Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Підготовка дітей до навчання в загальноосвітній школі: розраховуємо вартість

Афанасьєва Марина, головний бухгалтер
Бюджетна бухгалтерія Вересень, 2014/№ 36
Друк
Із початком нового навчального року за парти сідають не лише школярі, а й їх підростаюча зміна. У нашій загальноосвітній школі по суботах відбувається підготовка дітей-п’ятирічок до навчання на платній основі. Підкажіть, як організувати надання такої послуги та розрахувати її вартість?

Легітимність надання такої платної послуги встановлена Переліком платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженим постановою КМУ від 27.08.2010 р. № 796 . Так, п.п. 15 п. 1 цього Переліку передбачає організацію та проведення на платній основі у позанавчальний час (у тому числі на канікулах, у святкові та вихідні дні) заходів освітньої спрямованості, крім тих, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду бюджету. Зауважимо, що надання згаданих послуг допомагає надалі забезпечити необхідну кількість учнів загальноосвітньої школи.

Порядок надання послуг з підготовки до школи обумовлюється в Положенні про платні послуги навчального закладу, яке затверджується директором школи. А розробляють це Положення на основі Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого спільним наказом МОН, Мінекономіки та Мінфіну від 23.07.2010 р. № 736/902/758 (далі — Порядок № 736). Такі платні освітні послуги надаються на підставі письмової заяви замовника довільної форми, яка, по суті, замінює договір.

Зазвичай роботою з підготовки до школи в цілому керує завуч початкової школи, а в окремих групах дітей — майбутні класні керівники. Підготовка до школи проводиться з кількох предметів. Як правило, це українська, російська й іноземна мови, математика, праця, малювання, музика. Чергування предметів, а також час і місце їх проведення закріплюють розкладом уроків. Також установлюють період проведення занять.

Логічно залучати до викладацької роботи з п’ятирічними дітьми штатних учителів школи (п. 1.5 Порядку № 736). Проте якщо це не вдається (наприклад, у разі небажання працювати по суботах), можна додатково наймати вчителів за договорами цивільно-правового характеру. Також можливий змішаний варіант залучення педагогів. Звертаємо увагу, що штатним учителям, задіяним і в підготовці дітей до школи, установлюють шестиденний робочий тиждень. Розподіл навчального навантаження затверджується наказом по закладу.

Фактичний перелік проведених уроків та фактичні відвідування учнів фіксують у класних журналах, інформація яких обов’язково має бути врахована бухгалтерією при розрахунках за підготовку до школи, а також при нарахуванні заробітної плати вчителям. Щодо вартості підготовки до школи, то її розмір визначають на базі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з її наданням. Калькуляційною одиницею при цьому є вартість отримання послуги однією фізичною особою за весь період її надання в повному обсязі.

Статтями калькуляції є: заробітна плата; нарахування ЄСВ; матеріальні витрати (у тому числі витрати сторонніх організацій); капітальні витрати (часткові відрахування); інші витрати, пов’язані з наданням платної послуги.

Витрати на заробітну плату вчителів обчислюють з урахуванням усіх передбачених чинним законодавством надбавок і доплат, заохочувальних та компенсаційних виплат, індексації. У зв’язку з тим що вчителям установлюється шестиденний робочий тиждень, розрахунок їх зарплати за суботу здійснюють за звичайними розцінками, а не за підвищеними, як того вимагає КЗпП для вихідних днів. Якщо ж стаціонарного вчителя вимушено замінює той, кому встановлено п’ятиденний робочий тиждень, розрахунок його зарплати здійснюють з урахуванням оплати за роботу у вихідний день.

Табель обліку робочого часу складає завуч початкової школи за результатами реального контролю проведення занять та з урахуванням інформації у класних журналах.

Витрати на обов’язкове соціальне страхування для бюджетних установ становлять 36,3 % від фонду оплати праці тих, хто працює за трудовими договорами, і 34,7 % для тих, із ким укладено договори цивільно-правового характеру.

До матеріальних витрат належать і витрати на комунальні послуги, які в разі відсутності окремих лічильників розраховують виходячи із загальних витрат установи пропорційно обраній базі: витрати на тепло і електроенергію пропорційно площі приміщень, що використовуються, або потужності електроприладів (світло), витрати на воду і каналізацію пропорційно кількості людей — споживачів послуги.

При розрахунку накладних витрат важливо знати, що витрати на оплату праці працівників, які виконують функції із забезпечення діяльності навчального закладу в цілому (наприклад, бухгалтерської служби тощо), визначаються виходячи із затвердженого штатного розпису навчального закладу з урахуванням необхідності забезпечення виконання статутних завдань у повному обсязі (п. 2.3 Порядку № 736). Отже, на відміну від основ­них працівників, безпосередньо зайнятих наданням послуги (вчителів), витрати на зарплату яких обчислюють виходячи з робочого часу безпосередньо на проведення занять, для адміністративних та технічних працівників ураховують робочий час на провадження діяльності всього навчального закладу, а не тільки конкретної платної послуги. У зв’язку з тим що нормативна чисельність штатів адміністративних і допоміжних працівників менша, ніж потрібна на практиці, згадане положення Порядку № 736 дозволяє навчальному закладу залучати додаткові кошти на виконання своїх статутних завдань. Ще нагадаємо, що п. 2.5 Порядку № 736 містить великий, але не вичерпний перелік витрат, які можуть бути включені до вартості платної освітньої послуги, без обмеження розміру таких витрат. Важливо, що виходячи з п. 2.1 Порядку № 736 розрахунок вартості послуги здійснюють з урахуванням співвідношення попиту і пропозиції на ринку подібних послуг, що частенько і є лімітуючим.

Відрахування на капітальні витрати згідно з п. 2.6 Порядку № 736 не повинні перевищувати 10 % вартості платної послуги. До них належать витрати на придбання навчальної літератури, комп’ютерної та оргтехніки, меблів, ремонт приміщень тощо.

Навчальний заклад зобов’язаний оприлюднити вартість платної послуги з підготовки дітей до школи не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку її надання. Також школа повинна безоплатно надавати замовнику повну, доступну та достовірну інформацію про порядок та умови надання послуги (п. 1.4 Порядку № 736).

Варто окремо зупинитися на порядку оплати послуги. Вартість, періодичність і строки оплати послуги мають бути зазначені в заяві на її надання. Згідно з п. 1.6 Порядку № 736 у разі порушення замовником умов заяви кошти, отримані навчальним закладом, залишаються в його розпорядженні для виконання статутних завдань відповідно до чинного законодавства. Ця фраза має бути зазначена й у заяві. За такого оформлення домовленості між школою та замовником школі логічно справляти плату за навчання щомісячно на першому занятті місяця, тобто на умовах передоплати. Зауважимо, що плата не переобчислюється в разі невідвідування з вини замовника і, навпаки, переобчислюється в разі непроведення занять з вини школи. За такої організації роботи оплата за підготовку нараховується на підставі відвідування дітей першого заняття кожного місяця занять, яке зафіксоване у класних журналах.

На завершення хочеться звернути увагу на нові законодавчі норми, які необхідно врахувати для організації подальшої роботи з підготовки дітей до школи. Ідеться про те, що з 06.09.2014 р. згідно зі ст. 30 Закону України «Про освіту» від 23.05.91 р. № 1060-XII дошкільна освіта є самостійним (першим) освітнім рівнем. А відповідно до ст. 15 цього Закону для кожного освітнього рівня (тепер і для дошкільного) Кабмін розробляє і затверджує державні стандарти освіти, які підлягають перегляду не рідше одного разу на 10 років. Тобто дитина, яка пройшла рівень дошкільної освіти, повинна буде володіти певним набором знань, навичок і якостей. Вочевидь, що згаданий стандарт має бути одним із головних орієнтирів при підготовці дітей до навчання в загальноосвітній школі.

Тепер давайте на прикладі розглянемо порядок складання калькуляції.

 

Приклад. За заявами батьків планується надання платної послуги з підготовки дітей-п’ятирічок до школи по суботах з 1 жовтня по 31 березня. Відкрито три групи з підготовки по 12 осіб.

У наданні такої платної послуги задіяні штатні працівники школи. Учителі мають вищу категорію та стаж роботи від 10 до 20 років.

Середнє споживання тепла за місяць згідно з лічильником на будівлі школи — 80 Гкал (1/12 фактичних витрат за 2013 рік) при плановому тарифі на 2014 рік 1160 грн./Гкал із ПДВ. Загальна площа школи, що опалюється, — 5000 м2, навчального кабінету — 50 м2.

Заняття проводитимуться в ранковий час при хорошій освітленості денним світлом, тому витрати на електроенергію не плануються.

Установлене споживання води на людину на день — 10 л при тарифі на воду 5 грн./м3 і на водовідведення — 3 грн./м3 з ПДВ.

Допоміжний коефіцієнт для обліку експлуатаційних витрат на утримання туалетів і коридорів дорівнює 1,3.

Розрахуємо вартість платної послуги з підготовки дітей-п’ятирічок до школи.

 

«Затверджую» директор
____________  _________
    (підпис )         (П. І. Б.)

Калькуляція вартості підготовки до школи (5 годин на тиждень 4,5 раза на місяць)
однієї дитини протягом 1 місяця з 01.10.2014 р.

№ з/п

Стаття калькуляції

Розрахунок

Сума,
грн.

1

2

3

4

1

Заробітна плата вчителя

Середній за рік оклад за ЄТС (12-й розряд) х (1 + 0,20вислуга + 0,20престиж) : Середня кількість годин на місяць на ставку х 5 год/тиждень х 4,5 раза/місяць : К-ть осіб

1806 х 1,40 : 76,2 х 5 х 4,5 : 12 = 62,21

2

Резерв відпусток

Ряд. 1 : 303 дн. х 56 дн.

62,21 : 303 х 56 = 11,50

3

Єдиний соціальний внесок на оплату праці

(Ряд. 1 + Ряд. 2) х 36,3 %

(62,21 + 11,50) х 36,3 % = 26,76

4

Разом прямі витрати на оплату праці

Ряд. 1 + Ряд. 2 + Ряд. 3

62,21 + 11,50 + 26,76 = 100,47

5

Теплопостачання

Показання лічильника за місяць (середнє за попередній рік) х Тариф х Sкаб. х Кдопом. : Sшколи заг. х 1/7 дн. х 20/24 : К-ть осіб

80 х 1160 х 50 х 1,3 : 5000 х 1/7 х 20/24 : 12 = 11,97

6

Вода

Споживання на людину на день х 4,5 раза/місяць х Тариф

10 х 4,5 х : 1000 х 5 = 0,23

7

Водовідведення

Див. ряд. 6

10 х 4,5: 1000 х 3 = 0,14

8

Разом витрати на комунальні послуги

Ряд. 5 + Ряд. 6 + Ряд. 7

11,97 + 0,23 + 0,14 = 12,34

9

Накладні витрати (на канцтовари, бухоблік, поточний ремонт необоротних активів тощо)

Ряд. 4 х Кнаклад.

100,47 х 85 % = 85,40

10

Разом вартість послуги

Ряд. 4 + Ряд. 8 + Ряд. 9

100,47 + 12,34 + 85,40 = 198,21

Зарплата розрахована на підставі галузевого законодавства для навчальних закладів.

Кдопом. = Sшколи заг. : Sшколи корисна (без коридорів і туалетів);

Кнаклад. розрахований за обліковими даними за минулий рік.

Капітальні витрати не плануються зважаючи на брак коштів.

 

Головний бухгалтер ________________  ________________________
                                        (підпис)                      (П. І. Б.)

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі