Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про внесення змін до Порядку списання об’єктів державної власності

Бюджетна бухгалтерія Квітень, 2017/№ 15
В обраному У обране
Друк
Постанова від 29.03.2017 р. № 199

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. № 1314, зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. Гройсман

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 р. № 199

Зміни, що вносяться до Порядку списання об’єктів державної власності

1. У пункті 4:

1) абзац другий викласти в такій редакції:

«При цьому майно, виявлене в результаті інвентаризації як нестача, списується з подальшим його відображенням в бухгалтерському обліку в порядку, встановленому Мінфіном.»;

2) в абзаці третьому слова «застаріла комп’ютерна техніка, придатна» замінити словами «застаріле та фізично зношене майно, придатне», а слово «її» — словом «його».

2. В абзаці п’ятому пункту 5 цифри і слова «10 тис. гривень» замінити цифрами і словами «20 тис. гривень».

3. Підпункт 4 пункту 6 після слів «суб’єкта господарювання» доповнити словами «(не подається у разі списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача)».

4. Підпункт 2 пункту 14 після слів «що пропонується до списання» доповнити словами «(не додаються у разі списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача)».

5. Абзац перший пункту 23 доповнити реченням такого змісту: «Отримані в результаті списання майна основні засоби оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку основних засобів.».

6. У додатках до Порядку:

1) у додатку 1:

назву підграфи «інвентарний» графи «Номер об’єкта» доповнити словом «(номенклатурний)»;

доповнити таблицю графою «Ліквідаційна вартість, гривень»;

2) у додатку 2 назву підграфи «інвентарний» графи «Номер об’єкта» доповнити словом «(номенклатурний)»;

3) у додатку 3 назву графи «Інвентарний номер» викласти в такій редакції:

«Інвентарний (номенклатурний) номер».

Коментар редакції

Змінено Порядок списання держмайна

Механізм списання об’єктів, які віднесено до складу основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, у разі, коли таке майно морально чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання або пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха, або виявлене в результаті інвентаризації як нестача, урегульований Порядком списання об’єктів державної власності, затвердженим постановою КМУ від 08.11.2007 р. № 1314 (далі — Порядок № 1314), вже давно потребував змін.

Цього разу зміни, унесені постановою, що коментується, спрямовані на спрощення та удосконалення процедури списання об’єктів державної власності, а також установлення єдиних вимог до списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача. Розглянемо детальніше, що це за зміни.

1. Найбільш цікаві зміни унесено до абз. 5 п. 5 Порядку.

Порівняємо, як виглядав цей пункт раніше та зараз.

До змін

Після змін

Списання повністю амортизованих основних фондів (засобів), інших необоротних матеріальних активів суб’єкта господарювання, первісна (переоцінена) вартість яких становить менш як 10 тис. гривень, здійснюється за рішенням керівника такого суб’єкта відповідно до цього Порядку (за винятком підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію)

Списання повністю амортизованих основних фондів (засобів), інших необоротних матеріальних активів суб’єкта господарювання, первісна (переоцінена) вартість яких становить менш як 20 тис. гривень, здійснюється за рішенням керівника такого суб’єкта відповідно до цього Порядку (за винятком підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію)

Нагадаємо, що за загальним правилом, установленим п. 5 Порядку № 1314, списання майна бюджетних установ, що перебувають у державній власності, здійснюється на підставі прийнятого суб’єктом управління рішення про надання згоди на його списання.

Відповідно до змін, унесених постановою, що коментується, до п. 5 Порядку № 1314, списання повністю амортизованих основних фондів (засобів), інших необоротних матеріальних активів суб’єкта господарювання, первісна (переоцінена) вартість яких становить менше 20 тис. грн., здійснюється за рішенням керівника такого суб’єкта згідно із зазначеним Порядком (за винятком підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію). Тобто, як бачимо, вартісну межу, за якої керівник бюджетної установи може самостійно приймати рішення про списання майна, збільшено з 10 до 20 тис. грн.

Таким чином, у результаті цих змін керівники суб’єктів господарювання (тобто керівники бюджетних установ) мають повноваження самостійно приймати рішення про списання такого майна, як:

1) об’єкти основних засобів, на які нараховано знос у розмірі 100 %;

2) інші необоротні матеріальні активи (тобто об’єкти, що обліковуються на рахунку 11),

за умови, що первісна (переоцінена) вартість таких об’єктів не перевищує 20 тис. грн.

Але тут варто пам’ятати, що знос, нарахований у розмірі 100 % вартості об’єкта основних засобів, придатного для подальшої експлуатації, не може бути підставою для його списання. Незважаючи на 100-відсотковий знос, об’єкт ще може бути придатним для використання певний час. Тож питання щодо списання такого об’єкта слід вирішувати зважено.

Нагадаємо, що починаючи з 01.01.2015 р. бюджетні установи при визначенні первісної (переоціненої) вартості основних засобів та інших необоротних матеріальних активів керуються Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженим наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202 та Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затвердженими наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11 (ср. 025069200). Що стосується основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, які були зараховані до складу зазначених об’єктів до 01.01.2015 р., то методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про такі основні засоби, інші необоротні матеріальні активи було визначено Положенням з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженим наказом Мінфіну від 26.06.2013 р. № 611.

Тому, залежно від того, коли саме установою було зараховано на баланс об’єкт основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, й необхідно орієнтуватися на правила формування первісної (переоціненої) вартості зазначених об’єктів.

Отже, списання майна бюджетної установи, що перебуває в державній власності та відповідає вищенаведеним критеріям, здійснюють на підставі рішення (згоди) на списання майна керівника такої установи.

Що стосується майна, яке не відповідає зазначеним вище критеріям, то, як і раніше, списати його можна на підставі рішення про надання згоди на списання майна, яке видає відповідний орган управління об’єктами державної власності (вища за рівнем організація).

2. Спрощено вимоги щодо списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача. Порівняємо, як виглядають такі зміни в абз. 2 п. 4 Порядку № 1314.

До змін

Після змін

При цьому списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача, здійснюється після відшкодування його вартості, крім випадків, коли здійснити таке відшкодування неможливо

При цьому майно, виявлене в результаті інвентаризації як нестача, списується з подальшим його відображенням в бухгалтерському обліку в порядку, встановленому Мінфіном

Для внесення таких змін вже давно були законодавчі підстави, оскільки списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача, здійснюється незалежно від того, відшкодована його вартість чи ні.

Нагадаємо, що порядок проведення інвентаризації активів і зобов’язань, оформлення її результатів та відображення результатів інвентаризації в бухгалтерському обліку визначено:

Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженим наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879;

Типовою кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженою наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219.

Зверніть увагу, що у разі списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача, до протоколу засідання комісії зі списання не потрібно додавати акт технічного стану майна. Про це свідчить оновлена редакція п. 14 Порядку № 1314.

3. Розширено перелік майна, яке можна передавати до сфери управління місцевих органів виконавчої влади. Про таке майно мова йде в абз. 3 п. 4 Порядку № 1314.

До змін

Після змін

Морально застаріла комп’ютерна техніка, придатна для подальшого використання, може передаватися до сфери управління місцевих органів виконавчої влади з подальшим її закріпленням за відповідними закладами, установами та організаціями

Морально застаріле та фізично зношене майно, придатне для подальшого використання, може передаватися до сфери управління місцевих органів виконавчої влади з подальшим його закріпленням за відповідними закладами, установами та організаціями

Як бачимо, тепер є можливість передавати до сфери управління місцевих органів виконавчої влади будь-яке майно, яке є морально застарілим та фізично зношеним, але придатним для подальшого використання. Раніше така можливість була передбачена лише щодо морально застарілої комп’ютерної техніки.

Варто нагадати, що місцеві державні адміністрації здійснюють функцію управління майном підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління. Про це зазначено в ст. 36 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.99 р. № 586-XIV.

4. Унесено певні уточнення до п. 23 Порядку № 1314 щодо оприбуткування придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих у результаті списання основних засобів.

До змін

Після змін

Усі вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого обладнання, придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані в результаті списання майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів

Усі вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого обладнання, придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані в результаті списання майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів. Отримані в результаті списання майна основні засоби оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку основних засобів

Оскільки в результаті списання майна установа може отримати різні матеріальні цінності (не лише вузли, деталі, агрегати чи матеріали, які відносяться до запасів, але й майно, яке відповідає критерію «об’єкт основних засобів»), відповідні зміни внесено до зазначеного пункту Порядку № 1314.

Для відображення в бухгалтерському обліку операцій з оприбуткування матеріалів, отриманих у результаті розбирання, здійснюють записи, які наведені на с. 19 цього номера газети.

5. Відредаговано форми документів, що наведені у додатках до Порядку № 1314:

Відомість про об’єкти державної власності, що пропонуються до списання (додаток 1) — доповнено графою «Ліквідаційна вартість»;

Звіт про списання об’єктів державної власності (додаток 3) — доповнено графою «Інвентарний (номенклатурний) номер».

Наостанок додамо, що зміни, унесені до Порядку № 1314, набрали чинності 05.04.2017 р.

Людмила БОНДАРЕНКО, консультант

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно