План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі (витяг для державних цільових фондів)

В обраному У обране
Друк
Бюджетна бухгалтерія Січень, 2017/№ 1-2

Розділ 1. Балансові рахунки

Клас 1. Нефінансові активи

10

Основні засоби

102

Основні засоби та інвестиційна нерухомість державних цільових фондів

1020

Інвестиційна нерухомість

1021

Земельні ділянки

1022

Капітальні витрати на поліпшення земель

1023

Будівлі, споруди та передавальні пристрої

1024

Машини та обладнання

1025

Транспортні засоби

1026

Інструменти, прилади, інвентар

1027

Тварини та багаторічні насадження

1028

Інші основні засоби

11

Інші необоротні матеріальні активи

112

Інші необоротні матеріальні активи державних цільових фондів

1121

Музейні фонди

1122

Бібліотечні фонди

1123

Малоцінні необоротні матеріальні активи

1124

Білизна, постільні речі, одяг та взуття

1125

Інвентарна тара

1126

Необоротні активи спецпризначення для розподілу, передачі

1127

Інші необоротні матеріальні активи

12

Нематеріальні активи

122

Нематеріальні активи державних цільових фондів

1221

Авторське та суміжні з ним права

1222

Права користування природними ресурсами

1223

Права на знаки для товарів і послуг

1224

Права користування майном

1225

Права на об’єкти промислової власності

1226

Інші нематеріальні активи

13

Капітальні інвестиції

132

Капітальні інвестиції державних цільових фондів

1321

Капітальні інвестиції в основні засоби

1322

Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи

1323

Капітальні інвестиції в нематеріальні активи

1324

Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення

1325

Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи

14

Знос (амортизація) необоротних активів

142

Знос (амортизація) необоротних активів державних цільових фондів

1421

Знос основних засобів

1422

Знос інших необоротних матеріальних активів

1423

Накопичена амортизація нематеріальних активів

1424

Знос інвестиційної нерухомості

1425

Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

15

Виробничі запаси

152

Виробничі запаси державних цільових фондів

1521

Продукти харчування

1522

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

1523

Будівельні матеріали

1524

Пально-мастильні матеріали

1525

Запасні частини

1526

Тара

1527

Сировина і матеріали

1528

Інші виробничі запаси

16

Виробництво

162

Виробництво державних цільових фондів

1621

Науково-дослідні роботи

1622

Виготовлення експериментальних приладів

1623

Інше виробництво

17

Біологічні активи

172

Біологічні активи державних цільових фондів

1721

Довгострокові біологічні активи рослинництва

1722

Довгострокові біологічні активи тваринництва

1723

Поточні біологічні активи рослинництва

1724

Поточні біологічні активи тваринництва

18

Інші нефінансові активи

182

Інші нефінансові активи державних цільових фондів

1821

Готова продукція

1822

Малоцінні та швидкозношувані предмети

1824

Державні матеріальні резерви та запаси

1825

Активи для розподілу, передачі, продажу

1826

Інші нефінансові активи

Клас 2. Фінансові активи

20

Довгострокова дебіторська заборгованість

202

Довгострокова дебіторська заборгованість державних цільових фондів

2021

Довгострокова дебіторська заборгованість за операціями з оренди

2022

Довгострокові кредити, надані з бюджету державного цільового фонду

2023

Інша довгострокова дебіторська заборгованість

21

Поточна дебіторська заборгованість

212

Поточна дебіторська заборгованість державних цільових фондів

2120

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

2121

Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги

2122

Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими державними цільовими фондами

2123

Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги

2124

Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування

2125

Розрахунки з відшкодування завданих збитків

2126

Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами

2127

Дебіторська заборгованість за претензіями

2128

Інша поточна дебіторська заборгованість

2129

Розрахунки із спільної діяльності

22

Готівкові кошти та їх еквіваленти

222

Готівкові кошти та їх еквіваленти державних цільових фондів

2221

Готівка у національній валюті

2222

Готівка в іноземній валюті

2223

Грошові документи у національній валюті

2224

Грошові документи в іноземній валюті

2225

Грошові кошти в дорозі у національній валюті

2226

Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті

2227

Інші еквіваленти грошових коштів

23

Грошові кошти на рахунках

232

Грошові кошти на рахунках державних цільових фондів

2321

Поточні рахунки в банку

2322

Рахунки для обліку коштів державних цільових фондів у Казначействі

2323

Реєстраційні рахунки

2324

Інші рахунки в Казначействі

2325

Рахунки для обліку депозитних сум

25

Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи

252

Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи державних цільових фондів

2521

Придбані акції

2522

Довгострокові фінансові інвестиції в цінні папери, крім акцій

2523

Довгострокові фінансові інвестиції в капітал підприємств

2524

Довгострокові векселі одержані

2525

Інші фінансові активи державних цільових фондів

26

Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи

262

Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи державних цільових фондів

2621

Поточні фінансові інвестиції в цінні папери

2622

Короткострокові векселі одержані

2623

Інші фінансові активи державних цільових фондів

27

Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками

272

Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками державних цільових фондів

2721

Дебіторська заборгованість за операціями з переміщення активів

2722

Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками

29

Витрати майбутніх періодів

292

Витрати майбутніх періодів державних цільових фондів

2921

Витрати майбутніх періодів державних цільових фондів

Клас 5. Капітал та фінансовий результат

51

Внесений капітал

512

Внесений капітал державним цільовим фондам

5121

Внесений капітал державним цільовим фондам

52

Капітал у підприємствах

522

Капітал у підприємствах державних цільових фондів

5221

Капітал у підприємствах у формі акцій

5222

Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі

5223

Капітал у частках (паях)

53

Капітал у дооцінках

532

Капітал у дооцінках державних цільових фондів

5321

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

5322

Дооцінка (уцінка) інших активів

54

Цільове фінансування

542

Цільове фінансування державних цільових фондів

5421

Цільове фінансування державних цільових фондів

55

Фінансовий результат

552

Фінансовий результат державних цільових фондів

5521

Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду

5522

Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)

56

Резервний капітал

562

Резервний капітал державних цільових фондів

5621

Резервний капітал державних цільових фондів

Клас 6. Зобов’язання

60

Довгострокові зобов’язання

602

Довгострокові зобов’язання державних цільових фондів

6021

Довгострокові кредити банків

6022

Відстрочені довгострокові кредити банків

6023

Інші довгострокові позики

6024

Зобов’язання за довгостроковими цінними паперами

6025

Довгострокові зобов’язання за операціями з оренди

6026

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

61

Поточна заборгованість за кредитами та позиками

612

Поточна заборгованість державних цільових фондів за кредитами та позиками

6121

Поточна заборгованість за довгостроковими кредитами

6122

Поточна заборгованість за зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами

6123

Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями

6124

Короткострокові кредити банків

6125

Відстрочені короткострокові кредити банків

6126

Короткострокові позики

6127

Інші короткострокові фінансові зобов’язання

62

Розрахунки за товари, роботи, послуги

622

Розрахунки за товари, роботи, послуги державних цільових фондів

6221

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

6222

Розрахунки із замовниками за роботи і послуги

6223

Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи

6224

Розрахунки за одержаними авансами

63

Розрахунки за податками і зборами

632

Розрахунки за податками і зборами державних цільових фондів

6321

Розрахунки з бюджетом за податками і зборами

6322

Інші розрахунки з бюджетом

6323

Розрахунки із загальнообов’язкового державного соціального страхування

64

Інші поточні зобов’язання

642

Інші поточні зобов’язання державних цільових фондів

6421

Поточні зобов’язання за цінними паперами

6422

Розрахунки з депонентами

6423

Розрахунки за депозитними сумами

6424

Розрахунки за спеціальними видами платежів

6425

Розрахунки з іншими кредиторами

6426

Розрахунки за страхуванням

6427

Розрахунки за зобов’язаннями зі спільної діяльності

65

Розрахунки з оплати праці

652

Розрахунки з оплати праці державних цільових фондів

6521

Розрахунки із заробітної плати

6522

Розрахунки з виплати пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню

6523

Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит

6524

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках

6525

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування

6526

Розрахунки з членами профспілки за безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків

6527

Розрахунки з працівниками за позиками банків

6528

Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання

6529

Інші розрахунки за виконані роботи

66

Зобов’язання за внутрішніми розрахунками

662

Зобов’язання за внутрішніми розрахунками державних цільових фондів

6621

Зобов’язання за внутрішніми розрахунками за операціями з переміщення активів

6622

Зобов’язання за внутрішніми розрахунками

67

Забезпечення майбутніх витрат і платежів

672

Забезпечення майбутніх витрат і платежів державних цільових фондів

6721

Довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів

6722

Поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів

69

Доходи майбутніх періодів

692

Доходи майбутніх періодів державних цільових фондів

6921

Доходи майбутніх періодів

Клас 7. Доходи

70

Доходи за бюджетними асигнуваннями

702

Асигнування державних цільових фондів на утримання апарату

7021

Асигнування державних цільових фондів на утримання апарату

71

Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)

712

Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) державних цільових фондів

7121

Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)

72

Доходи від продажу активів

722

Доходи від продажу державних цільових фондів

7221

Дохід від реалізації активів

73

Фінансові доходи

732

Фінансові доходи державних цільових фондів

7321

Фінансові доходи державних цільових фондів

74

Інші доходи за обмінними операціями

742

Інші доходи за обмінними операціями державних цільових фондів

7421

Інші доходи за обмінними операціями

75

Доходи за необмінними операціями

752

Доходи за необмінними операціями державних цільових фондів

7521

Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

7522

Трансферти

7523

Інші надходження

Клас 8. Витрати

80

Витрати на виконання бюджетних програм

802

Витрати на утримання державних цільових фондів

8021

Витрати на оплату праці

8022

Відрахування на соціальні заходи

8023

Матеріальні витрати

8024

Амортизація

81

Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)

812

Витрати державних цільових фондів на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)

8121

Витрати на оплату праці

8122

Відрахування на соціальні заходи

8123

Матеріальні витрати

8124

Амортизація

8125

Інші витрати

82

Витрати з продажу активів

822

Витрати державних цільових фондів з продажу активів

8221

Собівартість проданих активів

8222

Витрати, пов’язані з реалізацією майна

83

Фінансові витрати

832

Фінансові витрати державних цільових фондів

8321

Фінансові витрати

84

Інші витрати за обмінними операціями

842

Інші витрати за обмінними операціями державних цільових фондів

8421

Інші витрати за обмінними операціями

85

Витрати за необмінними операціями

852

Витрати за необмінними операціями державних цільових фондів

8521

Витрати на утримання апарату фонду

8522

Витрати на державне соціальне страхування

8523

Трансферти

8524

Інші витрати за необмінними операціями

Розділ 2. Позабалансові рахунки

Клас 0. Позабалансові рахунки розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів

01

Орендовані основні засоби та нематеріальні активи

012

Орендовані основні засоби державних цільових фондів

014

Орендовані нематеріальні активи державних цільових фондів

02

Активи на відповідальному зберіганні

022

Активи на відповідальному зберіганні державних цільових фондів

03

Бюджетні зобов’язання

032

Укладені договори (угоди, контракти) державних цільових фондів

04

Непередбачені активи

042

Непередбачені активи державних цільових фондів

043

Тимчасово передані активи

05

Непередбачені зобов’язання, гарантії та забезпечення надані

052

Гарантії та забезпечення надані державних цільових фондів

054

Непередбачені зобов’язання державних цільових фондів

06

Гарантії та забезпечення отримані

062

Гарантії та забезпечення отримані державних цільових фондів

07

Списані активи

072

Списана дебіторська заборгованість державних цільових фондів

074

Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей державних цільових фондів

08

Бланки документів суворої звітності

082

Бланки документів суворої звітності державних цільових фондів

09

Передані (видані) активи відповідно до законодавства

092

Передані (видані) активи відповідно до законодавства державних цільових фондів

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити