Теми статей
Обрати теми

Соціальні послуги: оновлення номенклатури посад, професій і завдань

Носіков Олександр, завідувач відділу моніторингу соціальних процесів НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України, канд. соц. наук
Бюджетна бухгалтерія Лютий, 2019/№ 6
Друк
Сфера надання соціальних послуг, яка постійно розширюється, не так давно поповнилася сучасним нормативним документом кадрового спрямування — Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80 «Соціальні послуги», що відкриває шляхи до більш широкого охоплення громадян, які потребують соціальної допомоги. Цей документ, який базується на результатах співпраці науковців і фахівців установ сфери соціальних послуг, охоплює «традиційні», споріднені галузі: медицину, освіту, фізичну культуру. У сьогоднішній статті ми проаналізуємо його зміст та виділимо ключові нововведення.

На сьогодні одним із пріоритетних завдань виконавчої влади стало вирішення питання якісного кадрового забезпечення суспільно-політичних та соціально-економічних сфер життєдіяльності держави. Кваліфіковані кадри сфери соціальних послуг виступають найстабільнішим соціальним елементом побудови соціальної та демократичної держави шляхом піклування про громадян. Відповідно й кадрове забезпечення сфери соціальних послуг є однією з головних складових загального механізму державної соціальної політики. Реалізація цього механізму має відбуватися виключно на законодавчому підґрунті, основи якого передбачені у різних нормативно-правових документах: законах, стратегіях, концепціях, довідниках тощо.

Перерозподіл змісту, характеру та складності праці, урахування нових вітчизняних законодавчих ініціатив, європейських стандартів надання послуг у соціальній сфері — все це потребувало удосконалення ключового кадрового документа діяльності соціальних працівників в Україні — Випуску 80 «Соціальні послуги» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Визначення переліку нових посад і професій працівників соціальної сфери виявило необхідність розроблення відповідних нових кваліфікаційних характеристик з урахуванням сучасних вимог до змісту завдань та обов’язків і новітніх кваліфікаційних вимог. Так, до нової редакції Випуску 80 «Соціальні послуги», який розглядається у цій статті, додатково включені нові професії та відповідні кваліфікаційні характеристики, а саме:

• соціальний патолог;

• страховий експерт з охорони праці;

• фахівець з аналізу ринку праці;

• фахівець з питань зайнятості (хедхантер);

• фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера);

• модельєр ортопедичного взуття тощо.

У цілому, аналіз складності завдань та обов’язків, визначених кваліфікаційними характеристиками посад і професій, що розглядаються, з урахуванням реформ системи надання соціальних послуг, системи освіти та місцевого самоврядування, дозволив привести у відповідність сучасним вимогам і нормам зміст завдань та обов’язків працівників і розширити перелік професій за рахунок нових професій соціальних працівників, найменування яких внесено у КП.

Особливий інтерес для професійних кіл може представляти інформація щодо появи нових позицій у Випуску 80 «Соціальні послуги», які ми розглянемо за наявними категоріями залежно від ступеня відповідальності й кваліфікаційних вимог, зокрема, для керівників, професіоналів, фахівців.

Нововведення для керівних посад. За сучасними підходами посади керівників закладів (установ) сфери соціальних послуг передбачають, що ці працівники займаються:

• організацією та керівною діяльністю із надання соціальних послуг щодо захисту осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;

• сприянням зайнятості населення;

• підвищенням кваліфікації працівників;

• реабілітацією осіб з інвалідністю;

• наданням соціально-психологічної допомоги;

• організацією профконсультування;

• організацією роботи з надання соціальної допомоги вдома та іншими керівними функціями.

Нові назви посад керівників та їхні основні кваліфікаційні характеристики наведено у табл. 1.

Нові посади керівників закладів (установ) сфери соціальних послуг

Таблиця 1

Професійна назва роботи

Основні завдання, обов’язки та кваліфікаційні вимоги

Директор центру підвищення кваліфікації

(код КП 1229.4)

Завдання та обов’язки. Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів. Керує роботою щодо впровадження в навчальний процес передових методів, форм і засобів. Планує та розподіляє педагогічне навантаження й завдання серед викладачів і працівників центру, контролює своєчасне та якісне їх виконання. Проводить добір та розстановку кадрів, затверджує посадові та робочі інструкції працівників, видає розпорядження з питань діяльності центру. Вживає заходів щодо сприяння використанню у центрі новітніх комп’ютерних та інформаційно-телекомунікаційних технологій

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах нижчого рівня — не менше ніж 5 років

Директор закладу (установи) надання соціальних послуг (код КП 1229.7)

Завдання та обов’язки. Забезпечує співпрацю закладу (установи) з іншими установами, організаціями, закладами, зокрема, із закладами охорони здоров’я, освіти та науки, поліції, громадськими організаціями. Забезпечує здійснення моніторингу надання соціальних послуг, реабілітаційних заходів, забезпечує дотримання прав людини, прав осіб з інвалідністю, супервізію. Забезпечує дотримання працівниками закладу (установи) державних стандартів соціальних послуг. Контролює формування електронної бази даних отримувачів соціальних послуг, складання та впровадження індивідуального плану надання соціальної послуги, визначення (оцінювання) індивідуальних потреб отримувачів соціальних послуг у наданні таких послуг.

Інформує відповідні органи про випадки насильства, зокрема домашнього, щодо отримувачів соціальних послуг і про невиконання обов’язків щодо їхнього догляду. Встановлює зв’язок із підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, фізичними особами (родичами та близькими отримувачів соціальних послуг), з метою сприяння в наданні їм соціальних послуг

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах нижчого рівня — не менше ніж 5 років

Директор реабілітаційної установи (центру) для осіб з інвалідністю

(код КП 1210.1)

Завдання та обов’язки. Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів установи (центру) з метою забезпечення системи реабілітаційних і корекційно-відновлювальних заходів для дітей з інвалідністю. Забезпечує роботу системи соціальної реабілітації з надання конкретних видів і форм соціальної допомоги та послуг для адаптації особи з інвалідністю до соціального середовища; організацію комплексної психотерапії, психокорекції та професійної діагностики з проведенням професійної орієнтації, переорієнтації, професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та ефективного працевлаштування; функціонування системи медико-професійної реабілітації, спрямованої на відтворення втрачених і розвиток нових професійно значущих навичок. Забезпечує надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини з інвалідністю; дотримання спеціального розпорядку дня та впровадження методик соціальної реабілітації дітей з інвалідністю; створення відповідних умов для забезпечення належної ефективності корекційної спрямованості навчально-виховної, реабілітаційно-відновлювальної роботи, розвитку мовлення вихованців; застосування індивідуального та диференційованого підходу з урахуванням діагнозу; підготовку до інклюзивної освіти. Організовує соціально-педагогічний патронат сімей, у яких є дитина з інвалідністю

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах нижчого рівня — не менше ніж 5 років

Головний експерт

з регулювання соціально-трудових відносин (код КП 2412.2)

Завдання та обов’язки. Розглядає питання укладання чи внесення змін до колективного договору, угоди або їх окремих положень, виконання законодавства про працю, зокрема в частині оплати праці; стану, динаміки соціально-трудових відносин. Аналізує результати заходів, що вже вживалися сторонами соціально-трудових відносин, іншими заінтересованими органами та організаціями для вирішення розбіжностей між найманими працівниками та власником або уповноваженим ним органом (представником). Розглядає заяви, пояснення сторін та їх представників; відповіді власника або уповноваженого ним органу (представника) на вимоги найманих працівників або профспілки при вирішенні соціально-економічних, організаційних та господарчо-правових питань діяльності підприємства, установи, організації чи їх структурних підрозділів. Аналізує підготовлені експертами з регулювання соціально-трудових відносин висновки про причини колективного трудового спору (конфлікту) та готує пропозиції для їх усунення

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах нижчого рівня — не менше ніж 2 роки

Головний профконсультант

(код КП 1232)

Завдання та обов’язки. Забезпечує надання індивідуальних та групових профконсультацій, проведення співбесід з отримувачами соціальних послуг. Організовує надання допомоги отримувачам соціальних послуг у професійному самовизначенні з використанням профдіагностичних методик та профконсультаційних засобів. Розробляє рекомендації щодо застосування методик професійного самовизначення отримувачів соціальних послуг. Спрямовує діяльність профконсультантів на активізацію мотивації людей до праці із використанням психологічних механізмів впливу, раціональної та емоційної аргументації, засобів вербального та невербального спілкування, тестових методик. Контролює здійснення поглибленого профдіагностичного обстеження отримувачів соціальних послуг з метою професійного відбору за визначеним переліком професій та спеціальностей

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах нижчого рівня — не менше ніж 5 років

Завідувач пункту логопедичного

(код КП 1229.7)

Завдання та обов’язки. Планує та здійснює навчально-корекційну роботу з урахуванням характеру мовних порушень, вікових, індивідуальних особливостей дітей, які мають порушення усної та писемної мови. Забезпечує умови для засвоєння ними освітніх програм. Обстежує закріплених за логопедичним пунктом учнів шкіл, вихованців дошкільних закладів, установ (закладів) соціальної сфери. Поводить роботу з виявлення дітей з порушеннями усної та писемної мови. Використовує сучасні форми і засоби активізації розвитку мови, фонематичного сприймання, запобігання дисграфії, проводить логопедичні заняття щодо усунення заїкуватості. Здійснює заходи щодо підтримки тісного зв’язку з педагогічними працівниками: вчителями, вихователями, практичними психологами, а також з батьками дітей, які відвідують логопедичний пункт, надає їм консультативну допомогу

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи у відповідній сфері діяльності — не менше ніж 8 років

Зазначимо, що раніше у Випуску 80 «Соціальні послуги» містилися декілька посад перших керівників закладів (установ) різних напрямів спеціалізації, які втім мали практично однакові загальноуправлінські функції, що призводило до їхнього дублювання. Враховуючи й те, що структура закладів (установ) соціального захисту населення час від часу змінюється, стало зрозуміло, що посади чималої частки керівників «застарівають», потребують оновлення. Найкращим виходом з такого становища стало запровадження загальної посади, наприклад, «директор закладу (установи) надання соціальних послуг», яка узагальнює відповідні керівні позиції. Отже, при складанні посадової інструкції конкретної посади, скажімо, директора будинку-інтернату — за основу було взято завдання та обов’язки вищевказаної «базової» посади, враховуючи специфіку будинку-інтернату.

Нововведення для професіоналів. Діяльність професіоналів за внесеними у Випуск 80 «Соціальні послуги» посадами передбачає вміння реалізовувати плани і завдання з надання соціальних послуг в межах своєї діяльності, систематизацію, аналіз та оброблення інформації (див. табл. 2).

Нові професії (посади) розділу «Професіонали» у Випуску 80 «Соціальні послуги» поповнилися, в основному, працівниками, що займаються різними питаннями трудового життя громадян та (це новітня тенденція) вивченням та подоланням антисуспільних явищ.

Нові посади професіоналів закладів (установ) сфери соціальних послуг

Таблиця 2

Професійна назва роботи

Основні завдання, обов’язки та кваліфікаційні вимоги

Аналітик у сфері професійної зайнятості

(код КП 2412.2)

Завдання та обов’язки. Аналізує економічні, соціальні, політичні, географічні, демографічні та інші чинники, що визначають ситуацію на ринку праці. Вивчає та аналізує стан зайнятості населення у суб’єктів економічної діяльності на території, яка досліджується. Проводить моніторинг поточної ситуації на ринку праці у кількісному та якісному розрізі: динаміку кількості вакансій за професійними угрупованнями та окремими професіями, процеси укрупнення професій, зміни у змісті завдань та обов’язків працівників тощо. Підтримує постійні зв’язки з підприємствами, установами, організаціями, закладами освіти, громадськими організаціями, засобами масової інформації. Організовує періодичні опитування серед роботодавців регіону, аналізує потребу роботодавців у працівниках та їх вимоги до кваліфікації претендентів. Складає перспективні прогнози щодо балансу попиту та пропозиції робочої сили, переліку затребуваних професій на регіональному ринку праці у найближчій та середній перспективах

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи на посадах у сфері зайнятості населення — не менше ніж 3 роки

Інженер

з профадаптації

(код КП 2412.2)

Завдання та обов’язки. Розробляє проекти поточних і перспективних планів підготовки кадрів і підвищення кваліфікації працівників, надає обґрунтування та відповідні розрахунки з урахуванням потреб підприємства, установи, організації. Складає графіки проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників у навчальних закладах відповідно до укладених договорів, контролює їх виконання. Виконує профорієнтаційні роботи щодо забезпечення входження, оволодіння та досягнення отримувачем соціальних послуг належної кваліфікації на конкретному робочому місці. Організує професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників на виробництві, у професійно-технічних навчальних закладах, стажування молоді та виробничу практику студентів; підвищення кваліфікації керівників і фахівців. Забезпечує взаємне пристосування та поступове входження працівника в соціально-економічні та виробничі умови, сприяє скороченню періоду звикання нових працівників до професії

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи

Соціальний патолог

(код КП 2442.2)

Завдання та обов’язки. Виявляє та аналізує причини і наслідки проявів девіантної поведінки осіб (хуліганство, алкоголізм, наркоманія, жебракування тощо). Проводить роботу із надання соціальних послуг сім’ям та окремим особам, які ведуть спосіб життя, що загрожує правопорядку, суспільній моралі, здоров’ю їхніх близьких та оточуючих. Розробляє для отримувачів соціальних послуг та членів їхніх родин відповідні програми соціалізації. Співпрацює з органами правопорядку. Допомагає отримувачам соціальних послуг та членам їхніх родин у вирішенні проблем трудоустрою, отримання освіти, медичної допомоги, розміщенні у дошкільних закладах та таборах відпочинку для дітей, облаштуванні елементарних житлових умов, вирішенні інших соціально-економічних питань

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи

Страховий експерт з охорони праці

(код КП 2412.2)

Завдання та обов’язки. Проводить перевірки стану профілактичної роботи та охорони праці в установі відповідно до встановленого порядку. Вносить роботодавцям обов’язкові для виконання подання про порушення законодавства про охорону праці, а органам виконавчої влади з нагляду за охороною праці — подання щодо застосування адміністративних стягнень або притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили ці порушення, а також про заборону подальшої експлуатації робочих місць, дільниць і цехів, робота на яких загрожує здоров’ю або життю працівників. Бере участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань. Одержує та подає документи для розгляду справ про страхові виплати, визначені законодавством

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж практичної роботи в установі — не менше ніж 3 роки і наявність відповідного посвідчення, виданого уповноваженим центральним органом виконавчої влади

Фахівець з аналізу ринку праці

(код КП 2412.2)

Завдання та обов’язки. Здійснює моніторинг ринку праці відповідно до планів та програм діяльності центру зайнятості. Досліджує наявність вакансій, кваліфікаційні вимоги, запропоновану заробітну плату, умови праці тощо згідно з даними, що подаються до центру зайнятості підприємствами, установами та організаціями. Вивчає статистику показника заробітної плати в розрізі професій і посад у регіоні. Розробляє описи загальних тенденцій ринку праці за рівнем заробітних плат з урахуванням галузей, професій, посад. Визначає діапазони оптимальних збігів пропозицій роботодавців і запитів кандидатів. Визначає затребуваність різних категорій працівників на ринку праці

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи

Нововведення для фахівців. У розділі «Фахівці» сьогодні представлені працівники з початковим рівнем вищої освіти, функції яких пов’язані із:

• виконанням асистентських функцій під час реабілітації отримувачів соціальних послуг, їхнього навчання та виховання;

• виконанням функцій інструкторів з трудової адаптації та у справах глухих;

• виробничим навчанням.

Нові позиції фахівців у Випуску 80 «Соціальні послуги» представлені у табл. 3.

Нові посади фахівців закладів (установ) сфери соціальних послуг

Таблиця 3

Професійна назва роботи

Основні завдання, обов’язки та кваліфікаційні вимоги

Методист з професійної реабілітації

(код КП 3340)

Завдання та обов’язки. Організовує та здійснює навчально-методичну роботу для професійної реабілітації осіб з інвалідністю відповідно до медичних показань, потреб ринку праці. Розробляє і впроваджує корекційно-тренінгові, виховні, соціально-адаптаційні, компенсуючі заходи й заняття осіб з інвалідністю. Контролює відповідність організації професійної реабілітації чинним стандартам і нормам. Забезпечує викладачів і слухачів необхідною навчально-методичною літературою, оснащення кабінетів посібниками й технічними засобами навчання

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта початкового рівня за ступенем молодшого бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи

Фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера)

(код КП 3460)

Завдання та обов’язки. Працює з сім’ями та окремими особами, які потребують допомоги у вирішенні побутових конфліктів за запрошенням та за поданням установ соціальної сфери, трудових колективів, громадськості. Аналізує причини виникнення конфліктних ситуацій. Розробляє комплекс заходів щодо їх усунення та зменшення негативного впливу на особу (сім’ю). Надає допомогу у попередженні конфліктів, здійснює консультування з питань психологічного здоров’я осіб (сімей) та поліпшення їхніх взаємин з навколишнім соціальним середовищем. Сприяє врегулюванню конфліктних ситуацій шляхом надання комплексу соціально-психологічних послуг. Відвідує осіб (сім’ї) з метою профілактики та попередження побутових конфліктів

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта початкового рівня за ступенем молодшого бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи

Зауважимо, що певна універсальність розглянутих посад у Випуску 80 «Соціальні послуги» пояснюється широким колом користувачів послуг з надання спеціалізованої допомоги не тільки соціально незахищеному прошарку суспільства, а й, скажімо, діловим колам. Так, наприклад, якщо бізнесом займається особа з інвалідністю (по зору), вона може потребувати послуг тифлокоментатора (код КП 3460), до завдань та обов’язків якого, окрім можливої участі у перемовинах, входить:

• супровід, виконання функції з тифлокоментування в державних органах влади, установах, організаціях;

• надання послуг у різних сферах суспільної діяльності (кінематографія, театри, музеї, екскурсії і т. п.) тощо.

Особливу роль у кадровій політиці великих компаній, окрім фахівця з аналізу ринку праці (код КП 2412.2), може відіграти фахівець з найму робочої сили, якого на Заході називають «хедхантером». Це пояснюється функціями цього працівника, який:

• займається пошуком працівників на вакантні посади, укладанням трудових договорів за дорученням або підбором вакантних робочих місць;

• обговорює з роботодавцями перелік вимог до кандидатів;

• здійснює пошук працівників відповідної кваліфікації;

• перевіряє відповідність дипломів, посвідчень, сертифікатів кандидатів на посаду;

• проводить анкетування та співбесіди з кандидатами, виявляє їхній рівень кваліфікаційних знань;

• формує базу даних кандидатів на вакантні посади;

• оформляє трудові договори.

В оновленому Випуску 80 «Соціальні послуги» з’явився новий розділ для працівників з протезування та ортезування, які де-факто вже працюють у сфері підприємницької діяльності. Функції цих працівників, робота яких має міжгалузеве значення, представлено у табл. 4.

Професії для сфери протезування

Таблиця 4

Професійна назва роботи

Основні завдання та обов’язки

Інженер-технолог-протезист

(код КП 2149.2)

Надає рекомендації з технічних питань з подальшого протезування або ортезування пацієнтів при операційному, післяопераційному, медичному та терапевтичному їх лікуванні. Підбирає протезні або ортезні конструкції, матеріали, комплектувальні вироби та проводить необхідні заміри.

Виконує та контролює виготовлення протезу чи ортезу, підгонку, відстежує процес освоєння виробу пацієнтом. Інструктує пацієнта або його сім’ю щодо користування виробом і догляду за ним. Встановлює порядок виконання робіт з виготовлення протезно-ортопедичних виробів. Здійснює контроль роботи технологів ортопедичних та техніків протезистів/ортезистів

Технолог ортопедичний

(код КП 3119)

Веде технологічну документацію з урахуванням очікуваних результатів реабілітації та потреб пацієнтів. Здійснює підбір протезних або ортезних конструкцій, матеріалів, комплектувальних виробів та додаткових елементів. Виконує або контролює виготовлення протезу чи ортезу. Виконує підгонку, проводить попереднє навчання пацієнтів користуванню виробом. Керує технологічним процесом та контролює роботу техніків-протезистів-ортезистів

Технік-протезист-ортезист

(код КП 3119)

Під керівництвом інженера-технолога-протезиста або технолога ортопедичного виконує виготовлення протезно-ортопедичних виробів, проведення технічних розрахунків, розроблення нескладних проектів і простих схем відповідно до технічних завдань, чинних стандартів та нормативних документів. Здійснює регулювання протезно-ортопедичних виробів за допомогою спеціального обладнання. Проводить підгонку та регулювання протезно-ортопедичних виробів, операції з косметичної обробки протезів та ортезів

Модельєр ортопедичного взуття

(код КП 7442)

Виконує під керівництвом фахівців комплекс окремих робіт з виготовлення ортопедичного взуття. Розробляє моделі для верху ортопедичного взуття з урахуванням найбільш раціональної конфігурації та економії матеріалів. Знімає ескіз з ортопедичної колодки. Виконує розкрій моделей ортопедичного взуття відповідно до розмірів, зазначених лікарем у замовленні. Виконує викроювання з паперу деталей

Випробувач протезно-ортопедичних виробів

(код КП 7442)

Здійснює випробування протезно-ортопедичних виробів з урахуванням їхніх конструктивних особливостей. Бере участь у підготовці виробів до випробувань: розбирає, складає, регулює вузли протезно-ортопедичних виробів, що випробовуються. Перевіряє функціонування та взаємодію різних вузлів та механізмів. Виявляє дефекти та конструктивні недоробки у виробах

Крім того, працівники з надання соціальних послуг, окрім ділових кіл, повинні співпрацювати з медичними закладами (фахівець з фізичної реабілітації), правоохоронними органами (соціальний патолог, фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера)), профспілками (експерт з регулювання соціально-трудових відносин), громадськими організаціями (фахівець з інтерв’ювання) і, звичайно, з «традиційними» партнерськими структурами: медичними та освітніми установами (закладами).

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Випуск 80 «Соціальні послуги»Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80 «Соціальні послуги», затверджений наказом Мінсоцполітики від 29.03.2017 р. № 518.

КП — Національний класифікатор ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі