Теми статей
Обрати теми

Введення в експлуатацію ОЗ та ІНМА: увага на особливості

Матвєєва Вікторія, експерт журналу «Бюджетна бухгалтерія»
ОЗ та ІНМА надходять до установи різними способами. Це може бути як придбання за рахунок отриманого фінансування або за рахунок власних надходжень, так і безоплатне отримання від юридичних та фізичних осіб. Але перш ніж отриманий об’єкт буде зараховано на баланс, бухгалтер складає та заповнює необхідні документи. Саме на цьому етапі виникають деякі запитання, які іноді залишаються поза увагою. Та й дарма. Адже від того, як буде документально оформлена господарська операція у подальшому, залежить правильність відображення її в бухгалтерському обліку. Тож саме час розглянути нюанси, які виникають при введенні в експлуатацію ОЗ та ІНМА, і відповісти на всі запитання.

Доволі часто при надходженні ОЗ та ІНМА бухгалтер стикається з різноманітними запитаннями щодо правильного введення таких об’єктів в експлуатацію. І здається, що ці запитання не такі вже й складні, але частенько на практиці вони заганяють бухгалтера у глухий кут. Тож далі розглянемо такі ситуації та запропонуємо, як їх вирішити на практиці. Також з’ясуємо, які нюанси при введенні в експлуатацію ОЗ та ІНМА варто врахувати відразу аби потім бухгалтеру не довелось виправляти помилки.

ОЗ придбали, але не ввели в експлуатацію: як обліковувати?

ОЗ, придбані установою, до моменту введення в експлуатацію обліковують у складі незавершених капітальних інвестицій. Тобто відразу такі об’єкти не потрапляють до складу ОЗ на рахунок 10.

Це пов’язано з тим, що усі витрати на будівництво, виготовлення, придбання та поліпшення об’єктів основних засобів з початку і до закінчення проведення зазначених робіт і введення об’єктів в експлуатацію вважаються незавершеними капітальними інвестиціями. Ця норма передбачена в п. 1 розд. IX Методрекомендацій.

Тож до того моменту, поки той чи інший об’єкт з різних причин не введено в експлуатацію, витрати на його придбання слід обліковувати у складі незавершених капітальних інвестицій. У бухобліку такі суми накопичують за дебетом рахунку 13 «Капітальні інвестиції». На кінець звітного періоду в Балансі ф. № 1-дс їх відображають у ряд. 1030.

Трапляється, що установа придбала об’єкт ОЗ, який відразу неможливо ввести в експлуатацію. Причина — для цього необхідно провести певні роботи, пов’язані з його установкою, монтажем, налагодженням або іншими витратами, безпосередньо пов’язаними з доведенням такого об’єкта до стану, у якому він придатний для використання із запланованою метою. Як правильно накопичити такі витрати, які в подальшому сформують первісну вартість майбутнього об’єкта ОЗ? Для цього варто вести окремий регістр аналітичного обліку.

Це може бути Картка обліку об’єкта ОЗ у складі незавершених капітальних інвестицій. Таку Картку складають у довільній формі. До речі, можливість її застосування в установі потрібно узаконити. Для цього в наказі про облікову політику слід зазначити про застосування такої Картки. Також її форму доцільно навести в додатку до такого наказу.

Введення ОЗ в експлуатацію: який документ оформити?

Після того як всі необхідні підготовчі роботи щодо об’єкта завершено, його нарешті вводять в експлуатацію. Яким документом оформляють таку операцію?

Для цього установи застосовують Акт введення в експлуатацію основних засобів (далі — Акт), типова форма якого затверджена наказом № 818.

Таким чином, саме з моменту (дати) складання Акта такий актив стає самостійним об’єктом ОЗ. На підставі цього Акта всі витрати, накопичені за дебетом рахунку 13, списують. При цьому об’єкт ОЗ зараховують на один із рахунків 10, 11 або 12 за первісною вартістю. Також одночасно на суму первісної вартості виконують другий запис: Дт 5411 — Кт 5111.

Для того щоб перевірити, чи всі витрати, які були понесені установою до моменту введення активу в експлуатацію, були враховані, бухгалтер повинен уважно та послідовно заповнювати Картку. Оскільки саме ця інформація буде формувати первісну вартість майбутнього об’єкта ОЗ.

Акт складає комісія установи в одному примірнику. Його затверджує керівник установи.

А що робити далі з Карткою обліку об’єкта ОЗ у складі незавершених капітальних інвестицій? Наша порада — її потрібно додати до Акта.

Також Картку можна використовувати для накопичення витрат, пов’язаних з реконструкцією, модернізацією, поліпшенням активу. У подальшому такі витрати відносять на збільшення первісної вартості активу.

При безоплатному отриманні ОЗ від юридичних і фізичних осіб вартість, зазначену в первинних документах, відразу відносять на рахунки 10, 11, 12. При цьому додаткові витрати, пов’язані з транспортуванням активу, доведенням до робочого стану тощо, можуть обліковуватися у складі незавершених капітальних інвестицій у відповідних розділах Картки. У подальшому такі витрати відносять на збільшення первісної вартості безоплатно отриманого активу.

Чи потрібен наказ керівника для введення об’єктів ОЗ та ІНМА в експлуатацію?

Ні, такий наказ не потрібен. Пояснимо чому.

Як було зазначено, для введення в експлуатацію ОЗ та ІНМА застосовують Акт, форма якого затверджена наказом № 818. Приклад заповнення цього Акта ми навели нижче.

img 1

img 2

Якщо уважно переглянемо форму Акта, то побачимо, що в ньому відсутня будь-яка інформації про наказ (розпорядження) керівника, на підставі якого об’єкт ОЗ чи ІНМА вводять в експлуатацію.

Проте в формі Акта передбачено, що його затверджує керівник установи. Тому для введення в експлуатацію ОЗ та ІНМА немає потреби оформлювати ще й додаткові накази.

Також додамо, що Акт складає постійно діюча комісія, затверджена наказом керівника. Тож подбайте про те, щоб в установі був розпорядчий документ, в якому затверджено склад та повноваження комісії. До повноважень такої комісії доцільно віднести: введення в експлуатацію, прийняття, передачу та списання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, списання матеріальних цінностей.

Коли складати Акт введення в експлуатацію, а коли Акт приймання-передачі?

Дійсно, наказом № 818 передбачено такі форми актів, як Акт введення в експлуатацію основних засобів та Акт приймання-передачі основних засобів.

Пояснимо, у яких випадках установи використовують зазначені документи. Почнемо з Акта введення в експлуатацію основних засобів.

img 3Акт застосовують для оформлення господарських операцій щодо зарахування об’єктів незавершених капітальних інвестицій до складу ОЗ, які були придбані, створені (виготовлені).

Інакше кажучи, цей Акт застосовують у випадках, коли установа накопичувала витрати на придбання або створення ОЗ у складі незавершених капітальних інвестиції.

А для того щоб такі незавершені капітальні інвестиції були зараховані до складу ОЗ, здійснюють введення в експлуатацію, на підтвердження чого й складають Акт.

Якщо говорити бухгалтерською мовою, такий Акт складають при зарахуванні об’єктів капітальних інвестицій, накопичених за кредитом рахунку 13, до складу основних засобів за дебетом рахунків 10 та 11 після введення в експлуатацію. У такому разі пам’ятайте, що одночасно слід відобразити збільшення внесеного капіталу та зменшення цільового фінансування: Дт 5411 — Кт 5111.

img 4Акт складають у разі, якщо при безоплатному отриманні ОЗ до первісної вартості потрібно додати витрати, що включають до складу такої вартості. Це можуть бути витрати на транспортування активу, доведення до робочого стану тощо. У такому разі зазначені витрати варто обліковувати у складі незавершених капітальних інвестицій, які у подальшому будуть віднесені на збільшення первісної вартості безоплатно отриманого активу.

Тепер щодо застосування Акта приймання-передачі основних засобів.

img 5Цей Акт застосовують для оформлення господарських операцій з безоплатного отримання та передачі основних засобів від інших установ, підприємств, організацій.

Зверніть увагу: цей Акт бюджетні установи не використовують при безоплатній передачі основних засобів, які є об’єктами права державної та комунальної власності, оформлення якої здійснюють у порядку, визначеному постановою КМУ «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» від 21.09.98 р. № 1482. Для оформлення таких операцій установи складають Акт приймання-передачі за формою, що наведена у зазначеній постанові.

img 6Акт приймання-передачі застосовують для передачі ОС і ІНМА покупцеві в разі їх відчуження.

Тому цей документ доцільно застосовувати для ситуацій, коли є передавальна та приймаюча сторона.

Придбали ІНМА: чи складати Акт введення в експлуатацію

Так, Акт необхідно складати.

Таке запитання бухгалтері ставлять у зв’язку з тим, що в самому наказі № 818 згадується як ОЗ, так й ІНМА. Але якщо перечитати пояснення до складання саме Акта введення в експлуатацію, то побачимо, що мова йде тільки про ОЗ. Можливо, цей момент автори документа не врахували при складанні наказу № 818.

Але хай вас це не спантеличує. Давайте ще раз уважно переглянемо пояснення до заповнення цього Акта. Що ж ми бачимо?

А те, що серед інформації про об’єкти згадано не лише інвентарні, а й номенклатурні номери. Нагадаємо, що номенклатурні номери встановлюють для білизни, постільних речей, одягу, взуття, бібліотечних фондів та малоцінних необоротних матеріальних активів.

Тому, без сумніву, при введенні ІНМА в експлуатацію потрібно оформлювати Акт введення в експлуатацію.

Якщо придбано однакові ІНМА: скільки актів складати

Дійсно, Акт введення в експлуатацію застосовують не тільки для зарахування до складу ІНМА окремих об’єктів. Цей документ також застосовують для оформлення введення в експлуатацію групи ІНМА, які мають одне й те ж призначення, однакові технічні характеристики та вартість. У такому разі активи, щодо яких ведеться груповий облік, записують до Акта із зазначенням кількості.

Також для групового обліку однорідних об’єктів ІНМА, які мають одне й те ж значення, однакову технічну характеристику та вартість, застосовують Інвентарну картку групового обліку основних засобів.

Розглянемо порядок заповнення Акта введення в експлуатацію основних засобів на прикладі.

Приклад.

Бюджетна установа (не платник ПДВ) придбала медичне обладнання вартістю 720000 грн. (у тому числі ПДВ — 12000 грн.). Оскільки вартість обладнання перевищує 6000 грн., було прийнято рішення про зарахування його до складу ОЗ (на субрахунок 1014). Оплата за обладнання здійснена за КЕКВ 3110 «Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування».

Також установа уклала окремий договір з підрядною організацією на виконання робіт зі встановлення медичного обладнання. Вартість послуг з установки згідно з Актом виконаних робіт склала 8400 грн. (у тому числі ПДВ — 1400 грн.). Оплата за виконані роботи проведена за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

Вартість робіт зі встановлення обладнання включено до його первісної вартості. У результаті загальна первісна вартість обладнання — 728400 грн. (720000 + 8400). Уведення в експлуатацію медичного обладнання оформлено Актом введення в експлуатацію основних засобів. На цей об’єкт відкрита Інвентарна картка обліку об’єкта основних засобів та йому присвоєно інвентарний номер.

Нормативні документи та скорочення

Методрекомендації — Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11.

Наказ № 818наказ Мінфіну «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання» від 13.09.2016 р. № 818.

Постанова № 1482постанова КМУ «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» від 21.09.98 р. № 1482.

ОЗ — основні засоби.

ІНМА — інші необоротні матеріальні активи.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі