Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про застосування статті 32 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік»

Міністерство соціальної політики України
Бюджетна бухгалтерія Жовтень, 2014/№ 39
Друк
Роз’яснення від 09.09.2014 р. № 3761/0/10-14/13

Міністерство соціальної політики разом з Міністерством фінансів та Міністерством юстиції на виконання пункту 8 доручення Прем’єр-міністра України від 15.08.2014 р. № 29526/7/1-14 до Закону України від 31.07.2014 р. № 1622-VII «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» стосовно застосування норм статті 32 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» доповідають.

Статтею 32 зазначеного Закону передбачено, що членам Кабінету Міністрів України, керівникам центральних органів виконавчої влади та інших державних органів (крім органів, підрозділи яких беруть участь у проведенні антитерористичної операції), народним депутатам України до завершення антитерористичної операції місячна заробітна плата нараховується лише у розмірі посадового окладу.

Тобто вказаним особам не нараховуються доплати та надбавки до посадового окладу, премії та не здійснюється індексація їх заробітної плати.

Таке обмеження не стосується заступників керівників центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

З метою чіткого визначення посадових осіб, на яких поширюються наведені законодавчі положення, слід враховувати наступне.

Частиною другою статті 120 Конституції України встановлено, що організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади визначаються Конституцією і законами України.

Нормами частини першої статті 114 Конституції України та частини першої статті 6 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» чітко окреслено склад Кабінету Міністрів України: Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри та міністри України.

Щодо визначення керівників центральних органів виконавчої влади зазначаємо, що, як випливає з пункту 1 частини четвертої статті 19 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», керівником центрального органу виконавчої влади, який не є міністерством, є посадова особа, яка очолює центральний орган виконавчої влади, здійснює керівництво його діяльністю.

В абзацах третьому та четвертому пункту 2 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України від 17 жовтня 2002 року № 16-рп/2002 (справа про суміщення службової діяльності керівників органів виконавчої влади) зазначено, що єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні дійшов висновку, що термін «керівник» центрального чи місцевого органу виконавчої влади, який міститься в частині першій статті 120 Конституції України, означає посадову особу виконавчого органу, сукупність кваліфікуючих ознак якої визначає статус керівника.

До цих ознак належать конкретні державно-владні повноваження виконавчого та розпорядчого характеру такої посадової особи у сфері виконавчої влади, які їй згідно з Конституцією та законами України надаються відповідними органами державної влади (розподіл обов’язків між своїми заступниками; розпорядження матеріально-фінансовими цінностями; керівництво та спрямування роботи виконавчого органу і його апарату; вирішення кадрових питань; підписання правових актів виконавчого органу; представництво виконавчого органу у відносинах з громадянами, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності тощо).

Стосовно визначення керівників інших державних органів зазначаємо, що чинне законодавство не містить тлумачення поняття «державний орган».

Разом з тим відповідно до частини першої статті 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.

Статтею 75 Конституції України передбачено, що єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент — Верховна Рада України.

Відповідно до частини четвертої статті 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається.

Систему органів виконавчої влади відповідно до розділу VI Конституції України, частини першої статті 1 Закону України «Про Кабінет Міністрів України», частини першої статті 1 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», частини другої статті 1 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» складають Кабінет Міністрів України, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та місцеві державні адміністрації.

Тобто державна влада реалізується через відповідні види державних органів (трьох гілок влади). При цьому слід зазначити, що Конституція України визначає також інші державні органи, такі як Центральна виборча комісія, Національний банк України, Рахункова палата, Генеральна прокуратура України, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, правові засади діяльності яких встановлюються окремими законами.

Термін «державні органи» є ширшим, ніж термін «органи державної влади», оскільки охоплює, крім органів законодавчої, виконавчої та судової влади, також інші органи, які не належать до жодної із зазначених гілок влади, але здійснюють певні державні функції, керівники яких наділені представницькими, нормотворчими, контрольними та виконавчими функціями, зокрема такими, як прий­мати владні (обов’язкові до виконання) приписи (видавати правові акти), організовувати та контролювати їх виконання.

 

Міністр Л. Денісова

Коментар фахівця Мінсоцполітики

Лише оклад: кому з високопосадовців урізали зарплату до мінімуму

16.08.2014 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» від 31.07.2014 р. № 1622-VII (далі — Закон № 1622). Ним були внесені зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» від 16.01.2014 р. № 719-VII (далі — Закон про Держбюджет-2014) у частині скорочення витрат бюджету.

Зокрема, цей Закон доповнено новою ст. 32, згідно з якою до кінця АТО зарплату у розмірі посадового окладу отримуватимуть:

— члени Кабміну і народні депутати України;

— керівники центральних органів виконавчої влади та інших державних органів (крім держорганів, підрозділи яких беруть участь у проведенні АТО).

Порядок застосування цієї норми пояснило Мінсоцполітики в роз’ясненні, що коментується.

По-перше, з 16.08.2014 р. згаданим вище особам виплачують лише посадовий оклад. А це означає, що права на доплати та надбавки до посадового окладу, премії, індексації зарплати вони не мають. При цьому виплата допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань не заборонена.

По-друге, надано пояснення, на кого саме поширюється таке обмеження. Розглянемо це питання детальніше.

Що стосується членів Кабміну і народних депутатів України, то тут проблем немає. А ось з керівниками центральних органів виконавчої влади та інших держорганів дещо складніше.

Згідно з ч. 1 ст. 1 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 р. № 3166-VI (далі — Закон № 3166) і ч. 2 ст. 1 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.99 р. № 586-XIV систему центральних органів виконавчої влади складають міністерства України та інші центральні органи виконавчої влади та місцеві держадміністрації.

Тому обмеження, установлене ст. 32 Закону про Держбюджет-2014, поширюється на керівників:

1) міністерств;

2) центральних органів виконавчої влади, які не є міністерствами. Їх перелік можна знай­ти в постанові КМУ «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 10.09.2014 р. № 442.

При цьому, як зазначило Мінсоцполітики у роз’ясненні, що коментується, керівником такого органу називають посадову особу, яка його очолює та здійснює керівництво його діяльністю;

3) обласних (міських) державних адміністрацій;

4) районних державних адміністрацій, уключаючи райони в м. Києві.

Як підкреслило Мінсоцполітики, Конституція України визначає також інші держоргани, такі як Центральна виборча комісія, НБУ, Рахункова палата, Генеральна прокуратура України, Націо­нальна рада України з питань телебачення та радіомовлення, правові засади діяльності яких установлюються окремими законами.

Із зазначеного вище випливає, що дія ст. 32 Закону про Держбюджет-2014 не поширюється на:

1) керівників органів місцевого самоврядування;

2) заступників керівників центральних органів виконавчої влади та інших державних органів;

3) керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади (наприклад, територіальних відділень казначейства, фінінспекції, фіскальної служби тощо).

Доповнимо наш коментар ще одним важливим зауваженням. Згідно з п. 66 Прикінцевих положень Закону про Держбюджет-2014 керівникам центральних органів влади, які здійснюють контроль і нагляд у відповідних галузях і сферах, і центральних органів виконавчої влади, функції яких можуть здійснювати відповідні міністерства, наказано:

1) оптимізувати штатну чисельність працівників;

2) надавати працівникам відпустки без збереження зарплати.

Згідно зі ст. 17 Закону № 3166 до центральних органів виконавчої влади, які виконують функції з контролю та нагляду у відповідних галузях і сферах, належать інспекції, з надання адміністративних послуг — служби, з управління об’єктами державної власності — агентства.

Тому п. 66 Прикінцевих положень Закону про Держбюджет-2014 стосується виключно центральних органів виконавчої влади, які виконують функції з контролю та нагляду у відповідних галузях і сферах, тобто інспекцій, служб і агентств.

 

Алла ЛИТВИН,
 заступник директора Департаменту
 з питань державного регулювання
 заробітної плати та умов праці

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць