Проводимо атестацію педагогічних працівників: крок за кроком

Меренкова Світлана, головний бухгалтер — начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансово-господарського забезпечення Головного управління Держпраці у Харківській області
Атестація педагогічних працівників — це важливий етап діяльності навчального закладу. За результатами атестації визначаються відповідність педпрацівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються кваліфкатегорії та педагогічні звання. Як проводити атестацію? У які терміни? Яким чином оформити її результати? Усі ці запитання щороку постають перед керівниками навчальних закладів. Відповіді на них ви знайдете у нашій сьогоднішній статті.

У роботі будь-якого навчального закладу важко переоцінити значення процесу атестації педагогічних працівників. Відповідно до ч. 2 та 3 ст. 50 Закону про освіту атестація — це система заходів, спрямованих на всебічне комплексне оцінювання педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Значення атестації величезне. Вона підвищує статус педагогічної професії, стимулює діяльність педагога до поповнення свого досвіду, допомагає визначити кращих педпрацівників. Отже з упевненістю можна стверджувати, що атестація — це підсумок професійної майстерності педагога, демонстрація його найкращих професійних умінь.

Атестація педпрацівників проводиться відповідно до вимог Типового положення № 930. Вона може бути черговою або позачерговою. У нашому сьогоднішньому матеріалі ми поговоримо про чергову атестацію, адже строки проведення такої атестації вже «не за горами».

Щоб правильно організувати та провести атестацію, потрібно чітко визначити покроковий алгоритм її проведення. Далі пропонуємо крок за кроком розглянути дії керівника навчального закладу під час підготовки до атестації та її проведення.

img 1

Розглянемо кожен із кроків детальніше.

Крок 1. Створюємо атестаційну комісію

До 20 вересня керівник навчального закладу видає наказ про створення атестаційної комісії та затвердження її складу (приклад оформлення наказу нижче).

До складу комісій усіх рівнів включаються (п. 2.6 Типового положення № 930):

— голова;

— заступник голови;

— секретар;

— члени атестаційної комісії.

Кількість членів атестаційної комісії не може бути меншою 5 осіб.

Головою атестаційної комісії є керівник (заступник керівника) навчального закладу або відповідного органу управління освітою. Склад атестаційної комісії може залежати від кількості педагогічних працівників, які підлягають атестації в навчальному році, та обговорюється на спільному засіданні педагогічної ради. До складу комісії також можуть входити працівники методичних та психологічних служб, представники наукових та інших установ, організацій, об’єднань громадян (за згодою). Персональний склад атестаційних комісій протягом року може змінюватися (п. 2.8 Типового положення № 930).

Зауважимо, що якщо у навчальному закладі працює менше 15 педагогічних працівників, то їх атестація проводиться атестаційними комісіями I рівня, визначеними відповідним органом управління освітою, або атестаційними комісіями II рівня.

img 2

Крок 2. Складаємо списки осіб, які підлягають атестації

До 10 жовтня адміністрація навчальних закладів, працівники яких атестуються, подає до відповідних атестаційних комісій списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням строків проходження підвищення кваліфікації (див. форму). Відповідно до п. 3.1 Типового положення такий обов’язок покладено на керівника навчального закладу, який повинен вести облік осіб, що підлягають черговій атестації.

img 3

Слід пам’ятати, що ч. 4 ст. 59 Закону про освіту визначає підвищення кваліфікації як необхідну умову для атестації педпрацівника. А ч. 2 ст. 59 цього Закону встановлює наступні види та форми підвищення кваліфікації педагогів: навчання за освітньою програмою; стажування; участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.

Педпрацівники мають право підвищувати кваліфікацію у закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, або в інших суб’єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб. Результати підвищення кваліфікації педагогічного працівника у таких суб’єктів визнаються окремим рішенням педагогічної ради. При цьому вид, форму та суб’єкта підвищення кваліфікації педагогічний працівник обирає самостійно (ч. 2 ст. 59 Закону про освіту).

Водночас згідно з ч. 1 ст. 54 Закону про освіту підвищення кваліфікації — це право, що має забезпечуватися державою для педпрацівників. Тому керівництво навчального закладу повинно вживати необхідних заходів для проходження підвищення кваліфікації усіма педагогами перед черговою атестацією.

До 20 жовтня атестаційна комісія затверджує списки педпрацівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії, приймає рішення щодо перенесення строку чергової атестації (п. 3.2 Типового положення № 930).

Крок 3. Вивчаємо професійну діяльність педагогів у міжатестаційний період

До 15 березня згідно із затвердженим графіком роботи атестаційна комісія має вивчити педагогічну діяльність працівників, які атестуються.

У п. 3.3 Типового положення № 930 визначено, що атестаційна комісія вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються, шляхом:

— відвідування уроків (навчальних занять), позаурочних (позанавчальних) заходів;

— вивчення рівня навчальних досягнень учнів (студентів) з предметів (дисциплін), що вони викладають;

— ознайомлення з навчальною документацією щодо:

виконання ними своїх посадових обов’язків;

участі у роботі методичних об’єднань та фахових конкурсах чи інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи, тощо.

Вивчати професійну діяльність педагогічного працівника у міжатестаційний період потрібно з дотриманням норм службової етики, організовано та без відволікання його від виконання професійних обов’язків. Тому атестаційній комісії доцільно скласти і затвердити план вивчення професійної діяльності педпрацівника та ознайомити його з цим планом.

Крок 4. Оформлюємо характеристики педпрацівників

До 1 березня керівник навчального закладу подає до атестаційної комісії характеристику діяльності педпрацівника у міжатестаційний період (п. 3.5 Типового положення № 930).

Ця характеристика повинна містити:

— оцінку виконання педпрацівником посадових обов’язків;

— відомості про його професійну підготовку, творчі та організаторські здібності, ініціативність, компетентність, організованість, морально-психологічні якості педагога;

— дані про участь у роботі методичних об’єднань;

— інформацію про виконання рекомендацій, наданих попередньою атестаційною комісією

Характеристика має бути неупередженою, об’єктивною, містити лише достовірні та перевірені дані. У характеристиці вказують і на досягнення, і на недоліки в роботі за весь міжатестаційний період. Також можуть зауважувати, чи дослухався працівник до рекомендацій, якщо їх надано під час попередньої атестації. В деяких навчальних закладах характеристики для атестаційної комісії розглядають та схвалюють на засіданнях педагогічної ради закладу.

Далі пропонуємо розглянути приклад оформлення характеристики діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період.

img 4

Педагогічний працівник не пізніш як за десять днів до проведення атестації повинен ознайомитися з характеристикою під підпис. Якщо він не згоден з її змістом, то може подати на розгляд атестаційної комісії свої зауваження у письмовій формі.

Крок 5. Ухвалюємо рішення за результатами атестації

Атестаційна комісія за підсумками атестації має право ухвалювати такі рішення:

1) педагогічний працівник відповідає займаній посаді;

2) присвоїти педагогічному працівнику кваліфікаційну категорію «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії»;

3) педагогічний працівник відповідає (не відповідає) раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії»;

4) присвоїти педпрацівнику педагогічне звання. Зауважимо що перелік педагогічних звань та порядок їх присвоєння затверджені постановою № 1109, а умовирозд. V Типового положення № 930;

5) порушити клопотання перед атестаційною комісією II, III рівнів або комісією центрального органу виконавчої влади (залежно від підпорядкування навчального закладу, в якому створено атестаційну комісію I рівня) про присвоєння педпрацівнику кваліфкатегорії «спеціаліст вищої категорії» та/або педагогічного звання;

6) про відповідність працівника раніше присвоєному педагогічному званню;

7) педагогічний працівник відповідає займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією;

8) педагогічний працівник не відповідає займаній посаді.

Крок 6. Оформлюємо протокол засідання атестаційної комісії

Засідання атестаційної комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами атестаційної комісії. У протоколі слід вказати дату, місце проведення засідання; номер протоколу; порядок денний; прізвища присутніх на засідання членів комісії; прізвище та посаду педагогічного працівника, який атестується (див. приклад нижче).

Зверніть увагу! Засідання атестаційної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 її членів. Рішення атестаційної комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів атестаційної комісії. У разі однакової кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення на користь працівника, який атестується (п. 3.12 Типового положення № 930). Так, наприклад, якщо атестаційна комісія затверджена у складі 5 осіб, то на засіданні повинні бути присутні не менш як 3 її члена.

До протоколу можна долучити подані з ініціативи педагогічного працівника матеріали, що підтверджують належне виконання ним професійних обов’язків, а також викладені у письмовій формі зауваження і пропозиції членів комісії щодо ухваленого рішення.

Протоколи у хронологічному порядку підшиваються, скріплюються печаткою навчального закладу і зберігаються разом з атестаційними матеріалами педагогічних працівників.

img 5

Крок 7. Підбиваємо підсумки атестації

Відповідно до п. 3.15 Типового положення № 930 рішення атестаційної комісії повідомляється педагогічному працівнику одразу після її засідання під підпис. На кожного працівника оформлюють атестаційний лист у двох екземплярах: один зберігається у його особистій справі, другий не пізніше чим через 3 дні після атестації видають педагогу під підпис.

У разі прийняття атестаційною комісією позитивного рішення керівник закладу або органу управління освітою протягом п’яти днів після засідання атестаційної комісії видає відповідний наказ про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань (див. приклад наказу нижче).

Наказ у триденний строк доводиться до відома педагогічного працівника під підпис та подається в бухгалтерію для нарахування заробітної плати (з дня прийняття відповідного рішення атестаційною комісією).

Результати атестації, як правило обговорюють на засіданні педагогічної ради, під час якого розробляють заходи, спрямовані на усунення недоліків, виявлених в організації роботи атестаційної комісії, а також професійній діяльності педагогічних працівників, які атестувалися.

img 6

Для зручності пропонуємо усі ключові дати атестаційного періоду переглянути на схемі.

img 7

Нормативні документи та скорочення

Закон про освітуЗакон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII.

Типове положення № 930Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом МОН від 06.10.2010 р. № 930.

Постанова № 1109 — постанова КМУ «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння» від 23.12.2015 р. № 1109.

ЗНЗ — загальноосвітній навчальний заклад.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі