Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Документальне оформлення перенесення залишків по рахунках

Шашерін Валерій, головний бухгалтер військової частини А4502 (м. Одеса)
Бюджетна бухгалтерія Січень, 2017/№ 3
В обраному У обране
Друк
У цій статті продовжимо обговорення теми переходу бюджетних установ на новий План рахунків, почате в попередній статті. Зупинимося на одному з варіантів документального оформлення цього процесу і на деяких інших моментах.

Як уже було зазначено в попередній статті, перехід від Плану рахунків № 611 до Плану рахунків № 1203 повинен був початися ще у 2016 році і продовжитися на подальших етапах у 2017 році.

Підготовчий етап, мабуть, найважливіший. Він включає проведення таких заходів:

— повна інвентаризація активів і зобов’язань перед складанням річної звітності відповідно до Положення 879 і внутрішнього Положення про проведення інвентаризації бюджетної організації. Результатом такої роботи повинні стати достовірні дані про наявність матеріальних коштів, інших активів, дебіторської і кредиторської заборгованостей, залишків на рахунках в органі Казначейства і банках (у дозволених законодавством випадках). Виявлені в ході інвентаризації інвентаризаційні різниці мають бути за рішенням керівника врегульовані. Як підсумок, залишки на субрахунках обліку (включаючи позабалансові) у бухгалтерському обліку повинні відповідати даним інвентаризації і відбиті в річній бюджетній і фінансовій звітності установи;

— підготовка і затвердження керівником організації наказу «Про організацію бухгалтерського обліку в 2017 році». Додатком до цього наказу буде Робочий план рахунків, складений на підставі Плану рахунків № 1203. У Робочому плані рахунків мають бути відображені тільки ті субрахунки обліку, які реально використовуються бюджетною організацією.

Відповідність Плану рахунків № 1203 старому Плану рахунків 611 по класах покажемо в таблиці:

План рахунків № 611

План рахунків № 1203

Клас

Назва

Клас

Назва

1

Необоротні активи

1

Нефінансові активи

2

Запаси

3

Кошти, розрахунки та інші активи

2

Фінансові активи

4

Власний капітал

5

Капітал та фінансовий результат

5

Довгострокові зобов’язання

6

Зобов’язання

6

Поточні зобов’язання

7

Доходи

7

Доходи

8

Витрати

8

Витрати

0

Позабалансові рахунки

0

Позабалансові рахунки розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів

План рахунків виходячи з особливостей кожної бюджетної організації має бути деталізований шляхом запровадження до субрахунків аналітичних рахунків (за загальним і спеціальним (по видам надходжень) фондах, за джерелами надходження матеріальних активів).

Як приклад наведемо варіанти такої деталізації у військових частинах Збройних Сил України згідно з відомчими розпорядженнями:

Клас

Назва

Деталізація основного рахунку

Назва

1

Нефінансові активи — рахунки обліку матеріальних коштів: необоротних активів та запасів (1014, 1015 і т. д)

/0

Надходження за рахунок коштів загального фонду

/1

Надходження за рахунок коштів спеціального фонду

/2

Надходження в централізованому порядку (внутрішньовідомчій передачі)

/3

Недоторканні запаси

/4

Зайве майно

2

Фінансові активи — субрахунок 2313 «Реєстраційні рахунки»

2313/0/2101020

Реєстраційний рахунок загального фонду за КПКВ 2101020

2313/1/2101020

Реєстраційний рахунок спеціального фонду за КПКВ 2101020

І так далі за джерелами надходжень і за кожним КПКВ окремо

5

Капітал і фінансовий результат — субрахунок 5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису»

/0

Накопичені фінансові результати виконання кошторису за загальним фондом

/1

Накопичені фінансові результати виконання кошторису за спеціальним фондом

Аналогічно мають бути деталізовані й інші субрахунки бухгалтерського обліку, як для ведення самого обліку, так і для складання бюджетної і фінансової звітності. Уся деталізація, вживана у бюджетній організації, має бути відображена в наказі про організацію бухгалтерського обліку. Наприклад, так:

1.3. Ведення бухгалтерського обліку військової частини здійснюється відповідно до Робочого Плану рахунків військової частини (додаток 1) та Робочої кореспонденції рахунків військової частини (додаток 9).

Для деталізації обліку грошових коштів, матеріальних цінностей, грошових документів, розрахунків дозволити використати субрахунки другого рівня залежно від джерел надходжень, умов використання, а саме:

для надходжень і розрахунків:

за загальним фондом, доповнивши цифрою 0;

за спеціальним фондом, доповнивши цифрою 1;

в межах головного розпорядника коштів — цифрою 2;

за виплатами з розрахунків з оплати праці: третій цифрою через риску після ознаки джерела надходження:

за грошовим забезпеченням та іншими виплатами військовослужбовцям, доповнивши цифрою /1;

за заробітної платою працівників, доповнивши цифрою /2;

за розрахунками з працівниками у зв’язку із тимчасовою втратою працездатності, доповнивши цифрою 3.

(і так далі)

Наведемо фрагмент Плану рахунків (як можливий варіант):

img 1

Слід звернути увагу, що протягом року у разі потреби до Робочого Плану рахунків можна вносити зміни шляхом видання відповідних наказів керівником бюджетної організації на підставі клопотання головного бухгалтера (начальника фінансово-економічної служби).

Етап перенесення залишків з Плану рахунків № 611 на План рахунків № 1203.

Операція з перенесення залишків та їх переформатування до нового Плану рахунків є господарською операцією, яка має бути відображена відповідним первинним документом, оформленим документально.

Таким документом може бути бухгалтерська довідка з додаванням таблиці відповідності субрахунків бухгалтерського обліку, які діють у 2016 і 2017 роках (як рекомендовано в статті на с. 22) або ж Відомість перенесення залишків на балансові і позабалансові рахунки.

Конкретної форми документа, яким треба оформляти перенесення залишків, чинними нормативно-правовими актами не передбачено, тому кожна установа повинна сама прийняти рішення про те, яким документом оформити цю операцію.

Як варіант можемо запропонувати такий зразок наказу керівника організації про перенесення залишків:

img 2

Результатом роботи комісії буде Відомість перенесення залишків, яка може мати такий вигляд:

img 3 img 4 img 5

Ця Відомість після її затвердження керівником організації буде тим первинним документом, на підстави якого проводиться бухгалтерська операція з перенесення залишків.

Варто зазначити, що комісію доцільно створювати у великих установах, де на обліку багато матеріальних цінностей і одному головбухові складно впоратися з великим обсягом роботи. Якщо ж бюджетна установа невелика, у створенні комісії немає необхідності. У будь-якому випадку, кожна установа сама для себе повинна вирішити, потрібна комісія або ні. У нормативних документах вимоги про її створення немає.

Перенесення залишків у бухгалтерському обліку установи відображається у відповідному меморіальному ордері. Для цієї операції може бути використаний меморіальний ордер форми № 274, затвердженої наказом Держказначейства від 27.07.2000 р. № 68. До ордера має бути додана Відомість перенесення залишків.

Записи в ордері можуть бути такими.

img 6

Журнал-Головна з метою дотримання принципу безперервності відображення у бухгалтерському обліку господарських операцій на 2017 рік має бути відкрита по залишках і переліку субрахунків кінця 2016 року. Ці рахунки закриваються на підставі даних меморіального ордера типової форми № 274 шляхом відповідних проводок згідно з Відомістю перенесення (що додається до ордера) і відкриваються по нових рахунках згідно з Робочим планом рахунків 2017 року, включаючи і ті субрахунки, які мають на початок року нульове сальдо (наприклад, по доходах і витратах загального фонду і т. п.).

На наш погляд, у Журналі-Головна на січень 2017 року мають бути два записи:

— перший із залишками по усіх діючих субрахунках до 1 січня 2017 року, далі слід записати дані ордера, що закривають ці субрахунки (у Журналі- Головна буде один запис по ордеру типової форми № 274). У рядку залишків по субрахунках на кінець місяця повинні будуть стояти нульові значення;

— другий запис відкривається знову січнем 2017 року із записами даних ордера, що відкривають нові субрахунки по залишках згідно з Відомістю перенесення. У рядку «залишки по субрахунках на початок місяця» стоятимуть нульові значення, далі першим записується меморіальний ордер типової форми № 274 і вносяться по відповідних субрахунках залишки, які підлягають перенесенню згідно з Відомістю.

Після цього запису подальші записи по оборотах інших меморіальних ордерів січня 2017 року проводяться на загальних підставах.

У результаті станом на 1 лютого 2017 року отримаємо залишки на субрахунках на кінець місяця з урахуванням сум перенесених залишків.

Аналітичний облік з січня 2017 року треба вести по усе ще діючих формах, затверджених наказом Держказначейства «Про затвердження форм карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ та порядку їх складання» від 06.10.2000 р. 100 (ср. 025069200), але по нових субрахунках бухгалтерського обліку в держсекторі (книга аналітичного обліку касових витрат, книга аналітичного обліку фактичних витрат і т. п.) окремо за кожним кодом програмної класифікації витрат відповідно до КЕКВ бюджету.

Заключним етапом буде операція з переходу від бюджетної і фінансової звітності за 2016 рік, складеної згідно з наказом 44, до нової звітності згідно з НП(С)БОДС 101.

Така трансформація звітності має бути проведена до строку надання звітності на першу звітну дату (1 квітня 2017 року), тобто слід перейти від форми № 1 «Баланс» до форми № 1дс «Баланс».

Дані графи 4 «На кінець звітного періоду (року)» форми № 1 Баланс мають бути трансформовані в графу 3 «На початок звітного року» форми № 1дс «Баланс». Дані активу і пасиву двох балансів на ці дати повинні відповідати одні одним.

Варіант такої трансформації може бути таким:

Дані форми № 1 «Баланс» на кінець 2016 року

Дані форми № 1 дс «Баланс» на початок 2017 року

АКТИВ

Код рядка

На кінець звітного періоду (року) — гр. 4 форми

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду — гр. 3 форми

1. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

1. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

Нематеріальні активи

Основні засоби:

Балансова (залишкова) вартість

110

залишкова вартість

010

394873,18

Накопичена амортизація

111

знос

011

1313332,83

Первісна (переоцінена) вартість

112

первісна вартість

012

1708206,01

Основні засоби

Нематеріальні активи:

Балансова (залишкова) вартість

120

323112,02

залишкова вартість

020

Знос

121

1241571,59

накопичена амортизація

021

Первісна (переоцінена) вартість

122

1564683,61

первісна вартість

022

Інші необоротні матеріальні активи

Незавершені капітальні інвестиції

030

Балансова (залишкова) вартість

130

71761,16

Запаси

040

253950,07

Знос

131

71761,24

Малоцінні та швидкозношувані предмети

050

250,20

Первісна (переоцінена) вартість

132

143522,40

Готова продукція

060

Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи

140

Інші нефінансові активи

070

Довгострокові фінансові інвестиції

145

Усього за розділом I

100

649073,45

11. ОБОРОТНІ АКТИВИ

11. ФІНАНСОВІ АКТИВИ

Матеріали і продукти харчування

150

253950,07

Довгострокова дебіторська заборгованість

110

Малоцінні та швидкозношувані предмети

160

250,20

Довгострокові фінансові інвестиції

120

Інші запаси

170

Поточна дебіторська заборгованість:

Дебіторська заборгованість

180

за розрахунками з бюджетом

130

Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги

181

за розрахунками за товари, роботи, послуги

140

Розрахунки із податків і зборів

182

за наданими кредитами

150

Розрахунки із страхування

183

за виданими авансами

160

Розрахунки з відшкодування завданих збитків

184

за розрахунками із соціального страхування

170

Розрахунки за спеціальними видами платежів

185

за внутрішніми розрахунками

180

Розрахунки з підзвітними особами

186

інша поточна дебіторська заборгованість

190

Розрахунки за іншими операціями

187

Поточні фінансові інвестиції

200

Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

190

Грошові кошти та їх еквіваленти бюджетних установ та державних цільових фондів в:

Розрахунки за окремими програмами

200

національній валюті, у тому числі в:

210

Витрати майбутніх періодів

205

касі

211

Короткострокові векселі одержані

210

казначействі

212

110539,84

Інші кошти

220

установах банків

213

Грошові документи

221

іноземній валюті

220

Грошові кошти в дорозі

222

Кошти бюджетів та інших клієнтів на:

Рахунки в банках

240

єдиному казначейському рахунку

230

Рахунки загального фонду

241

рахунках в установах банків, у тому числі:

240

Рахунки спеціального фонду

242

у національній валюті

241

Рахунки в іноземній валюті

243

в іноземній валюті

242

Інші поточні рахунки

244

Інші фінансові активи

250

Рахунки в казначействі загального фонду

250

Усього за розділом II

280

110539,84

Рахунки в казначействі спеціального фонду

260

110539,84

III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

290

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

261

110539,84

БАЛАНС

300

759613,29

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

262

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду

263

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

264

Інші рахунки в казначействі

270

Каса

280

Поточні фінансові інвестиції

285

111. ВИТРАТИ

Видатки та надання кредитів загального фонду

290

Видатки та надання кредитів спеціального фонду

300

Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги

301

Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень

302

Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду

303

Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

304

Інші витрати

305

БАЛАНС

310

759613,29

ПАСИВ

Код рядка

На кінець звітного періоду (року)

ПАСИВ

Код рядка

На кінець звітного періоду

1. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Фонд у необоротних активах

330

394873,18

Внесений капітал

330

394873,18

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

340

250,20

Фонд дооцінки

340

Фонд у фінансових інвестиціях

345

Фінансовий результат

350

221425,57

Результат виконання кошторису за загальним фондом

350

49332,33

Капітал у підприємства

360

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

360

171843,04

Резерви

370

Капітал у дооцінках

370

Усього за розділом I

410

616298,75

11. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

II. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Довгострокові зобов’язання

380

Довгострокові зобов’язання:

Короткострокові позики

390

за цінними паперами

420

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

400

за кредитами

430

Короткострокові векселі видані

410

інші довгострокові зобов’язання

440

Кредиторська заборгованість

420

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

450

Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги

421

Поточні зобов’язання:

143314,54

Розрахунки за спеціальними видами платежів

422

за платежами до бюджету

460

Розрахунки із податків і зборів

423

за розрахунками за товари, роботи, послуги

470

Розрахунки із страхування

424

за кредитами

480

Розрахунки із заробітної плати та інших виплат

425

за одержаними авансами

490

Розрахунки зі стипендіатами

426

за розрахунками з оплати праці

500

Розрахунки з підзвітними особами

427

за розрахунками із соціального страхування

510

Розрахунки за депозитними сумами

428

за внутрішніми розрахунками

520

143314,54

Розрахунки за іншими операціями

429

інші поточні зобов’язання

530

Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

430

143314,54

Усього за розділом II

570

143314,54

Розрахунки за окремими програмами

440

III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

580

Доходи майбутніх періодів

445

IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

590

111. ДОХОДИ

БАЛАНС

600

759613,29

Доходи загального фонду

450

Примітка:

— в рядки 010, 011 і 012 форми № 1дс включено дані щодо загальної суми необоротних активів (рядки 120, 121, 122, 130, 131 і 132 форми № 1);

— в рядок 350 форми № 1дс включено дані щодо фінансового результату виконання кошторису за 2016 рік по загальному і спеціальному фондах, а також суму фонду в малоцінних і швидкозношуваних предметах, який згідно з Методрекомендаціями із субрахунку 411 переноситься на субрахунок 5512 «Накопичений результат виконання кошторису»

Доходи спеціального фонду

460

Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги

461

Доходи за іншими джерелами власних надходжень

462

Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду

463

Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

464

Інші доходи

465

БАЛАНС

470

759 613,29

Ведення синтетичного обліку у 2017 році здійснюється за усе ще діючими формами меморіальних ордерів, затвердженими наказом Держказначейства «Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання» від 27.07.2000 р. № 68, але з внесенням у них нових субрахунків.

Для прикладу наведемо, як можливий варіант, форму меморіального ордера № 5 з виплати заробітної плати у військовій частині:

img 7

За такою ж схемою можуть бути переформатовані й інші меморіальні ордери, які застосовуються для ведення обліку у бюджетній організації.

Виконання усіх етапів і процедур щодо переходу до Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі дозволить бухгалтерським службам бюджетних організацій упродовж січня здійснити такий перехід і якісно вести облік за новими правилами надалі.

Нормативні документи

План рахунків № 611 — План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджений наказом Мінфіну від 26.06.2013 р. № 611.

План рахунків № 1203 — План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2013 р. № 1203.

Порядок № 1219 — Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219.

Наказ № 44 — наказ Мінфіну «Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» від 24.01.2012 р. № 44.

Методрекомендації — Методичні рекомендації зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку та перенесення залишків від 21.12.2016 р. № 1127.

НП(С)БОДС 101 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну від 28.12.2009 р. № 1541.

Положення № 879 Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно