Теми статей
Обрати теми

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 423 і від 28 грудня 2016 р. № 1045

Кабінет Міністрів України
Постанова від 23.01.2019 р. № 44

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 423 «Про затвердження Положення про Міністерство соціальної політики України» і від 28 грудня 2016 р. № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2019 року.

Прем’єр-міністр України В. Гройсман

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 р. № 44

Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 423 і від 28 грудня 2016 р. № 1045

1. Пункт 4 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 423, доповнити підпунктом 411 такого змісту:

«411) організовує роботу з виплати передбаченої законодавством соціальної стипендії студентам (курсантам) державних закладів вищої освіти, які навчаються за денною формою за державним замовленням;».

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045:

1) у пункті 4:

абзаци шостий і сьомий викласти в такій редакції:

«5) осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та їх дітей (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту»;

6) дітей, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту»;»;

доповнити пункт після абзацу дванадцятого новим абзацом такого змісту:

«12) осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та їх дітей (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту».».

У зв’язку з цим абзаци тринадцятий — шістнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим — сімнадцятим;

абзац шістнадцятий після цифр «5 — 8» доповнити цифрами «, 12»;

2) у пункті 5:

доповнити пункт після абзацу двадцять третього новим абзацом такого змісту:

«— копію посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності встановленого зразка;».

У зв’язку з цим абзаци двадцять четвертий — тридцять сьомий вважати відповідно абзацами двадцять п’ятим — тридцять восьмим;

абзац двадцять шостий викласти в такій редакції:

«— довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій, або копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, або копію довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення;»;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

«особи, зазначені у підпункті 12 пункту 4, — копію посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого зразка.»;

3) у пункті 7:

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

«Особам, які належать до категорій, визначених підпунктами 5 — 8 та 12 пункту 4, у місяці виповнення їм 23 років соціальна стипендія виплачується за повний місяць.»;

доповнити пункт після абзацу дванадцятого новими абзацами такого змісту:

«Виплата призначеної соціальної стипендії продовжується:

особам, зазначеним у підпункті 10 пункту 4, — на підставі копії медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років або довідки медико-соціальної експертизи за умови подання таких документів не пізніше ніж через шість місяців з дня їх видачі;

особам, зазначеним у підпункті 11 пункту 4, — на підставі довідки органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» за умови подання довідки не пізніше ніж через три місяці з дня її видачі.».

У зв’язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом шістнадцятим;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

«Виплата соціальної стипендії за минулий період здійснюється не більш як за 12 місяців, якщо несвоєчасне включення студента (курсанта) до списків студентів (курсантів), яким призначено соціальну стипендію, відбулося не з його вини.»;

4) пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. Органи соціального захисту населення, вищі навчальні заклади III — IV рівня акредитації та вищі навчальні заклади I — II рівня акредитації, що входять до їх складу, без статусу окремих юридичних осіб для формування особових справ студентів (курсантів) і заявок на виплату соціальних стипендій користуються Єдиним державним автоматизованим реєстром осіб, які мають право на пільги.

У разі виявлення розбіжностей у даних щодо конкретного студента (курсанта) під час формування його особової справи орган соціального захисту населення не включає такого студента (курсанта) до заявки на виплату соціальних стипендій на поточний місяць, про що протягом п’яти робочих днів інформує вищий навчальний заклад або його структурний підрозділ до уточнення зазначеної інформації вищим навчальним закладом.

Після уточнення даних вищий навчальний заклад або його структурний підрозділ включає такого студента (курсанта), щодо якого виявлено розбіжності, до списку на виплату соціальної стипендії на наступний місяць з урахуванням місяців її невиплати.»;

5) абзац перший пункту 10 викласти в такій редакції:

«10. Органи соціального захисту населення подають щомісяця до 10 числа структурним підрозділам соціального захисту населення заявки щодо потреби в коштах для виплати соціальної стипендії студентам (курсантам), інформацію про яких звірено з відомостями про них, що містяться у Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги.»;

6) додаток до Порядку викласти в такій редакції:

img 1

СПИСОК

студентів (курсантів), яким призначено соціальну стипендію

img 2

img 3

* У примітці зазначається:

0 — студент, який постійно проживає на території населеного пункту або навчається у навчальному закладі, що розташований у населеному пункті, якому надано статус гірського;

1 — студент індустріально-педагогічного вищого навчального закладу I — II рівня акредитації, що входить до складу державного вищого навчального закладу III — IV рівня акредитації, без статусу окремих юридичних осіб, який навчається за програмою підготовки майстрів виробничого навчання і забезпечується безоплатним триразовим харчуванням (крім студентів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків);

2 — студент індустріально-педагогічного вищого навчального закладу I — II рівня акредитації, що входить до складу державного вищого навчального закладу III — IV рівня акредитації, без статусу окремих юридичних осіб, який навчається за програмою підготовки майстрів виробничого навчання і забезпечується безоплатним одноразовим харчуванням (крім студентів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків);

3 — курсант невійськового вищого навчального закладу, який перебуває на державному утриманні (крім студентів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків)».

Коментар редакції

Соцстипендії у вишах: чергова порція змін від КМУ

У питанні внесення змін до порядку виплати соціальних стипендій Уряд веде себе досить активно та послідовно. Причому за традицією останніх років «стипендіальні» зміни з’являються на початку року. Цьогоріч традицію продовжено — Кабмін знову вніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів, затвердженого постановою КМУ від 28.12.2016 р. № 1045 (далі — Порядок № 1045).

Відразу зауважимо, що постанова, яка коментується, набрала чинності 01.02.2019 р. Однак усі передбачені цим документом зміни застосовуються з 1 січня 2019 року. Ще одна важлива деталь — нововведення стосуються соціальних стипендій для студентів лише закладів вищої освіти (далі — ЗВО). Правила виплати соцстипендій у закладах професійно-технічної освіти наразі залишаються незмінними.

Отже, перейдемо до суті самих змін.

Нові отримувачі соцстипендій

Одним з головних нововведень стало розширення кола претендентів на соцстипендію. Так, перелік осіб, які мають право на призначення соціальних стипендій у ЗВО (п. 4 Порядку № 1045), уточнено та доповнено.

По-перше, до цього переліку додали осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, та їх дітей.

Згідно зі ст. 161 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.93 р. № 3551-XII (далі — Закон № 3551) постраждалими учасниками Революції Гідності визнаються особи, які на виконання Закону України «Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей» від 21.02.2014 р. № 745-VII включені до переліку осіб, які під час участі в масових акціях громадського протесту отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі), але такі ушкодження не призвели до інвалідності, та звернулися за медичною допомогою у період з 21.11.2013 р. по 30.04.2014 р.

Зауважимо, що Порядок надання статусу постраждалого учасника Революції Гідності затверджений постановою КМУ від 28.02.2018 р. № 119. При цьому слід пам’ятати, що до постраждалих учасників Революції Гідності не відносяться працівники міліції, особи, які проходили службу в правоохоронних органах спеціального призначення, військовослужбовці внутрішніх військ, Збройних Сил України та інших військових формувань, які отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі) під час виконання службових обов’язків, пов’язаних з подіями Революції Гідності.

По-друге, на соцстипендію відтепер претендують усі учасники бойових дій, визначені Законом № 3551, та їх діти, а не лише перелічені у п. 19 ч. 1 ст. 6 цього Закону. Нагадаємо, у п. 19 ч. 1 Закону № 3551 йдеться про віднесення до числа учасників бойових дій, зокрема, військовослужбовців Збройних сил України, СБУ, Нацгвардії, МВС та ін., утворених відповідно до українського законодавства збройних формувань, які брали безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції (далі — АТО).

Зокрема, право на соцстипендію набули особи, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил України, МВС, Нацгвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів (п. 20 ч. 1 ст. 6 Закону № 3551), та їх діти.

По-третє, ряди претендентів на соціальну стипендію поповнили особи з інвалідністю внаслідок війни та їх діти (до закінчення дітьми навчання у ЗВО, але не довше ніж до досягнення ними 23 років). Перелік таких осіб наведений у ст. 7 Закону № 3551, зокрема особи, які отримали інвалідність внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я під час участі у Революції Гідності та АТО.

ВАЖЛИВО!

Для постраждалих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни не застосовується вікове обмеження (23 роки) при наданні соцстипендії.

При цьому діти зазначених категорій осіб мають право на соцстипендію до закінчення навчання у виші, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

По-четверте, уточнено, що на соцстипендію маються право діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі у зазначених заходах. Ця зміна пов’язана із початком Операції об’єднаних сил (переформатування АТО), проведення якої передбачено Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18.01.2018 р. № 2268-VIII (ср. ).

Крім того, відповідні зміни внесли й до додатка до Порядку № 1045 — Список студентів (курсантів), яким призначено соціальну стипендію, зазначивши в ньому нові та відкориговані категорії отримувачів соціальних стипендій.

Завдяки описаним вище правкам Порядок № 1045 приведений у відповідність до чинного законодавства, зокрема до положень ч. 17 ст. 44 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII.

Оновлений перелік документів для оформлення соцстипендій

Постановою, що коментується, було відкориговано перелік документів, які подають студенти для отримання соціальної стипендії (п. 5 Порядку № 1045). У цьому переліку з’явились такі документи:

• копія посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності встановленого зразка;

• копія довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення;

• копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого зразка.

Продовження виплати соцстипендії

Ще одне вагоме доповнення Уряд вніс новими абз. 13 15 п. 7 Порядку № 1045. У цих нормах зазначено, що виплата призначеної соціальної стипендії продовжується:

• дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю І — ІІІ групи — на підставі копії медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років або довідки медико-соціальної експертизи за умови подання таких документів не пізніше ніж через шість місяців з дня їх видачі;

• студентам (курсантам) із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 р. № 1768-III — на підставі довідки органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги відповідно до зазначеного Закону за умови подання довідки не пізніше ніж через три місяці з дня її видачі.

Пояснимо. Тут йдеться про ситуацію, коли в отримувачів соціальної стипендії із числа зазначених вище категорій закінчився строк дії медичного висновку, довідки до акта огляду медико-соціальної експертизи або строк надання допомоги малозабезпеченим сім’ям згідно з довідкою органу соцзахисту. У цьому випадку студенти звертаються до компетентних органів для отримання нового документа.

Тому слід зауважити, що наведене в абз. 13 п. 7 Порядку № 1045 формулювання норми не зовсім вдале. Адже з нього не зрозуміло, чи має право студент на отримання соціальної стипендії «заднім числом» у зв’язку із несвоєчасним наданням ним підтверджуючих документів.

Дещо прояснити ситуацію може новий абз. 17 п. 7 Порядку № 1045, згідно з яким виплата соціальної стипендії за минулий період здійснюється не більш як за 12 місяців, якщо несвоєчасне включення студента (курсанта) до списків студентів (курсантів), яким призначено соціальну стипендію, відбулося не з його вини.

За роз’ясненнями щодо порядку застосування описаних вище норм ми звернулися до представників Мінсоцполітики. Коли отримаємо від них відповідь, одразу повідомимо вас про неї.

Інші зміни та уточнення

З переліку осіб, яким у місяці виповнення їм 23 років виплачують соцстипендію за повний місяць (абз. 11 п. 7 Порядку № 1045), виключено: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів, а також студентів (курсантів) ЗВО, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків.

Такий крок узгодив цю норму із пов’язаними законодавчими нормами, зокрема з абз. 16 п. 4 Порядку № 1045, де діти-сироти та інші зазначені категорії отримувачів соцстипендій не містяться серед дітей — отримувачів соцстипендій, які після досягнення ними 18 років продовжують отримувати такі стипендії до закінчення ЗВО, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Також викладено в іншому формулюванні п. 9 Порядку № 1045, згідно з яким органи соціального захисту населення, ЗВО III — IV рівня акредитації та ЗВО I — II рівня акредитації, що входять до їх складу, без статусу окремих юридичних осіб для формування особових справ студентів (курсантів) і заявок на виплату соціальних стипендій користуються Єдиним державним автоматизованим реєстром осіб, які мають право на пільги. Таким чином, органи соцзахисту звільнили від обов’язку щомісячного звіряння даних про студентів — отримувачів соцстипендій, що містяться у списках ЗВО з відомостями із зазначеного Реєстру. Водночас сказано, що самі ЗВО користуються у своїй роботі зазначеним Реєстром.

Крім цього уточнено, що в разі виявлення розбіжностей у даних щодо конкретного студента (курсанта) під час формування його особової справи орган соціального захисту населення не включає такого студента (курсанта) до заявки на виплату соціальних стипендій на поточний місяць, про що протягом п’яти робочих днів інформує ЗВО або його структурний підрозділ до уточнення зазначеної інформації ЗВО.

І насамкінець зауважимо, що у переліку завдань Мінсоцполітики з’явилась нова функція: організація роботи з виплати соціальної стипендії студентам (курсантам) державних ЗВО, які навчаються за денною формою за державним замовленням (п. 411 Положення про Міністерство соціальної політики України, затверджене постановою КМУ від 17.06.2015 р. № 423).

Вкотре нагадаємо, що всі описані вище зміни та уточнення слід застосовувати з 01.01.2019 р.

Катерина ЖИЛЕНКО, економіст-аналітик

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі