(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
  • У обране
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • Коментарі 0
  • В розробці
2/6
Бюджетна бухгалтерія
Бюджетна бухгалтерія
Вересень , 2016/№ 34

Про затвердження Порядку формування на конкурсній основі кадрового складу художнього та артистичного персоналу державних та комунальних закладів культури

http://tinyurl.com/y3j6e72u
Наказ від 01.07.2016 г. № 497
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.07.2016 р. за № 1029/29159
(витяг)

Відповідно до частини другої статті 21 Закону України «Про культуру», Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495, наказую:

1. Затвердити Порядок формування на конкурсній основі кадрового складу художнього та артистичного персоналу державних та комунальних закладів культури, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства культури України від 06 вересня 2013 року № 851 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад художнього та артистичного персоналу закладів культури», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2013 року за № 1663/24195;

наказ Міністерства культури України від 17 листопада 2014 року № 991 «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад художнього та артистичного персоналу закладів культури», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2014 року за № 1530/26307.

<…>

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

<…>

Міністр Є. Нищук

<…>

Затверджено наказом Міністерства культури України від 01.07.2016 р. № 497

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.07.2016 р. за № 1029/29159

Порядок формування на конкурсній основі кадрового складу художнього та артистичного персоналу державних та комунальних закладів культури

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає організаційні засади проведення конкурсу на заміщення посад художнього та артистичного персоналу (далі — конкурс) закладів культури державної та комунальної форм власності (далі — заклад культури).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

кадровий склад художнього та артистичного персоналу — перелік посад, заміщення яких здійснюється на конкурсній основі;

конкурс — процедура заміщення посад художнього та артистичного персоналу в закладах культури.

У цьому Порядку термін «конфлікт інтересів» вживається у значеннях, наведених в Законі України «Про запобігання корупції».

3. Перелік посад художнього та артистичного персоналу державних та комунальних закладів культури, заміщення яких здійснюється на конкурсній основі, наведено в додатку до цього Порядку.

4. Підставою для проведення конкурсу є наказ керівника закладу культури.

5. Строк подання заяв та доданих до них документів для участі в конкурсі не може становити менше ніж 14 та більше ніж 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу.

З працівниками художнього та артистичного персоналу, які перебувають із державними та комунальними закладами культури у трудових відносинах на підставі безстрокового трудового договору, протягом одного року з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури» укладається контракт без проведення конкурсу на строк від одного до трьох років.

6. Тривалість конкурсу не може перевищувати 30 календарних днів. Початком конкурсу вважається дата, на яку призначено засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

7. Конкурс не оголошується на посади, збережені за особами, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною згідно з чинним законодавством.

8. Поза конкурсом приймаються працівники відповідно до укладених трудових договорів для виконання роботи за сумісництвом.

II. Конкурсна комісія

1. Конкурсна комісія — колегіальний орган, який створюється згідно з наказом керівника закладу культури для проведення конкурсу з метою визначення його переможця.

2. Конкурсна комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством, у тому числі цим Порядком, та рішеннями, які приймаються безпосередньо конкурсною комісією.

3. Основними принципами діяльності конкурсної комісії є:

законність;

колегіальність прийняття рішень;

обґрунтованість прийнятих рішень;

рівність усіх претендентів;

професійність її членів;

прозорість, об’єктивність, неупередженість.

4. Конкурсна комісія створюється у складі голови конкурсної комісії (далі — Голова), заступника Голови, її членів та відповідального секретаря.

5. Конкурсна комісія створюється у кількості не менш як п’ять осіб.

Відповідальний секретар призначається з працівників закладу культури і бере участь у роботі конкурсної комісії без права голосу.

6. До складу конкурсної комісії можуть залучатися як представники закладу культури, у якому проводиться конкурс, так і представники органу управління, творчих спілок та інших громадських організацій, вищих навчальних закладів культури та мистецтва, художніх, наглядових та інших рад, фахівці в галузі культури (за згодою).

До складу конкурсної комісії обов’язково входить представник профспілкової організації, а у разі його відсутності — представник трудового колективу.

Чисельність представників закладу культури, у якому проводиться конкурс, не повинна перевищувати 1/3 кількості членів конкурсної комісії.

Члени конкурсної комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

Керівник закладу культури відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 21 Закону України «Про культуру» може брати участь у конкурсі на заміщення вакантної посади художнього керівника у відповідному закладі. В такому випадку керівник закладу культури не може бути членом конкурсної комісії.

7. Персональний склад конкурсної комісії та зміни до нього (у разі необхідності) затверджуються наказом керівника закладу культури, який проводить конкурс.

8. Організаційною формою роботи конкурсної комісії є засідання, які є правомочними за умови участі в них не менш як 2/3 складу конкурсної комісії.

9. Очолює і організовує роботу конкурсної комісії Голова. У разі тимчасової відсутності Голови його функції виконує заступник.

10. Голова в межах покладених на нього повноважень:

скликає засідання конкурсної комісії та погоджує порядок денний;

головує на засіданнях конкурсної комісії;

у разі необхідності визначає список запрошених для участі у засіданнях конкурсної комісії;

організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд конкурсній комісії;

представляє конкурсну комісію у відносинах з підприємствами, установами та організаціями.

11. Відповідальний секретар забезпечує виконання доручень Голови та відповідає за підготовку матеріалів для розгляду конкурсною комісією, правильність ведення та оформлення протоколів засідань конкурсної комісії.

Відповідальний секретар зобов’язаний повідомити всіх членів конкурсної комісії про заплановані засідання за три дні до дати їх проведення.

12. Конкурсна комісія:

складає інформаційне повідомлення про проведення конкурсу та забезпечує оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

приймає заяви та інші визначені у пункті 4 розділу III цього Порядку документи від претендентів на участь у конкурсі;

розглядає заяви претендентів про участь у конкурсі та документи, які до них додаються, і приймає рішення щодо відповідності цих документів умовам участі у конкурсі;

ухвалює рішення щодо допуску претендентів до участі в конкурсі;

забезпечує відкритість при проведенні конкурсу (залучає засоби масової інформації до висвітлення процедури проведення конкурсу);

проводить конкурсний відбір;

визначає переможців за результатами проведеного конкурсу та оголошує результати конкурсу.

13. Конкурсна комісія має право запрошувати у разі потреби на свої засідання як представників закладу культури, у якому проводиться конкурс, так і представників органу управління, творчих спілок та інших громадських організацій, вищих навчальних закладів культури та мистецтва, художніх, наглядових та інших рад, фахівців в галузі культури (за згодою) з правом дорадчого голосу.

14. Конкурсна комісія зобов’язана:

здійснювати свою діяльність, дотримуючись вимог законодавства України;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників конкурсу;

запобігати конфлікту інтересів.

15. Члени конкурсної комісії зобов’язані:

брати участь у засіданнях конкурсної комісії;

виконувати доручення Голови;

бути неупередженими та об’єктивними при здійсненні оцінювання учасників конкурсу.

16. Члени конкурсної комісії мають право:

ознайомлюватись з матеріалами, що належать до компетенції конкурсної комісії;

висловлювати, в тому числі письмово, окрему думку щодо рішень, прийнятих на засіданні конкурсної комісії;

вносити пропозиції до порядку денного засідання конкурсної комісії та брати участь в їх обговоренні.

17. Кожен член конкурсної комісії зобов’язаний не допускати конфлікту інтересів під час проведення конкурсу.

Перед початком розгляду документів на конкурсній комісії, поданих претендентами на участь у конкурсі, коли має місце конфлікт інтересів, член конкурсної комісії зобов’язаний повідомити про це і пояснити суть конфлікту інтересів.

Член конкурсної комісії, щодо якого є підстави вважати, що він має конфлікт інтересів з обговорюваного питання, участі в обговоренні і голосуванні не бере.

III. Підготовка до проведення конкурсу

1. Проведення конкурсу передбачає:

прийняття рішення про оголошення конкурсу;

оприлюднення рішення про оголошення конкурсу;

приймання документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

розгляд поданих претендентами документів на відповідність вимогам, встановленим цим Порядком;

проведення конкурсного відбору;

визначення результатів конкурсу та переможця конкурсу;

оприлюднення результатів конкурсу.

2. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється:

на сайті закладу культури та/або у засобах масової інформації;

на офіційному веб-сайті Мінкультури за зверненням закладу культури, що проводить конкурс.

3. В оголошенні зазначаються:

найменування та місцезнаходження закладу культури, що оголошує конкурс;

назви посад, на які оголошується конкурс;

кваліфікаційні вимоги до претендентів;

адреса, за якою подаються документи на конкурс;

кінцевий строк прийняття документів від претендентів на участь у конкурсі;

перелік документів, визначених пунктом 4 цього розділу, що подаються претендентами для участі у конкурсі, та вимоги щодо їх оформлення;

дата і місце проведення конкурсу;

контактні телефони, факси та адреси електронної пошти для довідок з питань проведення конкурсу.

4. Претенденти, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії закладу культури, що проводить конкурс, заяву про участь в конкурсі у довільній формі.

До заяви додаються такі документи:

особовий листок з обліку кадрів з вклеєною фотокарткою;

копія документа, що посвідчує особу;

копія трудової книжки (за наявності);

копія документа про освіту за відповідною спеціальністю;

творче резюме, портфоліо (для акторів, артистів театру, кіно).

У конкурсі можуть брати участь працівники, які працюють у закладі культури, в якому проводиться конкурс. Працівники, які знаходяться із закладом культури в трудових відносинах та беруть участь в конкурсі, подають до конкурсної комісії тільки заяву про участь в конкурсі.

5. Претенденти на участь в конкурсі мають право подавати іншу додаткову інформацію.

6. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено пунктом 4 цього розділу.

7. Документи приймаються відповідальним секретарем конкурсної комісії у строк, визначений в оголошенні про проведення конкурсу. Уся документація підлягає обов’язковій реєстрації.

8. Зміст заяви та інших документів, поданих претендентами, не розголошується до початку засідання конкурсної комісії, на якому проводиться їх розгляд.

9. Претендент має право відкликати свою заяву та документи до кінцевого строку їх прийняття, повідомивши про це письмово Голову.

IV. Порядок проведення конкурсу

1. Учасники конкурсу повідомляються конкурсною комісією про дату, час та місце проведення конкурсу не пізніше ніж за 5 днів до початку засідання конкурсної комісії.

2. Конкурс проводиться в два етапи.

За рішенням конкурсної комісії два етапи конкурсу можуть проводитися в один день.

На першому етапі конкурсна комісія розглядає документи, подані претендентами на участь в конкурсі.

Засідання конкурсної комісії на першому етапі є відкритим. У разі необхідності отримання додаткової інформації про претендента на участь у конкурсі конкурсна комісія має право заслухати його на засіданні.

За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

несвоєчасного подання ним заяви та документів, передбачених пунктом 4 розділу III цього Порядку;

подання ним неповного пакета документів або недостовірних даних;

невідповідності кваліфікаційним вимогам, необхідним для зайняття вакантної посади.

Конкурсні документи претендентів, яких не допущено до участі у другому етапі конкурсу, повертаються відповідальним секретарем конкурсної комісії за їх письмовою заявою на ім’я Голови після підписання відповідного протоколу усіма членами конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії щодо претендентів, які допускаються чи не допускаються до участі у другому етапі конкурсу, приймається на її засіданні простою більшістю голосів членів конкурсної комісії, присутніх на засіданні. При рівності голосів голос Голови є вирішальним. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, що підписується усіма членами конкурсної комісії, які брали участь у засіданні.

Кожен член конкурсної комісії має один голос та голосує особисто. Голосування за інших осіб чи передача права голосу іншому члену конкурсної комісії або іншій особі не допускаються.

Претенденти, документи яких визнані такими, що відповідають визначеним цим Порядком вимогам, допускаються до участі в другому етапі конкурсу і вважаються його учасниками.

На другому етапі на засідання конкурсної комісії відповідальним секретарем запрошуються члени конкурсної комісії та учасники, яких допущено до участі в другому етапі конкурсу. Конкурсна комісія ознайомлюється з професійними даними учасників конкурсу, здійснює обговорення кожної кандидатури окремо і визначає переможців конкурсу.

3. Рішення конкурсної комісії на другому етапі приймається шляхом відкритого або таємного голосування. Форма голосування визначається рішенням конкурсної комісії на засіданні.

При відкритому голосуванні рішення приймається простою більшістю голосів членів конкурсної комісії, які беруть участь у засіданні. При рівності голосів голос Голови є вирішальним.

Для проведення таємного голосування конкурсна комісія відкритим голосуванням простою більшістю голосів обирає з числа своїх членів лічильну комісію. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря, про що складається протокол. Лічильна комісія перед початком голосування готує бюлетені для таємного голосування, опечатує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі необхідні умови для дотримання таємності голосування та вільного особистого волевиявлення членами конкурсної комісії.

Члени лічильної комісії забезпечують дотримання процедури голосування та визначення його результатів. Прізвища, імена та по батькові учасників, які беруть участь у конкурсі на заміщення вакантних посад, вносяться до одного бюлетеня для таємного голосування.

Прізвища учасників конкурсу (на кожну вакантну посаду окремо) розміщуються в бюлетені в алфавітному порядку.

Лічильна комісія готує бюлетені для таємного голосування в кількості, що не перевищує загальне число членів конкурсної комісії.

Кожному члену конкурсної комісії, який має право голосувати лише за одного учасника на кожну вакантну посаду або не підтримати жодного учасника, лічильна комісія видає один примірник бюлетеня для таємного голосування з прізвищами учасників після їх особистого підпису в реєстрі про його отримання. На бюлетенях, які залишились нерозданими, робиться запис «невикористаний».

Підрахунок голосів проводиться лічильною комісією щодо кожного учасника окремо. Результат цього підрахунку оголошується головою лічильної комісії. За результатами таємного голосування складається протокол лічильної комісії, який підписується головою, секретарем та всіма членами лічильної комісії.

Протокол лічильної комісії додається до протоколу засідання конкурсної комісії.

За результатами таємного голосування переможцем (за кожною вакантною посадою окремо) визнається учасник конкурсу, який отримав більше половини голосів присутніх на засіданні членів конкурсної комісії.

4. У разі якщо голоси розділилися порівну та жоден з учасників конкурсу не отримав необхідної кількості голосів присутніх членів конкурсної комісії, за її рішенням може бути проведено повторне голосування на цьому самому засіданні.

Якщо в результаті повторного голосування не визначено переможця на посаду, конкурс за цією посадою вважається таким, що не відбувся. Конкурсна комісія може прийняти рішення про оголошення повторного проведення конкурсу на заміщення посади за процедурою та умовами, встановленими цим Порядком.

5. Усі документи та матеріали конкурсної комісії зберігаються у відповідному структурному підрозділі з питань персоналу закладу культури.

V. Результати конкурсу

1. Конкурс вважається таким, що відбувся, з дня ухвалення конкурсною комісією рішення про затвердження його результатів.

2. Не пізніше трьох робочих днів після проведення конкурсу інформація про переможців конкурсу оприлюднюється на веб-сайті закладу культури та офіційному веб-сайті Мінкультури.

3. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, підписується усіма членами конкурсної комісії, які брали участь у засіданні, та скріплюється печаткою закладу культури, в якому проводився конкурс.

4. У протоколі зазначаються:

дата, час і місце проведення засідання;

головуючий та секретар засідання;

присутні та відсутні на засіданні члени конкурсної комісії;

склад лічильної комісії (при таємному голосуванні);

порядок денний;

відомості про учасника конкурсу;

зауваження та пропозиції, висловлені членами конкурсної комісії;

підсумки голосування;

рішення конкурсної комісії.

5. Рішення щодо повторного проведення конкурсу на конкретну посаду приймається керівником закладу культури у разі:

відсутності заяв на заміщення посади;

якщо при повторному голосуванні не визначено переможця конкурсу.

6. Результати проведення конкурсу оприлюднюються у тому самому порядку, в якому було оголошено конкурс.

7. Результати конкурсу можуть бути оскаржені до суду.

Директор Департаменту мистецтв та навчальних закладів П. Білаш

Додаток
до Порядку формування на конкурсній основі кадрового складу художнього та артистичного персоналу державних
та комунальних закладів культури
(пункт 3 розділу I)

Перелік посад художнього та артистичного персоналу державних
та комунальних закладів культури, заміщення яких здійснюється на конкурсній основі

Акомпаніатор

Акробат цирковий (артист цирку спортивно-акробатичного жанру)

Актор (артист) (заклади культури та мистецтва)

Актор (артист) (театру, кіно та ін.)

Артист (театру драми, юного глядача), артист-ляльковод театру ляльок

Артист (хору, хорового колективу, народного хору, хору ансамблю пісні й танцю, оркестрової групи фольклорного колективу, оркестрової групи, танцювального колективу, балету ансамблю пісні й танцю та ін.)

Артист ансамблю (камерного (академічного), танцювального, пісні й танцю, вокально-інструментального, вокального, естрадного, естрадно-інструментального, хорового, народних інструментів та ін.)

Артист балету

Артист балету (соліст)

Артист балету на льоду

Артист-вокаліст (оперний, камерний, соліст, соліст-бандурист, музичної комедії, естради та ін.)

Артист — дресирувальник тварин

Артист — дресирувальник хижих звірів, дресирувальник диких тварин, дресирувальник морських тварин, приборкувач диких тварин

Артист естрадно-спортивного, ілюзіонного та інших оригінальних естрадних жанрів

Артист-канатоходець

Артист-конферансьє

Артист на трапеції

Артист оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного, камерного, естрадно-симфонічного, театру, цирку та ін.)

Артист розмовного жанру

Артист-соліст-інструменталіст

Артист-стажист

Артист театру міміки та жесту (мімічного ансамблю)

Артист хору

Артист хорового колективу (академічного)

Артист цирку (жонглер, клоун та ін.)

Артист цирку (музичного жанру, балетного жанру, кінного жанру та ін.)

Артист, що веде концерт

Артист допоміжного складу

Артист-соліст (хору)

Асистент: балетмейстера, диригента, режисера, хормейстера, художника-постановника, художника-реставратора

Асистент циркового номера, колективу (асистент у номерах із хижими звірами)

Асистент циркового номера, колективу (асистент в інших номерах)

Балетмейстер

Балетмейстер-постановник

Бандурист-інструменталіст

Бандурист

Бандурист-співак

Гіпнотизер, ілюзіоніст, фокусник (артист цирку ілюзійного жанру)

Головні: балетмейстер, диригент, звукорежисер, кінооператор, режисер, режисер-постановник, хормейстер, художник, художник з освітлення, художник-постановник

Головний музичний редактор

Диригент

Завідувач трупи

Завідувач частини (художньо-постановочної, режисерської)

Звукооператор

Звукооформлювач

Звукорежисер

Імітатор (артист цирку розмовного жанру)

Інспектор манежу (що веде програму)

Керівник художній*

* Крім театрів державної та комунальної форм власності.

Керівник художній цеху: балету, опери

Керівник частини (літературно-драматургічної, музичної)

Кінооператор

Кінооператор-постановник

Кінорежисер

Кінорежисер анімаційних (мультиплікаційних) фільмів

Кінорежисер з монтажу

Кінорежисер-постановник

Кобзар

Комік цирковий

Концертмейстер

Концертмейстер з класу балету

Концертмейстер з класу вокалу

Концертмейстер-піаніст

Лектор (музикознавець, мистецтвознавець)

Повітряний гімнаст

Помічник керівника художнього* (головного спеціаліста: режисера, диригента, балетмейстера, хормейстера, художника)

Помічник: режисера, диригента, балетмейстера, хормейстера, художника

Провідний кінооператор

Провідний звукооператор

Редактор (кіноіндустрія)

Редактор з рекламування фільмів

Репетитор з балету

Репетитор з вокалу

Репетитор з техніки мови

Репетитор циркових номерів

Режисер-постановник

Режисер

Режисер театралізованих заходів та свят

Скульптор (кіноіндустрія)

Суфлер

Хореограф

Хормейстер

Художник-постановник

Художники всіх спеціальностей

Читець

Шапітмейстер

Коментар редакції

Художній та артистичний персонал закладів культури: формуємо за новим Порядком, укладаємо контракти

Мінкультури наказом від 01.07.2016 р. № 497 затвердило Порядок формування на конкурсній основі кадрового складу художнього та артистичного персоналу державних та комунальних закладів культури (далі — Порядок № 497). З 30.08.2016 р., тобто з дати офіційного опублікування цього наказу, його документ-попередник — наказ Мінкультури від 06.09.2013 р. № 851 — втратив чинність.

Прийняття нового Порядку обумовлено змінами у ст. 21 Закону України «Про культуру» від 14.12.2010 р. № 2778-VI (далі — Закон про культуру), внесеними Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури» від 28.01.2016 р. № 955-VIII (далі — Закон № 955), які набули чинності 24.02.2016 р.

Так, з цієї дати оновлена редакція ч. 2 ст. 21 Закону про культуру передбачає, що трудові відносини з професійними творчими працівниками (художнім та артистичним персоналом) державних та комунальних закладів культури оформлюються шляхом укладення контрактів. Сам кадровий склад художнього та артистичного персоналу формується на конкурсній основі в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.

За результатами конкурсу з переможцем з числа кандидатів укладається контракт строком від одного до трьох років за формою, визначеною центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв. Після настання дати закінчення строку дії контракт вважається продовженим на строк, на який він був укладений, якщо жодна із сторін за місяць до цієї дати письмово не поінформувала іншу сторону про своє бажання припинити дію контракту.

Керівник державного чи комунального закладу культури може брати участь у конкурсі на посаду художнього керівника у відповідному закладі. У разі якщо такий керівник стане переможцем конкурсу, то він може здійснювати суміщення посад (професій) керівника відповідного закладу культури та художнього керівника. У такому разі укладається контракт строком на п’ять років (абз. 4 ч. 2 ст. 21 Закону про культуру).

Таким чином, з 24.02.2016 р. для професійних творчих працівників закладів культури запроваджено контрактну форму роботи із конкурсною процедурою призначення на посаду.

Конкурс — за новим Порядком

Відповідно всі ці законодавчі зміни конкретизував новий Порядок № 497, який визначає організаційні засади проведення конкурсу на заміщення посад художнього та артистичного персоналу закладів культури. Зокрема, уточнює усю процедуру від прийняття рішення про оголошення конкурсу до оприлюднення його результатів.

Відзначимо: конкурсна основа для творчих працівників закладів культури існувала і раніше, але відтепер з переможцем конкурсу відповідно до Порядку № 497 будуть укладати не трудовий договір, а контракт на строк 1 — 3 роки.

У цьому Порядку збережено норми (пп. 7 та 8 розд. І), які встановлюють, що:

— конкурс не оголошується на посади, збережені за особами, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною згідно з чинним законодавством;

поза конкурсом приймаються працівники відповідно до укладених трудових договорів для виконання роботи за сумісництвом. В той же час не матимуть більше права «на позаконкурсність» випускники вишів, потреба в яких раніше була заявлена закладами культури.

Уточнили, що члени конкурсної комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах. Для випадку, коли відповідно до абз. 4 ч. 2 ст. 21 Закону про культуру керівник закладу бере участь у конкурсі на заміщення вакантної посади художнього керівника, то такий керівник закладу не може бути членом конкурсної комісії (п. 6 розд. ІІ Порядку № 497).

Перелік посад художнього та артистичного персоналу державних та комунальних закладів культури, заміщення яких здійснюється на конкурсній основі, наведено в додатку до Порядку № 497 (ср. 025069200). В порівнянні з попереднім переліком цей список розширено. Зокрема, він доповнений багатьма новими посадами: наприклад, акомпаніатор, головний музичний редактор, завідувач трупи, звукооператор, звукооформлювач, звукорежисер, інспектор манежу (що веде програму), кінорежисер, кобзар, концертмейстер, повітряний гімнаст, репетитор (з балету, з вокалу, з техніки мови, циркових номерів), суфлер, шапітмейстер тощо. Значно розширені у найменуванні раніше існуючі посади: наприклад, артист — дресирувальник тварин, артист-конферансьє, артист-стажист, артист, що веде концерт, артист допоміжного складу і т. п.

Безстроковиків переводимо на контракт без конкурсу

Увага! Пунктом 5 розд. І Порядку № 497 застережено дуже важливу норму: з працівниками художнього та артистичного персоналу, які перебувають із державними та комунальними закладами культури у трудових відносинах на підставі безстрокового трудового договору, протягом одного року з дня набрання чинності Законом № 955 укладається контракт без проведення конкурсу на строк від одного до трьох років.

Ця норма повторює п. 3 розд. ІІ «Прикінцеві положення» Закону № 955.

Таким чином, до 24.02.2017 р. з усіма працюючими постійними працівниками, посади яких віднесені до художнього та артистичного персоналу, без самої конкурсної процедури необхідно укласти контракт строком від одного до трьох років. Звісно, що конкретний строк за домовленістю сторін повинен бути вказаний у контракті.

Важливо! Для деяких випадків є виключення щодо обов’язковості введення контрактної форми роботи. Не поширюється це на професійних творчих працівників комунальних закладів культури у територіальних громадах з населенням до 5 тисяч жителів (п. 2 розд. ІІ Закону № 955).

Тобто у таких населених пунктах «культурно-творчі» працівники комунальних закладів залишаться працювати за безстроковими трудовими договорами.

Для того щоб перевести на контракт професійних творчих працівників, працюючих за безстроковим договором, необхідно припинити такий договір, тобто звільнити їх.

Про це законодавець уже потурбувався: з 24.02.2016 р. завдяки Закону № 955 у ст. 36 КЗпП з’явилася нова підстава для припинення трудового договору з працівником — «підстава, передбачена іншими законами ( п. 9 ч. 1 ст. 36 КЗпП)».

Іншим законом у цьому випадку для творчих працівників закладів культури буде Закон № 955. Адже саме так звучить норма п. 2 розд. ІІ «Прикінцеві положення»Закону № 955: набрання чинності цим Законом є підставою для припинення безстрокового трудового договору з керівниками державних та комунальних закладів культури, а також з професійними творчими працівниками (художнім та артистичним персоналом) державних та комунальних закладів культури.

Зазначимо: на сьогодні є законопроект (зареєстровано 17.05.2016 р. за № 4679), яким, зокрема, передбачається внести зміни до п. 2 Прикінцевих положень Закону № 955, — додати посилання на п. 9 ч. 1 ст. 36 КЗпП щодо підстави припинення безстрокового трудового договору з керівниками державних та комунальних закладів культури, а також з професійними творчими працівниками (художнім та артистичним персоналом) державних та комунальних закладів культури. Як зазначається у пояснювальній записці до цього законопроекту, метою запропонованих змін є виправлення технічної помилки щодо зобов’язання припинити безстрокові трудові договори з керівниками та професійними творчими працівниками державних і комунальних закладів культури.

Додамо, що підстава для припинення безстрокового трудового договору у цій ситуації — п. 9 ч. 1 ст. 36 КЗпП для творчих працівників не потребуватиме:

— повідомлення їх за два місяці до звільнення, адже це не буде зміною істотних умов праці;

— згоди профспілки на таке звільнення, адже цього не вимагає ст. 43 КЗпП, якою передбачено вимогу про попередню згоду профспілки (серед підстав для звільнення у цій нормі не названа підстава за п. 9 ч. 1 ст. 36 КЗпП).

Укладаємо контракт за встановленою формою

На сьогоднішній день форму контракту уже визначено. Так, Мінкультури наказом від 02.08.2016 р. № 624 (набув чинності 06.09.2016 р.) затвердило форму контракту з професійними творчими працівниками (художнім та артистичним персоналом) державних та комунальних закладів культури (далі — форма № 624). З дати набуття чинності цим наказом (з 06.09.2016 р.) втратив чинність наказ Мінкультури «Про затвердження форми трудового договору між працівником і керівником закладу культури» від 23.09.2013 р. № 888.

Нагадаємо: відповідно до ч. 3 ст. 21 КЗпП контракт — це особлива форма трудового договору, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін.

Зосередимося на основних положеннях нової форми № 624.

1. Після зазначення сторін контракту форма № 624 містить посилання з позначкою «*», яке необхідно підкреслити, якщо працівник був призначений на посаду без проведення конкурсу відповідно до п. 3 розд. II Закону № 955.

2. Контракт є підставою для видання наказу про призначення працівника на посаду з дати, установленої в контракті.

3. У розд. I «Загальні положення» зазначаються:

— назва посади, кому безпосередньо підпорядковується працівник під час виконання своїх трудових обов’язків;

— особливі умови, що визначають характер роботи (ймовірність службових відряджень, виїзду на гастролі, творчих обмінів та інші особливі умови роботи, що вказані в посадовій інструкції);

— безпосередні трудові функції працівника залежно від виду закладу культури, в якому він працює (наприклад, відвідування уроків класичного танцю і заняття з репетитором та концертмейстером (артист балету), участь в обговоренні задуму вистав, в яких бере безпосередню участь, володіння елементами внутрішньої і зовнішньої акторської техніки (артист драми) тощо)).

4. У розд. II «Умови оплати праці працівника» необхідно вказати:

за виконання передбаченої роботи (трудової функції):

1) розмір місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) (згідно зі штатним розписом закладу культури);

2) розмір та види надбавок (доплат, матеріальної допомоги та інших виплат) відповідно до законодавства та колективного договору;

— стимулюючі та заохочувальні додаткові виплати (надбавки, доплати, премії тощо), які можуть установлюватись за наявності коштів у порядку та в розмірі, визначених законодавством та колективним договором;

— додаткові пільги, гарантії, компенсації тощо.

5. У розд. III «Права та обов’язки сторін» застережено:

обов’язки працівника, зокрема: завчасно та письмово повідомити (вказати термін інформування) та отримати погодження роботодавця для участі у заходах (виставах, зйомках, конкурсах, фестивалях тощо), що проводяться в робочий час та не належать до виконання його трудової функції;

— додаткові обов’язки (понад ті, що передбачені контрактом) та умови їх виконання, які можуть бути встановлені лише за згодою сторін та шляхом укладення додаткової угоди до контракту.

6. У розд. IV «Робочий час та час відпочинку» застережено:

— норму про можливість встановлення підсумованого обліку робочого часу за обліковий період (місяць, квартал тощо). Тривалість робочого часу не повинна перевищувати нормальну тривалість робочого часу з розрахунку 40 годин на тиждень;

— вказування конкретної тривалості додаткових оплачуваних відпусток відповідно до законодавства та умов колективного договору.

7. У розд. VI «Умови зміни, припинення та розірвання контракту» вказано:

— загальні підстави припинення укладеного контракту:

1) згода сторін;

2) закінчення строку дії контракту;

3) призов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, крім випадків, коли за працівником відповідно до законодавства зберігаються місце роботи, посада;

4) розірвання контракту у випадках, передбачених законодавством, з ініціативи працівника до закінчення строку дії контракту, при цьому працівник зобов’язаний попередити роботодавця не пізніше ніж за 2 тижні;

5) розірвання контракту з ініціативи роботодавця, що здійснюється у разі невиконання або неналежного виконання працівником зобов’язань, обумовлених контрактом;

6) переведення працівника за його згодою на роботу до іншого роботодавця або перехід на виборну роботу;

7) відмова працівника від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці;

8) відмова працівника від переведення у зв’язку з переміщенням роботодавця в іншу місцевість;

додаткові підстави припинення та розірвання контракту (конкретно визначаються і прописуються). При розірванні контракту з підстав, не передбачених законодавством, звільнення проводиться відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 36 КЗпП (п. 5 розд. VI форми № 624).

З приводу цього зауважимо: обмеження, встановлене ч. 3 ст. 40 КЗпП, не застосовується до випадку звільнення за п. 8 ст. 36 КЗпП, оскільки таке звільнення є окремою підставою припинення трудового договору, яке не кваліфікується як звільнення з ініціативи роботодавця (див. лист Мінсоцполітики від 28.02.2014 р. № 66/13/116-14). Отже, при звільненні за підставами, передбаченими у контракті, допускається звільнення працівника в період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці;

— інформацію про те, що після настання дати закінчення строку дії контракту такий контракт вважається продовженим на строк, на який він був укладений, якщо жодна зі сторін за 30 календарних днів до цієї дати письмово не поінформувала іншу сторону про своє бажання припинити дію контракту (п. 8 розд. VI форми № 624).

Людмила ТРОХИМЕНКО, експерт з питань оплати праці

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
заклади культури, кадровий склад, конкурсна основа додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
  • Добре
  • Нормально
  • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті