Теми статей
Обрати теми

Про затвердження Змін до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету

Міністерство фінансів України
Наказ від 27.10.2020 р. № 636
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.11.2020 р. за № 1030/35413

Відповідно до статті 8 Бюджетного кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою приведення у відповідність до законодавства наказую:

1. Затвердити Зміни до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12 березня 2012 року № 333, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 березня 2012 року за № 456/20769 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 21 червня 2012 року № 754), що додаються.

2. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту документообігу та контролю за виконанням документів Міністерства фінансів України забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України.

4. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2021 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра фінансів України відповідно до розподілу обов’язків та Голову Державної казначейської служби України.

Міністр С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної казначейської служби України Т. Слюз

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27.10.2020 р. № 636

Зміни до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету

1. В абзаці першому пункту 1.1 глави 1 слово «чіткого» виключити.

2. У главі 2:

1) підпункт 2.1.1 пункту 2.1 доповнити новим підпунктом 2.1.1.3 такого змісту:

«2.1.1.3. Код 2113 «Суддівська винагорода»

1) суддівська винагорода за встановленими посадовими окладами; надбавка за вислугу років; доплата за перебування на адміністративній посаді в суді, доплата за науковий ступінь, доплата за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці;

2) допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу під час надання щорічної відпустки;

3) вихідна допомога у разі виходу у відставку.»;

2) у пункті 2.2:

у підпункті 2.2.1:

у підпункті 4 слова «якщо установа (організація) не має медичного кабінету чи пункту, а також видатки на придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, які використовуються» замінити словами «лікарських засобів, виробів медичного призначення, якщо установа (організація) не має медичного кабінету чи пункту, та для використання»;

у підпункті 8 слово «пасивного» виключити;

у підпункті 9 слово «цигарок» замінити словами «тютюнових виробів»;

підпункт 10 доповнити словами «, продуктів харчування з метою використання у навчальному процесі»;

у підпункті 1 підпункту 2.2.3 слова «загальноосвітніх навчальних закладів, дитячих будинків, дитячих дошкільних установ, профтехучилищ, вищих» виключити;

у підпункті 2.2.4:

у підпункті 1:

абзац перший після слів «правову допомогу,» доповнити словами «фізичних осіб — підприємців,»;

в абзаці сьомому слово «роботи» замінити словом «послуги»;

в абзаці дев’ятому слова «плата за витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, послуги з реєстрації в Державному реєстрі правочинів,» і «та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» виключити;

абзац десятий викласти у такій редакції:

«оплата послуг, що надаються у сфері управління державним (місцевим) боргом та державними деривативами (агентські, консультаційні, рейтингові, юридичні, інформаційні, дорадчі, управлінські та інші, послуги, пов’язані з розміщенням цінних паперів на ринку), оплати послуг з відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах, оплата послуг з впровадження, супроводження та розвитку інформаційно-аналітичних систем управління державним (місцевим) боргом тощо»;

в абзаці дванадцятому слова «адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу» замінити словами «, пов’язаних з наданням безоплатної правової допомоги»;

абзац тринадцятий доповнити словами «, розробки дизайну інформаційних стійок, президій, сцени, інших тимчасових споруд;»;

підпункт 3 доповнити словами «, кейтерингових послуг»;

у підпункті 5 слова «реєстрації транспортних засобів,» та слова «оплата оформлення прав водія,» виключити;

у підпункті 12:

абзац четвертий доповнити словами «, технічне обслуговування і ремонт офісної техніки»;

абзац п’ятий доповнити словами «, систем баз даних»;

підпункт 14 викласти у такій редакції:

«14) оплата послуг з поводження з відходами, у тому числі біовідходами, відходами із вмістом дорогоцінних металів або шкідливих речовин тощо (крім послуг, які відносяться до комунальних послуг);»;

підпункт 20 викласти у такій редакції:

«20) оплата (відшкодування) витрат експертів, спеціалістів, перекладачів, свідків і потерпілих, які залучаються органами досудового розслідування, органами прокуратури, судом або органами, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення; оплата інших послуг (винагороди) експертів, спеціалістів, перекладачів; оплата послуг з доставки померлих на судово-медичну експертизу;»;

після підпункту 31 доповнити новими підпунктами 32, 33 такого змісту:

«32) оплата послуг за проведення акредитаційної процедури;

33) винагорода за організацію та проведення тендерів в інтересах замовників відповідно до законодавства;».

У зв’язку з цим підпункт 32 вважати підпунктом 34;

підпункт 5 підпункту 2.2.6 після слів «установка телевізійних антен» доповнити словами «, придбання та супроводження автоматизованої системи спеціального призначення»;

підпункт 2.2.7.4 підпункту 2.2.7 після слів «та транспортування» доповнити словами «(у тому числі оплата потужності)»;

у підпункті 11 підпункту 2.2.8.2 підпункту 2.2.8 слова «вищих навчальних закладів» замінити словами «закладів фахової передвищої та вищої освіти»;

3) у пункті 2.4:

абзац перший після слів «іншим бюджетам» доповнити словами «, грантів юридичним та фізичним особам»;

підпункт 2.4.1 доповнити новим підпунктом 7 такого змісту:

«7) гранти, що надаються на безоплатній та безповоротній основі для реалізації проектів.»;

4) у підпункті 2.5.3 пункту 2.5:

у підпункті 16 слова «вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних навчальних закладів» замінити словами «закладів фахової передвищої та вищої освіти, учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти»;

підпункт 19 викласти у такій редакції:

«19) видатки на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд (крім державної соціальної допомоги на догляд особам, зазначеним у пунктах 1 — 3 частини першої статті 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»), компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, видатки на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків;»;

5) у пункті 2.6:

підпункт 4 викласти у такій редакції:

«4) придбання патенту та плата за продовження строку дії патенту, плата за отримання ліцензій та акредитацію (сертифікат) відповідно до законодавства, виплата роялті (плата (винагорода) за використання або за надання права на використання об’єкта права інтелектуальної власності)»;

у підпункті 9 слова «(якщо рішенням суду не визначено сутності платежу)» виключити;

доповнити новими підпунктами 13, 14 такого змісту:

«13) оплата витрат виконавчого провадження;

14) виплати за державними деривативами та видатки, пов’язані із здійсненням правочинів з державними деривативами, у тому числі сплата комісійних зборів, комісійної винагороди банку при купівлі, обміні (конвертації) валютних коштів та комісійних витрат банків-кореспондентів, штрафів, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час здійснення операцій з купівлі іноземної валюти, сплата яких пов’язана із здійсненням платежів за державними деривативами.».

3. У главі 3:

1) у пункті 3.1:

у підпункті 10 підпункту 3.1.1 слово «активного» виключити;

у підпункті 3.1.6:

підпункти 2, 3 доповнити словами «, крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті»;

підпункт 4 викласти у такій редакції:

«4) авторські та суміжні права (літературні, художні та музичні твори, відеофільми, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення, програми для комп’ютерної техніки, бази даних тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;»;

підпункт 8 виключити;

2) у підпункті 3 підпункту 3.2.1 пункту 3.2 слова «вищих навчальних закладів та» замінити словами «закладів фахової передвищої та вищої освіти,»

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі