Установлюємо оклад психологу лікарні

В обраному У обране
Друк
Купливанчук Анжела, заступник директора Департаменту — начальник відділу методології оплати праці та роботи з місцевими бюджетами Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення
Бюджетна бухгалтерія Квітень, 2016/№ 14
Обласна лікарня відновного лікування згідно з вимогами наказу МОЗ «Про затвердження Плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників АТО» від 19.06.2015 р. № 351 вводить до штату закладу посаду психолога (професіонал з вищою немедичною освітою) не за рахунок лікарської посади. Який посадовий оклад слід установити такому працівнику?

Наказом МОЗ «Про затвердження Плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції» від 19.06.2015 р. № 351 регламентовано приведення штатних нормативів психологів закладів охорони здоров’я, у тому числі у госпіталях ветеранів війни, в яких здійснюватиметься реабілітація демобілізованих військовослужбовців, у відповідність до потреб таких закладів.

Розглянемо шляхи вирішення зазначеного питання до внесення відповідних змін до Штатних нормативів закладів охорони здоров’я, затверджених наказом МОЗ від 23.02.2000 р. № 33 (далі — наказ № 33).

Зазначимо, що цей наказ має рекомендаційний характер, оскільки він не підлягає державній реєстрації. Про це Мін’юст листом від 12.07.2001 р. № 33-7/903 повідомив МОЗ.

Згідно з п. 2 наказу № 33 керівники закладів охорони здоров’я у разі виробничої необхідності мають право змінювати штати окремих структурних підрозділів або вводити посади, не передбачені штатними нормативами для відповідного закладу, за рахунок посад інших структурних підрозділів у межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період. Заміна посад працівників може здійснюватись лише в межах однієї категорії медичного (лікарі, середній медичний персонал, молодший медичний персонал), фармацевтичного, адміністративно-управлінського, крім заступників керівників, та господарсько-обслуговуючого персоналу.

Разом з тим у наказі № 33 є норми, виконання яких є обов’язковим.

Так, не допускається введення посад таких найменувань, що не передбачені Національним класифікатором професій України ДК 003:2010, затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327, та діючими номенклатурами лікарських посад та посад молодших спеціалістів з медичною освітою (див. накази МОЗ від 28.10.2002 р. № 385, від 23.11.2007 р. № 742).

У разі організації закладів (структурних підрозділів), для яких наказом № 33 не передбачені штатні нормативи, штати для них затверджуються з дозволу МОЗ (п. 3 наказу № 33).

Штатна чисельність працівників, яка підлягає затвердженню за штатним розписом, повинна бути приведена у відповідність із визначеним фондом оплати праці, доведеним у бюджетних призначеннях на оплату праці, у порядку, встановленому п. 28 постанови КМУ «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» від 28.02.2002 р. № 228.

Отже, наказ № 33 має рекомендаційний характер. З огляду на це керівники закладів охорони здоров’я мають право подавати головному розпоряднику коштів на затвердження штатні розписи медичних закладів з посадами працівників, які відсутні у наказі № 33, але за умови, що введення таких посад є обґрунтованим щодо покращання надання медичної допомоги або недопущення її погіршення. Зокрема, керівник може прийняти рішення щодо введення до штатного розпису закладу посади як психолога, так і практичного психолога.

Оплата праці працівників медичних закладів проводиться відповідно до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я і установ соціального захисту населення, затверджених спільним наказом Мінпраці і МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519 (далі — Умови № 308/519).

Згідно з п.п. 2.2.6 цих Умов професіоналам з повною вищою немедичною освітою (психологи, біологи, ентомологи, зоологи та інші), посади яких уведені замість посад лікарів, посадові оклади встановлюються за тарифними розрядами, передбаченими для лікарів інших спеціальностей відповідних кваліфікаційних категорій.

Отже, такі спеціалісти в оплаті праці прирівняні до лікарів і при встановленні їм окладу слід враховувати норми п.п. 2.2.5 Умов № 308/519, відповідно до яких зазначеним спеціалістам встановлюються:

— вищої кваліфікаційної категорії — 13-й тарифний розряд;

— першої кваліфікаційної категорії — 12-й тарифний розряд;

— другої кваліфікаційної категорії — 11-й тарифний розряд;

без категорії — 10-й тарифний розряд.

При цьому дія інших нормативних актів щодо оплати праці лікарів, зокрема таких, як постанови КМУ від 29.12.2009 р. № 1418 та від 11.05.2011 р. № 524, не поширюється на посаду психолога.

Тепер перейдемо безпосередньо до особливостей запитання, яке надійшло до редакції.

Згаданий у ньому працівник не має медичної освіти, але здобув педагогічну. Тому у цьому випадку треба звернутись до інших нормативно-правових актів. Так, відповідно до ст. 21 Закону України «Про освіту» від 23.05.91 р. № 1060-XII посада практичного психолога включена до Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963.

Крім того, Переліком напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, затвердженим постановою КМУ від 27.08.2010 р. № 787, передбачені спеціальності «Практична психологія», «Психологія» у галузі знань «Соціально-політичні науки».

Щодо необхідного рівня кваліфікації та освіти для претендентів на посаду «практичний психолог» зазначимо, що згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 80 «Соціальні послуги»), затвердженим наказом Мінпраці від 14.10.2005 р. № 324 (далі — Довідник № 324), такий здобувач повинен мати повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).

Зауважимо, що спеціальність «Медична психологія» віднесено до напряму підготовки «Медицина», а згідно з Переліком лікарських посад у закладах охорони здоров’я, затвердженим наказом МОЗ від 28.10.2002 р. № 385, та Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 78 «Охорона здоров’я»), який затверджено та впроваджено в дію наказом МОЗ від 29.03.2002 р. № 117 за погодженням з Мінпраці, працівник, який обіймає посаду психолога, повинен мати повну вищу освіту за напрямом підготовки «Медицина», спеціалізацію за спеціальністю «Медична психологія» та сертифікат лікаря-спеціаліста. Але при цьому слід враховувати, що на підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо) за вказаною спеціальністю мають право лише лікарі.

Також важливим моментом у цьому питанні є те, що відповідно до п. 1.3 Загальних положень Умов № 308/519 оплата праці фахівців, технічних службовців і робітників установ соціального захисту населення, що не передбачені цими Умовами (педагогічних працівників, працівників культури, сільського господарства та інших), здійснюється відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей бюджетної сфери.

Нагадаємо, що оплата праці педагогічних працівників проводиться відповідно до наказів Міносвіти «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» від 15.04.93 р. № 102 та «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557.

Крім того, згідно з постановою КМУ «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту» від 31.01.2001 р. № 78 педагогічним працівникам виплачується надбавка за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу залежно від стажу педагогічної роботи та матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу при наданні щорічної відпустки.

У зв’язку з тим, що обов’язки психолога та практичного психолога не змінювались, запис у трудовій книжці «психолог» є підставою для зарахування до стажу педагогічної роботи практичного психолога, встановлення надбавки за вислугу років і допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки відповідно до листа МОН від 18.05.2001 р. № 1/9-193.

Педагогічні працівники, яким присвоєна кваліфікаційна категорія, мають право на встановлення посадових окладів залежно від наявної категорії, якщо ця категорія присвоєна атестаційними комісіями, створеними при управліннях освіти обласних держадміністрацій.

Проаналізувавши нормативні акти МОЗ і МОН, можна зробити висновок, що при визначенні окладу психологу лікарні необхідно керуватись п.п. 2.2.6 Умов № 308/519 та додатком 6 до наказу № 557. Зазначений додаток передбачає, що для працівників, які займають посаду практичного психолога у закладах охорони здоров’я, встановлюються наступні тарифні розряди, за наявності:

— вищої кваліфікаційної категорії — 12-й тарифний розряд;

— першої кваліфікаційної категорії — 11-й тарифний розряд;

— другої кваліфікаційної категорії — 10-й тарифний розряд

Разом з тим у примітці до згаданого додатка зазначено, що фахівцям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра, установлюється 9-й тарифний розряд. Цей тарифний розряд відповідає кваліфікаційній категорії «спеціаліст».

Тож зробимо остаточний висновок: фахівцю з вищою немедичною освітою з дипломом спеціаліста, який приймається на посаду психолога (прирівняну до посади лікаря), потрібно встановлювати 10-й тарифний розряд за ЄТС як лікарю інших спеціальностей без категорії (п.п. 2.2.5 Умов № 308/519). У разі, якщо зазначений претендент має педагогічну освіту, то приймати (переводити) його потрібно на посаду практичного психолога з урахуванням категорій, передбачених додатком 6 до наказу № 557. При цьому слід зважати на норми Довідника № 324, відповідно до яких працівник, який обіймає посаду «практичний психолог», бере участь в організації освітнього процесу, забезпеченні всебічного особистого розвитку дітей, підлітків, молоді, зміцненні їх психічного здоров’я.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити