(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
  • У обране
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • Коментарі 0
  • В розробці
5/8
Бюджетна бухгалтерія
Бюджетна бухгалтерія
Квітень , 2017/№ 13

Звітність за I квартал 2017 року: освоюємо новації

http://tinyurl.com/yxry5dv4
З 01.01.2017 р. набрали чинності нові Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, у тому числі й ті, які визначають порядок подання фінансової звітності. Нагадаємо, що раніше бюджетні установи подавали бюджетну і фінансову звітність, керуючись одним нормативним документом, а саме Порядком № 44. Але з цього року все радикально змінилося. У чому ж суть нововведень? Про те, як складати фінансову і бюджетну звітність за новими правилами, розповімо в цій статті.

З 1 січня 2017 року для бюджетних установ порядок складання і подання звітності визначається такими документами:

фінансової звітності НП(С)БО 101 та наказом № 307, яким затверджений Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, а також внесені зміни в НП(С)БО 101;

бюджетної звітностіПорядком № 44.

Крім того, при складанні фінансової і бюджетної звітності слід керуватися діючими НП(С)БО, Методрекомендаціями № 11, Планом рахунків № 1203 і Типовою кореспонденцією.

Далі розглянемо практичні аспекти складання цих двох видів звітності безпосередньо розпорядниками бюджетних коштів.

Загальні положення

Оскільки склад, форми, принципи підготовки, порядок подання фінансової і бюджетної звітності визначені різними документами, для наочності представимо інформацію про таку звітність у табл. 1.

Таблиця 1

Показник

Зміст

Примітка

Фінансова звітність

згідно з НП(С)БО 101, Порядком № 307

Бюджетна звітність

згідно з Порядком № 44

Суть документів

Визначає склад, форми, принципи підготовки і подання фінансової звітності, загальні вимоги до визнання і розкриття її елементів

Визначає склад і порядок складання місячної, квартальної та річної бюджетної звітності, вимоги до розкриття її елементів

Періоди подання звітності

Квартальна (проміжна) — з 1 січня звітного року по останній день звітного кварталу.

Річна — один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року (якщо не буде визначений інший період відповідно до законодавства)

Місячна — з 1 січня звітного року по останній день звітного місяця.

Квартальна — з 1 січня звітного року по останній день звітного кварталу.

Річна — один календарний рік, який розпочинається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року (якщо не буде визначений інший період відповідно до законодавства)

Проміжна звітність у межах звітного року

(місячна і квартальна) складається наростаючим підсумком з початку року

Розмірність звітності

У гривнях

У гривнях з копійками

Увага! При перенесенні залишків з графи 4 ф. № 1 «Баланс» у ф. № 1-дс «Баланс» ці залишки мають бути у фінансовій звітності приведені до цілих гривень, тобто округлені (загальне правило округлення: при показнику менше 50 коп. — відкидаємо суму копійок, а при сумі більше 50 коп. — округлюємо до цілої наступної гривні, при сумі, що дорівнює 50 коп., — значення визначаємо до парної цифри).

Орган, якому подають звітність

До органів Казначейства на паперових і електронних носіях за умови дотримання норм законодавства про електронні документи і документообіг

Окремі форми фінансової звітності можуть подаватися в органи ДФСУ (наприклад, разом зі Звітом про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації), органи статистики тощо

Терміни подання звітності

Квартальна — не пізніше 15-го числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Річна — не пізніше за 22 січня року, наступного за звітним роком.

Терміни подання визначаються графіками органів, які її отримують (у тому числі й головними розпорядниками бюджетних коштів)

Місячна — термін установлюється органом Казначейства в межах термінів, визначених ст. 59 БКУ (як правило, по 8-ме число місяця, наступного за звітним).

Квартальна і річна — у терміни, встановлені для подання фінансової звітності

Для фінансової звітності термін установлений у п. 6 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419

Оформлення звітності

Заборонено у форми звітності додавати додаткові графи і рядки.

У порожніх графах звітності ставиться прочерк.

Усі форми звітності підписують керівник і головний бухгалтер (або особа, на яку покладено виконання його обов’язків).

Звітність подають із супровідним листом, у якому перераховують усі форми фінансової звітності, що подаються, і їх обсяг (кількість сторінок за кожною формою)

Забороняється у форми звітності додавати додаткові графи і рядки.

У порожніх графах звітності ставлять прочерк.

Усі форми звітності підписують керівник і головний бухгалтер (або особа, на яку покладено виконання його обов’язків).

Звітність подають із супровідним листом, у якому перераховують усі форми звітності, що подаються, і їх обсяг (кількість сторінок за кожною формою), а також перелік форм, які не подають у зв’язку з відсутністю показників (п. 16 розд. 1 Порядку № 44)

При поданні звітності в орган Казначейства слід оформляти один супровідний лист з розділенням на підрозділи за фінансовою і бюджетною звітністю

Увага! Відповідальним за достовірність даних, які наведені у фінансовій і бюджетній звітності, є розпорядник бюджетних коштів, що склав обидва види такої звітності.

Склад фінансової і бюджетної звітності, періоди її подання

Перелік форм фінансової і бюджетної звітності для розпорядників бюджетних коштів наведений у НП(С)БО 101 і Порядку № 44. Покажемо, які форми звітності подають розпорядники бюджетних коштів, що перебувають на казначейському обслуговуванні, і яка для них установлена періодичність. Для наочності представимо таку інформацію в табл. 2 і 3.

Таблиця 2

Фінансова звітність згідно з НП(С)БО 101, Порядком № 307

№ додатка до Порядку № 307

№ форми

Назва форми звітності

Терміни подання

квартал

рік

1

№ 1-дс

(у редакції Порядку № 307)

Баланс

+

+

2

№ 2-дс

(у редакції Порядку № 307)

Звіт про фінансові результати

+

+

3

№ 3-дс

Звіт про рух грошових коштів

+

4

№ 4-дс

Звіт про власний капітал

+

Форма Мінфіном не встановлена

Примітки щодо річної фінансової звітності

+

Увага! За І квартал 2017 року розпорядники бюджетних коштів подають в орган казначейства фінансову звітність лише за двома формами: № 1-дс «Баланс» і № 2-дс «Звіт про фінансові результати».

Таблиця 3

Бюджетна звітність згідно з Порядком № 44

№ додатка до Порядку № 44

№ форми

Назва форми звітності

Терміни подання

місяць

квартал

рік

1

№ 2-д,

№ 2-м

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду

+

+

2

№ 4-1д,

№ 4-1м

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

—*

+

+

3

№ 4-2д,

№ 4-2м

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

—*

+

+

4

№ 4-3д,

№ 4-3м

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

—*

+

+

* Розпорядники бюджетних коштів при казначейському обслуговуванні за всіма операціями форми місячної бюджетної звітності (додатки 2 — 4) не складають і в органи Казначейства не подають.

5

№ 4-4д

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

Подають за квартал і рік за наявності субвенції місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку регіону

6

№ 4-3д.1,

№ 4-3м.1

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

Подають за місяць, квартал і рік при отриманні грошових коштів міжнародних фінансових організацій для підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України

7

№ 7д,

№ 7м

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

+

Рядки з 380 по 570 не заповнюють

+

+

8

№ 7д.1,

№ 7м.1

Звіт про заборгованість за окремими програмами

+

+

+

9

Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

Розпорядники бюджетних коштів, які не належать до фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, цей Звіт не подають

10

Пояснювальна записка

+

+

11

Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

Складають головні розпорядники бюджетних коштів за квартал та рік

12

Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках

+

13

Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України

+

Застосовується для звіряння і підтвердження залишків грошових коштів на рахунках розпорядників бюджетних коштів

14

Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків

+

Складається на підставі довідок про підтвердження залишків коштів, завізованих органом Казначейства та/або банку

15

Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів, що включені до мережі розпорядників бюджетних коштів вищого рівня

+

16

Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

Подається за квартал і рік за наявності іноземної валюти на рахунках

17

Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

Подається за квартал і рік за наявності відкритих поточних рахунків в установах банків відповідно до чинного законодавства

18

Довідка про депозитні операції

+

+

19

Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених

контролюючими органами

+

20

Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення

+

+

21

Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду

+

+

22

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет)

+

+

23

Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

+

+

24

Довідка про використання іноземних грантів

Подають за квартал і рік у разі надходження іноземних грантів

25

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

+

+

26

Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалася станом на 01.01.2011 за зобов’язаннями, що не вважаються бюджетними

+

+

27

Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми з охорони здоров’я на 20__рік між адміністративно-територіальними одиницями

+

+

28

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»

+

+

29

Довідка про розподіл Державного бюджету України на 20__рік між місцевими та апеляційними судами всіх видів та спеціалізації, вищими спеціалізованими судами та іншими органами судової влади в системі Державної судової адміністрації України

Складає Державна судова адміністрація України і подає у складі зведеної бюджетної звітності. Розпорядники бюджетних коштів, які не належать до цих органів, таку довідку не подають

Порядок складання фінансової звітності

При складанні фінансової звітності за I квартал 2017 року для розпорядників бюджетних коштів найбільш цікавим є Баланс ф. № 1-дс.

У новій формі Балансу відображається фінансовий стан розпорядника бюджетних коштів на початок року і кінець звітного періоду (у цьому випадку — на 31.03.2017 р.) за активами, зобов’язаннями і власним капіталом на підставі звірених даних бухгалтерського обліку.

При цьому джерелами інформації для складання фінансової звітності є: річна бюджетна і фінансова звітність за 2016 рік, квартальна бюджетна і фінансова звітність 2016 року, регістри синтетичного й аналітичного обліку за I квартал 2017 року (книга «Журнал-головна», меморіальні ордери, книги аналітичного обліку касових і фактичних витрат, отриманих асигнувань тощо).

Баланс ф. № 1-дс

Отже, при складанні Балансу ф. № 1-дс слід врахувати такі моменти:

— відсутнє розділення показників за загальним і спеціальним фондами кошторису розпорядника бюджетних коштів. Показники вносять сумарно за всіма фондами;

— до складу основних засобів включаються сумарно активи, які у 2016 році були включені до складу як основних засобів, так і інших матеріальних необоротних активів. До 2017 року інформацію про такі об’єкти показували окремо (як первісну вартість, так і суму нарахованого зносу). Про те, як правильно трансформувати суми нарахованої амортизації, перенесені на нові субрахунки, у відповідні рядки Балансу ф. № 1-дс, ми розповідали у статті «Амортизація-2017: переносимо залишки і нараховуємо по-новому» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 8, с. 27);

— до складу інвестиційної нерухомості згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 129 «Інвестиційна нерухомість», затвердженим наказом Мінфіну від 24.12.2010 р. № 1629, включаються земельні ділянки, будівлі та споруди, розташовані на землі, що утримуються з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу. Слід звернути увагу: якщо об’єкт основних засобів містить частину, яка утримується з метою отримання орендних платежів, то така частина повинна бути віднесена до складу інвестиційної нерухомості і сам об’єкт буде розділений на об’єкт основних засобів та об’єкт інвестиційної нерухомості, тобто буде виступати двома інвентарними об’єктами. У разі неможливості такого розділення об’єкт може бути віднесений до складу інвестиційної нерухомості, якщо утримується переважно для отримання орендних платежів або збільшення власного капіталу. У тому випадку, якщо об’єкт не відповідає таким умовам, він повністю може обліковуватися у складі основних засобів;

— у Балансі ф. № 1-дс не передбачені рядки для відображення доходів і витрат розпорядників бюджетних коштів. Водночас згорнуту інформацію про доходи і витрати показують як фінансовий результат за окремим рядком. Виходить, що звичне закриття рахунків доходів і витрат бюджетні установи тепер виконуватимуть щоквартально, а не в кінці року, як це було раніше. Використати для цього слід меморіальний ордер № 17. Закриття відбувається за типовими проводками 6.1 і 6.2 Типової кореспонденції (див. табл. 4).

Таблиця 4

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Закриття рахунків доходів

7011 «Бюджетні асигнування», 7111 «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)», 7211 «Дохід від реалізації активів», 7311 «Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів», 7411 «Інші доходи за обмінними операціями», 7511 «Доходи за необмінними операціями»

5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду»

Закриття рахунків витрат

5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду»

8011 (8111) «Витрати на оплату праці», 8012 (8112) «Відрахування на соціальні заходи», 8013 (8113) «Матеріальні витрати», 8014 (8114) «Амортизація», 8115 «Інші витрати», 82 «Витрати з продажу активів», 8311 «Фінансові витрати», 8411 «Інші витрати за обмінними операціями», 8511 «Витрати за необмінними операціями»

Далі розповімо, які дані бухгалтерського обліку потрібно використати для заповнення Балансу ф. № 1-дс (див. табл. 5), а також наведемо пояснення до деяких рядків.

Таблиця 5

Найменування статті

Код рядка

Алгоритм розрахунку

Субрахунки бухгалтерського обліку

Примітка

АКТИВ

I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

Відображають узагальнену інформацію про наявність і рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, запасів, біологічних активів, незавершених капітальних інвестицій, зносу (амортизації) необоротних активів і т. п.

Основні засоби:

1000

Різниця ряд. 1001 і ряд. 1002

10 (крім інвестиційної нерухомості) - 1411 + 11 - 1412

Відображається інформація про наявність і рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів за залишковою вартістю, яка включається в підсумок Балансу

первісна вартість

1001

10 (крім інвестиційної нерухомості) + 11

Відображається інформація про первісну (переоцінену) вартість основних засобів, інших необоротних матеріальних активів.

Увага! У Балансі вартість земельних ділянок, будівель і споруд, які розміщені на землі й утримуються з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, обліковується окремо у складі інвестиційної нерухомості (рядки 1010 — 1012)

знос

1002

1411 + 1412

Відображається сума нарахованого зносу (амортизації) на основні засоби та інші необоротні матеріальні активи

Інвестиційна нерухомість

1010

Різниця рядків 1011 і 1012

1010 - 1414

Відображається інформація про залишкову вартість інвестиційної нерухомості, яка включається до підсумку Балансу

первісна вартість

1011

1010

Відображається інформація про первісну (переоцінену) вартість інвестиційної нерухомості

знос

1012

1414

Відображається сума нарахованого зносу (амортизації) на інвестиційну нерухомість

Нематеріальні активи:

1020

Різниця рядків 1021 і 1022

12 - 1413

Відображається інформація про залишкову вартість нематеріальних активів, яка включається в підсумок Балансу

первісна вартість

1021

12

Відображається інформація про первісну (переоцінену) вартість нематеріальних активів

накопичена амортизація

1022

1413

Відображається сума нарахованого зносу (амортизації) на нематеріальні активи

Незавершені капітальні інвестиції

1030

13

Відображається вартість не завершених на дату Балансу капітальних інвестицій у необоротні активи на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, які збільшують первісну (переоцінену) вартість необоротних активів), виготовлення, створення, вирощування, придбання об’єктів основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових біологічних активів, тобто до моменту введення в експлуатацію вказаних об’єктів

Довгострокові біологічні активи

1040

Різниця рядків 1041 і 1042

1711 + 1712 - 1415

Оскільки на дату складання Балансу ф. № 1-дс Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 136 «Біологічні активи» не набуло чинності, дані про біологічні активи розпорядники бюджетних коштів відображають у складі основних засобів (рядки 1000 — 1002 ф. № 1-дс), наприклад, багаторічні насадження тощо. Тому поки що рядки 1040 — 1042 не заповнюються

первісна вартість

1041

1711 + 1712

знос

1042

1415 у рядку 1002

Запаси

1050

15 + 1811 + 1812 + 1814 + 1815 + 1816

Загальна вартість залишків запасів за даними бухгалтерського обліку на звітну дату

Виробництво

1060

16

Відображається вартість витрат, пов’язаних з організацією та наданням послуг, виконанням робіт, виготовленням продукції

Поточні біологічні активи

1090

1713 + 1714

Аналогічно порядку відображення інформації за довгостроковими біологічними активами (ряд. 1040). У Балансі ф. № 1-дс розпорядники бюджетних коштів цей рядок не заповнюють

Усього за розділом I

1095

Сума рядків 1000, 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1090

Підсумовуються показники рядків розділу I

II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ

Довгострокова дебіторська заборгованість

1100

2011 + 2012 + 2013

Відображається заборгованість, яка буде погашена після завершення звітного року (за орендними операціями, довгостроковими кредитами, наданими розпорядниками бюджетних коштів, та інша довгострокова заборгованість)

Довгострокові фінансові інвестиції

1110

2511 + 2512 + 2513 + 2514

Відображаються довгострокові фінансові інвестиції в цінні папери і статутні капітали, отримані довгострокові векселі

Поточна дебіторська заборгованість:

за розрахунками з бюджетом

1120

2110

Відображається дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом за податками і зборами тощо

за розрахунками за товари, роботи, послуги

1125

2111

Відображається дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи і послуги

за наданими кредитами

1130

2112

Відображається дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими розпорядниками бюджетних коштів згідно із законодавством

за виданими авансами

1135

2113 + 2116

Відображається дебіторська заборгованість за розрахунками з постачальниками і підрядниками у випадку попередньої оплати за товари, роботи і послуги, видані аванси на господарські потреби і відрядження і т. п.

за розрахунками із соціального страхування

1140

2114

Відображається дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування, зокрема, за нарахованими сумами допомоги по тимчасовій непрацездатності тощо

за внутрішніми розрахунками

1145

2711

Відображається дебіторська заборгованість за операціями з внутрішньовідомчої передачі активів

Інша поточна дебіторська заборгованість

1150

2115 + 2117 + 2118 + 6414

Відображається дебіторська заборгованість за іншими операціями, які не відображені в рядках 1120 — 1145 Балансу ф. № 1-дс, розрахунками з відшкодування завданого збитку тощо

Поточні фінансові інвестиції

1155

2611 + 2612

Відображаються поточні фінансові інвестиції в цінні папери і короткострокові векселі отримані, визнання й оцінка яких проводиться на умовах, визначених Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 133 «Фінансові інвестиції», затвердженим наказом Мінфіну від 18.05.2012 р. № 568

Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів в:

Відображаються дані про залишки готівки, коштів на рахунках розпорядників бюджетних коштів в органах Казначейства, в установах банків на дату складання Балансу ф. № 1-дс

національній валюті, у тому числі в:

1160

Сума рядків 1161, 1162, 1163

Підсумовується інформація про залишки коштів у національній валюті розпорядників бюджетних коштів

касі

1161

2211 + 2213

Відображається інформація про залишки грошових коштів і грошових документів у національній валюті, що знаходяться в касі розпорядника бюджетних коштів

казначействі

1162

2313 + 2314 + 2315 + 2215

Відображається інформація про залишки коштів, що знаходяться на реєстраційних та інших рахунках в органі Казначейства, грошові кошти в дорозі, а також кошти, які перебувають у тимчасовому розпорядженні розпорядників бюджетних коштів і з настанням певних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням

установах банків

1163

2215 + 2311 + 2312 + 2315

За наявності рахунку в установах банків наводиться інформація про залишок коштів на таких рахунках

іноземній валюті

1165

2212 + 2214 + 2216 + 2311 (в частині іноземної валюти) + 2315 (в частині іноземної валюти)

За наявності іноземної валюти наводиться інформація про залишок готівкової іноземної валюти і грошових документів в іноземній валюті в касі, коштів в іноземній валюті на рахунках у банку

Кошти бюджетів та інших клієнтів на:

Звичайні розпорядники бюджетних коштів ці рядки Балансу не заповнюють

єдиному казначейському рахунку

1170

рахунках в установах банків, у тому числі:

1175

у національній валюті

1176

в іноземній валюті

1177

Інші фінансові активи

1180

2515 + 2613

Відображаються інші фінансові активи, які не відображені в інших рядках розділу ІІ Балансу

Усього за розділом II

1195

Сума рядків 1100, 1110, 1120, 1125, 1130, 1135, 1140, 1145, 1150, 1155, 1160, 1165, 1170, 1175, 1180

Підсумовуються показники рядків розділу II

III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1200

2911

Відображаються здійснені у звітному періоді витрати, що підлягають віднесенню на витрати майбутніх періодів (сплачені авансом орендні платежі, передплата на газети і журнали, періодичні та довідкові видання тощо)

БАЛАНС

1300

Сума рядків 1095, 1195, 1200

Сума підсумків розділів I, II і III Активу

ПАСИВ

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Внесений капітал

1400

5111

Наводиться інформація про внесений капітал розпорядника бюджетних коштів

Капітал в дооцінках

1410

5311 + 5312

Відображається результат дооцінок (уцінок) матеріальних, нематеріальних і фінансових активів, що проводяться у випадках, передбачених законодавством, який склався на кінець звітного періоду

Фінансовий результат

1420

5511 + 5512

Відображається результат виконання кошторису (бюджету) розпорядником бюджетних коштів.

Цей рядок складатиметься із сальдо субрахунку 5512 «Накопичений фінансовий результат виконання кошторису» на початок 2017 року плюс підсумкові дані Звіту про фінансові результати ф. № 2-дс розділу I рядка 2390 «Профіцит/дефіцит за звітний період»

Капітал у підприємствах

1430

5211 + 5212 + 5213

Відображається сума капіталу у вигляді внесків у підприємства державного, комунального секторів економіки, які належать до сфери управління суб’єкта державного сектору, акцій і цінних паперів

Резерви

1440

Формуються державними цільовими фондами. Розпорядники бюджетних коштів цей рядок не заповнюють

Цільове фінансування

1450

5411

Відображається залишок коштів цільового фінансування, яке було виділене з бюджету на проведення заходів цільового характеру

Усього за розділом I

1495

Сума рядків 1400, 1410, 1420, 1430, 1440, 1450

Підсумовуються показники рядків розділу I

II. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Довгострокові зобов’язання:

за цінними паперами

1500

6014

Відображається сума зобов’язань розпорядника бюджетних коштів за розрахунками з постачальниками, підрядниками й іншими кредиторами за матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги і за іншими операціями, заборгованість за якими забезпечена виданими векселями і не є поточними зобов’язаннями

за кредитами

1510

6011 + 6012 + 6013

Відображається довгострокова заборгованість розпорядників бюджетних коштів або державних цільових фондів перед установами банків за отримані відповідно до законодавства кредити, термін оплати яких настане в наступних періодах, відстрочені довгострокові кредити, отримані в установах банків, інші довгострокові позики, отримані відповідно до законодавства

інші довгострокові зобов’язання

1520

6015 + 6016

Відображаються довгострокова заборгованість розпорядників бюджетних коштів за орендними операціями стосовно необоротних активів, отриманих на умовах довгострокової оренди відповідно до законодавства, випущені облігації та інші позикові кошти, на які нараховуються відсотки, і т. п.

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

1530

6111 + 6112 + 6113

Відображається поточна заборгованість розпорядників бюджетних коштів за довгостроковими кредитами банків, іншими довгостроковими позиками, за довгостроковими цінними паперами й іншими довгостроковими зобов’язаннями, які підлягають погашенню впродовж 12 місяців з дати Балансу

Поточні зобов’язання:

за платежами до бюджету

1540

6311 + 6312

Відображається сума зобов’язань розпорядника бюджетних коштів за платежами до бюджету

за розрахунками за товари, роботи, послуги

1545

6211

Відображається сума зобов’язань розпорядника бюджетних коштів перед постачальниками і підрядниками за матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги

за кредитами

1550

6114 + 6115 + 6116 + 6117

Відображається сума заборгованості за короткостроковими кредитами, наданими розпорядникам бюджетних коштів згідно із законодавством

за одержаними авансами

1555

6212 + 6213 + 6214

Відображається сума авансів, отриманих розпорядником бюджетних коштів під постачання матеріальних цінностей або виконання робіт, а також суми попередньої оплати, отримані від покупців і замовників рахунків постачальника за продукцію та виконані роботи

за розрахунками з оплати праці

1560

651

Відображається сума зобов’язань розпорядника бюджетних коштів перед працівниками за заробітною платою, допомогою по тимчасовій непрацездатності, студентами, аспірантами й учнями за стипендіями та іншими подібними виплатами

за розрахунками із соціального страхування

1565

6313 + 6416

Відображається сума зобов’язань розпорядника бюджетних коштів за ЄСВ, за видами страхування, передбаченими законодавством, зі сплати штрафних санкцій за виявлені при перевірках порушення порядку використання страхових засобів і т. п.

За внутрішніми розрахунками

1570

6611

Відображається сума зобов’язань розпорядника бюджетних коштів за операціями внутрішньовідомчої передачі активів

Інші поточні зобов’язання

1575

6411 + 6412 + 6413 + 6414 + 6415 + 6417

Відображається сума поточних зобов’язань розпорядника бюджетних коштів за цінними паперами, розрахунками з депонентами, за депозитними сумами, розрахунками зі страхування, за спеціальними видами платежів, за операціями, пов’язаними зі здійсненням спільної діяльності й іншими кредиторами

Усього за розділом II

1595

Сума рядків 1500, 1510, 1520, 1530, 1540, 1545, 1550, 1555, 1560, 1565, 1570, 1575

Підсумовуються показники рядків розділу II

III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1600

6711 + 6712

Відображаються кошти, які за рішенням суб’єкта держсектору резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів

IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1700

6911

Відображаються доходи звітного періоду, які підлягають включенню в доходи майбутніх звітних періодів за здачу в оренду основних засобів та інших необоротних активів (наприклад, авансові орендні платежі, передплата на газети і журнали, абонентна плата за послуги зв’язку тощо)

БАЛАНС

1800

Сума рядків 1495, 1595, 1600, 1700

Сума підсумків розділів I — IV Пасиву

Звіт про фінансові результати ф. № 2-дс

У Звіті про фінансові результати ф. № 2-дс розпорядники бюджетних коштів наводять інформацію про доходи і витрати за звітний період (у цьому випадку — I квартал 2017 року). Ця форма складається з 4 розділів, а саме:

1) фінансовий результат діяльності;

2) видатки бюджету (кошторису) за функціональною класифікацією видатків і кредитування бюджету;

3) виконання бюджету (кошторису);

4) елементи витрат за обмінними операціями.

Слід звернути увагу на те, що розділи I, II та IV ф. № 2-дс у графі 4 передбачають наведення даних за аналогічний період попереднього року. Така вимога виникла у зв’язку з тим, що Порядком № 307 були внесені зміни до форм фінансової звітності. У цих розділах раніше передбачені графи «За попередній період» були замінені на графи «За аналогічний період попереднього року». Такі зміни пов’язані з необхідністю отримання інформації для прийняття управлінських рішень.

Разом із тим, як роз’яснив Мінфін у листі, у Звіті про фінансові результати ф. № 2-дс у 2017 році інформацію про доходи та витрати за 2016 рік в розділах I, II та IV наводити не потрібно.

Увага! У розділах I, II, IV ф. № 2-дс (у квартальній та річній формах за 2017 рік) інформація за статтями доходів і витрат за аналогічний період попереднього року не наводиться.

Далі розглянемо порядок заповнення кожного розділу Звіту про фінансові результати ф. № 2-дс.

Розділ І. Фінансовий результат діяльності

Передусім слід звернути увагу на те, що визначати фінансовий результат необхідно буде за доходами і витратами за I квартал 2017 року як за обмінними, так і за необмінними операціями (і в подальшому за кожен звітний період), і відносити його на субрахунок 5511 «Фінансовий результат виконання кошторису звітного періоду».

У ф. № 1-дс за I квартал 2017 року рядок 1420 «Фінансовий результат» складатиметься із сальдо субрахунку 5512 «Накопичений фінансовий результат виконання кошторису» на початок 2017 року плюс підсумкові дані Звіту про фінансові результати ф. № 2-дс про профіцит або дефіцит фінансового результату звітного періоду.

У табл. 6 покажемо порядок заповнення розділу I Звіту про фінансові результати ф. № 2-дс.

Таблиця 6

Стаття

Код рядка

За звітний період (відповідно до Плану рахунків № 1203)

За аналогічний період попереднього року (у 2017 році не заповнюється)

Примітка

ДОХОДИ

Доходи від обмінних операцій

Бюджетні асигнування

2010

7011

Відображаються доходи за рахунок бюджетних асигнувань без урахування асигнувань капітального характеру, які входять до складу цільового фінансування і обліковуються на субрахунку 5411

Доходи від надання послуг (виконання робіт)

2020

7111

Відображаються доходи від виконаних робіт, наданих послуг відповідно до законодавства

Доходи від продажу активів

2030

7211

Відображаються доходи від реалізації майна в установленому порядку (окрім операцій з реалізації нерухомого майна розпорядником бюджетних коштів)

Фінансові доходи

2040

7311

Відображаються доходи, які отримують розпорядники бюджетних коштів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих від надання платних послуг, якщо законом таким розпорядникам надано відповідне право

Інші доходи від обмінних операцій

2050

7411

Враховуються доходи, які не ввійшли до наведених вище рядків цієї форми

Усього доходів від обмінних операцій

2080

Сума рядків 2010, 2020, 2030, 2040, 2050

Доходи від необмінних операцій

Податкові надходження

2090

Відображаються суми податкових надходжень державного (місцевого) бюджетів. Розпорядники бюджетних коштів цей рядок не заповнюють

Неподаткові надходження

2100

Відображаються суми неподаткових надходжень державного (місцевого) бюджетів. Розпорядники бюджетних коштів цей рядок не заповнюють

Трансферти

2110

Відносяться до доходів цільових фондів. Розпорядники бюджетних коштів цей рядок не заповнюють

Надходження до державних цільових фондів

2120

Відносяться до доходів цільових фондів. Розпорядники бюджетних коштів цей рядок не заповнюють

Інші доходи від необмінних операцій

2130

7511

Відображаються доходи розпорядників бюджетних коштів, не наведені у вищезгаданих рядках, включаючи доходи від безоплатно отриманих активів, робіт (послуг)

Усього доходів від необмінних операцій

2170

Сума рядків 2090, 2100, 2110, 2120, 2130

Усього доходів

2200

Сума рядків 2080, 2170

ВИТРАТИ

Витрати за обмінними операціями

Витрати на виконання бюджетних програм

2210

8011 — 8014

Відображаються витрати, пов’язані з виконанням розпорядником бюджетних коштів своїх повноважень, визначених законодавством

Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)

2220

8111 — 8115

Відображаються витрати, пов’язані з організацією і наданням послуг, виготовленням продукції, виконанням робіт

Витрати з продажу активів

2230

8211— 8212

Відображається собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) і витрати, пов’язані з реалізацією майна

Фінансові витрати

2240

8311

Інші витрати за обмінними операціями

2250

8411

Відображаються витрати розпорядників бюджетних коштів, не наведені в рядках 2210 — 2240, зокрема, втрати за активами і зобов’язаннями суб’єкта державного сектору від зміни курсу гривні до іноземної валюти, втрати від зменшення корисності активів, суми знецінення (уцінки) необоротних активів і фінансових інвестицій і т. п., включаючи витрати на відрядження

Усього витрат за обмінними операціями

2290

Сума рядків 2210, 2220, 2230, 2240, 2250

Витрати за необмінними операціями

Трансферти

2300

Розпорядники бюджетних коштів цей рядок не заповнюють

Інші витрати за необмінними операціями

2310

8511

Усього витрати за необмінними операціями

2340

Сума рядків 2300 і 2310

Усього витрат

2380

Сума рядків 2290 і 2340

Профіцит/дефіцит за звітний період

2390

5511

Розраховується як різниця між доходами і витратами (рядки 2200 і 2380). Профіцит визначається за умови, що доходи перевищують витрати. Дефіцит визначається за умови, що витрати перевищують отримані доходи

Розділ ІІ. Видатки бюджету (кошторису) за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету

У цьому розділі Звіту про фінансові результати відображаються витрати розпорядника бюджетних коштів у розрізі кодів функціональної класифікації видатків відповідно до наказу № 11.

Наприклад, розпорядники бюджетних коштів Міністерства оборони (код 210) заповнюють рядок 2430 «Оборона» відповідно до рядка 2380 «Всього витрат» розділу I цього Звіту за звітний період (тобто I квартал 2017 року). Дані за аналогічний період попереднього року у цьому році не проставляються. Показники цього рядка повинні відповідати сумарним даним про витрати, наведеним за рядком 2780 розділу III ф. № 2-дс.

Розділ ІІІ. Виконання бюджету (кошторису)

У цьому розділі Звіту про фінансові результати наводять інформацію про виконання кошторису розпорядником бюджетних коштів за звітний період у розрізі загального і спеціального фондів кошторису. При заповненні розділу потрібно враховувати такі моменти:

1) основою для заповнення показників цього розділу є інформація, наведена в кошторисі розпорядника бюджетних коштів, плані асигнувань, довідці про внесення змін до кошторису і плану асигнувань, розподіл фінансування за кодами економічної класифікації та інші показники.

Занести ці дані до Звіту нескладно, оскільки це схоже на принцип складання кошторису;

2) за загальним фондом заповнюємо інформацію таким чином:

— у графу 3 вносимо дані з первісного кошторису (за наявності декількох бюджетних програм, вносяться підсумкові дані). Оскільки первісний кошторис складається на повний бюджетний рік, то відомості для графи 3 можна взяти з річного плану асигнувань за кошторисом і документів головного розпорядника бюджетних коштів про розмір місячного фінансування;

— у графі 4 відображають дані кошторису зі змінами, внесеними до нього відповідними довідками (як за самим кошторисом, так і за планом асигнувань);

— у графі 5 відображають суми проведених касових видатків за кошторисом загального фонду протягом звітного періоду;

— у графі 6 відображають різницю між кошторисними призначеннями звітного періоду і проведеними касовими видатками. Ця інформація відображає реальну картину виконання кошторису за звітний період у грошовому вираженні;

3) за спеціальним фондом заповнюємо інформацію таким чином:

— кошторис за спеціальним фондом, так само як і за загальним, складається і затверджується на бюджетний рік. При цьому, зазвичай, відсутні показники квартального розподілу кошторисних призначень. Прийняти рішення про те, яку суму показати в графі 7, розпорядник бюджетних коштів може самостійно, виходячи з планів здійснення господарської діяльності, термінів надходження доходів і планованих періодів проведення витрат за показниками річного кошторису. Для розподілу показників кошторису бухгалтерові доцільно скласти поквартальний план доходів і витрат спеціального фонду, як внутрішній документ, і затвердити його у керівника бюджетної організації. Зміни, що вносяться протягом кварталу до кошторису (наприклад, при надходженні благодійної допомоги тощо), відображатимуться у звітному кварталі аналогічно кошторису загального фонду;

— у графі 8 відображають кошторисні призначення з урахуванням внесених змін (наприклад, у результаті отримання благодійної допомоги, збільшення витратної частини кошторису внаслідок додаткових надходжень від надання робіт (послуг) тощо);

— у графі 9 відображають проведені касові видатки за спеціальним фондом за відповідними напрямами, передбаченими формою цього розділу Звіту.

У результаті, в графі 10 виходячи з наведених річних кошторисних призначень буде наочно відображений результат виконання кошторису як за дохідною, так і за витратною частинами.

Профіцит або дефіцит виконання кошторису визначається як різниця між кошторисними призначеннями і касовими видатками за відповідним фондом.

Слід звернути увагу на такий момент: фактичні видатки за загальним фондом не можуть перевищувати кошторисних призначень за звітний період з урахуванням внесених змін. Інакше це може свідчити про проведення будь-яких видатків понад затверджені кошторисні призначення, що є порушенням вимог БКУ.

Взагалі заповнення даних цього розділу Звіту про фінансові результати не повинно викликати складнощів.

Увага! Суми касових видатків, зазначені у графах 5 і 9 цього розділу, повинні відповідати даним про касові видатки, які відображені в бюджетній звітності розпорядника бюджетних коштів за відповідний період (ф. № 2д, № 2м, № 4д, № 4м).

Розділ IV. Елементи витрат за обмінними операціями

Заповнення даних цього розділу Звіту про фінансові результати здійснюється на підставі даних бухгалтерського обліку за субрахунками, зазначеними в табл. 7. Для цього потрібно підсумовувати дані про витрати за загальним і спеціальним фондами (сальдо субрахунків у книзі «Журнал-головна»), дані про фактичні видатки, узагальнені в аналітичному обліку, а також у формах бюджетної звітності, що відображають фактичні видатки розпорядника бюджетних коштів.

Таблиця 7

Стаття

Код рядка

За звітний період (у розрізі субрахунків Плану рахунків № 1203)

За аналогічний період попереднього року (у 2017 році не заповнюється)

Витрати на оплату праці

2820

8011, 8111

Відрахування на соціальні заходи

2830

8012, 8112

Матеріальні витрати

2840

8013, 8113

Амортизація

2850

8014, 8114

Інші витрати

2860

8411, 8115

Всього

2890

Сума рядків 2820, 2830, 2840, 2850, 2860

Алгоритм роботи зі складання квартальної фінансової звітності

Складанню квартальної фінансової звітності передує перенесення сальдо рахунків бухгалтерського обліку з Плану рахунків № 611 до Плану рахунків № 1203 (ср. 025069200). При такому перенесенні може відбуватися як об’єднання субрахунків, так і їх розділення на декілька нових. На підставі перенесених даних формується вхідний Баланс ф. № 1-дс на звітну дату з відображенням показників у цілих гривнях.

Детально цей процес ми розглядали в статті «Документальне відображення перенесення залишків по рахунках» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 3), тому зараз зупинятися на ньому не будемо.

Далі на умовному прикладі розглянемо формування фінансової звітності за I квартал 2017 року.

Інформацію про сальдо субрахунків бухгалтерського обліку на звітну дату в книзі «Журнал-головна» наведемо в підсумованому виразі з округленням до цілої гривні (без відображення субрахунків, які мають нульове сальдо на звітну дату) стосовно рядків Балансу ф. № 1-дс (табл. 8).

Таблиця 8

Рядок Балансу ф. № 1-дс

Назва

Перелік субрахунків, що включаються в рядок Балансу

Сальдо на звітну дату, грн.

Примітка

Актив Балансу

1000

Основні засоби

394873

Різниця рядків 1001 і 1002

1001

Первісна вартість

10, 11

1708206

1002

Знос

1411, 1412

1313333

1050

Запаси

15, 18

244143

1162

Грошові кошти в національній валюті в органі казначейства

2313

108576

Сума, що підлягає включенню в актив Балансу

747592

Рядки 1000 + 1050 + 1162

Пасив Балансу

1400

Внесений капітал

5111

394873

1420

Фінансовий результат

5511, 5512

211033

Гр. 3 ряд. 1420 ф. № 1-дс + гр. 3 ряд. 2390 розд. 1 ф. № 2-дс

1570

Поточні зобов’язання за внутрішніми розрахунками

6611

141686

Сума, що підлягає включенню в пасив Балансу

747592

Суми, що підлягають включенню в розділ 1 ф. № 2-дс

2010

Бюджетні асигнування

7011, 7111

841460

2020

Доходи від надання послуг

7111

389

2210

Витрати на виконання бюджетних програм

8011, 8013, 8411

843812

2310

Витрати за необмінними операціями

8113

8429

З урахуванням цих даних, Баланс ф. № 1-дс і розділ I Звіту про фінансові результати ф. № 2-дс, відповідно, виглядатимуть таким чином.

Форма № 1-дс

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

Основні засоби:

1000

394873

394873

первісна вартість

1001

1708206

1708206

знос

1002

1313333

1313333

Інвестиційна нерухомість

1010

первісна вартість

1011

знос

1012

Нематеріальні активи:

1020

первісна вартість

1021

накопичена амортизація

1022

Незавершені капітальні інвестиції

1030

Довгострокові біологічні активи

1040

первісна вартість

1041

знос

1042

Запаси

1050

254200

244143

Виробництво

1060

Поточні біологічні активи

1090

Усього за розділом І

1095

649073

639016

ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ

Довгострокова дебіторська заборгованість

1100

Довгострокові фінансові інвестиції

1110

Поточна дебіторська заборгованість

за розрахунками з бюджетом

1120

за розрахунками за товари, роботи, послуги

1125

за наданими кредитами

1130

за виданими авансами

1135

за розрахунками із соціального страхування

1140

за внутрішніми розрахунками

1145

інша поточна дебіторська заборгованість

1150

Поточні фінансові інвестиції

1155

Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів в:

національній валюті, у тому числі в:

1160

110540

108576

касі

1161

казначействі

1162

110540

108576

установах банків

1163

іноземній валюті

1165

Кошти бюджетів та інших клієнтів на:

єдиному казначейському рахунку

1170

рахунках в установах банків, у тому числі:

1175

у національній валюті

1176

в іноземній валюті

1177

Інші фінансові активи

1180

Усього за розділом ІІ

1195

110540

108576

ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1200

БАЛАНС

1300

759613

747592

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Внесений капітал

1400

394873

394873

Капітал у дооцінках

1410

Фінансовий результат

1420

221425

211033

Капітал у підприємствах

1430

Резерви

1440

Цільове фінансування

1450

Усього за розділом І

1495

616298

605906

II. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Довгострокові зобов’язання:

за цінними паперами

1500

за кредитами

1510

інші довгострокові зобов’язання

1520

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

1530

Поточні зобов’язання:

за платежами до бюджету

1540

за розрахунками за товари, роботи, послуги

1545

за кредитами

1550

за одержаними авансами

1555

за розрахунками з оплати праці

1560

за розрахунками із соціального страхування

1565

за внутрішніми розрахунками

1570

143315

141686

інші поточні зобов’язання

1575

Усього за розділом ІІ

1595

143315

141686

ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1600

ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1700

БАЛАНС

1800

759613

747592

Форма № 2-дс

1. Фінансовий результат діяльності

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року*

1

2

3

4

ДОХОДИ

Доходи від обмінних операцій

Бюджетні асигнування

2010

841460

Доходи від надання послуг (виконання робіт)

2020

389

Доходи від продажу активів

2030

Фінансові доходи

2040

Інші доходи від обмінних операцій

2050

Всього доходів від обмінних операцій

2080

841849

Доходи від необмінних операцій

Податкові надходження

2090

Неподаткові надходження

2100

Трансферти

2110

Надходження до державних цільових фондів

2120

Інші доходи від необмінних операцій

2130

Всього доходів від необмінних операцій

2170

Всього доходів

2200

841849

ВИТРАТИ

Витрати за обмінними операціями

Витрати на виконання бюджетних програм

2210

843812

Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)

2220

Витрати з продажу активів

2230

Фінансові витрати

2240

Інші витрати за обмінними операціями

2250

Всього витрат за обмінними операціями

2290

843812

Витрати за необмінними операціями

Трансферти

2300

Інші витрати за необмінними операціями

2310

8429

Всього витрати за необмінними операціями

2340

8429

Всього витрат

2380

852241

Профіцит/дефіцит за звітний період

2390

-10392

* Ця колонка у 2017 році не заповнюється.

Увага! Дані фінансової звітності повинні відповідати даним бухгалтерського обліку розпорядника бюджетних коштів, тобто сальдо в книзі «Журнал-головна» субрахунків 5511 «Фінансовий результат виконання кошторису звітного періоду» і 5512 «Накопичений фінансовий результат виконання кошторису» сумарно повинно відповідати на звітну дату даним графи 4 рядка 1420 Балансу ф. № 1-дс.

Для досягнення такої відповідності наприкінці кожного звітного періоду потрібно здійснити бухгалтерські проводки зі списання отриманих доходів і проведених витрат на субрахунок 5511 (див. табл. 4).

Складання бюджетної звітності

Нещодавно Мінфін наказом від 07.02.2017 р. № 44 вніс зміни у свій наказ «Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» від 24.01.2012 р. № 44. Згідно з цими змінами цей наказ тепер має назву «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування».

Тобто бюджетна звітність повинна складатися відповідно до вимог саме цього наказу.

У її складі безпосередньо 8 форм звітів, а розкриття елементів бюджетної звітності здійснюється в Пояснювальній записці, а також додатково ще в 19 різноманітних формах.

Відзначимо, що істотних відмінностей від колишнього Порядку складання звітності в новому Порядку немає.

Водночас:

— у новому Порядку змінені номери додатків за формами бюджетної звітності у зв’язку з вилученням з раніше діючого Порядку форм фінансової звітності і додатків, які розкривали їх елементи;

— форми бюджетної звітності залишилися без змін, за винятком додатка 28 «Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними програмами» (колишній додаток 18). Тепер у формі потрібно відображати заборгованість за виплатами допомоги і компенсацій громадянам (особам, постраждалим від аварії на ЧАЕС, допомозі по тимчасовій непрацездатності), розрахунками за внутрішньовідомчою передачею запасів, розрахунками за депозитними операціями, іншою заборгованістю (перелік такої заборгованості для внесення у форму розпорядник бюджетних коштів визначає самостійно, виходячи з особливостей господарської діяльності), іншими розрахунками і кредиторською заборгованістю за бюджетними зобов’язаннями, не прийнятими на облік органом Казначейства.

Про склад бюджетної звітності та періоди її подання ми вже розповідали раніше у цій статті.

Зіставлення фінансової і бюджетної звітності

Увага! Нові правила складання звітності на сьогодні не передбачають порівняння показників фінансової і бюджетної звітності, як це було раніше передбачено додатком 36 до колишнього Порядку складання фінзвітності.

Водночас, на наш погляд, бухгалтер може самостійно провести звіряння окремих показників форм фінансової і бюджетної звітності шляхом складання відповідної таблиці за своїми регістрами обліку.

Наведемо варіант зіставлення форм звітності. Звичайно, ці рекомендації не вичерпні і дозволять лише частково провести таке звіряння.

Отже, звіряння окремих показників форм фінансової і бюджетної звітності може бути таким (табл. 9):

Таблиця 9

№ з/п

Показники, що зіставляються

Порівнювані показники

1. Форма № 1-дс

1

Сума ряд. 1120, 1125, 1130, 1135, 1140, 1150 гр. 4

Гр. 5 ряд. 020 ф. № 7д, № 7м

2

Ряд. 1145 гр. 4

Гр. 5 ряд. 020 додатка № 28

3

Ряд. 1162 гр. 4

Гр. 10 ряд. 010 ф. № 2д, № 2м + гр. 17 ряд. 010 - гр. 18 ряд. 010 ф. № 4-1д, № 4-1м + гр. 13 ряд. 010 - гр. 14 ряд. 010 ф. № 4-2д, № 4-2м + гр. 13 ряд. 10 - гр. 14 ряд. 10 ф. № 4-3д, № 4-3м + гр. 10 ряд. 10 ф. № 4-4д, № 4-4м + гр. 18 ряд. 10 ф. № 4-3д.1, № 4-3м.1

4

Ряд. 1163 гр. 4

Гр. 18 ряд. 010 ф. № 4-1д, № 4-1м + гр. 14 ряд. 10 ф. № 4-2д, № 4-2м + гр. 14 ряд. 10 ф. № 4-3д, № 4-3м

5

Ряд. 1420 гр. 4

Гр. 3 ряд. 1420 ф. № 1-дс + гр. 3 ряд. 2390 ф. № 2-дс

6

Сума ряд. 1540, 1545, 1550, 1555, 1560, 1565, 1570, 1575 гр. 4

Гр. 9 ряд. 020 ф. № 7д, № 7м

2. Форма № 2-дс (розділ І)

1

Ряд. 2010 гр. 3

Гр. 7 ряд. 010 ф. № 2д, № 2м

2

Ряд. 2020 гр. 3

Гр. 10 ряд. 010 ф. № 4-1д, № 4-1м

Нормативні документи

БКУ — Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.

НП(С)БО 101 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Надання фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну від 28.12.2009 р. № 1541.

Порядок № 307, наказ № 307 — Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 28.02.2017 р. № 307.

Порядок № 44 — Порядок складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування та пенсійного страхування, затверджений наказом Мінфіну від 07.02.2017 р. № 44.

Методрекомендації № 11 — Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11.

План рахунків № 1203 — План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2013 р. № 1203.

Типова кореспонденція — Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затверджена наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219.

План рахунків № 611 — План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджений наказом Мінфіну від 26.06.2013 р. № 611.

Наказ № 11 — наказ Мінфіну «Про бюджетну класифікацію» від 14.01.2011 р. № 11.

Лист — лист Мінфіну «Щодо складання фінансової звітності суб’єктами державного сектору» від 28.03.2017 р. № 35220-06-5/8303.

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
фінансова звітність додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
  • Добре
  • Нормально
  • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті