Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045

В обраному У обране
Друк
Бюджетна бухгалтерія Березень, 2017/№ 9
Постанова від 08.02.2017 р. № 81

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2017 року.

Прем’єр-міністр України В. Гройсман

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 р. № 81

Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045

1. В абзаці третьому пункту 2 постанови слово «березень» замінити словом «квітень».

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінсоцполітики для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів I — IV рівня акредитації, які навчаються за денною формою за державним замовленням (далі — бюджетні кошти), а саме:

студентам, крім тих, що навчаються за спеціальностями галузі знань «Державне управління» або за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за замовленням Нацдержслужби (далі — студенти);

курсантам невійськових вищих навчальних закладів цивільної авіації, морського і річкового транспорту (далі — курсанти).»;

2) у пункті 4:

абзац перший викласти в такій редакції:

«4. Право на соціальні стипендії мають студенти (курсанти), які не перебувають в академічній відпустці, із числа:»;

підпункт 1 після слів «батьківського піклування» доповнити словами і цифрами «та осіб з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів», а після слів «Закону України «Про вищу освіту» — словами і цифрою «та статтею 8 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

доповнити пункт підпунктами 9 — 11 такого змісту:

«9) осіб, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно до постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV;

10) дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю I — III групи;

11) студентів (курсантів) із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».»;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

«Студентам (курсантам), які мають право на отримання соціальної стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії, надається один вид стипендії за їх вибором.

Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, а також студентам (курсантам), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, може виплачуватися одночасно соціальна стипендія на умовах, визначених цим Порядком, та академічна стипендія.

Якщо студент (курсант) має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, соціальна стипендія виплачується відповідно до однієї з підстав за вибором студента (курсанта).

Особам, які належать до категорій, визначених підпунктами 5 — 8 цього пункту, соціальна стипендія виплачується до закінчення навчального закладу за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем (рівнем вищої освіти), але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

У разі продовження навчання за іншим освітньо-кваліфікаційним рівнем (рівнем вищої освіти) у цьому або іншому навчальному закладі, поновлення на навчання за державним замовленням після наданої у встановленому порядку перерви у навчанні, академічної відпустки або переведення студента (курсанта) до іншого навчального закладу для продовження навчання за тим же освітньо-кваліфікаційним рівнем (рівнем вищої освіти) питання призначення соціальної стипендії вирішується на умовах, визначених цим Порядком.»;

3) у пункті 5:

абзац перший після слів «навчального закладу» доповнити словами «або його структурного підрозділу»;

абзац двадцять четвертий після слів «учасника бойових дій» доповнити словами «або копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України»;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

«особи, зазначені у підпункті 9 пункту 4, — копію розпорядження Кабінету Міністрів України про призначення соціальної стипендії Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей;

особи, зазначені у підпункті 10 пункту 4, — копію медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років або копію довідки медико-соціальної експертизи;

особи, зазначені у підпункті 11 пункту 4, — довідку органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».»;

4) у пункті 6:

абзац перший замінити абзацами такого змісту:

«6. Уповноважена особа, що визначена керівником вищого навчального закладу або його структурного підрозділу, приймає документи, передбачені пунктом 5 цього Порядку, формує на кожного студента (курсанта), який звернувся за призначенням соціальної стипендії, особову справу. Завірена копія особової справи в десятиденний строк з дня звернення студента (курсанта) передається до органу соціального захисту населення за місцезнаходженням відповідного вищого навчального закладу або його структурного підрозділу, що має статус юридичної особи.

У разі коли структурний підрозділ вищого навчального закладу не має статусу юридичної особи, документи передаються до органу соціального захисту населення за місцезнаходженням вищого навчального закладу.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

в абзаці третьому після слів «п’ятиденний строк» доповнити словами «з дня отримання завіреної копії особової справи», а слова «, що містяться в особовій справі» виключити;

5) у пункті 7:

доповнити пункт після абзацу четвертого новими абзацами такого змісту:

«Розміри соціальної стипендії, зазначені у цьому пункті, зменшуються на:

студентам індустріально-педагогічних вищих навчальних закладів I — II рівня акредитації, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання і забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, — 50 відсотків, а тим, що забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, — 20 відсотків;

курсантам вищих навчальних закладів, які перебувають на державному утриманні (крім тих, що зазначені у підпункті 1 пункту 4 цього Порядку), — 50 відсотків.

Соціальна стипендія Верховної Ради України виплачується в розмірі, встановленому постановою Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV.».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий і шостий вважати відповідно абзацами дев’ятим і десятим;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

«Студентам (курсантам), які постійно проживають на території населеного пункту або навчаються у навчальному закладі, що розташований у населеному пункті, якому надано статус гірського, розмір соціальної стипендії, призначений відповідно до цього Порядку, збільшується на 20 відсотків.»;

6) пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. Вищий навчальний заклад або його структурний підрозділ, що має статус юридичної особи, подає щомісяця до 5 числа до органів соціального захисту населення за місцезнаходженням вищого навчального закладу або його структурного підрозділу на паперових та електронних носіях списки студентів (курсантів), яким призначено соціальну стипендію (разом із сумою індексації), за формою згідно з додатком.

У разі коли структурний підрозділ вищого навчального закладу не має статусу юридичної особи, списки студентів (курсантів), яким призначено соціальну стипендію (разом із сумою індексації), подають до органу соціального захисту населення за місцезнаходженням вищого навчального закладу.»;

7) у пункті 9:

абзац перший після слів «до заявки на виплату» доповнити словами «соціальних стипендій на поточний місяць, про що в п’ятиденний строк інформують вищий навчальний заклад або його структурний підрозділ, що має статус юридичної особи,»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«Після уточнення даних вищий навчальний заклад або його структурний підрозділ, що має статус юридичної особи, включає осіб, щодо яких виявлені розбіжності, до списку на виплату соціальної стипендії на наступний місяць з урахуванням місяців невиплати соціальної стипендії.»;

8) у пункті 11:

абзац третій після слів «вищих навчальних закладів» доповнити словами «або їх структурних підрозділів, що мають статус юридичної особи»;

абзац четвертий після слів «вищі навчальні заклади» доповнити словами «або їх структурні підрозділи, що мають статус юридичної особи,»;

абзац п’ятий після слів «Вищі навчальні заклади» доповнити словами «або їх структурні підрозділи, що мають статус юридичної особи,»;

9) абзац перший пункту 13 викласти в такій редакції:

«13. На керівника вищого навчального закладу або його структурного підрозділу, що має статус юридичної особи, покладається обов’язок щодо:»;

10) додаток до Порядку викласти в такій редакції:

СПИСОК

студентів (курсантів), яким призначено соціальну стипендію

Порядковий номер

Прізвище, ім’я, по батькові

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за його серією та номером)

Паспортні дані або дані свідоцтва про народження

Зареєстроване місце проживання

Фактичне місце проживання / перебування

Місячний розмір стипендії, гривень

Сума індексації, гривень

Місяць, за який здійснюється виплата

Місяць, по який призначено стипендію

серія, номер

ким видано

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення вищого навчального закладу, а також студенти (курсанти) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків

Особи, які мають право на отримання соціальної стипендії, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки

Особи, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи, — протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти

Особи, визнані учасниками бойових дій, та їх діти (до закінчення навчання у вищому навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)

Діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (до закінчення навчання у вищому навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)

Діти, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчання у вищому навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)

Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у вищому навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)

Особи, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей

Діти-інваліди та особи з інвалідністю I — III групи

Студенти із малозабезпечених сімей

Усього

Коментар редакції

Призначення соцстипендій у вишах: вивчаємо нові зміни

Як і очікувалося, Уряд вніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів, затвердженого постановою КМУ від 28.12.2016 р. № 1045 (далі — Порядок № 1045).

Відразу зауважимо, що усі зміни, внесені постановою, яка коментується, застосовуються з 1 січня 2017 року.

А тепер щодо самих змін. Почнемо з уточнювальних ремарок.

Так, у п. 1 Порядку № 1045 з’явилося уточнення щодо категорій студентів та курсантів, на яких він поширюється. Це:

— студенти вищих навчальних закладів (далі — ВНЗ) I — IV рівнів акредитації, які навчаються за денною формою за державним замовленням, крім тих, що навчаються за спеціальностями галузі знань «Державне управління» або за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за замовленням Нацдержслужби;

— курсанти невійськових ВНЗ цивільної авіації, морського і річкового транспорту.

Тепер щодо ключових змін. Одна з них — розширення кола претендентів на отримання соцстипендій.

Так, перелік осіб, які мають право на призначення соціальних стипендій у ВНЗ (п. 4 Порядку № 1045), доповнено такими категоріями:

— діти-інваліди та особи з інвалідністю I — III групи;

— студенти (курсанти) із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 р. № 1768-III (далі — Закон № 1768);

— особи, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів ВНЗ з числа дітей-сиріт та дітей із малозабезпечених сімей відповідно до постанови ВРУ від 24.10.2002 р. № 218-IV (ср. 025069200).

При цьому нагадаємо, що, як і раніше, право на отримання соцстипендій у ВНЗ мають діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування; учасники бойових дій та їхні діти; діти загиблих бійців АТО; діти загиблих майданівців; особи, які постраждали внаслідок ЧАЕС; шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше 3 років; діти шахтарів; особи, зареєстровані як внутрішньо переміщені.

Відповідно уточнено і перелік документів, які повинні подавати нововведені категорії студентів для призначення соціальних стипендій (п. 5 Порядку № 1045). Зокрема, окрім заяви, слід подавати копії: паспорта громадянина України; свідоцтва про народження дитини; ідентифікаційного коду та студентського квитка. Особи із числа інвалідів (дітей-інвалідів) повинні подати копію медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років або копію довідки медико-соціальної експертизи. У свою чергу студенти із малозабезпечених сімей, крім заяви та копій вищенаведених документів, надають довідку органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги відповідно до Закону № 1768, а отримувачі соцстипендій ВРУ — копію розпорядження КМУ про призначення соцстипендії ВРУ студентам ВНЗ з числа дітей-сиріт та дітей із малозабезпечених сімей.

Також постановою, що коментується, передбачено збільшення на 20 % соцстипендії студентам (курсантам), які постійно проживають на території населеного пункту або навчаються у навчальному закладі, що розташований у населеному пункті, якому надано статус гірського населеного пункту.

Зауважимо, що раніше про збільшення стипендії на 20 % за «гірський» статус ішлося лише в абз. 3 п. 7 Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою КМУ від 12.07.2004 р. № 882 (у редакції постанови КМУ від 28.12. 2016 р. № 1050; далі — Порядок № 882). І таке збільшення стосувалося лише отримувачів академстипендій. Тому не дивно, що Уряд вирішив виправити існуючу несправедливість щодо встановлення зазначеного збільшення отримувачам соціальних стипендій. Тепер і ті, й інші за відповідний «гірський» статус свого місця проживання або місцезнаходження вишу мають право на збільшення належної їм стипендії на 20 %.

Якщо переглянути інші зміни, запропоновані постановою, то можна виділити те, що подовжено ще на 1 місяць перехідний період можливості звернення за призначенням студентам (курсантам) соціальної стипендії з 1 січня 2017 року (за умови їх звернення за місцем навчання до квітня 2017 року включно). Зауважимо, що зазначена зміна стосується не самого Порядку № 1045, а постанови, яка затверджує цей Порядок.

Також є уточнення стосовно того, що якщо студент (курсант) має право на отримання соціальної стипендії і набуває право на отримання академічної стипендії, йому надається один вид стипендії за його вибором. Проте це правило не стосується отримувачів соцстипендій із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів (курсантів) ВНЗ, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків. Зазначена категорія осіб має право на одночасне отримання соцстипендії та академстипендії.

Таким чином, до змісту Порядку № 1045 перекочувала норма, яка була зазначена у п. 22 Порядку № 882, тобто ці документи тепер приведено у відповідність між собою. У свою чергу студенту (курсанту), який має право на призначення соціальної стипендії одночасно з декількох підстав, соціальна стипендія виплачуватиметься за однією з підстав, за його вибором.

Окрім цього, постановою, що коментується, удосконалено форму списку студентів (курсантів), яким призначено соціальну стипендію (додаток до Порядку № 1045). Відтепер при поданні списків слід зазначати назву навчального закладу або його структурного підрозділу із зазначенням рівня акредитації. Крім того, уся поіменна інформація щодо студентів — отримувачів соціальної стипендії заповнюється в розрізі категорій таких отримувачів, із зазначенням нових граф: терміну, по який призначено соціальну стипендію, а також суми індексації стипендії. Дуже важлива зміна, яка дає можливість вишу отримати перераховані з держбюджету Мінсоцполітики не тільки самі розміри соцстипендій, але і суми індексації таких стипендій. Адже індексація стипендій особам, які навчаються, провадиться за рахунок джерел, з яких вони сплачуються ( п.п. 6 п. 6 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078).

Отже, призначаючи соціальну стипендію студентам ВНЗ, не забувайте враховувати вищезазначені зміни, які, ще раз нагадаємо, діють з 01.01.2017 р.

Володимир БУДЗ, економіст-аналітик

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд