Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

В обраному У обране
Друк
Міністерство фінансів України
Бюджетна бухгалтерія Березень, 2016/№ 9
Наказ від 25.01.2016 р. № 15
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.02.2016 р. за № 208/28338 (витяг)

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, а також з метою удосконалення казначейського обслуговування бюджетних коштів наказую:

1. Затвердити Зміни до Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 грудня 2011 року № 1691, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 січня 2012 року за № 33/20346 (зі змінами), що додаються.

2. Затвердити Зміни до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 року № 758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2012 року за № 1206/21518 (зі змінами), що додаються.

<…>

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

<…>

Міністр Н. Яресько

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25.01.2016 р. № 15

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.02.2016 р. за № 208/28338

Зміни до Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів

1. У главі 2:

1) у пункті 2.1:

в абзаці другому слова «надаються копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (далі — Єдиний державний реєстр), засвідчена органом, що її видав,» замінити словом «надається»;

в абзаці третьому слова «Єдиному державному реєстрі» замінити словами «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — Єдиний державний реєстр)»;

в абзаці одинадцятому цифри «14» замінити словом «десяти»;

2) у пункті 2.2:

в абзаці першому слова «копії виписки з Єдиного державного реєстру» замінити словами «відомостям (виписці або витягу) з Єдиного державного реєстру, отриманим органами Казначейства в електронній формі у порядку, встановленому законодавством»;

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами другим, третім;

3) в абзаці першому пункту 2.4 слова «та документи, які надаються разом з Реєстраційною карткою,» замінити словами «, документи, які надаються разом з Реєстраційною карткою, та відомості (виписки або витяги) з Єдиного державного реєстру».

2. У главі 4:

1) пункт 4.1 після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

«У разі внесення змін до інформації про розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), яка міститься в Єдиному державному реєстрі, орган Казначейства отримує в електронній формі нову виписку або витяг з Єдиного державного реєстру.».

У зв’язку з цим абзаци четвертий — сьомий вважати відповідно абзацами п’ятим — восьмим;

2) абзац перший пункту 4.3 викласти в такій редакції:

«4.3. Розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів) протягом 5 робочих днів з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації повідомляє відповідний орган Казначейства про припинення юридичної особи. Орган Казначейства отримує відомості про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в електронній формі з Єдиного державного реєстру.».

3. У пункті 5.2 глави 5:

друге речення абзацу першого виключити;

в абзаці третьому слова «Надходження відомостей» замінити словом «Відомості» та слово «інформації» замінити словом «інформація».

4. Виноску додатка 1 до Порядку доповнити словами і цифрою «; бюджет об’єднаної територіальної громади — 9».

Директор Департаменту державного бюджету В. Лозицький

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25.01.2016 р. № 15

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.02.2016 р. за № 209/28339

Зміни до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України

1. Пункт 1.8 розділу I викласти в такій редакції:

«1.8. Розрахунково-касове обслуговування клієнтів здійснюється органами Казначейства відповідно до умов договорів та додаткових угод до договорів (у разі наявності) між органами Казначейства і клієнтами (додаток 1).».

2. У розділі III:

1) в абзаці першому пункту 3.4:

слова «додатковий договір (у разі наявності),» виключити;

після слів «які надаються разом з Реєстраційною карткою (змінами до неї),» доповнити словами «відомості (виписки або витяги) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — Єдиний державний реєстр), отримані органами Казначейства в електронній формі у порядку, встановленому законодавством,»;

2) у пункті 3.6:

в абзаці четвертому слова «не пізніше наступного робочого дня з дня проведення операції відкриття/закриття рахунків клієнтів (включаючи день відкриття/закриття)» замінити словами «у день проведення операції відкриття/закриття рахунків клієнтів»;

абзаци шостий, сьомий викласти в такій редакції:

«Датою початку операцій за видатками та з надання кредитів з бюджету на рахунках, відкритих в органах Казначейства, є дата отримання органом Казначейства в установленому законодавством порядку повідомлення про взяття рахунка на облік територіальними органами Державної фіскальної служби або дата, визначена як дата взяття на облік у територіальному органі Державної фіскальної служби за мовчазною згодою.

Роздруковане повідомлення щодо взяття рахунка на облік та закриття в територіальному органі Державної фіскальної служби або повідомлення (квитанція) про підтвердження факту прийняття повідомлення органу Казначейства до оброблення територіальним органом Державної фіскальної служби у разі взяття рахунка на облік за мовчазною згодою підписується відповідальною особою Казначейства та зберігається у справі з юридичного оформлення рахунків разом із заявою про відкриття/закриття рахунка.»;

3) підпункт «б» пункту 3.7 викласти в такій редакції:

«б) дані, наведені в картці із зразками підписів та відбитка печатки, мають відповідати відомостям з Єдиного державного реєстру;».

3. У розділі V:

1) підпункт «б» пункту 5.1 виключити.

У зв’язку з цим підпункти «в», «г» вважати відповідно підпунктами «б», «в»;

2) підпункт «в» пункту 5.2 виключити.

У зв’язку з цим підпункт «г» вважати підпунктом «в»;

3) пункт 5.4 викласти в такій редакції:

«5.4. На кожного клієнта формується справа з юридичного оформлення рахунків, яка містить договір про здійснення розрахунково-касового обслуговування, повідомлення про взяття рахунка на облік територіальним органом Державної фіскальної служби, відомості (виписки або витяги) з Єдиного державного реєстру, отримані органами Казначейства в електронній формі у порядку, встановленому законодавством, а також документи, визначені пунктами 5.1, 5.2 цього розділу, абзацами третім і четвертим пункту 6.6 розділу VI та пунктом 8.6 розділу VIII цього Порядку, у тому числі ті, що втратили чинність.»;

4) підпункт «б» пункту 5.7 викласти в такій редакції:

«б) дані, наведені в картці із зразками підписів та відбитка печатки, мають відповідати відомостям з Єдиного державного реєстру;».

4. В абзаці четвертому пункту 7.4 розділу VII слова і цифри «визначені підпунктами «б» і «в» пунктів 5.1 та 5.2» замінити словами і цифрами «визначені підпунктом «б» пункту 5.1 та підпунктом «б» пункту 5.2».

5. У додатку 1 до Порядку:

у підпунктах 2.1.2 пункту 2.1 і 2.3.6 пункту 2.3 розділу 2 слова «та/або у порядку та терміни, передбачені додатковим договором до цього Договору, на рахунки вищих та підвідомчих установ і організацій Клієнта» замінити словами «або на поточний рахунок в банку державного сектору у випадках, визначених законодавством»;

у пункті 6.4 розділу 6 слово «договорами» замінити словом «угодами».

6. Додаток 2 до Порядку виключити.

У зв’язку з цим додатки 3 — 12 вважати відповідно додатками 2 — 11.

У тексті Порядку посилання на додатки 3 — 12 замінити посиланнями відповідно на додатки 2 — 11.

Директор Департаменту державного бюджету В. Лозицький

Коментар редакції

Зміни щодо формування Реєстру розпорядників бюджетних коштів та відкриття рахунків в органах Казначейства

Наказом, що коментується, Мінфін затвердив зміни до Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, затвердженого наказом Мінфіну від 22.12.2011 р. № 1691 (далі — Порядок № 1691), та Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Мінфіну від 22.06.2012 р. № 758 (далі — Порядок № 758).

Розглянемо, у чому полягає суть унесених змін.

1. Завдяки змінам, унесеним до п. 2.1 Порядку № 1691, розпорядникам бюджетних коштів для внесення інформації про себе до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів (далі — Реєстр) уже не треба подавати копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — Єдиний державний реєстр). Раніше такий реєстр називався Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

Для цього розпорядники коштів заповнюють Реєстраційну картку розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) (далі — Реєстраційна картка) за формою згідно з додатком 1 до Порядку № 1691 та подають до органу Казначейства за місцезнаходженням в електронному вигляді та на паперовому носії інформації (два примірники) за підписом керівника установи, завіреним відбитком печатки. Також разом із Реєстраційною карткою розпорядники подають копію належним чином зареєстрованого (затвердженого) установчого документа, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або у нотаріальному порядку.

Лише у разі, якщо відомості щодо розпорядника бюджетних коштів не містяться в Єдиному державному реєстрі, він разом із Реєстраційною карткою повинен подати документи, зазначені в п. 2.1 Порядку № 1691.

Новостворені розпорядники бюджетних коштів! Візьміть до уваги: подати Реєстраційну картку до органів Казначейства тепер необхідно протягом 10 (раніше було — 14) календарних днів із дня державної реєстрації юридичної особи.

2. Як зазначено в п. 2.2 Порядку № 1691, орган Казначейства протягом одного робочого дня перевіряє наявність чи відсутність реєстрації установи в Реєстрі, повноту заповнення Реєстраційної картки, наданої розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів), відповідність даних, зазначених у Реєстраційній картці, установчим документам та відомостям (виписці або витягу) з Єдиного державного реєстру, отриманим органами Казначейства в електронній формі у порядку, встановленому законодавством.

Після чого один примірник заповненої Реєстраційної картки (оригінал) з відповідною відміткою про введення до бази даних Реєстру повертають розпоряднику бюджетних коштів. Другий примірник Реєстраційної картки (оригінал), документи, які подаються разом з Реєстраційною карткою, та відомості (виписки або витяги) з Єдиного державного реєстру зберігаються у відповідному органі Казначейства у справі з юридичного оформлення рахунків розпорядника бюджетних коштів.

3. Певні зміни унесені до гл. 4 Порядку № 1691, в якій визначено механізм унесення змін до Реєстру.

Так, у разі внесення змін до інформації про розпорядника бюджетних коштів, яка міститься в Єдиному державному реєстрі, орган Казначейства отримує в електронній формі нову виписку або витяг з Єдиного державного реєстру. Тобто розпорядник бюджетних коштів не повинен повідомляти про такі зміни орган Казначейства та надавати йому відповідну інформацію.

Але такий порядок не стосується ситуації, коли розпорядник бюджетних коштів проходить державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.

У такому разі розпорядник бюджетних коштів протягом 5 робочих днів з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації повідомляє відповідний орган Казначейства про припинення юридичної особи. При цьому орган Казначейства отримує відомості про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в електронній формі з Єдиного державного реєстру.

4. Ще одна зміна стосується заповнення Реєстраційної картки за формою згідно з додатком 1 до Порядку № 1691. Додано новий код для позначення виду бюджету: бюджет об’єднаної територіальної громади9.

5. Згідно з оновленими вимогами п. 3.6 Порядку № 758 органи Казначейства у день проведення операції відкриття/закриття рахунків клієнтів (крім відкриття рахунків у зв’язку із завершенням та початком бюджетного періоду та за умови, якщо реквізити рахунків, що відкриті у новому бюджетному періоді, не відрізняються від реквізитів рахунків, які були відкриті у попередньому бюджетному періоді) подають відповідним територіальним органам Державної фіскальної служби повідомлення про це. Раніше органи Казначейства повідомляли про відкриття/закриття рахунків клієнтів не пізніше робочого дня, наступного за днем проведення операції відкриття/закриття рахунків клієнтів (включаючи день відкриття/закриття).

6. Уточнено, що датою початку операцій за видатками та з надання кредитів з бюджету на рахунках, відкритих в органах Казначейства, є дата отримання органом Казначейства повідомлення про взяття рахунка на облік територіальними органами Державної фіскальної служби або дата, визначена як дата взяття на облік у територіальному органі Державної фіскальної служби за мовчазною згодою. Про це зазначено в п. 3.6 Порядку № 758 (ср. 025069200).

Роздруковане повідомлення щодо взяття рахунка на облік та закриття його в територіальному органі Державної фіскальної служби або повідомлення (квитанція) про підтвердження факту прийняття повідомлення органу Казначейства до оброблення територіальним органом Державної фіскальної служби у разі взяття рахунка на облік за мовчазною згодою підписується відповідальною особою Казначейства та зберігається у справі з юридичного оформлення рахунків разом із заявою про відкриття/закриття рахунка.

7. З переліку додатків до Порядку № 758 виключено додаток 2 — Додатковий договір до Договору про здійснення розрахунково-касового обслуговування. У зв’язку з цим змінилась і нумерація додатків до зазначеного Порядку.

Вікторія МАТВЄЄВА, економіст-аналітик

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити