Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Уведення залишків основних засобів в «1С:8»

Редакція БК
Бухгалтер&Ком'пютер Січень, 2009/№ 1
Друк
Стаття

Уведення залишків основних засобів в «1С:8»

 

img 1 

У попередній статті ми почали знайомство з підсистемою «Основные средства и МНА», розглянувши оформлення операцій з малоцінними швидкозношуваними предметами та малоцінними необоротними матеріальними активами. Сьогодні на продовження цієї теми поговоримо про особливості обліку основних засобів.

 

Ганна Сараєва, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Згідно з п. 5 П(С)БО 7 основні засоби поділяються на основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції. В основу цієї класифікації покладено функціональне призначення об’єктів. Що ж стосується підсистеми «ОС» в «1С:Бухгалтерії 8», то її поділено на три частини, але в основу розподілу підсистеми у програмі покладено не класифікацію, прийняту П(С)БО 7, а принцип схожості правил обліку (див. табл. 1).

 

Таблиця 1

Підсистема «ОС» в «1С:8»

Що обліковується

Малоцінні активи (МНА та МШП)

МНМА та бібліотечні фонди (рахунки 1112 і 1122)

МШП (рахунок 22)

Капітальні інвестиції на придбання та виготовлення інших НМА (рахунок 153)

Основні засоби та МНА

Основні засоби (рахунок 10)

Інші необоротні активи (рахунок 11)

Капітальні інвестиції (151, 152, 153)

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи (рахунок 12)

Капітальні інвестиції на придбання та виготовлення НА (рахунок 154)

 

Перелічені вище підсистеми є незалежними, і кожна з них працює зі своїми програмними об’єктами (довідниками, регістрами, документами). У кожній підсистемі реалізовано облік повного життєвого циклу відповідних активів, купівлю та облік до початку експлуатації, уведення в експлуатацію, облік в експлуатації, перенесення вартості активів до складу витрат підприємства та вибуття активу.

 

Податковий облік ОЗ

Податковий облік ОЗ ведеться на рахунках податкового Плану рахунків:

— «

ОМГ» (Модернизация и улучшение групп основных средств);

— «

ОМО» (Модернизация и улучшение объектов основных средств);

— «

ОСВ» (Основные средства, выведенные из эксплуатации);

— «

ОСГ» (Основные средства, учет по группам) — на цьому рахунку ведеться як сумовий, так і кількісний облік;

— «

ОСН» (Непроизводственные основные средства);

— «

ОСО» (Основные средства, учет по объектам).

На всіх цих рахунках ведеться аналітика в розрізі видів податкової діяльності, основних засобів та груп основних засобів.

 

Довідники

Довідкова інформація про об’єкти основних засобів та НМА у програмі зберігається в довідниках і поставлених їм у відповідність регістрах відомостей. Інформація про господарські операції та зміни стану облікових об’єктів відображається в регістрах накопичення. Так, загальна інформація про об’єкти ОЗ зберігається в довіднику «Основные средства» (меню «ОС и МНА → Справочники по ОС»). Під «загальною інформацією» мається на увазі інформація, що характеризує власне об’єкти і не залежить від того, якій організації належить об’єкт, в якому він стані перебуває в той чи інший момент часу тощо. До загальної інформації відносять повне найменування об’єкта, найменування виготівника, номер паспорта, заводський номер, дату випуску, групу основних засобів тощо. А специфічна інформація про об’єкти ОЗ, що використовується тільки в якомусь одному виді обліку чи змінюється з часом (організація, якій належить об’єкт, термін корисного використання, метод нарахування амортизації тощо), зберігається не в довіднику, а у відповідних регістрах відомостей — таких, як «Первоначальные сведения об основных средствах организаций», «Параметры амортизации (бухгалтерский учет)», «Способы отражения расходов по амортизации (бухгалтерский учет)» тощо.

Для спрощення заповнення довідника в тому разі, коли прибуткується багато однотипних ОЗ, що відрізняються лише кодом, існує обробка «

Групповое добавление элементов справочника» (кнопка «Групповое добавление» на панелі інструментів — див. рис. 1). У формі, що відкрилася, обов’язково слід зазначити: код, з якого почнеться нумерація елементів довідника, що додаються, кількість створюваних елементів, найменування елемента довідника.

img 2

Усі зміни інформації про ОЗ передбачається здійснювати за допомогою спеціально розроблених документів. Це пов’язане з тим, що інформація про зміни записується до регістрів відомостей, ручне коригування в яких недопустиме.

Основні параметри податкового обліку ОЗ зберігаються в регістрі відомостей «

Параметры налогового учета» («Предприятие → Учетная политика» — див. рис. 2), значення цих параметрів визначаються нормативною базою та є обов’язковими для всіх підприємств. Якщо облікову політику щодо податкового обліку підприємство може формувати самостійно, то параметри податкового обліку, що зберігаються в цьому регістрі відомостей, можуть змінюватися тільки при зміні нормативної бази податкового обліку, наприклад, при зміні форм та порядків заповнення податкових декларацій.

img 3

Що ж стосується податкової амортизації ОЗ, то список податкових груп, які використовуються при нарахуванні амортизації в податковому обліку, зберігається в довіднику «

Налоговые группы основных средств» («ОС и НМА → Налоговые группы ОС» — див. рис. 3). Довідник має ієрархічну структуру. Це пов’язане з тим, що ОЗ, уведені в експлуатацію до 2004 року, мають амортизуватися за нормами, відмінними від норм амортизації, що застосовуються з 2004 року. Отже, ОЗ, прийняті до обліку раніше 2004 року, повинні мати групу «до 2004 года», а ті, що вводяться в експлуатацію пізніше, — «с 2004 года». Обидва елементи довідника належать до однієї узагальненої групи, наприклад: перша група має градацію — перша група (до 2004 року) і перша група (з 2004 року).

img 4

Норми податкової амортизації зберігаються в періодичному регістрі відомостей «

Нормы амортизации ОС (НУ)». Періодичним цей регістр відомостей називається, тому що в ньому для кожної групи ОЗ зазначаються норма амортизації та дата, починаючи з якої ця норма діятиме.

У податковому обліку, крім перелічених вище параметрів, використовуються також й інші, що зберігаються в регістрі відомостей «

Сведения о группах основных средств налоговый учет». У цьому регістрі задається своєрідна характеристика кожної з груп ОЗ. Так, для кожної групи вказують:

— ознаку ведення обліку, графа «

Пообъектно». Якщо цю ознаку встановлено, конфігурація зберігатиме балансову вартість для кожного основного засобу в цій групі, якщо ж ознаку знято, то балансова вартість зберігатиметься повністю для всієї групи;

— статтю амортизації з довідника «

Статьи налоговых деклараций», за якою списуватиметься амортизація об’єктів, що належать до групи;

— статтю списання вартості податкової декларації, за якою списуватиметься залишкова вартість групи чи об’єкта групи у визначених законодавством випадках;

— балансову вартість ОЗ, після досягнення якої його має бути списано в податковому обліку повністю.

 

УВЕДЕННЯ ПОЧАТКОВИХ ЗАЛИШКІВ (бухгалтерсЬкий ОБЛІК)

Для введення початкових залишків ОЗ до інформаційної бази призначено документ «

Ввод остатков ОС» (меню «Предприятие → Ввод начальных остатков» або ж меню «ОС и МНА → Поступление ОС»). Документ розраховано на внесення актуальної інформації про основні засоби (історія зміни відомостей про основні засоби не переноситься). Щодо проведення документа існує кілька нюансів:

1. Документ рекомендують уносити останнім днем місяця, за який розраховано дані, включаючи розрахунок амортизації. Наприклад, якщо дата початку ведення обліку — 01.01.2009 р., провести документ потрібно 31.12.2008 р.

2. Одним документом можна ввести дані про ОЗ, що перебувають на обліку в одному підрозділі організації. Так, щоб увести залишки стосовно декількох підрозділів, потрібно провести кілька документів.

3. Документ завжди формує проводки в бухгалтерському обліку, а ось для того, щоб було сформовано проводки в податковому обліку, необхідно поставити прапорець напроти опції «

Отражать в нал. учете». При цьому формуються проводки тільки щодо тих об’єктів ОЗ, податковий облік яких ведеться пооб’єктно.

Розглянемо заповнення реквізитів документа «

Ввод остатков ОС». У шапці необхідно зазначити організацію, на баланс якої прибуткують ОЗ, а також підрозділ, в якому ці ОЗ буде використано.

Для полегшення заповнення табличної частини передбачено кнопки «

Заполнить» і «Подбор». Кнопку «Заполнить» призначено для швидкого заповнення табличної частини однотипними об’єктами основних засобів, що мають однакові найменування. Щоб нею скористатися, спочатку потрібно ввести до табличної частини хоча б один об’єкт, потім натиснути на кнопку — і табличну частину буде заповнено об’єктами основних засобів, що мають таке саме найменування, як у введеного спочатку. Кнопка «Подбор» працює за іншим принципом: при натисненні вона відкриває діалогове вікно зі списком основних засобів, наявних у довіднику «Основные средства».

Над табличною частиною поруч з описаними вище кнопками є ще одна цікава за своєю функціональністю кнопка «

Видимость колонок». Вона дозволяє вибрати, які колонки зробити невидимими в екранній формі документа. Отже, настроюючи видимість колонок, можна управляти видимістю як кожного реквізиту табличної частини, так і цілих груп реквізитів. Наприклад, щоб при заповненні реквізитів табличної частини дані про поточний основний засіб можна було завжди побачити, колонки «Код ОС», «Основное средство», «Инв. номер» можна зафіксувати. Для цього у формі настройки видимості колонок потрібно встановити прапорець «Фиксировать колонки ОС» (рис. 4).

img 5

Усю інформацію, що міститься в табличній частині документа, можна поділити на фактичну інформацію, дані бухгалтерського та податкового обліку. До фактичної інформації про ОЗ, необхідної для відображення операції як у бухгалтерському, так і в податкового обліку, належать відомості про інвентарний номер ОЗ, його найменування, дату введення в експлуатацію тощо.

Розглянемо заповнення деяких граф табличної частини документа, що містять фактичну інформацію

. До графи «Событие ввода в эксплуатацию» з довідника «События с основными средствами» введемо відповідну подію, що відбувається з ОЗ, у нашому випадку — це «Ввод в эксплуатацию». Власне довідник є лише класифікатором можливих подій, що відбуваються з ОЗ, а інформація про події, які відбуваються з об’єктами ОЗ у бухгалтерському обліку, відображається в регістрі відомостей «События ОС организации».

Графи «

Название документа» і «Номер документа» потрібно заповнити вручну, унісши туди інформацію про реальний документ, яким цей об’єкт ОЗ уводився в експлуатацію. Що стосується графи «Инв. № », то до неї вноситься інвентарний номер, присвоєний ОЗ. Інвентарні номери мають бути унікальними для ОЗ у межах однієї організації.

Перейдемо до реквізитів, інформація з яких використовується при відображенні документа в бухгалтерському обліку

, а саме:

— «

Первоначальная стоимость (БУ)» — у графі вказуємо первісну вартість ОЗ (у валюті регламентованого обліку) на момент прийняття до обліку;

— «

Текущая стоимость (БУ)» — уносимо поточну вартість ОЗ на дату введення залишків. Вартість вводиться з урахуванням усіх виконаних раніше модернізацій та інших подій, що вплинули на вартість ОЗ;

— «

Накопленная амортизация (БУ)» — загальна сума амортизації, нарахованої до дати введення залишків ОЗ;

— «

Счет учета (БУ)» і «Счет амортизации (БУ)» — зазначаємо рахунки обліку для ОЗ та нарахування амортизації;

— «

Срок полезного использования (БУ)» — необхідно вказати загальний термін корисного використання основного засобу в місяцях. Якщо ОЗ було модернізовано, унаслідок чого термін корисного використання було змінено, до реквізиту вводиться новий установлений термін;

— «

Начислять амортизацию (БУ)»: установивши прапорець у цій графі, ми вказуємо, що стосовно основного засобу нараховуватиметься амортизація починаючи з наступного місяця після введення залишків;

— «

Способ начисления амортизации (БУ)». Якщо основний засіб амортизується, то в цій графі обов’язково зазначаємо спосіб нарахування амортизації;

Увага!

Спосіб амортизації, передбачений у цьому документі, надалі не може бути змінено чи встановлено для основного засобу жодними іншими документами системи.

— «

Способ отражения расходов по амортизации (БУ)». Спосіб відображення витрат на амортизацію в бухгалтерському обліку вибираємо з довідника «Способы отражения расходов по амортизации». У довіднику зберігається перелік створених користувачем способів розподілу амортизації ОЗ та нематеріальних активів на витрати підприємства;

— «

Стоимость для вычисления амортизации (БУ)» — зазначаємо вартість, за якою розраховуватиметься амортизація;

— «

Ликвидационная стоимость (БУ)» — ліквідаційна вартість, що використовується при розрахунку амортизації;

— «

График амортизации (БУ)»: значення для заповнення цієї графи підставляються з довідника «Годовые графики амортизации», в якому можна задати способи розподілу річної амортизації по місяцях. У довіднику для кожного місяця можна встановити частку річної амортизації, що відноситься на цей місяць. Частка розраховується щодо загальної суми часток усіх місяців, тобто для кожного місяця частка може бути більше одиниці;

— «

Срок использования для вычисления амортизации (БУ)» — дані в цій графі зазначаються в місяцях і можуть бути встановлені для будь-якого способу амортизації, при цьому для деяких способів їх має бути заповнено обов’язково.

Якщо ОЗ використовується у виробництві та

для них у бухгалтерському обліку буде вибрано виробничий спосіб амортизації, то для обліку виробітку призначено спеціальну групу параметрів (рис. 5). У графі « Параметр выработки» зазначають, в яких одиницях вимірюється виробіток, у реквізиті «Предполагаемый объем продукции (работ) (БУ)» зазначається загальний обсяг робіт, установлений для основного засобу на дату введення залишків. В опції «Объем продукции (работ) для исчисления амортизации (БУ)» вказують загальний обсяг робіт, щодо якого розраховуватиметься амортизація, а у графі «Выработка количество (БУ)» встановлюється загальне значення фактично виконаної роботи на момент уведення залишків за вказаним параметром виробітку.

img 6

Для відображення даних про ОЗ у податковому обліку

призначено такі реквізити (рис. 6):

— «

Непроизводственное (НУ)» — поставлений у цій графі прапорець указує на те, що основний засіб належить до невиробничих, а невиробничі основні засоби не амортизуються в податковому обліку;

— «

Налоговое назначение» — з довідника «Налоговые назначения активов и затрат» вибираємо вид діяльності, в якій використовується ОЗ;

— «

Учитывается как запас (НУ)»: установлення цієї ознаки означає, що ОЗ у податковому обліку належить до запасів, тобто фактично його було списано в момент прийняття до обліку і він відобразився в розрахунку приросту/убутку запасів. Такі основні засоби в податковому обліку не амортизуються;

— «

Налоговая группа ОС» — з довідника «Налоговые группы основных средств» (про сам довідник ішлося вище) вибираємо групу ОЗ згідно з класифікацією, прийнятою в податковому обліку;

— «

Пообъектный учет (НУ)» — відображається ознака того, що стосовно вибраної податкової групи ведеться окремий облік кожного об’єкта. Ця графа має інформаційний характер і недоступна для редагування. Тому власне установлення ознак пооб’єктного обліку виконується в регістрі відомостей «Сведения о группах основных средств (налоговый учет)» та залежить від того, яку групу ОЗ ви зазначили у графі «Налоговая группа ОС». Знятий прапорець означає, що стосовно групи ведеться сукупний облік вартості всіх об’єктів;

— «

Начислять амортизацию (НУ)» — установлюється ознака того, що стосовно основного засобу амортизація нараховуватиметься;

— «

Первоначальная стоимость (НУ)» і «Балансовая стоимость (НУ)» уводяться в регламентованій валюті, тобто у гривні. Балансову вартість потрібно вводити лише для ОЗ, що належать до тих податкових груп, стосовно яких ведеться окремий податковий облік кожного з об’єктів основних засобів. Залишки балансової вартості щодо груп, в яких ведеться сукупний облік балансової вартості, слід уносити за допомогою ручної операції;

— «

Счет учета (НУ)» — у цій графі міститься рахунок обліку балансової вартості основного засобу, він завжди визначається автоматично на підставі інших реквізитів податкового обліку та не може бути змінений.

img 7

Так само в документі передбачено групу реквізитів для введення даних про останню проведену модернізацію

. Ця інформація не є обов’язковою для введення. Але якщо ви вирішили внести таку інформацію, слід пам’ятати, що в разі заповнення одного з реквізитів цієї групи має бути заповнено й інші. Крім того, сума витрат на останню модернізацію задається окремо для бухгалтерського обліку (реквізит «Сумма последней модернизации (БУ)») і окремо для податкового (реквізит «Сумма последней модернизации (НУ)».

Під час проведення документа формуються проводки, наведені в табл. 2.

 

Таблиця 2

Зміст

Дт

Кт

Сума

Уведення початкових залишків ОЗ, облік щодо яких ведеться пооб’єктно

Бухгалтерський облік

Рахунки 10, 11

Допоміжний рахунок 00

На суму, що дорівнює значенню реквізиту «Текущая стоимость (БУ)»

Допоміжний рахунок 00

Рахунок 13

На суму, що дорівнює значенню реквізиту «Накопленная амортизация (БУ)»

Податковий облік

Рахунок обліку (ПО)

На суму, що дорівнює значенню реквізиту «Балансовая стоимость (НУ)»

ОМО «Модернізація та поліпшення об’єктів основних засобів»

На суму, що дорівнює значенню реквізиту «Сумма модернизации с начала года (НУ)»

 

На закладці «

Итоги» виводяться дані про підсумки за деякими колонками табличної частини «Основные средства». Для виведення на друк даних табличної частини документа призначено кнопку «Печать». На друк виводяться лише ті колонки табличної частини, видимість яких включено на момент формування друкарської форми документа.

 

Уведення залишків ОЗ (податковий облік)

Початкові залишки балансової вартості ОЗ у податковому обліку в «1С:Бухгалтерії 8» уводяться у два етапи. Перший етап — це введення залишків ОЗ, податковий облік яких ведеться пооб’єктно (ОЗ групи 1). Уводяться ці залишки за допомогою розглянутого вище документа «

Ввод начальных остатков».

Початкові залишки ОЗ, що обліковуються в податковому обліку в цілому по групі

, уносяться за допомогою ручних операцій. Для цього входимо до меню «Проводки → Операция (бухгалтерский и налоговый учет)» та в журналі, що відкрився, створюємо новий документ «Операция». Заповнивши шапку документа, у табличній частині на закладці «Налоговый учет» (рис. 7) формуємо проводки по дебету рахунка ОСГ «Основные средства учет по группам» та аналітику за видами податкової діяльності і групами основних засобів з урахуванням норм амортизації (до 2004 року та після 2004 року).

img 8

 

ОБЛАДНАННЯ, не введене в експлуатацію (капітальні інвестиції)

Крім залишків ОЗ, що обліковуються на рахунку 10, у підприємства на балансі може бути й обладнання, поки що не введене в експлуатацію, інакше кажучи — незавершені капітальні інвестиції. До незавершених капітальних інвестицій у необоротні матеріальні активи належать капітальні інвестиції в будівництво, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання об’єктів необоротних матеріальних активів, уведення яких в експлуатацію на дату балансу не відбулося, а також авансові платежі для фінансування будівництва.

Порядок класифікації, оцінки та визнання цього виду активів установлено нормами П(С)БО 7. Згідно з

Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291, такі незавершені інвестиції обліковуються по дебету рахунка 15 «Капітальні інвестиції» (на субрахунках, що відповідають видам необоротних активів) доти, доки відповідний об’єкт не буде введено в експлуатацію.

У програмі «1С:Бухгалтерія 8.0 для України» на етапі обліку капітальних інвестицій для об’єктів інвестування використовуються поняття «обладнання» та «об’єкт будівництва». Під обладнанням розуміють усі товарно-матеріальні цінності, що придбаваються з метою використання як ОЗ, тобто інвестиції в майбутні ОЗ. А під об’єктами будівництва розуміють капітальні інвестиції, які передбачається створювати, виготовляти, вмонтовувати власними силами.

Залишки щодо придбаного, але не введеного в експлуатацію обладнання вносяться до інформаційної бази за допомогою документа «

Оприходование товаров» з видом операції «Оборудование» (рис. 8). Інформація про обладнання вноситься на закладці «Товары», кореспондуючий допоміжний рахунок 00 вибираємо на закладці «Счет учета». У податковому ж обліку буде сформовано проводки по дебету рахунка «ОБ» (обладнання).

img 9

 

У наступному номері ми продовжимо наше знайомство з цією підсистемою та розглянемо, якими документами оформляється в «1С:8» увесь життєвий цикл основних засобів, починаючи від придбання та закінчуючи списанням.

Якщо у вас виникнуть запитання, отримати оперативну відповідь можна на нашому форумі www.bk.factor.ua/forum/.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі