Допомога бухгалтеру: зразок наказу про облікову політику

В обраному У обране
Друк
Калітієвська Людмила, начальник управління економіки і фінансів (головний бухгалтер) Головного управління ДСНС України у Харківській області
Бюджетна бухгалтерія Квітень, 2015/№ 16
Шановні читачі! Починаючи з 2015 року всі бюджетні установи повинні вести бухгалтерський облік та складати бухгалтерську звітність на підставі принципів та методів обліку, зафіксованих в обліковій політиці.
На початку 2015 року на сторінках газети «Бюджетна бухгалтерія» ви вже мали можливість ознайомитися з основними правилами складання наказу про облікову політику, а також з прикладом його оформлення. Про все це йшлося у статті «Облікова політика бюджетних установ у 2015 році» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2015, № 7).
Сподіваємося, що, користуючись цим матеріалом, більшість із вас уже встигли розробити та затвердити такий розпорядчий документ для своєї установи. Ну а тим читачам, хто ще міркує над своїм шедевром, пропонуємо ознайомитися ще з одним прикладом наказу про облікову політику.

Назва бюджетної установи

Наказ

19.01.2015 р.

№ 15

Про облікову політику на 2015 рік

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV, Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою КМУ від 26.01.2011 р. № 59, Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі (далі — НП(С)БО), Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Мінфіну від 26.06.2013 р. № 611, з метою організації ведення бухгалтерського обліку та складання звітності

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про облікову політику на 2015 рік, що додається.

2. Бухгалтерській службі установи прийняти цей наказ до виконання та забезпечити приведення документів, які регламентують питання бухгалтерського обліку, у відповідність до вимог цього Положення.

3. Керівнику бухгалтерської служби (Савченко О. М.) довести цей наказ до відома працівників бухгалтерської служби та керівників структурних підрозділів установи.

4. Наказ набирає чинності з дня його видання.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Керівник установи Федоренко П. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ (назва бюджетної станови)
від 19.01.2015 р. № 15

Положення про облікову політику на 2015 рік

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає принципи, методи та процедури, що використовуються установою для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності, яке розроблено відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV, Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою КМУ від 26.01.2011 р. № 59, НП(С)БО, та інших нормативно-правових актів КМУ, Мінфіну та Державної казначейської служби, які регулюють питання бухгалтерського обліку та звітності, з метою належної організації та удосконалення системи ведення бухгалтерського обліку, складання бюджетної та фінансової звітності.

1.2. Застосовувати меморіально-ордерну форму бухгалтерського обліку з використанням програмного комплексу («Парус 8.5.2.») для обліку записів господарських операцій в облікових регістрах із забезпеченням їх збереження на електронних носіях інформації та в паперовому вигляді.

Форми меморіальних ордерів застосовувати згідно з Інструкцією про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання, затвердженою наказом Держказначейства від 27.07.2000 р. № 68.

Меморіальні ордери — накопичувальні відомості повинні формуватися не пізніше 5-го числа місяця, наступного за звітним. Усі меморіальні ордери підлягають реєстрації у книзі «Журнал-головна». Облік у книзі «Журнал-головна» ведеться по субрахунках.

1.3. Складання фінансової та бюджетної, податкової та статистичної звітності про фінансово-економічну діяльність установи здійснювати на підставі даних регістрів бухгалтерського обліку за формами, встановленими відповідними нормативно-правовими актами України. Бюджетним періодом є календарний рік. Проміжні облікові періоди — квартал, місяць. Звітність за такими періодами складається наростаючим підсумком із початку звітного року.

1.4. Підставою для відображення операцій в бухгалтерському обліку є первинний документ, який фіксує факт здійснення операції. Оформлення та подання первинних документів слід здійснювати відповідно до вимог Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88, у строки, які визначені Графіком документообігу (додаток 1). Строки опрацювання, контролю та здавання документів, які визначені у Графіку документообігу є обов’язковими для усіх посадових осіб установи.

1.5. Первинні документи складаються в момент здійснення операції, а якщо це неможливо — безпосередньо після її закінчення. Відповідальність за своєчасне і якісне складання документів, передачу їх для відображення в бухгалтерському обліку, за достовірність даних, наведених у документах, несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Первинні документи повинні мати такі обов’язкові реквізити: назву документа (форми), дату і місце складання, назву установи, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції, посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особисті підписи.

Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, накопичується і систематизується на рахунках бухгалтерського обліку та в меморіальних ордерах.

У первинних документах і меморіальних ордерах виправлення помилок повинно бути підтверджене підписами посадових осіб, у касових і банківських документах виправлення не допускаються.

Первинні документи після здавання річних звітів передаються до архіву.

Відповідальність за збереження та своєчасну передачу документів до архіву несе начальник фінансової служби (головний бухгалтер) та особа, відповідальна за архів.

1.6. У Робочому плані рахунків бюджетної установи (додаток 2) для деталізації обліку грошових коштів, матеріальних цінностей, грошових документів, розрахунків використовувати субрахунки першого рівня залежно від джерел надходжень, умов використання, а саме для надходжень і розрахунків:

— за загальним фондом, доповнивши цифрою 0;

— за спеціальним фондом за коштами, отриманими як плата за послуги, доповнивши цифрою 1;

— за спеціальним фондом за коштами, отриманими за іншими джерелами власних надходжень, доповнивши цифрою 2;

— за спеціальним фондом за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, доповнивши цифрою 4.

1.7. Для чіткого розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів за економічними характеристиками операцій, які здійснюються відповідно до функцій держави, застосовують економічну класифікацію видатків бюджету. Застосування кодів економічної класифікації видатків здійснюється згідно з Інструкцією щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженою наказом Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333.

II. Організація обліку основних засобів, запасів та інших активів

2.1. У бухгалтерському обліку формування інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи здійснюється відповідно до НП(С)БО 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202, та Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11.

Бухгалтерський облік нематеріальних активів здійснюється відповідно до НП(С)БО 122 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202, та Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11.

2.2. До складу основних засобів відносити необоротні активи, термін експлуатації яких перевищує один рік та первісна вартість за одиницю (комплект) яких складає 2500,00 грн. без урахування податку на додану вартість. Необоротні активи, які були віднесені до складу основних засобів та нематеріальних активів до дати набрання чинності НП(С)БО 121 «Основні засоби» та НП(С)БО 122 «Нематеріальні активи», обліковувати у складі основних засобів та нематеріальних активів до їх вибуття (списання) з обліку установи.

2.3. Оприбуткування необоротних активів проводити через склад з обов’язковим складанням Акта введення в експлуатацію* в момент передачі його до підрозділів бюджетної установи.

* Примірну форму Акта введення в експлуатацію основних засобів наведено в додатку до статті «Облікова політика бюджетних установ у 2015 році» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2015, № 7).

2.4. Амортизацію на основні засоби (крім інших необоротних матеріальних активів), нематеріальних активів нараховувати із застосуванням прямолінійного методу. Вартість об’єкта основних засобів розподіляється на систематичній основі протягом строку його корисного використання (експлуатації) шляхом нарахування амортизації на дату балансу щокварталу діленням річної суми амортизації на 4.

Для визначення строків корисного використання основних засобів та нематеріальних активів застосовувати Типові строки корисного використання груп основних засобів, які визначені в додатку 1 до Методичних рекомендацій щодо облікової політики суб’єкта державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11. Установлені строки корисного використання наведені у Відомості строків корисного використання груп основних засобів*.

* Таку Відомість доцільно навести в додатку до наказу про облікову політику.

Термін корисного використання матеріальних активів, які не визначені в Типових строках корисного використання груп основних засобів, визначається комісією установи при їх прийманні та затверджується наказом керівника установи**.

** У випадку наявності основних засобів, які не входять до переліку Типових строків корисного використання груп основних засобів та термін корисного використання яких визначений відомчими наказами та нормативами, до наказу про облікову політику доцільно додати окремий додаток Типових строків корисного використання груп основних засобів з урахуванням цих засобів та зазначити підстави для визначення цього терміну.

2.5. Проведення переоцінки основних засобів здійснюється в разі, коли розмір відхилення залишкової вартості основних засобів від їх справедливої вартості перевищує поріг суттєвості в розмірі 10 %. Рішення про проведення переоцінки об’єктів основних засобів приймається керівником бюджетної установи та погоджується з органом, в підпорядкуванні якого знаходиться установа.

2.6. Операції з надходження, руху та вибуття основних засобів та інших необоротних матеріальних активів оформлюються первинними документами, які затверджені спільним наказом Головного управління Держказначейства та Держкомстату від 02.12.97 р. № 125/70.

2.7. Документи аналітичного обліку необоротних активів систематизуються за датами здійснення операцій та заносяться до меморіального ордера № 9. Для контролю за правильністю бухгалтерських записів за рахунками синтетичного та аналітичного обліку складаються оборотні відомості за кожною групою субрахунків, що об’єднуються відповідним синтетичним рахунком.

2.8. У бухгалтерському обліку формування інформації про запаси та розкриття відповідної інформації у фінансовій звітності здійснюються відповідно до НП(С)БО «Запаси 123», затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202, та Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11.

2.9. В якості визначення одиниці обліку запасів використовувати їх найменування.

2.10. Аналітичний облік запасів ведеться у розрізі місць зберігання, матеріально відповідальних осіб, видів запасів, окремо за коштами загального та спеціального фондів. Синтетичний облік запасів ведеться у грошовій одиниці України. Оборотні відомості з метою перевірки правильності записів у регістрах аналітичного обліку матеріальних цінностей та даних синтетичного обліку складаються за всіма субрахунками.

2.11. Оприбуткування запасів проводити через склад з подальшою передачею в експлуатацію до підрозділів бюджетної установи.

2.12. Оцінку запасів при їх вибутті (внаслідок їх використання або при іншому вибутті) проводити за методом середньозваженої собівартості шляхом ділення сумарної вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця і вартості одержаних у звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного місяця і одержаних у звітному місяці запасів за матеріально відповідальною особою, за якою обліковуються такі запаси, та рівнями аналітичного обліку.

2.13. Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку за місцем експлуатації відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання.

2.14. Операції з надходження, видачі та списання запасів оформлюються первинними документами, які затверджені наказом Держказначейства «Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання» від 18.12.2000 р. № 130.

2.15. Для обліку операцій з витрачання матеріалів (крім продуктів харчування) використовується меморіальний ордер № 13, а для вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів — меморіальний ордер № 10. Надходження продуктів харчування відображається в меморіальному ордері № 11, а їх витрачання — у меморіальному ордері № 12 за кожною матеріально відповідальною особою.

III. Організація обліку коштів, розрахунків, інших активів та зобов’язань

3.1. Грошові кошти у готівці зберігаються у касі бюджетної установи. Порядок оформлення та ведення касових операцій здійснюється відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

Для обліку касових операцій застосовуються типові форми прибуткових та видаткових ордерів (№ КО-1 і № КО-2), відомість на виплату грошей та інші видаткові документи. Такі документи реєструються у Журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (№ КО-3). Усі надходження і видача готівки відображаються у касовій книзі (№ КО-4).

3.2. Одержана готівка витрачається суворо за цільовим призначенням. Використання коштів, які надходять до каси за надані послуги або з інших джерел готівкою, без попереднього зарахування на рахунки установи, відкриті в органі Казначейства, заборонено.

3.3. Установити ліміт залишку готівки в касі в розмірі 500,00 грн.

3.4. На підставі перевіреного звіту касира щоденно здійснюється запис до меморіального ордера № 1.

3.5. Для обліку цільового використання готівки в касі установи ведеться Картка аналітичного обліку готівкових операцій за формою, затвердженою наказом Держказначейства від 06.10.2000 р. № 100. Записи в Картці здійснюються в розрізі кодів бюджетної класифікації та видів коштів (окремо за загальним та спеціальним фондами й видами коштів спеціального фонду).

3.6. Кошти бюджетної установи обліковуються на рахунках, відкритих в органах Казначейства відповідно до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Мінфіну від 22.06.2012 р. № 758.

3.7. Після отримання товарів, робіт і послуг відповідно до умов взятого бюджетного зобов’язання приймається рішення про їх оплату та надається доручення на здійснення платежу органу Казначейства, якщо інше не передбачене бюджетним законодавством.

3.8. Списання коштів з рахунків на оплату видатків проводиться відповідно до затвердженого кошторису, за винятком операцій з безспірного списання коштів у випадках, установлених чинним законодавством України, або помилкового, зайвого надходження коштів на ім’я установи.

3.9. Облік операцій з надходження бюджетних асигнувань загального фонду бюджету на рахунок установи та здійснення видатків ведеться в меморіальних ордерах № 2, № 2.2, № 2.3. Облік операцій з отримання власних надходжень та інших коштів спеціального фонду бюджету на рахунок установи, а також перерахування коштів ведеться в меморіальних ордерах № 3.1, № 3.2, № 3.3 та № 3.4.

3.10. Усі господарські відносини бюджетної установи з постачальниками товарів, робіт та послуг, покупцями, замовниками оформляються договорами. Договори укладаються з урахуванням вимог Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. № 436-IV, Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV, Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (далі — БКУ), Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VII.

3.11. Договори укладаються (крім довгострокових) виключно в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами. Розрахунки з юридичними та фізичними особами (крім розрахунків з підзвітними особами) за товари, роботи та послуги здійснюються після їх отримання. Попередня оплата товарів, робіт та послуг дозволяється виключно у випадках, визначених постановою КМУ «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 23.04.2014 р. № 117.

3.12. Для обліку операцій з попередньої оплати рахунків постачальників за матеріальні цінності та послуги, які будуть поставлені в майбутньому, або відвантаження установою матеріальних цінностей та надання послуг, оплата за які очікується в майбутньому, застосовується субрахунок 364 «Розрахунки з іншими дебіторами». Аналітичний облік розрахунків з дебіторами ведеться в меморіальному ордері № 4, який нумерують окремо за кожним дебітором:

— № 4-4 (кв. плата) — розрахунки з відшкодування мешканцями плати за комунальні послуги;

— № 4-5 (оренда) — розрахунки з орендарями за оренду приміщень;

— № 4-6 (платні послуги) — розрахунки за надання інших послуг;

— № 4-6 — розрахунки з іншими дебіторами.

3.13. Для обліку операцій з отримання матеріальних цінностей та послуг, за які бюджетна установа розрахується в майбутньому або зараховані грошові кошти за матеріальні цінності та послуги, що будуть відвантажені та надані бюджетній установі в майбутньому, застосовується субрахунок 675 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Аналітичний облік розрахунків із кредиторами ведеться в меморіальному ордері № 6, який нумерують окремо за кожним кредитором:

— № 6-4 (мЗемля) — розрахунки з відшкодування плати за землю мешканцями;

— № 6-6 (орЗемля) — розрахунки з відшкодування плати за землю орендарями;

— № 6-5 (КП) — розрахунки за комунальні послуги;

— № 6-7 (зв’язок) — розрахунки за послуги зв’язку;

— № 6-8 (орендаКП) — розрахунки з відшкодування орендарями плати за комунальні послуги;

— № 6-9 (техобсл) — розрахунки за технічне обслуговування обладнання системи газопостачання;

— № 6-9 — розрахунки з іншими кредиторами.

Накопичувальні відомості складаються окремо за кожним дебітором і кредитором та в розрізі кодів економічної класифікації видатків. Записи в них здійснюються позиційним методом — за кожною операцією, що підтверджена відповідним документом (платіжним дорученням, рахунком-фактурою тощо). Операції за розрахунками з дебіторами та кредиторами, що здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду, ведуться в окремому ордері.

3.14. Формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов’язання та розкриття їх у фінансовій звітності здійснюється відповідно до вимог НП(С)БО 128 «Зобов’язання», затвердженого наказом Мінфіну від 24.12.2010 р. № 1629, та Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ, затвердженого наказом Мінфіну від 02.04.2014 р. № 372.

Облік бюджетних зобов’язань здійснюється на підставі вимог БКУ, Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби, затвердженого наказом Мінфіну від 02.03.2012 р. № 309.

3.15. Бюджетна установа бере бюджетні зобов’язання та здійснює платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Казначейства.

Бюджетні зобов’язання за спеціальним фондом бюджету беруться виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету.

Будь-які бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення.

Бюджетні зобов’язання реєструються в органі Казначейства. Для реєстрації договорів і контролю за відповідністю прийнятих зобов’язань бюджетним асигнуванням застосовується Книга обліку асигнувань та прийнятих зобов’язань за формою, затвердженою наказом Держказначейства від 06.10.2000 р. № 100. Книга ведеться окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету.

IV. Організація обліку доходів та видатків

4.1. Облік доходів, які в кошторисі відносяться до доходів загального фонду, ведеться на субрахунку 701 «Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи».

Облік доходів, які установа отримує за спеціальним фондом, здійснюється на субрахунку 711 «Доходи за коштами, отримані як плата за послуги», тобто надходження, отримані у відповідності до кошторису, як плата за послуги, що надаються відповідно до функціональних повноважень, плата за оренду майна, надходження від реалізації майна.

Кошти, які отримані від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, відображаються по кредиту субрахунку 712 «Доходи за іншими джерелами власних надходжень установ».

Кошти, отримані по субвенції з місцевого бюджету для державного бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, відображаються по кредиту субрахунку 713 «Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду».

Для аналітичного обліку отриманих асигнувань використовується Картка аналітичного обліку відкритих асигнувань за формою, затвердженою наказом Держказначейства від 06.10.2000 р. № 100. Картка ведеться в розрізі кодів економічної класифікації видатків окремо за кожним кодом програмної класифікації видатків. При отриманні від вищестоящої установи доходів зі спеціального фонду бюджету картки ведуться окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету. Аналітичний облік асигнувань, перерахованих розпорядникам нижчого рівня, ведеться в Книзі аналітичного обліку асигнувань, перерахованих підвідомчим установам за формою, затвердженою наказом Держказначейства від 06.10.2000 р. № 100, в розрізі кодів економічної класифікації видатків.

4.2. Касові видатки відображаються в обліку в момент одержання наявних коштів або перерахування коштів з поточного бюджетного рахунка. Синтетичний облік касових видатків ведеться на рахунку 32 «Рахунки в казначействі» у розрізі відповідних субрахунків.

Для аналітичного обліку касових видатків використовується Картка аналітичного обліку касових видатків за формою, затвердженою наказом Держказначейства від 06.10.2000 р. № 100. За кожним кодом програмної класифікації видатків, за загальним та спеціальним фондами, за кожним видом коштів спеціального фонду складаються окремі картки в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету.

4.3. Фактичні видатки відображаються в обліку в момент здійснення на підставі актів списання, накладних, актів виконаних робіт тощо. Фактичні видатки визначають як дійсні видатки установи щодо виконання кошторису, що підтверджені відповідними документами.

Синтетичний облік фактичних видатків ведеться на субрахунках 801 «Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи», 811 «Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги», 812 «Видатки за іншими джерелами власних надходжень», 813 «Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду».

Аналітичний облік видатків ведеться в Картці аналітичного обліку фактичних видатків за формою, затвердженою наказом Держказначейства від 06.10.2000 р. № 100, в розрізі кодів економічної класифікації видатків. За кожним кодом програмної класифікації видатків, за загальним та спеціальним фондами, за кожним видом коштів спеціального фонду складаються окремі картки.

V. Організація бухгалтерського обліку

5.1. Ведення бухгалтерського обліку покладено на бухгалтерську службу установи, яку очолює керівник служби — головний бухгалтер. Завдання та функціональні обов’язки бухгалтерської служби установи, повноваження її керівника — головного бухгалтера визначено Типовим положенням про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженим постановою КМУ від 26.01.2011 р. № 59. Порядок роботи служби та його керівника урегульовано Положенням про бухгалтерську службу та Посадовими інструкціями, які затверджуються керівником установи.

5.2. Витрати на проведення капітального ремонту адміністративних будинків, споруд, об’єктів і супровідних робіт здійснюються на підставі договору та складених кошторисів. Для початку робіт з капітального ремонту будинку повинен бути отриманий дозвіл на проведення таких робіт. Аналітичний облік капітальних витрат ведеться в Картці аналітичного обліку капітальних видатків за формою, затвердженою наказом Держказначейства від 06.10.2000 р. № 100. Картка ведеться щомісяця в розрізі кодів економічної класифікації видатків за загальним та спеціальним фондами.

5.3. Заробітна плата нараховується працівникам бюджетної установи та підпорядкованих підрозділів відповідно до НП(С)БО 132 «Виплати працівникам», затвердженого наказом Мінфіну від 29.12.2011 р. № 1798, постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.09.2002 р. № 1298 та колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом. При цьому розмір заробітної плати за першу половину місяця (аванс) згідно з ч. 3 ст. 24 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР та ч. 3 ст. 115 Кодексу законів про працю України неодмінно повинен бути не меншим, ніж оплата за фактично відпрацьований час із розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

Виплата заробітної плати працівникам за першу половину місяця проводиться 15-го числа, а за другу половину місяця — в останній робочий день поточного місяця через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів.

5.4. Службовим відрядженням вважається поїздка за наказом керівника установи на певний термін до іншого населеного пункту для виконання службового доручення. Працівника, якого направлено у відрядження, забезпечують коштами в межах сум, необхідних для оплати проїзду, проживання, і добових (аванс).

Направлення працівників у відрядження та відшкодування витрат здійснюються згідно з Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом Мінфіну від 13.03.98 р. № 59, та постановою КМУ «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» від 02.02.2011 р. № 98.

Підзвітні суми мають цільове призначення і повинні витрачатися виключно з метою, на яку вони видані, згідно з кодами економічної класифікації видатків бюджету.

Облік розрахунків з підзвітними особами по видатках на відрядження ведеться на субрахунку 362 «Розрахунки з підзвітними особами».

Облік розрахунків з підзвітними особами ведеться в накопичувальній відомості — меморіальному ордері № 8-1. Розрахунки з підзвітними особами ведуться в розрізі кодів економічної класифікації видатків. Операції по розрахунках з підзвітними особами, які здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду бюджету, ведуться в окремому ордері.

5.5. Установа надає платні послуги відповідно до переліку платних послуг, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1102.

Операції з надання платних послуг оподатковуються ПДВ на підставі Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Установа є платником ПДВ.

Установа веде податковий облік сум ПДВ у загальному порядку, що передбачає оформлення податкових накладних і їх реєстрацію в єдиному реєстрі податкових накладних, ведення Реєстру отриманих і виданих податкових накладних, подання податкової звітності з ПДВ.

Для обліку сум ПДВ застосовується субрахунок 641/1 «Розрахунки за податками і зборами в бюджет» / «Розрахунки з ПДВ».

Облік податку за землю ведеться на субрахунку 641/земля «Розрахунки за платежами і податками в бюджет» / «Розрахунки за землю», екологічний податок — на субрахунку 641/еко «Розрахунки за податками і зборами в бюджет» / «Розрахунки по екологічному податку».

5.6. Принципи цільового та ефективного використання бюджетних коштів є одними з найважливіших принципів, на яких побудована бюджетна система України. Кошти повинні використовуватися тільки на цілі, передбачені бюджетними призначеннями по напрямах, визначених у паспорті бюджетної програми.

5.7. Інвентаризація активів і зобов’язань проводиться з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності бюджетної установи.

Під час інвентаризації активів і зобов’язань перевіряються і документально підтверджуються їх фактична наявність, стан, відповідність критеріям, повнота відображення зобов’язань, виявляються лишки або нестачі активів шляхом зіставляння фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку.

У ході проведення інвентаризації виявляються активи, які частково втратили свою первісну якість, а також матеріальні і нематеріальні активи, що не використовуються.

Інвентаризація проводиться у випадках та у терміни, що визначені Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженим наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879, та на підставі наказу керівника установи, в якому зазначаються терміни її проведення та склад комісій.

5.8. Фінансова та бюджетна звітність складається на підставі даних бухгалтерського обліку відповідно до ст. 58 БКУ, Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419, Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Мінфіну від 24.01.2012 р. № 44, для отримання інформації про фактичне становище, результати діяльності та рух грошових коштів. Звітність подається до органів Казначейства та до органу, в підпорядкуванні якого знаходиться установа, у визначені терміни.

VI. Організація процедури здійснення державних закупівель

6.1. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється шляхом проведення процедур закупівель відповідно до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VII.

Закупівлі товарів, робіт і послуг можуть здійснюватися шляхом проведення відкритих торгів, двоступеневих торгів, запиту цінових пропозицій, попередньої кваліфікації учасників, закупівлі в одного учасника, електронного реверсивного аукціону.

Процедура проведення закупівель за державні кошти складається з декількох етапів.

На першому етапі:

— визначається предмет закупівлі;

— визначається обсяг закупівель;

— визначаються терміни передбачуваних торгів;

— розробляється графік поставок або виконання робіт.

На другому етапі:

— на веб-порталі «Державні закупівлі» розміщується повна інформація про майбутні торги та умови їх проведення для майбутніх учасників;

— замовник готує пакет документації конкурсних торгів, в якій обумовлюються усі питання, пов’язані з проведенням таких торгів в Україні;

— замовник розсилає документацію учасникам, які подали офіційну заявку на участь у торгах.

Третій етап:

— розгляд та оцінка пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій);

— визначення учасника-переможця та укладення з ним договору на закупівлю;

— реєстрація бюджетного зобов’язання згідно з проведеною процедурою закупівлі в органах Казначейства.

Додатки:

1. Графік документообігу*.

* Приклад графіка документообігу не наводимо. Про те, як правильно скласти такий графік документообігу та організувати належний контроль за його дотриманням, можна дізнатися детальніше зі статті «Графік документообігу: його значення, порядок складання і контроль за дотриманням» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2013, № 42, с. 13).

2. Робочий план рахунків бухгалтерського обліку бюджетної установи.

3. Робоча схема кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку **.

** Таку схему кожна установа складає на підставі Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ, затвердженої наказом Мінфіну від 26.06.2013 р. № 611. До такої схеми слід включити тільки ті операції, які здійснюються саме в такій бюджетній установі. З огляду на це, до неї недоречно включати ті кореспонденції субрахунків, до яких бюджетна установа не має відношення.

Керівник установи Федоренко П. П.

Додаток 2
до наказу від 19.01.2015 р. № 15

Робочий план рахунків бухгалтерського обліку

Синтетичні рахунки

Субрахунки 1-го рівня

Субрахунки 2-го рівня

Код

Назва

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

6

Розділ I. БАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Клас 1. Необоротні активи

10

Основні засоби

101

Земельні ділянки

103

Будинки та споруди

104

Машини та обладнання

105

Транспортні засоби

106

Інструменти, прилади та інвентар

108

Багаторічні насадження

109

Інші основні засоби

11

Інші необоротні матеріальні активи

111

Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок

113

Малоцінні необоротні матеріальні активи

114

Білизна, постільні речі, одяг та взуття

117

Інвентарна тара

119

Необоротні матеріальні активи спеціального призначення

12

Нематеріальні активи

122

Інші нематеріальні активи

13

Знос (амортизація) необоротних активів

131

Знос основних засобів

132

Знос інших необоротних матеріальних активів

133

Накопичена амортизація нематеріальних активів

14

Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи

141

Капітальні інвестиції в основні засоби

142

Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи

143

Капітальні інвестиції в нематеріальні активи

Клас 2. Запаси

22

Малоцінні та швидкозношувані предмети

221

Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації

222

Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення

23

Матеріали і продукти харчування

231

Матеріали для навчальних, наукових та інших цілей

232

Продукти харчування

233

Медикаменти і перев’язувальні засоби

234

Господарські матеріали і канцелярське приладдя

235

Паливо, горючі і мастильні матеріали

236

Тара

237

Матеріали в дорозі

238

Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання

239

Інші матеріали

26

Запаси для розподілу, передачі, продажу

261

Запаси для розподілу, передачі, продажу

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

30

Каса

301

Каса в національній валюті

32

Рахунки в казначействі

321

Реєстраційні рахунки

323

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як оплата за послуги

324

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

326

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду

328

Інші рахунки в казначействі

33

Інші кошти

331

Грошові документи в національній валюті

333

Грошові кошти в дорозі в нацiональнiй валюті

36

Розрахунки з різними дебіторами

362

Розрахунки з підзвітними особами

363

Розрахунки з відшкодування завданих збитків

364

Розрахунки з іншими дебіторами

364/кв. пл.

Розрахунки з іншими дебіторами по квартплаті

364/оренда

Розрахунки з іншими дебіторами по оренді

364/ пл. посл.

Розрахунки з іншими дебіторами по платних послугах

365

Розрахунки з державними цільовими фондами

40

Фонд у необоротних активах

401

Фонд у необоротних активах за їх видами

402

Фонд у незавершеному капітальному будівництві

41

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

411

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами

43

Результати виконання кошторисів

431

Результат виконання кошторису за загальним фондом

432

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

44

Капітал у дооцінках

441

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

Клас 6. Поточні зобов’язання

63

Розрахунки за виконані роботи

631

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

64

Розрахунки із податків і зборів

641

Розрахунки за податками і зборами в бюджет

641/1

Розрахунки за податками і зборами в бюджет з ПДВ

641/земля

Розрахунки за податками і зборами в бюджет за землю

641/еко

Розрахунки за податками і зборами в бюджет з екологічного податку

642

Інші розрахунки з бюджетом

65

Розрахунки із страхування

651

За розрахунками із загальнообов’язкового державного соціального страхування

652

Розрахунки із соціального страхування

654

Розрахунки з інших видів страхування

66

Розрахунки з оплати праці

661

Розрахунки із заробітної плати

664

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках

665

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за добровільним страхуванням

666

Розрахунки з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків

667

Розрахунки з працівниками за позиками банків

668

Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання

67

Розрахунки за іншими операціями і кредиторами

671

Розрахунки з депонентами

674

Розрахунки за спеціальними видами платежів

675

Розрахунки з іншими кредиторами

675/зв’язок

Розрахунки з іншими кредиторами по послугах зв’язку

675/КП

Розрахунки з іншими кредиторами по комунальних послугах

675/орендаКП

Розрахунки з іншими кредиторами та з орендарями по комунальних послугах

67

Розрахунки за іншими операціями і кредиторами

675

Розрахунки з іншими кредиторами

675/техобсл

Розрахунки з іншими кредиторами за технічне обслуговування газового обладнання

675/мЗемля

Розрахунки з іншими кредиторами (мешканцями) за земельний податок

675/орЗемля

Розрахунки з іншими кредиторами (орендарями) за земельний податок

68

Внутрішні розрахунки

683

Внутрішні розрахунки за операціями з внутрішнього переміщення за загальним фондом

684

Внутрішні розрахунки за операціями з внутрішнього переміщення за спеціальним фондом

Клас 7. Доходи

70

Доходи загального фонду

701

Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи

71

Доходи спеціального фонду

711

Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги

712

Доходи за іншими джерелами власних надходжень установ

713

Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду

716

Доходи майбутніх періодів

74

Інші доходи

741

Інші доходи установи

Клас 8. Витрати

80

Видатки із загального фонду

801

Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи

81

Видатки спеціального фонду

811

Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги

812

Видатки за іншими джерелами власних надходжень

813

Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду

83

Інші витрати

831

Інші витрати установ

84

Витрати на амортизацію

841

Витрати на амортизацію необоротних активів

85

Витрати майбутніх періодів

851

Витрати майбутніх періодів

Клас 9. Адміністративні послуги

91

Розрахунки замовників за адміністративними послугами

911

Розрахунки замовників з оплати адміністративних послуг

92

Зобов’язання замовників за адміністративними послугами

921

Зобов’язання замовників перед бюджетом за адміністративними послугами

Розділ II. ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Рахунки

Субрахунки

Код

Назва

Код

Назва

01

Орендовані необоротні активи

 

02

Активи на відповідальному зберіганні

 

04

Непередбачені активи і зобов’язання

041

Непередбачені активи

042

Непередбачені зобов’язання

06

Передані (видані) активи відповідно до законодавства

 

07

Списані активи та зобов’язання

071

Списані активи та зобов’язання

072

Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей

08

Бланки суворого обліку

 
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд