття бюджетних зобов’язань (плата за землю, податок на додану вартість тощо), проставляється дата Реєстру.

У графі «Дані бюджетного зобов’язання: номер документа» проставляється номер документа, що підтверджує виникнення бюджетного зобов’язання. За бюджетними зобов’язаннями за окремими напрямами видатків, за якими не подаються документи, що підтверджують узяття бюджетного зобов’язання (плата за землю, податок на додану вартість тощо), проставляється номер Реєстру.

У графі «Дані бюджетного зобов’язання: строк дії договору» проставляється строк дії договору (дата початку та дата закінчення дії договору). За довгостроковими договорами (строк дії яких перевищує один календарний рік) строком дії є поточний рік.

У графі «Дані бюджетного зобов’язання: сума» проставляється сума бюджетного зобов’язання. Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів, якщо сума зазначена в договорі, за відсутності — сума проставляється розрахункова. За довгостроковими бюджетними зобов’язаннями, строк дії яких перевищує один бюджетний період, суми в Реєстрі проставляються в межах планових показників поточного бюджетного періоду на підставі даних календарного плану до довгострокового договору.

У графі «Дані бюджетного зобов’язання: попередня оплата» проставляється сума попередньої оплати із суми бюджетного зобов’язання (графа «Дані бюджетного зобов’язання: сума»).

У графі «Дані бюджетного зобов’язання: інформація про процедуру закупівель» проставляється ознака «00», якщо бюджетне зобов’язання взято розпорядником бюджетних коштів без застосування процедури закупівель товарів, робіт і послуг; проставляється ознака «01», якщо бюджетне зобов’язання взято розпорядником бюджетних коштів із застосуванням процедури закупівель товарів, робіт і послуг.

У графі «Примітка» зазначається інформація про зареєстроване бюджетне зобов’язання, що не відображена в інших графах (номер додаткової угоди, дата і номер наказу про затвердження Переліку кодів економічної класифікації видатків, за якими здійснюються видатки без подання підтвердних документів, стаття Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12 серпня 2005 року № 440, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2005 року за № 902/11182, тощо). У разі надання попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства щодо взяття та/або реєстрації бюджетних зобов’язань (бюджетних фінансових зобов’язань) або оформлення протоколу про порушення бюджетного законодавства відповідно до статті 118 Бюджетного кодексу України у графі «Примітка» проставляється «відмітка про попередження/протокол (номер та дата).

 

Коментар редакції

Унесено зміни до Порядку обліку зобов’язань

Наказом, що коментується, унесено зміни до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Мінфіну від 02.03.2012 р. № 309 (далі — Порядок № 309). Розглянемо найсуттєвіші зміни.

По-перше, тепер органи Держказначейства повинні надавати розпорядникам бюджетних коштів виписки з рахунків, на яких обліковують бюджетні зобов’язання та бюджетні фінансові зобов’язання. Форма виписки таких рахунків наведена у додатку 3 до Порядку № 309. Таку виписку органи Казначейства надають щомісяця в останній робочий день місяця.

З цього приводу додамо, що органи Казначейства обліковують зобов’язання в межах планових показників поточного бюджетного року на рахунках позабалансового обліку за групами рахунків 941 «Зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету» та 942 «Зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами місцевого бюджету». Такі рахунки передбачені у Плані рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Держказначейства від 28.11.2000 р. № 119.

По-друге, у новій редакції викладено додаток 1 до Порядку № 309, а саме Реєстр бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів (далі — Реєстр). Так, у Реєстрі з’явилася нова графа «Дані бюджетного зобов’язання: інформація про процедуру закупівель». У цій графі проставляють:

ознаку «00» — якщо бюджетне зобов’язання взято розпорядником бюджетних коштів без застосування процедури закупівель товарів, робіт і послуг;

ознаку «01» — якщо бюджетне зобов’язання взято розпорядником бюджетних коштів із застосуванням процедури закупівель товарів, робіт і послуг.

По-третє, уточнено порядок заповнення Реєстру бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, який наведено у додатку 2 до Порядку № 309.

Так, у рядку «Дата прийняття» вказують дату реєстрації бюджетних фінансових зобов’язань органом Казначейства (а раніше зазначали дату отримання такого Реєстру).

По-четверте, дещо відкореговано п. 2.13 Порядку № 309, у якому визначено порядок дій розпорядника у разі наявності неоплачених бюджетних зобов’язань. Покажемо, як виглядають такі зміни:

 

До змін

Після змін

2.13. Не погашені в кінці бюджетного періоду бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів, які не є кредиторською заборгованістю, бюджетні зобов’язання та бюджетні фінансові зобов’язання одержувачів бюджетних коштів знімаються з обліку органами Казначейства. Про зняті з обліку бюджетні зобов’язання та бюджетні фінансові зобов’язання органи Казначейства повідомляють розпорядників бюджетних коштів.

 2.13. Не оплачені в кінці бюджетного періоду бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів, які були зареєстровані для здійснення попередньої оплати (виплати авансу), бюджетні зобов’язання та бюджетні фінансові зобов’язання одержувачів бюджетних коштів знімаються з обліку органами Казначейства. Про зняті з обліку бюджетні зобов’язання та бюджетні фінансові зобов’язання органи Казначейства повідомляють розпорядників бюджетних коштів.

 

Як бачимо, ці зміни є суто редакторськими правками. Наприклад, слово «погашення» замінено на тотожне слово «оплата» тощо. До речі, таку заміну здійснено і в інших пунктах Порядку № 309.

І останнє. Завдяки змінам, унесеним до п. 5.2 Порядку № 309, посилено контроль за дотриманням цього Порядку.

Так, якщо раніше за порушення бюджетного законодавства в частині порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань або несвоєчасну реєстрацію бюджетних зобов’язань до розпорядників бюджетних коштів могли бути застосовані заходи впливу відповідно до ст. 117 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (далі — БКУ), то нині такі заходи впливу застосовуються у загальному порядку.

Але зверніть увагу на те, що за взяття розпорядниками бюджетних коштів зобов’язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених БКУ чи законом про Державний бюджет України, як і раніше, застосовуються такі заходи впливу, як зупинення операцій з бюджетними коштами та призупинення бюджетних асигнувань.

Наказ, що коментується, набрав чинності з 14.11.2014 р.

 

Вікторія МАТВЄЄВА, економіст-аналітик

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток ifactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд