Теми статей
Обрати теми

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 133 «Фінансові інвестиції»

Мінфін України
Бюджетна бухгалтерія Січень, 2015/№ 3
Друк
Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18.05.2012 р. № 568

I. Загальні положення

1. Це Національне положення (стандарт) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові інвестиції, операції зі спільної діяльності та її розкриття у фінансовій звітності.

2. Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються суб’єктами бухгалтерського обліку в державному секторі (далі — суб’єкти державного сектору).

3. Терміни, що використовуються в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в державному секторі, мають таке значення:

амортизована собівартість фінансової інвестиції — собівартість фінансової інвестиції з урахуванням часткового її списання внаслідок зменшення корисності, яка збільшена (зменшена) на суму накопиченої амортизації дисконту (премії);

ефективна ставка відсотка — ставка відсотка, що визначається діленням суми річного відсотка та дисконту (або різниці між річним відсотком та премією) на середню величину собівартості інвестиції (або зобов’язання) та вартості її погашення;

метод ефективної ставки відсотка — метод нарахування амортизації дисконту або премії, за яким сума амортизації визначається як різниця між доходом за фіксованою ставкою відсотка і добутком ефективної ставки та амортизованої вартості на початок періоду, за який нараховується відсоток;

оператор спільної діяльності — учасник спільної діяльності без створення юридичної особи, якому згідно з договором доручено вести справи спільної діяльності, зокрема її бухгалтерський облік;

спільна діяльність — діяльність зі створенням або без створення юридичної особи, яка є об’єктом спільного контролю двох або більше сторін відповідно до письмового договору між ними;

спільний контроль — розподіл контролю за діяльністю відповідно до договору про ведення спільної діяльності;

фінансові інвестиції активи, які утримуються (контролюються) суб’єктом державного сектору з метою отримання економічних вигід від їх володіння.

 

II. Визнання та первісна оцінка фінансових інвестицій

1. Фінансові інвестиції визнаються у разі, якщо суб’єкт державного сектору здійснює контроль за фінансовими інвестиціями, їх оцінка може бути достовірно визначена та існує імовірність отримання суб’єктом державного сектору економічних вигід або потенціалу корисності.

2. Фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю. Собівартість фінансової інвестиції складається з ціни її придбання, комісійних винагород, податків, зборів та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням фінансової інвестиції.

3. Якщо придбання фінансової інвестиції здійснюється шляхом обміну на цінні папери власної емісії, то собівартість фінансової інвестиції визначається за балансовою вартістю переданих цінних паперів.

4. Фінансові інвестиції, набуті в обмін на грошові кошти та інші активи, у тому числі внесені до статутного капіталу підприємств, оцінюються за балансовою вартістю переданих активів.

5. Фінансові інвестиції поділяються на довгострокові та поточні:

фінансові інвестиції зі строком погашення на дату балансу більше дванадцяти місяців, що утримуються суб’єктом державного сектору не для продажу, визнаються довгостроковими фінансовими інвестиціями;

фінансові інвестиції зі строком погашення на дату балансу не більше дванадцяти місяців, які призначені до продажу і можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент, визнаються поточними фінансовими інвестиціями.

6. Дивіденди та відсотки, що підлягають отриманню відповідно до законодавства суб’єктом державного сектору за фінансовими інвестиціями, відображаються у складі доходів.

 

III. Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу

1. Фінансові інвестиції (крім інвестицій, що утримуються суб’єктом державного сектору до їх погашення) на дату балансу відображаються за балансовою вартістю.

Балансова вартість фінансових інвестицій зменшується у разі визнання втрат від зменшення їх корисності або збільшується у разі визнання вигід від відновлення корисності.

2. Втрати від зменшення корисності фінансових інвестицій відображаються у складі інших витрат з одночасним зменшенням балансової вартості фінансових інвестицій, а суми вигід від відновлення корисності — у складі інших доходів з одночасним збільшенням балансової вартості фінансових інвестицій.

Визначення та оцінка зменшення та/або відновлення корисності фінансових інвестицій здійснюються у порядку, передбаченому Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 127 «Зменшення корисності активів», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року № 1629, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за № 92/18830.

3. Фінансові інвестиції, що утримуються суб’єктом державного сектору до їх погашення, відображаються на дату балансу за амортизованою собівартістю фінансових інвестицій.

Різниця між собівартістю та вартістю погашення фінансових інвестицій (дисконт або премія при придбанні) амортизується протягом періоду з дати придбання до дати їх погашення за методом ефективної ставки відсотка.

Сума амортизації дисконту або премії нараховується одночасно з нарахуванням доходу від фінансових інвестицій та відображається у складі доходів або витрат з одночасним збільшенням або зменшенням балансової вартості фінансових інвестицій відповідно.

Приклади визначення суми амортизації дисконту, премії та амортизованої собівартості фінансових інвестицій за методом ефективної ставки відсотка наведено в додатку до цього Національного положення (стандарту).

4. Фінансові інвестиції в підприємства державного, комунального секторів економіки, які належать до сфери управління суб’єкта державного сектору, на дату балансу відображаються за вартістю, що визначається з урахуванням зміни загальної величини власного капіталу підприємства, крім тих, що є результатом операцій між суб’єктами державного сектору та підприємством.

5. При взятті на баланс фінансових інвестицій у підприємства державного, комунального секторів економіки, які належать до сфери управління суб’єкта державного сектору, при першому складанні фінансової звітності за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі одночасно збільшується на відповідну суму власний капітал суб’єкта державного сектору (у частині капіталу в підприємства).

6. Балансова вартість фінансових інвестицій у підприємства державного, комунального секторів економіки, які належать до сфери управління суб’єкта державного сектору:

протягом звітного періоду збільшується на суму внеску до статутного капіталу підприємств державного, комунального секторів економіки та зменшується на суму вилучення майна у таких підприємств;

на дату балансу збільшується (зменшується) на суму зміни власного капіталу таких підприємств, визначену на кінець звітного періоду порівняно з попереднім звітним періодом, крім тих, що є результатом операцій між суб’єктами державного сектору та підприємством, при цьому одночасно збільшується (зменшується) власний капітал (у частині капіталу в підприємства).

При вилученні зі сфери управління суб’єкта державного сектору підприємств державного, комунального секторів економіки зменшуються фінансові інвестиції, пов’язані з цими підприємствами, з одночасним зменшенням власного капіталу (у частині капіталу в підприємства), що відноситься до цієї фінансової інвестиції, із віднесенням у разі виникнення суми різниці на фінансовий результат.

7. Зменшення балансової вартості фінансової інвестиції відображається в бухгалтерському обліку тільки на суму, що не призводить до від’ємного значення вартості окремої фінансової інвестиції.

8. Оцінка та облік фінансових інвестицій здійснюються за кожною фінансовою інвестицією, а фінансові інвестиції у підприємства державного, комунального секторів економіки, які належать до сфери управління суб’єкта державного сектору, відображаються за кожним підприємством.

 

IV. Облік спільної діяльності

1. Кожний учасник спільної діяльності без створення юридичної особи відображає у своїх облікових регістрах (на окремих рахунках аналітичного обліку) і у фінансовій звітності:

а) активи, задіяні у спільній діяльності, які він конт­ролює, або свою частку у спільно контрольованих активах;

б) зобов’язання, які він узяв для провадження цієї діяльності;

в) свою частку в будь-яких зобов’язаннях, узятих разом з іншими учасниками щодо цієї діяльності;

г) дохід або витрати, набуті в процесі спільної діяльності.

Активи, задіяні в спільній діяльності без створення юридичної особи, не відображаються як фінансові інвестиції учасників такої діяльності.

Вклади, внесені у спільну діяльність без створення юридичної особи, відображаються у складі довгострокової дебіторської заборгованості або поточної дебіторської заборгованості залежно від строку, на який укладено договір про спільну діяльність.

Оператор спільної діяльності веде бухгалтерський облік спільної діяльності без створення юридичної особи окремо від результатів власної діяльності і складає окремий баланс та відповідні форми фінансової звітності спільної діяльності без створення юридичної особи.

Вклади учасників в окремому балансі спільної діяльності без створення юридичної особи відображаються у складі довгострокових або поточних зобов’язань залежно від строку, на який укладено договір про спільну діяльність.

Показники окремого балансу і відповідних форм фінансової звітності включаються до балансу і відповідних форм фінансової звітності суб’єкта державного сектору, при цьому інформація про внутрішньогосподарські розрахунки (взаємні зобов’язання у рівній сумі) не наводиться.

2. Частка учасника спільної діяльності без створення юридичної особи в активах та зобов’язаннях спільної діяльності без створення юридичної особи відображається в бухгалтерському обліку цього учасника у складі відповідних активів на підставі окремого балансу, наданого оператором спільної діяльності без створення юридичної особи.

Частка учасника в доходах або витратах спільної діяльності без створення юридичної особи відображається у складі доходів або витрат.

Зобов’язання, взяті учасником для здійснення спільної діяльності (у тому числі на оплату праці, сплату податків, зборів), визнаються витратами від спільної діяльності без створення юридичної особи і компенсуються учаснику за рахунок спільної діяльності без створення юридичної особи.

Витрати, понесені учасником для провадження власної та спільної діяльності, розподіляються між спільною і власною діяльністю пропорційно обраній базі (годинам праці, заробітній платі, прямим витратам тощо).

Не визнається доходами учасника компенсація, отримана в погашення зобов’язань, взятих учасником для здійснення спільної діяльності.

 

V. Розкриття інформації про фінансові інвестиції у примітках до фінансової звітності

1. У примітках до фінансової звітності наводиться така інформація у розрізі поточних і довгострокових фінансових інвестицій:

1.1. Фінансові інвестиції у підприємства державного, комунального секторів економіки, які належать до сфери управління суб’єкта державного сектору, за кожним підприємством із зазначенням розміру частки в капіталі таких підприємств.

1.2. Фінансові інвестиції, відображені в балансі за собівартістю.

1.3. Фінансові інвестиції, відображені в балансі за амортизованою собівартістю.

1.4. Втрати від зменшення корисності та доходи від відновлення корисності фінансових інвестицій, визнані протягом звітного періоду.

2. Учасники спільної діяльності без створення юридичної особи у примітках до фінансової звітності наводять таку інформацію:

2.1. Перелік суб’єктів державного сектору (суб’єктів господарювання), з якими укладено договір про спільну діяльність, та строк дії такого договору.

2.2. Загальну суму активів, переданих до спільної діяльності.

2.3. Суму всіх зобов’язань, взятих для провадження спільної діяльності (із зазначенням частки, яка припадає на частку учасника).

2.4. Загальну суму доходів і витрат спільної діяльності без створення юридичної особи та суму доходів або витрат спільної діяльності без створення юридичної особи, яка була включена до інших доходів або інших витрат.

2.5. Інформацію про оператора спільної діяльності.

 

Директор Департаменту податкової, митної політики
 та методології бухгалтерського обліку
 М. Чмерук

 

 

Додаток
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
 в державному секторі 133 «Фінансові інвестиції»
(пункт 3 розділу III)

Приклади визначення суми амортизації дисконту,
 премії та амортизованої собівартості фінансових інвестицій
 за методом ефективної ставки відсотка

Приклад 1

Установа 03 січня 2014 року придбала облігації номінальною вартістю 50000 грн за 46282 грн, тобто дисконт становив 3718 грн (50000 - 46282).

Фіксована ставка відсотка за облігацією встановлена 9 відсотків річних. Погашення облігації відбудеться через 5 років. Виплата відсотка здійснюється щорічно в кінці року, його номінальна сума становить 4500 грн (50000 х 9 %).

Ефективна ставка відсотка дорівнює:

прибл. = 11 %

(50000 х 9 %) + (3718 / 5)

(46282 + 50000) / 2

 

Розрахунок амортизації дисконту за інвестиціями в облігації

Дата

Номінальна сума відсотка, грн

Сума відсотка за ефективною ставкою, грн*

Сума амортизації дисконту, грн (гр. 3 - гр. 2)

Амортизована собівартість інвестиції, грн**

1

2

3

4

5

03.01.2014

 

 

 

46282

31.12.2014

4500

5091

591

46873

31.12.2015

4500

5156

656

47529

31.12.2016

4500

5228

728

48257

31.12.2017

4500

5308

808

49065

31.12.2018***

4500

5435

935

50000

 

Приклад 2

Облігації номінальною вартістю 50000 грн придбані 03 січня 2014 року за 52019 грн, тобто премія становила 2019 грн (52019 - 50000). Фіксована ставка відсотка за облігаціями встановлена 9 відсотків річних. Погашення облігації відбудеться через 5 років. Виплата відсотка здійснюється щорічно в кінці року, його номінальна сума становить 4500 грн (50000 х 9 %).

Ефективна ставка відсотка дорівнює:

(4500 - 2019 / 5) = 8 %

(52019 + 50000) / 2

 

Розрахунок амортизації премії за інвестиціями в облігації

Дата

Номінальна сума відсотка, грн

Сума відсотка за ефективною ставкою, грн*

Сума амортизації премії, грн (гр. 2 - гр. 3)

Амортизована собівартість інвестиції, грн****

1

2

3

4

5

03.01.2014

 

 

 

52019

31.12.2014

4500

4161

339

51680

31.12.2015

4500

4134

365

51314

31.12.2016

4500

4105

395

50919

31.12.2017

4500

4073

426

50492

31.12.2018***

4500

4008

492

50000

 

* Визначається як добуток вартості інвестицій на попередню дату та ефективної ставки відсотка.

** Визначається додаванням вартості інвестицій на попередню дату і суми амортизації дисконту за звітний період.

*** В останньому році для визначення амортизованої собівартості інвестиції до суми амортизації премії (дисконту) та суми відсотка за ефективною ставкою відноситься різниця між номінальною вартістю та сумою амортизованої собівартості інвестиції за попередній звітний період.

**** Визначається як різниця між вартістю інвестицій на попередню дату і сумою амортизації премії за звітний період.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі