Нацстандарти бухобліку в державному секторі: починаємо знайомство (частина 3)

В обраному У обране
Друк
Микола ЧМЕРУК, директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку
Бюджетна бухгалтерія Січень, 2015/№ 3

Вибуття основних засобів

НП(С)БО 121 «Основні засоби» визначено причини, за якими основні засоби перестають вважатися активом та підлягають списанню з балансу. Такими причинами є:

1) ліквідація;

2) продаж;

3) передача без оплати;

4) невідповідність критеріям визнання активом.

Зазначимо, що до переліку таких причин належить також і нестача. Але списання основних засобів, виявлених у результаті інвентаризації як нестача, здійснюється після відшкодування їх вартості, крім випадків, коли здійснити таке відшкодування неможливо.

Таким чином, як і раніше, бюджетні установи списують з балансу основні засоби:

— які не можуть бути в установленому порядку відчужені, безоплатно передані та щодо яких не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільне);

— у разі, коли такі основні засоби морально чи фізично зношені, непридатні для подальшого використання суб’єктом державного сектору, зокрема у зв’язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха та відновленню не підлягають;

— виявлені в результаті інвентаризації як нестача.

У НП(С)БО 121 «Основні засоби» визначено, що вибуття основних засобів здійснюється у порядку, визначеному законодавством. Тому варто нагадати вам, що основними документами, які визначають механізм та процедуру списання матеріальних цінностей з балансів бюджетних установ, є:

1) Порядок списання об’єктів державної власності, затверджений постановою КМУ від 08.11.2007 р. № 1314, — при списанні об’єктів державної власності, до яких належать об’єкти незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи), основні засоби та інші необоротні матеріальні активи;

2) Порядок відчуження об’єктів державної власності, затверджений постановою КМУ від 06.06.2007 р. № 803, — при відчуженні (продажу) основних засобів, що є об’єктами державної власності;

3) Положення про порядок передачі об’єктів права державної власності, затверджене постановою КМУ від 21.09.98 р. № 1482, — при безоплатній передачі об’єктів права державної власності зі сфери управління міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів АР Крим, Фонду держмайна, інших державних органів, які відповідно до законодавства здійснюють функції з управління державним майном, Національної академії наук, галузевих академій наук, інших установ і організацій, яким державне майно передано в безоплатне користування, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних організацій.

Що стосується списання майна бюджетних установ, що перебувають у комунальній власності, то ці питання визначено регіональними документами, затвердженими органами місцевого самоврядування виходячи з їх повноважень з управління комунальним майном. Так, згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР право комунальної власності на рухоме та нерухоме майно належить територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах. При цьому ч. 2 ст. 327 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV передбачено, що управління майном, яке перебуває в комунальній власності, здійснюють безпосередньо територіальна громада та створені нею органи місцевого самоврядування.

Керуючись зазначеними вище нормами з метою встановлення єдиних вимог до порядку списання майна, що є комунальною власністю, органи місцевого самоврядування приймають документи, які визначають порядок списання майна, що перебуває в комунальній власності.

У зв’язку з цим бюджетні установи, що утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету, при списанні майна повинні керуватися відповідним рішенням (положенням) про порядок списання комунального майна органу, уповноваженого прий­мати рішення щодо управління об’єктами комунальної власності;

4) Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879, — при встановленні фактів розкрадань або зловживань, псування цінностей (на день установлення таких фактів).

Фінансовий результат від вибуття основних засобів установи визначають за загальним правилом. Як визначено в п. 2 розд. VI НП(С)БО 121 «Основні засоби», його визначають як різницю між доходом, отриманим від вибуття об’єкта основних засобів, та його залишковою вартістю, сумою непрямих податків, а також витрат, пов’язаних з таким вибуттям.

 

Бухгалтерський облік основних засобів

Бюджетні установи у 2015 році будуть продовжувати застосовувати діючий План рахунків. Але цей документ необхідно застосовувати з урахуванням змін, унесених наказом № 1163.

По-перше, змінилась назва таких рахунків:

— рахунок 13 «Знос необоротних активів» змінено на «Знос (амортизація) необоротних активів»;

— рахунок 14 «Незавершене капітальне будівництво» — на «Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи»;

— рахунок 44 «Результати переоцінок» — на «Капітал у дооцінках».

Крім того, План рахунків доповнено:

рахунком 26 «Запаси для розподілу, передачі, продажу» (з субрахунками 261 «Запаси для розподілу, передачі, продажу» і 262 «Державні матеріальні резерви та запаси»);

— субрахунком 366 «Розрахунки зі спільної діяльності»;

— субрахунком 676 «Розрахунки за зобов’я­заннями зі спільної діяльності»;

рахунком 84 «Витрати на амортизацію» (із субрахунком 841 «Витрати на амортизацію необоротних активів»);

рахунком 85 «Витрати майбутніх періодів» (зі субрахунком 851 «Витрати майбутніх періодів».

По-друге, в новій редакції викладено Типову кореспонденцію з обліку необоротних активів та обліку запасів, затверджену наказом Мінфіну від 26.06.2013 р. № 611. Тому далі порівняємо, які записи в бухгалтерському обліку бюджетні установи здійснювали до 2015 року, а які слід робити починаючи з 2015 року.

 

Кореспонденція субрахунків з обліку основних засобів

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків з 2015 року

Кореспонденція субрахунків до 2015 року

дебет

кредит

дебет

кредит

1

2

3

4

5

6

1

Відображення сум придбання, створення (виготовлення) власними силами, поліпшення, капітального будівництва, розробки об’єктів необоротних активів

141 — 143

364, 675

101 — 122

364, 675

Водночас відображаються фактичні видатки

801, 802,

811 — 813

402

801, 802,

811 — 813

401

2

Відображення сум витрат на транспортування, установку, монтаж, налагодження, доведення до стану, придатного для використання за призначенням, основних засобів та нематеріальних активів, що включаються до вартості необоротних активів відповідно до НП(С)БО 121 «Основні засоби», 122 «Нематеріальні активи»

141 — 143

364, 675

801, 802,

811 — 813

364, 675

Водночас відображаються фактичні видатки

801, 802,

811 — 813

402

3

Відображення суми ПДВ, якщо ПДВ не включено до податкового кредиту

141 — 143

364, 675

801, 802,

811 — 813

364, 675

Водночас відображаються фактичні видатки

801, 802,

811 — 813

402

4

Відображення суми ПДВ, якщо ПДВ включено до податкового кредиту

641

364, 675

641

364, 675

5

Зарахування об’єктів капітальних інвестицій після введення їх в експлуатацію до складу основних засобів та нематеріальних активів (без сум копійок)

101 — 122

141 — 143

101 — 122

364, 675

Водночас:

відображаються зміни в капіталі

402

401

списання сум копійок з придбаних, створених, побудованих, поліпшених необоротних активів

402

141 — 143

801, 802,

811 — 813

364, 675

6

Безоплатне отримання необоротних активів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності)

101 — 122

364

101 — 122

364

Водночас проводиться другий запис

812

401,

131 — 133

812

401,

131 — 133

7

Безоплатне отримання необоротних активів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності

101 — 122

401,

131 — 133

101 — 122

401,

131 — 133

8

Безоплатна передача необоротних активів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності

401,

131 — 133

101 — 122

401,

131 — 133

101 — 122

9

Відчуження будинків і споруд, що є об’єктами державної (комунальної) власності шляхом реалізації

131, 401

103

364, 675

131, 401

711

103

10

Реалізація необоротних активів (крім нерухомого майна)

364, 675,

131 — 133, 401, 402

711,

104 — 122,

141 — 143

364, 675

131 — 133,

401

711,

104 — 122

11

Відображення результатів дооцінки необоротних активів на суму:

дооцінки первісної вартості

101 — 122

441

101 — 122

401

коригування суми зносу

441

131 — 133

101 — 122

131 — 133

12

Відображення результатів уцінки необоротних активів, які раніше не дооцінювались, на суму:

коригування суми зносу

131 — 133

101 — 122

131 — 133

101 — 122

різниці залишкової вартості

831

101 — 122

401

101 — 122

13

Відображення результатів уцінки необоротних активів, раніше дооцінених, на суму:

коригування суми зносу

131 — 133

101 — 122

уцінки залишкової вартості в межах суми попередніх дооцінок

441

101 — 122

перевищення уцінки залишкової вартості об’єкта над попередніми дооцінками цього об’єкта

831

101 — 122

14

Відображення результатів дооцінки необоротних активів, раніше уцінених:

коригування суми зносу

101 — 122

131 — 133

на суму дооцінки залишкової вартості в межах попередніх уцінок, що були включені до складу витрат

101 — 122

741

на суму перевищення дооцінки залишкової вартості над сумою попередніх уцінок, що були включені до складу витрат

101 — 122

441

15

Відображення сум втрат від зменшення корисності необоротних активів

831

131 — 133

16

Відображення сум вигід від відновлення корисності необоротних активів

131 — 133

741

17

Вибуття необоротних активів у випадках, передбачених законодавством

401,

131 — 133

103 — 122

401,

131 — 133

103 — 122

18

Списання необоротних активів унаслідок нестачі, установленої при інвентаризації

401,

131 — 133

104 — 122

401,

131 — 133

104 — 122

Якщо встановлено винних осіб, водночас проводяться записи на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб у частині:

18

витрат на відновлення (придбання)

363

711

363

711

перевищення, що підлягає перерахуванню до відповідного бюджету

363

642

363

642

Якщо винні особи не встановлені, на позабалансовому рахунку 07 здійснюється запис про відображення сум нестач необоротних активів

19

Оприбуткування лишків необоротних активів, виявлених під час інвентаризації

103 — 122,

811

711, 401

103 — 122,

811

711, 401

20

Нарахування суми зносу (накопиченої амортизації) на необоротні активи

841

131 — 133

401

131 — 133

Водночас проводиться другий запис

401

841

21

Оприбуткування фінансових інвестицій у капітал підприємств при їх першому визнанні відповідно до законодавства

151, 152

421, 422

151, 152

421, 422

22

Придбання довгострокових фінансових інвестицій шляхом внесення до статутного капіталу підприємств:

а) грошових коштів

151, 152

321, 326

151, 152

311 — 328

Водночас відображається фонд у фінансових інвестиціях

801, 813

421, 422

801, 813

421, 422

б) необоротних активів за балансовою (залишковою) вартістю

151, 152

103 — 122,

141 — 143

151, 152

103 — 122,

141 — 143

списується сума нарахованого зносу

131 — 133

103 — 122

Водночас відображаються зміни у капіталі

401, 402

421, 422

801 — 813

421, 422

23

Відображення втрат від зменшення корисності фінансових інвестицій

831

151, 152

24

Відображення суми вигід від відновлення корисності фінансових інвестицій

151, 152

741

25

Відображення вибуття фінансових інвестицій підприємств, вилучених зі сфери управління у частині:

капіталу в підприємства

421, 422

151, 152

421, 422

151, 152

суми різниць

431, 432

151, 152

26

Передача активів як вкладів у спільну діяльність без створення юридичної особи (учасником)

366, 401, 131 — 133

101 — 122, 311 — 326

27

Оприбуткування активів, отриманих як вклади, оператором спільної діяльності без створення юридичної особи

101 — 122,

311 — 326

676, 401, 131 — 133

 

Як бачите, матеріалу для обмірковування та вивчення чимало. Тому не гайте часу, а починайте вже з цього номера нашої газети поступово його засвоювати та застосовувати. У наступних номерах продовжимо знайомство з іншими національними стандартами, які набрали чинності з 2015 року.

Тож до наступної зустрічі на сторінках газети «Бюджетна бухгалтерія»!

Нормативні документи

НП(С)БО 121 «Основні засоби» — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202.

НП(С)БО 122 «Нематеріальні активи» — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202.

НП(С)БО 127 «Зменшення корисності активів» — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 127 «Зменшення корисності активів», затверджене наказом Мінфіну від 24.12.2010 р. № 1629ср. 025069200 .

План рахунків — План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджений наказом Мінфіну від 26.06.2013 р. № 611.

Положення № 611 — Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затверджене наказом Мінфіну від 26.06.2013 р. № 611.

Положення № 947 — Положення з бухгалтерського обліку запасів бюджетних установ, затверджене наказом Мінфіну від 14.11.2013 р. № 947.

Порядок № 372 — Порядок бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ, затверджений наказом Мінфіну від 02.04.2014 р. № 372.

Наказ № 1163 — наказ Мінфіну «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» від 25.11.2014 р. № 1163.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток ifactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд