(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
Перейти до номеру
 • № 24/1
 • № 23
 • № 22
 • № 21
? За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить
У цьому номері :
 
 • У обране
 • Друк
 • Шрифт
 • Колір фону
 • Коментарі 0
 • В розробці
4/18
Бюджетна бухгалтерія
Бюджетна бухгалтерія
Червень , 2015/№ 24

Щодо відображення у бухобліку оприбуткування придбаних малоцінних та швидкозношуваних предметів

http://tinyurl.com/y6t8o8lh
Лист від 17.04.2015 р. № 31-11420-07-10/13211

Згідно з пунктом 4 розділу II Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 р. № 1202 (далі — Стандарт 123), придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю.

Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат:

— суми, що сплачується згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків; суми ввізного мита;

— суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються суб’єктам державного сектору;

— транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів);

— інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях. До таких витрат, зокрема, належать прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати суб’єкта державного сектору на доопрацювання і підвищення якісно-технічних характеристик запасів ( п. 8 розділу II Стандарту 123). Оприбуткування придбаних малоцінних та швидкозношуваних предметів у разі оплати після їх отримання, якщо сума податку на додану вартість не відшкодовується суб’єктам державного сектору, відображається за дебетом субрахунку 221 «Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації» та кредитом субрахунку 675 «Розрахунки з іншими кредиторами», водночас проводиться другий запис за дебетом субрахунку 801 «Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи» та кредитом субрахунку 411 «Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами».

У разі якщо сума податку на додану вартість відшкодовується суб’єктам державного сектору, оприбуткування зазначених предметів відображається (вартість без податку на додану вартість) за дебетом субрахунку 221 «Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації» та кредитом субрахунку 675 «Розрахунки з іншими кредиторами», водночас провадиться другий запис за дебетом субрахунку 801 «Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи» та кредитом субрахунку 411 «Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами», сума податку на додану вартість відображається за дебетом субрахунку 641 «Розрахунки за податками і зборами в бюджет» та кредитом субрахунку 675 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку М. Чмерук

Коментар редакції

Мінфін наголосив: включати ПДВ до вартості МШП потрібно

У листі, що коментується, Мінфін насамперед звертає увагу на необхідність включення сум ПДВ до вартості придбаних малоцінних швидкозношуваних предметів (далі — МШП). В яких саме випадках слід включати ПДВ та як правильно це відобразити в обліку, розберемося далі. А спочатку пригадаємо, що МШП входять до складу запасів. Відтак при формуванні інформації щодо їх руху в бухгалтерському обліку та розкритті цієї інформації у фінансовій звітності слід керуватися Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси», затвердженим наказом Мінфіну від 10.12.2010 р. № 1202 (далі — НП(С)БО 123) та Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку запасів суб’єктів державного сектору, затвердженими наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11 (далі — Методрекомендації).

До МШП належать предмети, що використовуються протягом не більше одного року або протягом операційного циклу, якщо він більше одного року. Зокрема, у складі МШП обліковують:

1) знаряддя лову (трали, неводи, сіті тощо);

2) пилки, сучкорізи, троси для сплаву;

3) спеціальні інструменти та спеціальні пристосування для серійного і масового виробництва певних виробів або для виготовлення індивідуальних замовлень;

4) предмети виробничого призначення; обладнання, що сприяє охороні праці, предмети технічного призначення, які не можуть бути віднесені до необоротних активів;

5) господарський інвентар — предмети конторського та господарського облаштування, столовий, кухонний та інший господарський інвентар, предмети протипожежного призначення;

6) інші предмети, термін корисної експлуатації яких, як очікується, не перевищує один рік;

7) малоцінні предмети, які мають специфічне призначення і обмежене короткотермінове застосування в окремих галузях.

МШП надходять до установи у результаті придбання у постачальників, безоплатного отримання або створення (виготовлення) власними силами. Проте незалежно від шляхів їх надходження вони підлягають обов’язковому оприбуткуванню на склад. Приймання, зберігання, відпуск та облік МШП на місцях їх зберігання здійснює матеріально відповідальна особа (далі — МВО). Вона є відповідальною за збереження матеріальних цінностей. Таку посадову особу призначає своїм наказом керівник установи, і з нею в обов’язковому порядку укладається письмовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. Такі вимоги передбачені п. 5 розд. ІІІ Методрекомендацій.

МВО при прийманні МШП перевіряє їх відповідність асортименту, кількості, вазі, обсягу і якості, указаним у супровідних документах. При цьому МВО повинна засвідчити одержання цих цінностей і прийняти їх на відповідальне зберігання своїм підписом на документі постачальника або на акті про приймання матеріалів ( п. 3 розд. ІІІ Методрекомендацій).

Приймання та здавання первинних документів доцільно оформляти реєстром. Його має складати МВО та здавати разом з первинними документами та необхідними додатками до бухгалтерської служби.

Кількісний облік руху МШП у місцях їх зберігання здійснює МВО. Для цього застосовується Книга складського обліку запасів за типовою формою № З-9, затвердженою наказом Держказначейства «Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання» від 18.12.2000 р. № 130 (ср. 025069200). Працівники бухгалтерської служби періодично проводять звірку фактичної наявності МШП із записами у книзі та даними бухгалтерського обліку.

Аналітичний облік МШП здійснюють МВО за найменуваннями предметів та кількістю. Водночас слід мати на увазі, що аналітичний облік матеріальних цінностей, придбаних за рахунок коштів спеціального фонду, необхідно вести в тих самих облікових регістрах, але окремо від операцій за рахунок коштів загального фонду. Вказівку на це містить п. 14 розд. ІІІ Методичних рекомендацій.

Придбані (отримані) або виготовлені власними силами установи МШП зараховуються на баланс за первісною вартістю ( п. 4 розд. ІІ НП(С)БО 123). Остання включає в себе витрати на придбання, обмін, витрати на переробку та інші витрати, що виникли під час доставки матеріальних цінностей до місця зберігання (використання) і доведення їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

Увага! Пунктом 8 розд. ІІ НП(С)БО 123 чітко визначено, що до первісної вартості придбаних за плату МШП входять суми непрямих податків у зв’язку з придбанням, які не відшкодовуються установі.

Зауважимо, що під непрямими податками слід розуміти податки, які включаються до ціни товарів та вартості послуг. Їх сплачують покупці та споживачі, але вносять до бюджету продавці і виробники цих товарів та послуг. Саме до таких податків і належить ПДВ. На це вказує п.п. 14.1.178 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

З урахуванням вищевикладеного, суми ПДВ, сплаченого при придбанні МШП, слід завжди включати до їх первісної вартості, якщо придбання здійснене за рахунок коштів загального фонду. Що стосується МШП, придбаних за рахунок коштів спецфонду, то тут все залежить від того, чи є ваша установа платником ПДВ. Якщо установа зареєстрована як платник ПДВ, то суму ПДВ вона за певних умов має право віднести до складу податкового кредиту. А неплатники ПДВ включають суму податку до первісної вартості придбаних МШП.

Нагадаємо: видатки на придбання малоцінних предметів (фізкультурного та спортивного інвентарю, велосипедів, калькуляторів, іграшок для дитячих установ тощо) проводять за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар». Це передбачено п.п. 6 п.п. 2.2.1 Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333.

Видачу МШП зі складу проводять МВО за первинними документами встановленої форми (накладними, забірними картками, роздавальними відомостями, актами використання предметів для проведення ремонту тощо), які затверджено керівником установи. З моменту видачі МШП зі складу такі матеріальні цінності вважаються переданими в експлуатацію.

Важливо! МШП, передані в експлуатацію, підлягають виключенню зі складу активів. Їх списують з балансу установи. У подальшому організовують оперативний кількісний облік таких предметів за місцями експлуатації і відповідними особами протягом строку їх фактичного використання. Ця норма зафіксована в п. 9 розд. IV НП(С)БО 123.

Це означає, що в бухгалтерському обліку такі МШП не відображаються у грошовому виразі, але необхідно вести їх кількісний облік. Наразі порядок такого оперативного обліку законодавчо не визначений. Тому на практиці МШП, передані в експлуатацію, обліковують у книгах складського обліку запасів із зазначенням найменування предметів, дати надходження в експлуатацію та дати їх вибуття.

Для узагальнення інформації про наявність та рух МШП, які належать установі, Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженим наказом Мінфіну від 26.06.2013 р. № 611, призначено рахунок 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети». Він має у своєму складі такі субрахунки:

— 221 «Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації»;

— 222 «Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення».

Порядок відображення операцій, пов’язаних з надходженням та передачею МШП в експлуатацію, на рахунках бухгалтерського обліку розглянемо на умовних прикладах.

Приклад 1. Бухгалтеру бюджетної установи на підставі видаткового касового ордера видано з каси 300 грн. для покупки калькуляторів. Здійснивши покупку, бухгалтер подав до бухгалтерії Звіт про використання коштів разом з прикладеним до нього товарним чеком. Згідно зі Звітом було придбано калькулятори у кількості 2 шт., вартістю 134 грн. (у тому числі ПДВ — 22,33 грн.) кожен. Решту грошових коштів у сумі 32 грн. підзвітна особа повернула до каси установи. Придбання було здійснене за рахунок коштів загального фонду.

Обидва калькулятори відразу після оприбуткування були передані для використання в бухгалтерію на підставі роздаткової відомості.

У облікових регістрах ці операції відображені так:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Видано грошові кошти з каси для покупки калькуляторів

362

301

300

2

Оприбутковано придбані калькулятори (сума з ПДВ)

(2 шт. x 134 грн.)

221

362

268

Водночас проведено другий запис (сума з ПДВ)

802

411

268

3

Повернуто підзвітною особою решту невикористаних коштів до каси

301

362

32

4

Передано калькулятори в експлуатацію

411

221

268

Приклад 2. Заклад охорони здоров’я придбав одноразові гумові рукавички для проведення медичного огляду осіб (для отримання посвідчення водія транспортного засобу) в кількості 1000 шт., за ціною 1,38 грн. (у тому числі ПДВ — 0,23 грн.), на загальну суму 1380 грн. (у тому числі ПДВ — 230грн.). МШП були придбані за рахунок коштів спеціального фонду. Заклад охорони здоров’я є платником ПДВ.

Для проведення медогляду відразу після оприбуткування було видано 100 шт. гумових рукавичок згідно з роздатковою відомістю.

У бухгалтерському обліку ці операції слід відображати так:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Оприбутковано придбані гумові рукавички (сума без ПДВ) (1000 шт. x (1,38 грн. - 0,23 грн.))

221

675

1150

Водночас проведено другий запис (сума без ПДВ)

811

411

1150

2

Включено суму ПДВ, сплаченого при придбанні, до податкового кредиту

641/ПДВ

675

230

3

Перераховано кошти постачальнику

675

323

1380

4

Видано гумові рукавички у користування (100 шт. x 1,15 грн.)

411

221

115

І на завершення зазначимо, що вибуття та переміщення МШП до інших установ, організацій та матеріально відповідальних осіб слід відображати в меморіальному ордері № 10 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів» за формою № 439 (бюджет). Форма цього облікового регістру затверджена наказом Держказначейства «Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання» від 27.07.2000 р. № 68.

Юлія КРОТ, економіст-аналітик

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
малоцінні активи, швидкозношувані предмети додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
 • Добре
 • Нормально
 • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті