Шпаргалка при складанні бюджетної і фінансової звітності у 2017 році

Шашерін Валерій, головний бухгалтер військової частини А4502
Друк
При складанні і поданні фінансової звітності за I квартал 2017 року практично кожен бухгалтер зіткнувся з численними питаннями, що стосуються порядку заповнення її рядків та показників. Скільки було набито гуль і з’їдено кактусів, страшно й згадати… І ось незабаром чергове випробування — подання фінансової звітності за півріччя 2017 року. Що ж, набираємося духу і починаємо підготовку до її складання! А допоможе вам у цьому наша стаття.

Відразу відзначимо, що протягом II кварталу цього року Мінфіном не було внесено жодних змін до нормативно-правових актів, що стосуються складання бюджетної і фінансової звітності. Тому так само, як і в попередньому кварталі, у II кварталі бюджетні установи при складанні звітності керуються такими документами:

— у частині фінансової звітності НП(С)БО 101, Порядком № 307, листом, НП(С)БО 121, НП(С)БО 124, НП(С)БО 135, Методрекомендаціями № 11, Планом рахунків і Типовою кореспонденцією;

— у частині бюджетної звітностіПорядком № 44, Інструкцією № 333 та ін.

Далі розглянемо порядок складання фінансової звітності, керуючись передусім чинними нормативно-правовими актами і роз’ясненнями Мінфіну з цього питання.

Отже, в цілому роботу з підготовки та обробки даних, які були відображені протягом звітного періоду в регістрах бухгалтерського й аналітичного обліку, проводять перед складанням фінансової звітності в такому порядку:

Крок 1. Узагальнення даних бухгалтерського обліку.

Для узагальнення господарських операцій, відображених бюджетною установою в обліку протягом звітного періоду, а також для перевірки правильності облікових записів і складання звітності підбивають підсумки за рахунками бухгалтерського обліку відповідно до Плану рахунків. Із цією метою складають оборотні відомості, які відіграють роль засобу зв’язку між фінансовою звітністю і рахунками бухгалтерського обліку. Тобто на цьому етапі складають оборотні відомості за субрахунками для перевірки повноти записів у бухгалтерському обліку.

Крок 2. Закриття рахунків доходів і витрат.

Для того, щоб визначити фінансовий результат за звітний період, потрібно закрити (списати) доходи і витрати за цей період на фінансовий результат звітного періоду. Для цього субрахунки доходів (7011, 7111, 7211, 7311, 7411, 7511) і витрат (8011, 8111, 8012, 8112, 8013, 8113, 8014, 8114, 8115, 8211, 8212, 8311, 8411, 8511) закривають щокварталу на субрахунок 5511. Закриття субрахунків доходів і витрат здійснюють на підставі пп. 6.1 і 6.2 Типової кореспонденції й оформляють у меморіальному ордері № 17.

Крок 3. Закриття меморіальних ордерів за останній місяць звітного періоду (кварталу, року).

Меморіально-ордерна форма ведення бухгалтерського обліку є єдиною для всіх бюджетних установ і здійснюється згідно з Інструкцією про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання, затвердженою наказом Держказначейства від 27.07.2000 р. № 68 (ср. ).

До речі, на сайті Мінфіну (http://www.minfin.gov.ua) в розділі «Проекти нормативно-правових актів» розміщений проект наказу Мінфіну «Про затвердження Порядку складання форм меморіальних ордерів суб’єктів державного сектора». Проте на момент підготовки цієї статті вказаний проект поки що не отримав статусу офіційного документа.

Для закриття меморіальних ордерів за останній місяць звітного періоду в кожному ордері визначають підсумки за всіма графами і виводять залишки на кінець місяця, а також визначають суму оборотів за кожним меморіальним ордером.

Крок 4. Перенесення даних з меморіальних ордерів до книги «Журнал-головна» і регістрів аналітичного обліку. Виведення сальдо за всіма субрахунками в книзі «Журнал-головна».

Для цього суму меморіального ордера записують спочатку в графу «Сума оборотів за меморіальним ордером», а потім у дебет і кредит відповідних субрахунків. При цьому сума оборотів за місяць за всіма субрахунками як за дебетом, так і за кредитом має дорівнювати підсумку графи «Сума оборотів за меморіальним ордером».

Також наприкінці місяця перевіряють правильність записів за субрахунками в книзі «Журнал-головна». Для цього підсумовують обороти за кожним субрахунком і визначають залишки на кінець місяця в рядку «Усього».

Після визначення оборотів за субрахунками виводять залишок на початок наступного місяця за кожним субрахунком.

Крок 5. Складання бюджетної звітності.

Перелік форм бюджетної звітності і порядок її заповнення наведений у Порядку № 44.

Детальна інформація про такі форми була наведена в статті «Звітність за I квартал 2017 року: освоюємо новації» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 13, с. 27).

Крок 6. Складання Звіту про фінансові результати ф. № 2-дс.

Рекомендації щодо заповнення цієї форми фінансової звітності розглянемо далі в статті.

Крок 7. Складання Балансу ф. № 1-дс.

Рекомендації щодо заповнення цієї форми фінансової звітності — далі в статті.

Крок 8. Звіряння відповідності даних бюджетної і фінансової звітності.

Основним документом у цьому питанні є лист, у якому вказано, що звіряння між показниками бюджетної і фінансової звітності не проводиться. Проте ми знаємо, що на практиці головні розпорядники бюджетних коштів і органи Казначейства таке звіряння між показниками бюджетної і фінансової звітності все ж проводять. Механізм такого внутрішнього звіряння може бути запропонований головним розпорядником бюджетних коштів з метою перевірки достовірності даних звітності.

Тепер перейдемо безпосередньо до питань складання фінансової звітності.

Звіт про фінансові результати (форма № 2-дс)

У Звіті про фінансові результати ф. № 2-дс розпорядники бюджетних коштів наводять інформацію про доходи, витрати і фінансові результати за звітний період. Ця форма складається з 4 розділів, а саме:

1) фінансовий результат діяльності;

2) витрати бюджету (кошторису) за функціональною класифікацією витрат і кредитування бюджету;

3) виконання бюджету (кошторису);

4) елементи витрат за обмінними операціями.

Розглянемо особливості заповнення кожного розділу цієї форми.

Розділ I «Фінансовий результат діяльності»

У цьому розділі наводять інформацію за звітний період про:

— нараховані доходи за обмінними і необмінними операціями;

— фактичні витрати, проведені у звітному періоді за обмінними і необмінними операціями;

— фінансовий результат діяльності бюджетної установи (у вигляді профіциту (коли доходи перевищують витрати) або дефіциту (коли витрати перевищують доходи)).

Перш ніж перейти до порядкового заповнення цього Звіту, розберемося, які операції відносять до обмінних, а які до необмінних, а також визначимося зі складом доходів і витрат за такими операціями (див. табл. 1).

Основними документами, що визначають правила формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи і витрати, є НП(С)БО 124 і НП(С)БО 135.

Таблиця 1

Склад обмінних і необмінних операцій

Назва операції

Обмінна операція

Необмінна операція

Визначення

Господарська операція з продажу/придбання активів в обмін на грошові кошти, послуги (роботи), інші активи або погашення зобов’язань

Господарська операція, яка не передбачає передачу активів, послуг (робіт) в обмін на отриманий дохід або активи, але може передбачати виконання певних умов

Склад доходів і витрат

Доходи

• Бюджетні асигнування

• Доходи від надання платних послуг, які надаються бюджетною установою відповідно до її основної діяльності

• Надходження від додаткової (господарської) діяльності

• Доходи від продажу (доходи від операцій з капіталом, від продажу нерухомого майна)

• Доходи від відсотків, роялті і дивідендів

• Інші доходи від обмінних операцій

• Податкові надходження

• Неподаткові надходження (збори і платежі)

• Трансферти

• Грошові кошти, які бюджетна установа отримує від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших бюджетних установ для виконання нею цільових заходів

• Надходження від державних цільових фондів

• Зобов’язання, які не підлягають погашенню

Не визнаються доходами

• Суми ПДВ, акцизного збору

• Інші податкові надходження, які підлягають перерахуванню до бюджету і фондів загальнообов’язкового державного страхування

• Суми попередньої оплати (авансу) в рахунок оплати товарів, робіт і послуг

• Сума завдатку під заставу або в рахунок погашення бюджетної позики (кредиту) у випадках, передбачених законодавством

• Надходження, які належать іншим особам

Авансові платежі, отримані згідно із законодавством (такі надходження відображаються як збільшення активу (грошові кошти на рахунках) і збільшення зобов’язання)

Витрати

• Оплата праці (заробітна плата, грошове забезпечення військовослужбовців)

• Відрахування на соціальні заходи

• Матеріальні витрати (використання предметів, матеріалів, устаткування, інвентарю, медикаментів і перев’язувальних матеріалів, продуктів харчування і т. ін.)

• Амортизація

• Фінансові витрати

• Інші витрати (витрати, пов’язані з реалізацією активів, уцінка активів, зменшення корисності активів тощо)

• Трансферти (субсидії, гранти, соціальні виплати і т. ін.)

• Інші витрати (витрати, пов’язані з передачею активів, які передають бюджетні установи фізичним особам та іншим бюджетним установам для проведення цільових заходів, списана дебіторська заборгованість, неповернені депозити тощо)

Заповнення даних про доходи і витрати

Розглянемо, які дані бухгалтерського обліку потрібно використати бюджетним установам для заповнення кожного рядка Звіту ф. № 2-дс (див. табл. 2). Також розглянемо, які дані в цих рядках відповідають показникам бюджетної звітності.

Таблиця 2

Код рядка

Назва рядка

Які дані наводять

Примітка

ДОХОДИ

Доходи від обмінних операцій

У Звіті ф. № 2-дс усі доходи групуються за їх видами (обмінні і необмінні) згідно з НП(С)БО 124. У свою чергу, види доходів деталізуються за статтями доходів у кожній групі

2010

Бюджетні асигнування

Отримані асигнування за загальним фондом (субрахунок 7011 «Бюджетні асигнування»).

Асигнування за спеціальним фондом, що надійшли, а саме:

— кошти, які відносяться до інших надходжень спецфонду (окрім власних надходжень бюджетних установ);

— субвенції, отримані з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку регіонів.

Сума бюджетних асигнувань, що надійшла, списується в останній день звітного кварталу записом: Дт 7011 — Кт 5511

За субрахунком 7011 із суми отриманих асигнувань віднімаються асигнування капітального характеру, спрямовані на придбання ОЗ і МНМА. Тому такі суми потрібно виключити з бюджетних асигнувань і перенести їх на субрахунок 5411. Для цього складають бухгалтерський запис: Дт 7011 — Кт 5411.

У результаті такі асигнування будуть відображені на субрахунку 5411 у складі цільового фінансування (потраплять у рядок 1450 Балансу ф. № 1-дс). При цьому такі суми у ф. № 2-дс не відображають

Сума цього рядка складатиметься із загальної суми показників «Надійшло грошових коштів за звітний період (рік)» ф. № 2 ряд. 010 гр. 7 + ф. № 4-3 ряд. 010 гр. 9 + ф. № 4-4 ряд. 010 гр. 7 за вирахуванням показників «Капітальні витрати» ф. № 2, ряд. 370 гр. 9 - ф. № 4-3 ряд. 370 гр. 12 - ф. № 4-4 ряд. 400 гр. 9.

За наявності декількох бюджетних програм, за якими фінансується бюджетна установа, дані узагальнюються за всіма КПКВ. При цьому можуть використовуватися відповідні зведені форми для таких даних

Отримані асигнування за загальним фондом відображаються без урахування не використаних залишків фінансування на рахунках 907 «Відкриті асигнування» органу Казначейства, тобто тільки ті суми, які реально надійшли на субрахунок 2313 «Реєстраційні рахунки» бюджетної установи

2020

Доходи від надання послуг (виконання робіт)

Доходи від реалізації продукції, робіт, послуг, які надає бюджетна установа відповідно до законодавства, відображені на субрахунку 7111 «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)».

В останній день звітного кварталу сума доходів списується записом: Дт 7111 — Кт 5511.

Крім того, до рядка 2020 включаються суми відшкодування збитку від недостач, виявлених при інвентаризації і віднесених на винних осіб (оскільки при розрахунках з відшкодування збитку використовується субрахунок 7111).

При цьому до рядка 2020 не включають доходи, що не є доходами від обмінних операцій згідно з НП(С)БО 124

У цьому рядку відображають доходи, що надійшли за ККД:

25010100 «Плата за послуги, які надаються бюджетною установою згідно з їх основною діяльністю»;

25010200 «Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності».

Суму отриманих доходів зменшують на суму витрат поточного і капітального характеру, які через субрахунок 5411 були спрямовані на формування внесеного капіталу.

Такі суми потрібно виключити з доходів від реалізації продукції, робіт, послуг і перенести на субрахунок 5411. Для цього складають бухгалтерський запис: Дт 7111 — Кт 5411

Сума цього рядка складатиметься з показника «Надійшло грошових коштів за звітний період (рік)» ф. № 4-1 ряд. 020 гр. 9 + ряд. 030 гр. 9 за вирахуванням показника «Капітальні витрати» ф. № 4-1 ряд. 430 гр. 15

2030

Доходи від продажу активів

Доходи, що надійшли на субрахунок 7211 «Дохід від реалізації активів», відкритий в органі Казначейства за ККД 25010400 (крім операцій з реалізації нерухомого майна).

Сума доходів, що надійшла від реалізації активів, списується в останній день звітного кварталу записом: Дт 7211 — Кт 5511.

При цьому до рядка 2030 не включають доходи, що не є доходами від обмінних операцій згідно з НП(С)БО 124

У цьому рядку відображають доходи, що надійшли за ККД 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)».

Суму отриманих доходів зменшують на суму витрат поточного і капітального характеру, які через субрахунок 5411 були направлені на формування внесеного капіталу.

Такі суми потрібно виключити з доходів від продажу активів і перенести на субрахунок 5411. Для цього складають бухгалтерський запис: Дт 7211 — Кт 5411

Сума цього рядка складатиметься з показника «Надійшло грошових коштів за звітний період (рік)» ф. № 4-1, ряд. 050 гр. 9 за вирахуванням показника «Капітальні витрати» ф. № 4-1 ряд. 430 гр. 15

2040

Фінансові доходи

Доходи, що надійшли, зокрема, відсотки, включаючи ті, які бюджетна установа отримує від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, що надійшли від надання платних послуг у випадках, передбачених законодавством, облікованих на субрахунку 7311 «Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів». Сума доходів, що надійшла, списується в останній день звітного кварталу записом: Дт 7311 — Кт 5511.

При цьому до рядка 2040 не включають доходи, що не є доходами від обмінних операцій згідно з НП(С)БО 124

У цьому рядку відображають доходи, що надійшли за ККД 25020300 «Кошти, що отримують вищі і професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право»

2050

Інші доходи від обмінних операцій

Доходи, що надійшли, які не відображені у складі обмінних операцій на рахунках 70-73, і зараховані на субрахунок 7411 «Інші доходи за обмінними операціями». Це:

— плата за оренду майна бюджетної установи;

— грошові кошти, що надійшли від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів і фільмокопій, створених за бюджетні кошти як на умовах держзамовлення, так і на умовах фінансової підтримки;

— доходи від операцій з дооцінки активів, від відновлення корисності активів (відображаються за тими ККД, за рахунок яких був придбаний актив, який дооцінюється або його корисність оновлюється;

— доходи від курсової різниці в разі збільшення курсу валюти (відображаються за тих ККД, за рахунок яких надійшли доходи в іноземній валюті).

Сума доходів, що надійшла, списується в останній день звітного кварталу записом:

Дт 7411 — Кт 5511

У цьому рядку відображають доходи, що надійшли за такими ККД:

25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ»;

25020400 «Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, початкові матеріали фільмів і фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки».

Суму отриманих доходів зменшують на суму витрат поточного і капітального характеру, які через субрахунок 5411 були направлені на формування внесеного капіталу.

Такі суми потрібно виключити з інших доходів від обмінних операцій і перенести на субрахунок 5411. Для цього складають бухгалтерський запис:

Дт 7411 — Кт 5411

Сума цього рядка складатиметься з показника «Надійшло грошових коштів за звітний період (рік)» ф. № 4-1, ряд. 040 гр. 9 за вирахуванням показника «Капітальні витрати» ф. № 4-1 ряд. 430 гр. 15.

Крім того, при заповненні цього рядка потрібно враховувати показники ф. № 4-2 ряд. 050

2080

Усього доходів від обмінних операцій

Підсумовуються доходи від обмінних операцій, отримані бюджетною установою за звітний період, тобто ряд. 2010 + ряд. 2020 + ряд. 2030 + ряд. 2040 + ряд. 2050

Доходи від необмінних операцій

2090-2120

Податкові надходження

Неподаткові надходження

Трансферти

Надходження до державних цільових фондів

Бюджетні установи ці рядки не заповнюють

Ставиться прочерк

2130

Інші доходи від необмінних операцій

Відображаються доходи, які враховуються на субрахунку 7511 «Доходи за необмінними операціями», а саме:

— доходи від безоплатно отриманих активів (робіт, послуг);

— благодійні внески, гранти, подарунки;

— кошти, отримані від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших розпорядників бюджетних коштів для виконання цільових заходів і т. ін.;

— що надійшли від списання (сум кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, сум депонентної заборгованості, строк позовної давності якої минув.

Сума доходів, що надійшла, списується в останній день звітного кварталу записом: Дт 7511 — Кт 5511

У цьому рядку відображають доходи, що надійшли за такими ККД:

25020100 «Благодійні внески, гранти, дарунки»;

25020200 «Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб і від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб».

До складу цих доходів за ККД включаються і надходження в натуральній формі.

Суму отриманих доходів зменшують на суму витрат поточного і капітального характеру, які через субрахунок 5411 були спрямовані на формування внесеного капіталу.

Такі суми потрібно виключити з інших доходів за необмінними операціями і перенести на субрахунок 5411. Для цього складають бухгалтерський запис: Дт 7511 — Кт 5411

Сума цього рядка складатиметься з показників «Надійшло грошових коштів за звітний період (рік)» ф. № 4-2, ряд. 020 гр. 9 + ряд. 030 гр. 9 за вирахуванням показника «Капітальні витрати» ф. № 4-2 ряд. 430 гр. 12

2170

Усього доходів від необмінних операцій

Підсумовуються доходи за необмінними операціями, тобто ряд. 2090 + ряд. 2100 + ряд. 2110 + ряд. 2120 + ряд. 2130

2200

Усього доходів

Підсумовуються доходи за обмінними і необмінними операціями (ряд. 2080 + ряд. 2170)

ВИТРАТИ

Витрати за обмінними операціями

Відображаються фактичні витрати за напрямами діяльності бюджетної установи, які були понесені для отримання доходів від обмінних і необмінних операцій згідно з НП(С)БО 135. При цьому витрати, як і доходи, групуються у Звіті за групами обмінних і необмінних операцій за відповідними елементами всередині груп

2210

Витрати на виконання бюджетних програм

Відображаються фактичні витрати бюджетної установи, які враховуються на таких субрахунках:

1) 8011 — витрати на оплату праці за КЕКВ:

2110 — оплата праці (витрати на заробітну плату за КЕКВ 2111 і грошове забезпечення за КЕКВ 2112);

2280 — витрати на оплату праці працівників вищих навчальних закладів, наукових організацій і установ охорони здоров’я;

2) 8012 — відрахування на соціальні заходи за КЕКВ:

2120 — нарахування на оплату праці (заробітну плату, включаючи нарахування на оплату лікарняних як за рахунок роботодавця, так і суми матеріального забезпечення ФСС з ТВП, грошове забезпечення);

2280 — нарахування на оплату праці працівників вищих навчальниих закладів, наукових організацій і установ охорони здоров’я;

3) 8013 — матеріальні витрати за КЕКВ:

2210 — предмети, матеріали, устаткування й інвентар;

2220 — медикаменти і перев’язувальні апарати;

2230 — продукти харчування;

2240 — оплата послуг (крім комунальних);

2260 — витрати і заходи спеціального призначення;

2270 — оплата комунальних послуг і енергоносіїв;

2280 — дослідження і розробки, окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм (окрім витрат за цим КЕКВ, які віднесені на субрахунки 8011 і 8012).

На субрахунок 8013 поточного періоду відносяться і фактичні витрати за витраченими матеріалами, придбаними в минулому звітному році (тобто залишки запасів, що обліковуються на 01.01.2017 р., які були витрачені в поточному році на потреби установи).

Також у рядок 2210 включаються списані суми недостач і втрат від псування запасів, які віднесені за рахунок бюджетної установи, у тому числі в межах установлених норм природного убутку (тобто відображені за Дт субрахунку 8013).

Виняток становлять використання запасів, які надійшли в порядку внутрішньовідомчої безкоштовної передачі в межах головного розпорядника бюджетних коштів. Використання таких запасів відображають шляхом зменшення їх балансової вартості і зобов’язань за відомчими розрахунками при їх внутрішньому переміщенні через субрахунок 6611 (абз. 5 п. 1 розд. IV НП(С)БО 123).

Таке використання запасів не відноситься на фактичні витрати у їх одержувача, а зменшує зобов’язання з внутрішньовідомчих розрахунків. Віднесення на фактичні витрати витрачених запасів здійснює сторона, що передала запаси після отримання відповідних документів (актів списання, звітів і т. п.).

У таких випадках у формах бюджетної звітності ф. № 2 і ф. № 4 сума касових витрат може бути менше проведених фактичних витрат. Причому касові витрати можуть бути навіть узагалі відсутніми, якщо закупівлі запасів у поточному звітному періоді за цим КЕКВ не проводилися, а витрачалися тільки залишки запасів попереднього звітного року.

Ці особливості заповнення даних за рядком 2210 рівною мірою стосуються і відображення даних про використання запасів попереднього звітного року в поточному, здійснені за спеціальним фондом (тобто рядок 2220 ф. № 2-дс);

4) 8014 — витрати на амортизацію (для відображення таких сум КЕКВ на сьогодні не визначені). Сума нарахованої амортизації у звітному періоді включається до рядку 2210 на підставі сальдо субрахунку 8014 в книзі «Журнал-головна»

Ці витрати пов’язані з виконанням бюджетною установою своїх повноважень відповідно до законодавства, тобто витрат за рахунок асигнувань загального і спеціального фондів. За наявності декількох бюджетних програм дані відображаються сумарно за всіма КПКВ установи

Примітка: для відображення нарахованої амортизації Інструкцією № 333 на сьогодні не передбачений КЕКВ. Проте в усних роз’ясненнях представники Мінфіну пропонують у цій ситуації два варіанти:

перший — відображати суми нарахованої амортизації в рядку 5000 «Інші витрати» відповідних форм бюджетної звітності. Проте відзначимо, що рядок 5000 є не в усіх формах бюджетної звітності. Наприклад, він є тільки у ф. № 2 і ф. № 4-3. Тому при використанні такого варіанта немає можливості показати суми нарахованої амортизації в інших формах бюджетної звітності;

другий — відображати суми нарахованої амортизації за тими КЕКВ, за якими могли б бути придбані в сучасних умовах ОЗ і МНМА (тобто 3110 — для основних засобів, 2210 — для МНМА).

У рядку 2210 відображається сума витрат, списаних в останній день звітного кварталу проводкою:

Дт 5511 — Кт 8011, 8012, 8013, 8014

Дані цього рядка повинні відповідати сумі показників «Фактичні витрати за звітний період (рік)» ф. № 2, 4-3, 4-4 за КЕКВ 2110, 2120, 2210, 2220, 2230, 2240, 2260, 2270, 2280 + сальдо за субрахунком 8014 «Амортизація» з книги «Журнал-головна» (за умови, що сума нарахованої амортизації не була включена в рядки бюджетної звітності за відповідними КЕКВ).

Для цього визначають суму показників з ф. № 2, ряд. 030, 090, 100, 110, 120, 140, 150, 220 гр. 9 + ф. № 4-3 ряд. 030, 090, 100, 110, 120, 140, 150, 220 гр. 12 + ф. № 4-4 ряд. 060, 120, 130, 140, 150, 170, 180, 250 гр. 9 + сальдо за субрахунком 8014 «Амортизація» з книги «Журнал-головна» (за умови, що сума нарахованої амортизації не була включена в рядки бюджетної звітності за відповідними КЕКВ)

2220

Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)

Відображаються витрати, пов’язані з виготовленням продукції, наданням послуг, виконанням робіт за такими субрахунками:

1) 8111 — витрати на оплату праці за КЕКВ 2110, 2280;

2) 8112 — відрахування на соціальні заходи за КЕКВ 2120, 2280;

3) 8113 — матеріальні витрати за КЕКВ 2110, 2120, 2210, 2220, 2230, 2240, 2260, 2270, 2280.

Детальніше про заповнення інформації за субрахунком 8113 див. вище в описі за рядком 2210 до субрахунку 8013;

4) 8114 — амортизація. Для відображення суми нарахованої амортизації на сьогодні не визначений КЕКВ. Суми амортизації, нарахованої у звітному періоді, включаються в рядок 2220 цього Звіту на підставі сальдо субрахунку 8114 з книги «Журнал- головна». Детальніше цей момент описаний вище в примітці до субрахунку 8014;

5) 8115 — інші витрати

У рядку 2220 відображається сума витрат, пов’язаних з організацією і наданням послуг, виготовленням продукції, виконанням робіт, списаних в останній день звітного кварталу записом: Дт 5511 — Кт 8111, 8112, 8113, 8114, 8115.

Також у рядку 2220 відображаються суми нестач і втрат від псування запасів, які віднесені за рахунок бюджетної установи, у тому числі в межах установлених норм природного убутку

Дані рядка 2220 мають відповідати сумі показників «Фактичні витрати за звітний період (рік)» ф. № 4-1, 4-2 за КЕКВ 2110, 2120, 2210, 2220, 2230, 2240, 2260, 2270, 2280 + сальдо за субрахунком 8014 «Амортизація» з книги «Журнал-головна» (за умови, що сума нарахованої амортизації не була включена в рядки бюджетної звітності за відповідними КЕКВ) + сальдо за субрахунком 8115 «Інші витрати» з книги «Журнал-головна».

Для цього визначають суму показників ф. № 4-1 ряд. 090, 150, 160, 170, 180, 200, 210, 280 гр. 15 + ф. № 4-2 ряд. 090, 150, 160, 170, 180, 200, 210, 280 гр. 12 + сальдо за субрахунком 8114 «Амортизація» з книги «Журнал-головна» (за умови, що сума нарахованої амортизації не була включена до рядків бюджетної звітності за відповідними КЕКВ) + сальдо за субрахунком 8115 «Інші витрати» з книги «Журнал-головна»

2230

Витрати з продажу активів

Відображається собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) і витрати, які пов’язані з реалізацією майна за такими субрахунками:

— 8211 — собівартість проданих активів (КЕКВ 2110, 2120, 2200);

— 8212 — витрати, пов’язані з реалізацією майна за КЕКВ 2240 (проведення експертної оцінки транспортних засобів, виготовлення технічної документації на земельні ділянки, виготовлення експертних висновків, оплата інших фахівців, юридичних осіб і суб’єктів господарювання тощо)

У рядку 2230 вказується сума витрат, списаних в останній день звітного кварталу записом: Дт 5511 — Кт 8211, 8212

2240

Фінансові витрати

Відображаються витрати на оплату відсотків за користування кредитами й інші витрати, пов’язані з позиками, які обліковувалися на субрахунку 8311 (КЕКВ 2410, 2420)

У рядку 2240 указується сума витрат, списаних в останній день звітного кварталу записом: Дт 5511 — Кт 8311

2250

Інші витрати за обмінними операціями

Відображаються витрати, не вказані в рядках 2210 — 2240 і відображені на субрахунку 8411, у тому числі за КЕКВ:

2250 — витрати на відрядження;

2800 — інші поточні витрати, у тому числі втрати, пов’язані зі зменшенням корисності активів, втрати від зміни курсу гривні до іноземних валют, сум зменшення (уцінки) необоротних активів.

Зверніть увагу! У цьому рядку також відображається залишкова вартість об’єктів основних засобів при їх вибутті (списанні), списанні в результаті недостачі, встановленої при інвентаризації. Згідно з п. 1.31 Типової кореспонденції в цьому випадку роблять запис: Дт 8411 — Кт 10, 1116

У рядку 2250 вказується сума витрат, списаних в останній день звітного кварталу записом: Дт 5511 — Кт 8411

Сума цього рядка повинна відповідати сумі показників «Фактичні витрати за звітний період (рік)» ф. № 2, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 за КЕКВ 2250 і КЕКВ 2800. Для цього визначають суму показників ф. № 2 ряд. 130, 360 гр. 9 + ф. № 4-1 ряд. 190, 420 гр. 15 + ф. № 4-2 ряд. 190, 420 гр. 12 + ф. № 4-3 ряд. 130, 360 гр. 12 + ф. № 4-4 ряд. 160, 390 гр. 9

2290

Усього витрат за обмінними операціями

Відображаються витрати звітного періоду за обмінними операціями за відповідними статтями

Для цього підсумовуються витрати за обмінними операціями, тобто ряд. 2210 + ряд. 2220 + ряд. 2230 + ряд. 2240 + ряд. 2250

2310

Витрати за необмінними операціями

Відображаються витрати за іншими необмінними операціями, які відображені на субрахунку 8511, у тому числі витрати, пов’язані з наданням і виплатою:

— субсидій, дотацій;

— усіх видів соціальної допомоги, пільг, субсидій, стипендій (включаючи компенсацію за піднаймання житла для військовослужбовців і т. ін.);

— стипендій;

— пенсій;

— путівок на оздоровлення;

— інших поточних витрат;

— списаної дебіторської заборгованості (відображаються за тими КЕКВ, за якими вона враховувалася до списання з балансу);

— соціального забезпечення у вищих навчальних закладах і наукових установах, установах охорони здоров’я, які надають первинну, вторинну, екстрену медичну допомогу згідно із законодавством

У рядку 2310 вказується сума витрат, списаних в останній день звітного кварталу записом:

Дт 5511 — Кт 8511

Сума цього рядка повинна відповідати сумі показників «Фактичні витрати за звітний період (рік)» звітів ф. № 2, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 за КЕКВ 2600 «Поточні трансферти» і 2700 «Соціальне забезпечення».

Для цього визначають суму показників ф. № 2 ряд. 280, 320 гр. 9 + ф. № 4-1 ряд. 340, 380 гр. 15 + ф. № 4-2 ряд. 340, 380 гр. 12 + ф. № 4-3 ряд. 280, 320 гр. 12 + ф. № 4-4 ряд. 310, 390 гр. 9

2340

Усього витрати за необмінними операціями

Указується сума витрат, відображених у рядках 2300 (трансферти) і 2310 (інші витрати за необмінними операціями)

2380

Усього витрат

Указується сума показників рядків 2290 і 2340

2390

Профіцит/дефіцит за звітний період

Відображається різниця між підсумковими даними про доходи і витрати (ряд. 2200 - ряд. 2380).

Профіцит — сума доходів перевищує суму витрат, унаслідок чого отриманий результат за субрахунком 5511 позитивний.

Дефіцит — сума доходів менша суми витрат, унаслідок чого отриманий результат за субрахунком 5511 від’ємний

Отримане значення фінансового результату за звітний період за субрахунком 5511 відображається в загальній сумі фінансового результату на кінець звітного періоду (графа 4 рядка 1420 ф. № 1-дс)

Розділ II «Витрати бюджету (кошториси) за функціональною класифікацією витрат і кредитування бюджету»

У цьому розділі відображають суму фактичних витрат кошторису за загальним і спеціальним фондами в розрізі кодів функціональної класифікації витрат і кредитування бюджету відповідно до наказу № 11 (тобто за відповідною відомчою належністю). Наприклад, у більшості військових частин такі витрати відображаються за рядком 2430 «Оборона» за КПКВ 2101020, 2101080, 2101100, 2101150.

Сума за цим рядком повинна відповідати сумі показників «Фактичні витрати за звітний період (рік)» ф. № 2, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4. Для цього визначають суму показників ф. № 2 ряд. 10 гр. 9 + ф. № 4-1 ряд. 070 гр.15 + ф. № 4-2 ряд. 070 гр. 12 + ф. № 4-3 ряд. 010 гр. 12 + ф. № 4-4 ряд. 040 гр. 9.

Розділ III «Виконання бюджету (кошторису)»

У цьому розділі відображають доходи і витрати в розрізі класифікації доходів і економічної класифікації витрат і кредитування бюджету за загальним і спеціальним фондами згідно з наказом № 11 і Інструкцією № 333.

Рядки 2551 — 2553 цього розділу бюджетні установи не заповнюють.

Інформація про доходи за загальним фондом (графи 3 — 6) відображається в такому порядку.

Рядок 2555 «Бюджетні асигнування»:

— у графі 3 «План за звітний період» — відображають дані, передбачені первісним кошторисом на звітний період (квартал, півріччя, дев’ять місяців і рік). Визначають ці показники на підставі первісного плану асигнувань і плану фінансувань на такий період;

— у графі 4 «План за звітний період з урахуванням змін» — відображають дані за звітний період (квартал, півріччя, дев’ять місяців, рік) з урахуванням змін, внесених у кошторис і план асигнувань упродовж звітного періоду. Визначають ці показники на підставі довідок про внесення змін до кошторису і плану асигнувань за звітний період.

Наприклад, у військових частинах для заповнення граф 3 і 4 розділу слід використати Повідомлення до плану асигнувань, які надходять у військові частини разом з Довідками про внесення змін до кошторису і плану асигнувань за відповідний звітний період;

— у графі 5 «Фактична сума виконання» — відображають фактичні суми виконання бюджету (кошторису).

Сума в цій графі повинна відповідати показнику «Надійшло коштів за звітний період (рік)» ф. № 2 ряд. 010 гр. 7;

— у графі 6 «Різниця (графа 5 мінус графа 4)» — відображається різниця між кошторисними призначеннями звітного періоду з урахуванням змін і фактично отриманими доходами.

У цій частині розділу III ф. № 2-дс відображають суми грошових коштів, що надійшли (отримані) безпосередньо бюджетній установі у звітному періоді без урахування залишків фінансування на рахунках 907 груп у Казначействі на кінець звітного періоду. Ці дані повинні відповідати показникам з надходження грошових коштів у ф. № 2 бюджетної звітності за всіма КПКВ бюджетної установи.

Зверніть увагу: в рядку 2555 відображають не лише бюджетні асигнування за загальним фондом, але і бюджетні асигнування, що відносяться до спеціального фонду, а саме:

— кошти, які відносяться до інших надходжень спецфонду (окрім власних надходжень бюджетних установ);

— субвенції, отримані з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку регіонів.

Детальніше про це див. у поясненнях до рядка 2010 «Бюджетні асигнування» розділу I ф. № 2-дс.

У цьому випадку сума, вказана в рядку 2555 графи 9 «Фактична сума виконання» за спеціальним фондом, складатиметься із суми показників «Надійшло грошових коштів за звітний період (рік)» ф. № 4-3 ряд. 010 гр. 9 + ф. № 4-4 ряд. 010 гр. 7.

Інформацію про доходи за спеціальним фондом (графи 7 — 10) бюджетні установи заповнюють таким чином.

Рядок 2554 «Власні надходження бюджетних установ»:

— у графі 7 «План за звітний період» — відображають дані, передбачені первісним кошторисом на звітний період (квартал, півріччя, дев’ять місяців і рік);

— у графі 8 «План за звітний період з урахуванням змін» — дані за звітний період (квартал, півріччя, дев’ять місяців, рік) з урахуванням змін, внесених до кошторису протягом звітного періоду. Визначають такі показники на підставі довідок про внесення змін до кошторису за звітний період;

— у графі 9 «Фактична сума виконання» — фактичні суми виконання кошторису.

При цьому в рядку 2554 розділу III ф. № 2-дс відображають суму власних надходжень бюджетної установи.

Сума за цим рядком у цій графі повинна відповідати показникам «Надійшло коштів за звітний період (рік)» ф. № 4-1 ряд. 010 гр. 10 + ф. № 4-2 ряд. 010 гр. 9;

— у графі 10 «Різниця (графа 9 мінус графа 8) — відображають різницю між фактичним виконанням кошторису і плановими показниками звітного періоду (по суті відображається виконання кошторису спеціального фонду з надходження запланованих доходів і виконання кошторису з витрат).

Рядки 2560 — 2585 цього розділу бюджетні установи не заповнюють.

У рядку 2600 «Усього доходів» відображають загальну суму доходів, що надійшли, за всіма графами розділу III ф. № 2-дс.

Тепер розглянемо порядок заповнення інформації про витрати у ф. № 2-дс.

У рядках цього розділу ф. № 2-дс відображають дані про касові витрати, проведені у звітному періоді за загальним і спеціальним фондами відповідно до економічної класифікації витрат. У табл. 3 покажемо, які дані в розрізі КЕКВ мають бути включені до відповідних рядків ф. № 2-дс.

Таблиця 3

Код рядка ф. № 2-дс

Назва рядка ф. № 2-дс

Які дані наводять

Примітка

2610

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

Сумарно витрати за КЕКВ 2110 (2111 + 2112), 2120

Дані повинні відповідати інформації про касові витрати, відображені у формах бюджетній звітності № 2, № 4-1, № 4-2, № 4-3, № 4-4 за відповідними КЕКВ у рядках цих форм за загальним і спеціальним фондами

2620

Використання товарів і послуг

Сумарно витрати за КЕКВ 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2281, 2282

2630

Обслуговування боргових зобов’язань

Сумарно витрати за КЕКВ 2410, 2420

2640

Поточні трансферти

Сумарно витрати за КЕКВ 2610, 2620, 2630

2650

Соціальне забезпечення

Сумарно витрати за КЕКВ 2710, 2720, 2730

2660

Інші поточні видатки

Сумарно витрати за КЕКВ 2800

2670

Нерозподілені видатки

Витрати за КЕКВ 9000

2680

Придбання основного капіталу

Сумарно витрати за КЕКВ 3110, 3121, 3122, 3131, 3132, 3141, 3142, 3143, 3150, 3160

2690

Капітальні трансферти

Сумарно витрати за КЕКВ 3210, 3220, 3230, 3240

2700

Внутрішнє кредитування

Сумарно витрати за КЕКВ 4111, 4112, 4113

2710

Зовнішнє кредитування

Витрати за КЕКВ 4210

2780

Усього витрат

Визначають загальну суму касових витрат за всіма рядками і графами форми розділу, тобто ряд. 2610 + ряд. 2620 + ряд. 2630 + ряд. 2640 + ряд. 2650 + ряд. 2660 + ряд. 2670 + ряд. 2680 + ряд. 2690 + ряд. 2700 + ряд. 2710

У рядку 2790 «Профіцит/дефіцит за звітний період» відображають дані про профіцит/дефіцит виконання кошторису, тобто визначають різницю між доходами і касовими витратами за всіма графами розділу III ф. № 2-дс окремо за загальним і спеціальним фондами кошторису, тобто визначають різницю рядків 2600 і 2780.

Зверніть увагу! У рядку 2390 розділу I ф. № 2-дс відображають дані про профіцит/дефіцит як різницю між доходами і фактичними витратами бюджетної установи.

А ось у рядку 2780 розділу III ф. № 2-дс відображають дані про дещо інший профіцит/дефіцит — між доходами, що надійшли, і касовими витратами. Тому врахуйте, що підсумкові показники за рядками 2390 і 2780 можуть збігатися між собою тільки в разі, якщо касові витрати звітного періоду дорівнюватимуть фактичним витратам за цей же період.

Розділ IV. «Елементи витрат за обмінними операціями»

У цьому розділі відображають фактичні витрати бюджетної установи за обмінними операціями відповідно до даних бухгалтерського обліку сумарно за загальним і спеціальним фондами.

У табл. 4 покажемо, як групуються фактичні витрати за обмінними операціями.

Таблиця 4

Стаття

Код рядка

Субрахунки

КЕКВ

Витрати на оплату праці

2820

8011, 8111 «Витрати на оплату праці»

2110 (2111 + 2112), 2280

Сума за цим рядком повинна відповідати сумі показників «Фактичні витрати за звітний період (рік)» ф. № 2 ряд. 040 гр. 9 + ф. № 4-1 ряд. 100 гр. 15 + ф. № 4-2 ряд. 100 гр. 12 + ф. № 4-3 ряд. 040 гр. 12 + ф. № 4-4 ряд. 070 гр. 9

Відрахування на соціальні заходи

2830

8012, 8112 «Відрахування на соціальні заходи»

2120, 2280

Сума за цим рядком повинна відповідати сумі показників «Фактичні витрати за звітний період (рік)» ф. № 2 ряд. 070 гр. 9 + ф. № 4-1 ряд. 130 гр. 15 + ф. № 4-2 ряд. 130 гр. 12 + ф. № 4-3 ряд. 070 гр. 12 + ф. № 4-4 ряд. 100 гр. 9

Матеріальні витрати

2840

8013, 8113 «Матеріальні витрати»

2210, 2220, 2230, 2240, 2260, 2270, 2280

Сума за цим рядком повинна відповідати сумі показників «Фактичні витрати за звітний період (рік)» ф. № 2 ряд. 090, 100, 110, 120, 140, 150, 220 гр. 9 + ф. № 4-1 ряд. 150, 160, 170, 180, 200, 210, 280 гр. 15 + ф. № 4-2 ряд. 150, 160, 170, 180, 200, 210, 280 гр. 12 + ф. № 4-3 ряд. 090, 100, 110, 120, 140, 150, 220 гр. 12 + ф. № 4-4 ряд. 120, 130, 140, 150, 170, 180, 250 гр. 9

Амортизація

2850

8014, 8114 «Амортизація»

КЕКВ не встановлений. Ці дані визначають на підставі сальдо субрахунків 8014, 8114 на звітну дату з книги «Журнал-головна»

Інші витрати

2860

8411 «Інші витрати за обмінними операціями» 8115 «Інші витрати»

2250, 2800

Сума за цим рядком повинна відповідати сумі показників «Фактичні витрати за звітний період (рік)» ф. № 2 ряд. 130, 360 гр. 9 + ф. № 4-1 ряд. 190, 420 гр. 15 + ф. № 4-2 ряд. 190, 420 гр. 12 + ф. № 4-3 ряд. 130, 360 гр. 12 + ф. № 4-4 ряд. 160, 390 гр. 9

У рядку 2890 «Усього» відображають суму фактичних витрат за обмінними операціями, тобто визначають суму за рядками 2820 — 2860 цього розділу. Загальна сума витрат за обмінними операціями повинна відповідати даним рядка 2290 «Усього витрат за обмінними операціями» розділу I ф. № 2-дс.

Зверніть увагу: у 2017 році дані за графою «За аналогічний період попереднього року» в I, II і IV розділах ф. № 2-дс не заповнюють (їх заповнювати розпочнуть зі звітності за I квартал 2018 року).

Баланс (форма № 1-дс)

У цій формі фінансової звітності відображають узагальнені показники активів, зобов’язань, власного капіталу, отриманих на підставі звірених даних бухгалтерського обліку на початок і кінець звітного періоду (квартал, півріччя, 9 місяців, рік).

Бюджетні установи заповнюють Баланс з урахуванням Рекомендацій щодо зіставлення статей балансу та субрахунків бухгалтерського обліку розпорядників бюджетних коштів, наведених у листі з урахуванням таких особливостей:

— відсутнє розділення показників за загальним і спеціальним фондам кошторису розпорядника бюджетних коштів. Дані вносяться сумарно за всіма фондами;

— до складу основних засобів включаються сумарно активи, які у 2016 році були включені до складу як основних засобів, так і інших матеріальних необоротних активів. Ці дані до 2017 року показували окремо (як стосовно первісної вартості, так і нарахованого зносу);

— до складу інвестиційної нерухомості згідно з НП(С)БО 129 включаються земельні ділянки, будівлі і споруди, які розташовуються на землі, що утримуються з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу. Слід звернув увагу на те, що якщо в об’єкті основних засобів є частина, яка утримується з метою отримання орендних платежів, то така частина має бути віднесена до складу інвестиційної нерухомості і сам об’єкт буде розділений на об’єкт основних засобів і об’єкт інвестиційної нерухомості, тобто відігравати роль двох інвентарних об’єктів. При неможливості такого розділення об’єкт може бути віднесений до складу інвестиційної нерухомості, якщо утримується переважно для отримання орендних платежів або збільшення власного капіталу. У випадку якщо об’єкт не відповідає таким умовам, то він повністю обліковується у складі основних засобів.

Зіставлення рядків ф. № 1-дс із даними бухгалтерського обліку відповідно до вищезгаданих Рекомендацій виглядає таким чином (див. табл. 5):

Таблиця 5

Найменування статті ф. № 1-дс

Код рядка

Алгоритм розрахунку

Субрахунки бухгалтерського обліку

Примітка

АКТИВ

I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

Відображають узагальнену інформацію про наявність і рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, запасів, біологічних активів, незавершених капітальних інвестицій, зносу (амортизації) необоротних активів тощо

Основні засоби:

1000

Різниця ряд. 1001 і ряд.1002

10 (окрім інвестиційної нерухомості) — 1411 + 11 - 1412

Відображається залишкова вартість, яка включається до підсумку Балансу

первісна вартість

1001

Сальдо 10 (окрім інвестиційної нерухомості) + 11

Відображається інформація про первісну (переоцінену) вартість основних засобів, інших необоротних матеріальних активів.

Зверніть увагу: у Балансі вартість земельних ділянок, будівель і споруд, які розміщені на землі й утримуються з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, враховується окремо у складі інвестиційної нерухомості (рядки 1010 — 1012)

знос

1002

1411 + 1412

Відображається сума нарахованого зносу (амортизації) на основні засоби й інші необоротні матеріальні активи

Інвестиційна нерухомість:

1010

Різниця ряд.1011 і ряд. 1012

1010 - 1414

Відображається інформація про залишкову вартість інвестиційної нерухомості, яка включається до підсумку Балансу

первісна вартість

1011

1010

Відображається інформація про первісну (переоцінену) вартість інвестиційної нерухомості

знос

1012

1414

Відображається сума нарахованого зносу (амортизації) на інвестиційну нерухомість

Нематеріальні активи:

1020

Різниця ряд. 1021 і ряд. 1022

12 - 1413

Відображається інформація про залишкову вартість нематеріальних активів, яка включається до підсумку Балансу

первісна вартість

1021

12

Відображається інформація про первісну (переоцінену) вартість нематеріальних активів

накопичена амортизація

1022

1413

Відображається сума нарахованого зносу (амортизації) на нематеріальні активи

Незавершені капітальні інвестиції

1030

13

Відображається вартість незавершених на дату балансу капітальних інвестицій у необоротні активи на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, які збільшують первісну (переоцінену) вартість необоротних активів), виготовлення, створення, вирощування, придбання об’єктів основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових біологічних активів, тобто до моменту введення в експлуатацію вказаних об’єктів

Довгострокові біологічні активи:

1040

Різниця ряд. 1041 і 1042

1711 + 1712 - 1415 (у рядку 1000)

Оскільки на дату складання Балансу ф. № 1-дс НП(С)БО 136 «Біологічні активи» не набув чинності, дані про біологічні активи розпорядники бюджетних коштів відображають у складі основних засобів (рядок 1000 форми № 1-дс), наприклад, багаторічні насадження тощо. Тому поки що рядки 1040, 1041, 1042 не заповнюються

первісна вартість

1041

1711 + 1712 (у рядку 1001)

знос

1042

1415 (у рядку 1002)

Запаси

1050

15 + 1811 + 1812 + 1814 + 1815 + 1816

Загальна вартість залишків запасів за даними бухгалтерського обліку на звітну дату

Виробництво

1060

16

Відображається вартість витрат, пов’язаних з організацією і наданням послуг, виконанням робіт, виготовленням продукції

Поточні біологічні активи

1090

1713 + 1714 (у рядку 1040)

Аналогічно порядку відображення інформації за довгостроковими біологічними активами (рядок 1040). У ф. № 1-дс розпорядники бюджетних коштів цей рядок не заповнюють

Усього за розділом I

1095

Сума рядків 1000, 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1090

Підсумовуються показники рядків розділу I

II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ

Довгострокова дебіторська заборгованість

1100

2011 + 2012 + 2013

Відображається заборгованість, яка буде погашена після завершення звітного року (за орендними операціями, довгостроковими кредитами, наданими розпорядниками бюджетних коштів, та інша довгострокова заборгованість)

Довгострокові фінансові інвестиції

1110

2511 + 2512 + 2513 + 2514

Відображаються довгострокові фінансові інвестиції в цінні папери і статутні капітали, отримані довгострокові векселі

Поточна дебіторська заборгованість:

за розрахунками з бюджетом

1120

2110

Відображається дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом з податків і зборів тощо

за розрахунками за товари, роботи, послуги

1125

2111

Відображається дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи і послуги

за наданими кредитами

1130

2112

Відображається дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими розпорядниками бюджетних коштів згідно із законодавством

за виданими авансами

1135

2113 + 2116

Відображається дебіторська заборгованість за розрахунками з постачальниками і підрядниками в разі попередньої плати за товари, роботи і послуги, видані аванси на господарські потреби і відрядження тощо

за розрахунками із соціального страхування

1140

2114

Відображається дебіторська заборгованість за розрахунками за соціальним страхуванням, зокрема, за нарахованими сумами допомоги по тимчасовій непрацездатності тощо

за внутрішніми розрахунками

1145

2711

Відображається дебіторська заборгованість за операціями внутрішньовідомчої передачі активів

Інша поточна дебіторська заборгованість

1150

2115 + 2117 + 2118 + 6414

Відображається дебіторська заборгованість за іншими операціями, які не відображені в рядках 1120 — 1145 ф. № 1-дс, розрахунками з відшкодування заподіяного збитку тощо

Поточні фінансові інвестиції

1155

2611 + 2612

Відображаються поточні фінансові інвестиції в цінні папери і короткострокові векселі отримані, визнання й оцінка яких проводиться згідно з НП(С)БО 133

Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:

Відображаються дані про залишки готівкових коштів, коштів на рахунках розпорядників бюджетних коштів в органах Казначейства, в установах банків на дату складання Балансу ф. № 1-дс

національній валюті, у тому числі в:

1160

Сума рядків 1161, 1162, 1163

Підсумовується інформація про залишки коштів у національній валюті розпорядників бюджетних коштів

касі

1161

2211 + 2213

Відображаються дані про залишки грошових коштів і грошові документи в національній валюті, що перебувають у касі розпорядника бюджетних коштів

казначействі

1162

2215 + 2313 + 2314 + 2315

Відображається інформація про залишки коштів, що перебувають на реєстраційних та інших рахунках в органі Казначейства, грошові кошти в дорозі, а також кошти, які перебувають у тимчасовому розпорядженні розпорядників бюджетних коштів і з настанням певних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням

установах банків

1163

2215 + 2311 + 2312 + 2315

За наявності рахунків в установах банків, наводиться інформація про залишок коштів на таких рахунках

іноземній валюті

1165

2212 + 2214 + 2216 + 2311 (у частині іноземної валюти) + 2315 (у частині іноземної валюти)

За наявності іноземної валюти наводиться інформація про залишок готівкової іноземної валюти і грошових документів в іноземній валюті в касі, коштів в іноземній валюті на рахунках у банку

Кошти бюджетів та інших клієнтів на:

Розпорядники бюджетних коштів ці рядки ф. № 1-дс не заповнюють

єдиному казначейському рахунку

1170

рахунках в установах банків, у тому числі:

1175

у національної валюті

1176

в іноземній валюти

1177

Інші фінансові активи

1180

2515 + 2613

Відображаються інші фінансові активи, які не показані в інших рядках розділу II Балансу

Усього за розділом II

1195

Сума рядків 1100, 1110, 1120, 1125, 1130, 1135, 1140, 1145, 1150, 1155, 1160, 1165, 1170, 1175, 1180

Підсумовуються показники рядків розділу II

III. ВИТРАТИ МАЙБУТНИХ ПЕРІОДІВ

1200

2911

Відображаються здійснені у звітному періоді витрати, що підлягають віднесенню на витрати майбутніх періодів (сплачені авансом орендні платежі, перепдплата на газети і журнали, періодичні і довідкові видання тощо)

БАЛАНС

1300

Сума рядків 1095, 1195, 1200

Сума підсумків розділів I, II і III Активу

ПАСИВ

I. ВЛАСНІЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВІЙ РЕЗУЛЬТАТ

Внесений капітал

1400

5111

Відображається інформація про наявність і рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів — первісна або залишкова вартість.

Зверніть увагу! Станом на 01.01.2017 р. на субрахунок 5111 «Внесений капітал» була перенесена сума, яка обліковувалася на субрахунку 401 «Фонд у необоротних активах» (тобто залишкова вартість основних засобів).

Починаючи з 01.01.2017 р. на субрахунку 5111 бюджетні установи обліковують первісну вартість основних засобів, інших необоротних матеріальних активів.

Тому при списанні основних засобів, які були зараховані на Баланс до 2017 року, рекомендуємо списувати залишкову вартість таких активів. Це необхідно для того, щоб не розбалансувати Актив і Пасив Балансу ф. № 1-дс

Капітал у дооцінках

1410

5311 + 5312

Відображається результат дооцінок (уцінок) матеріальних, нематеріальних і фінансових активів, що проводяться у випадках, передбачених законодавством, який склався на кінець звітного періоду

Фінансовий результат

1420

5511 + 5512

Відображається результат виконання кошторису (бюджету) розпорядником бюджетних коштів.

У графі 3 на початок звітного періоду відображаються сумарно сальдо субрахунків 431 і 432 плюс залишок на суму МШП, придбаних у 2016 році, відображених на кінець 2016 року за субрахунком 411 (окрім залишків МШП, отриманих у результаті внутрішньовідомчих операцій).

Ті залишки МШП, які були отримані за внутрішньовідомчими розрахунками, мають бути відображені на субрахунку 6611 у рядку 1570 ф. № 1-дс.

Таким чином, фінансовий результат на звітну дату визначають як суму даних графи 3 і рядка 2390 «Профіцит/дефіцит за звітний період» розділу I ф. № 2-дс

Капітал у підприємствах

1430

5211 + 5212 + 5213

Відображається сума капіталу у вигляді внесків у підприємства державного, комунального секторів економіки, які належать до сфери управління суб’єкта державного сектору, акцій і цінних паперів

Резерви

1440

Формуються державними цільовими фондами. Розпорядники бюджетних коштів цей рядок не заповнюють

Цільове фінансування

1450

5411

Відображається залишок коштів цільового фінансування, яке було виділено з бюджету на проведення заходів цільового характеру

Усього за розділом I

1495

Сума рядків 1400, 1410, 1420, 1430, 1440, 1450

Підсумовуються показники рядків розділу I

II. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Довгострокові зобов’язання:

за цінними паперами

1500

6014

Відображається сума зобов’язань розпорядника бюджетних коштів за розрахунками з постачальниками, підрядниками й іншими кредиторами за матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги і за іншими операціями, заборгованість за якими забезпечена виданими векселями і не є поточними зобов’язаннями

за кредитами

1510

6011 + 6012 + 6013

Відображається довгострокова заборгованість розпорядників бюджетних коштів або державних цільових фондів перед установами банків за отримані відповідно до законодавства кредити, строк оплати яких настане в наступних періодах, відстрочені довгострокові кредити, отримані в установах банків, інші довгострокові позички, отримані відповідно до законодавства

інші довгострокові зобов’язання

1520

6015 + 6016

Відображається довгострокова заборгованість розпорядників бюджетних коштів за орендними операціями стосовно необоротних активів, отриманих на умовах довгострокової оренди відповідно до законодавства, випущені облігації й інші позикові кошти, на які нараховуються відсотки тощо

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

1530

6111 + 6112 + 6113

Відображається поточна заборгованість розпорядників бюджетних коштів за довгостроковими кредитами банків, іншими довгостроковими позиками, за довгостроковими цінними паперами й іншими довгостроковими зобов’язаннями, які підлягають погашенню протягом 12 місяців з дати Балансу

Поточні зобов’язання:

за платежами до бюджету

1540

6311 + 6312

Відображається сума зобов’язань розпорядника бюджетних коштів за платежами до бюджету

за розрахунками за товари, роботи, послуги

1545

6211

Відображається сума зобов’язань розпорядника бюджетних коштів перед постачальниками і підрядниками за матеріальні цінності, виконані роботи та надані послуги

за кредитами

1550

6114 + 6115 + 6116 + 6117

Відображається сума заборгованості за короткостроковими кредитами, наданими розпорядникам бюджетних коштів згідно із законодавством

за одержаними авансами

1555

6212 + 6213 + 6214

Відображається сума авансів, отриманих розпорядником бюджетних коштів під постачання матеріальних цінностей або виконання робіт, а також суми попередньої оплати, отримані від покупців і замовників рахунків постачальника за продукцію і виконані роботи

за розрахунками з оплати праці

1560

651

Відображається сума зобов’язань розпорядника бюджетних коштів перед працівниками за заробітною платою, допомогою по тимчасовій непрацездатності, студентами, аспірантами й учнями за стипендіями та іншими подібними виплатами

за розрахунками із соціального страхування

1565

6313 + 6416

Відображається сума зобов’язань розпорядника бюджетних коштів з ЄСВ, за видами страхування, передбаченими законодавством, зі сплати штрафних санкцій за виявлені при перевірках порушення порядку використання страхових коштів тощо

За внутрішніми розрахунками

1570

6611

Відображається сума зобов’язань розпорядника бюджетних коштів за операціями внутрішньовідомчої передачі активів

Інші поточні зобов’язання

1575

6411 + 6412 + 6413 + 6414 + 6415 + 6417

Відображається сума поточних зобов’язань розпорядника бюджетних коштів із цінних паперів, розрахунків з депонентами, за депозитними сумами, розрахунками зі страхування, зі спеціальних видів платежів, за операціями, пов’язаними зі здійсненням спільної діяльності й іншими кредиторами

Усього за розділом II

1595

Сума рядків 1500, 1510, 1520, 1530, 1540, 1545, 1550, 1555, 1560, 1565, 1570, 1575

Підсумовуються показники рядків розділу II

III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1600

6711 + 6712

Відображаються кошти, які за рішенням суб’єкта держсектору резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів

IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1700

6911

Відображаються доходи звітного періоду, що підлягають включенню в доходи майбутніх звітних періодів за здавання в оренду основних засобів та інших необоротних активів (авансові орендні платежі, передплата на газети і журнали, абонентна плата за послуги зв’язку тощо)

БАЛАНС

1800

Сума рядків 1495, 1595, 1600, 1700

Сума підсумків розділів I — IV Пасиву

Заповненням Балансу ф. № 1-дс займаються після обробки даних усіх розділів Звіту про фінансові результати ф. № 2-дс, звіряння показників з формами бюджетної звітності з касових і фактичних витрат.

Відповідно до НП(С)БО 101 фінансова звітність складається наростаючим підсумком з початку року. Водночас наприкінці I кварталу 2017 року отримані доходи, фактичні витрати звітного періоду були закриті (списані) завершальними оборотами на субрахунок 5511 «Фінансовий результат виконання кошторису звітного періоду» і відображені в книзі «Журнал-головна».

Таким чином, у книзі «Журнал-головна» протягом II кварталу 2017 року бюджетні установи відображали тільки доходи і фактичні витрати цього періоду, а не сумарно з початку року. Водночас показники бюджетної звітності і складена фінансова звітність повинні містити дані за перше півріччя 2017 року. Таким чином, фінансовий результат звітного періоду також буде визначений сумарно за перше півріччя 2017 року.

У зв’язку із цим зверніть увагу: для відображення фінансового результату звітного періоду в рядку 1420 «Фінансовий результат» ф. № 1-дс необхідно до даних, наведених у цьому рядку за графою 3, додати дані рядка 2390 «Профіцит/дефіцит за звітний період» розділу I ф. № 2-дс як фінансовий результат звітного періоду, визначений з початку звітного року за перше півріччя 2017 року.

Як і в I, так і в II кварталі цього року, бюджетні установи виконують списання отриманих доходів і фактичних витрат II кварталу на субрахунок 5511 відповідно до Типової кореспонденції і показують ці операції в книзі «Журнал-головна».

Крім того, сумарно облік доходів, що надійшли, і фактичних витрат, на наш погляд, необхідно вести наростаючим підсумком у регістрах аналітичного обліку протягом усього звітного року. Для цього можна використати Картки (книги) аналітичного обліку асигнувань, що надійшли, Картки (книги) аналітичного обліку фактичних витрат. Крім того, можуть бути використані Картки (книги) поточних рахунків і розрахунків з розбиттям за відповідними статтями доходів і видатків. Аналітичні дані цих регістрів обліку повинні відповідати відповідним даним фінансової звітності за звітний період.

У разі потреби бюджетна установа може самостійно розробити форми ведення аналітичного обліку. Такі форми вводять у дію наказом про організацію бухгалтерського обліку і звітності на відповідний рік.

Нормативні документи і скорочення

НП(С)БО 101 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну від 24.12.2010 р. № 1629.

НП(С)БО 121Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202.

НП(С)БО 124 Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 «Доходи», затверджене наказом Мінфіну від 24.12.2010 р. № 1629.

НП(С)БО 135 Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 «Витрати», затверджене наказом Мінфіну від 18.05.2012 р. № 568.

НП(С)БО 129 Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 129 «Інвестиційна нерухомість», затверджене наказом Мінфіну від 24.12.2010 р. № 1629.

НП(С)БО 133 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 133 «Фінансові інвестиції», затверджене наказом Мінфіну від 18.05.2012 р. № 568.

Методрекомендації № 11Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверждені наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11.

Порядок № 307 Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 28.02.2017 р. № 307.

Порядок № 44 — Порядок складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування і пенсійного страхування, затверджений наказом Мінфіну від 07.02.2017 р. № 44.

План рахунків План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2013 р. № 1203.

Типова кореспонденція — Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затверджена наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219.

Наказ № 11 — наказ Мінфіну «Про бюджетну класифікацію» від 14.01.2011 р. № 11.

Інструкція № 333 Інструкція про застосування економічної класифікації видатків бюджету, затверджена наказом Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333.

Лист — лист Мінфіну «Про порядок складання фінансової звітності суб’єктами державного сектору» від 28.03.2017 р. № 35220-06-5/8303.

ККД — коди класифікації доходів бюджету.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі