Теми статей
Обрати теми

Формування валових доходів/витрат в «1С:Бухгалтерії 8»

Редакція БК
Стаття

Формування валових доходів/витрат в «1С:Бухгалтерії 8»

 

img 1 

Продовжуючи розглядати підсистему податкового обліку в «1С:Бухгалтерії 8», приділимо увагу формуванню валових доходів і витрат під час проведення господарських операцій. При описі різних господарських операцій ми так чи інакше порушували тему податкового обліку. Тепер настав час детальніше розглянути, як формуються валові доходи/витрати у складній схемі обліку податку на прибуток при оформленні операцій, пов’язаних із запасами, взаєморозрахунками з контрагентами тощо.

Ганна САРАЄВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

ОПЕРАЦІЇ І

з ЗАПАСАМИ

Операції із запасами в податковому обліку відображаються тими самими документами, що й в бухгалтерському, а саме «

Поступление товаров и услуг», «Продажа товаров и услуг» тощо.

При включеному прапорці «

Отразить в нал. учете» в цих документах стають доступними реквізити для зазначення податкових параметрів операції, а саме «Статья прироста/убыли» і «Налоговое назначение» (рис. 1). Ці параметри ретельно контролюються програмою і при списанні запасів повинні збігатися. Якщо запаси придбано для використання в господарській діяльності в операціях, що обкладаються податком на прибуток, то документ оприбуткування формує проводки по субрахунках рахунка «ЗО».

img 2

Під час надходження запасів чи обладнання на склад підприємства їх собівартість завжди реєструється в регістрі накопичення «

Партии товаров на складах (налоговый учет)», при цьому запис деталізується за номенклатурою, складом (якщо ведеться складський облік) і за документами, що створюють партію (якщо метод оцінки встановлено у значення ФІФО). На рис. 2 показано регістр накопичення «Партии товаров на складах (налоговый учет)» — ви можете побачити, що останній запис регістру (партії) зроблено документом «Поступление товаров и услуг ДО 0000000001 от 22.06.2009 10:04:46».

img 3

Вибуття запасів можливе, тільки якщо параметри вибуття збігаються з параметрами залишків запасів. При цьому в регістрі накопичення «

Партии товаров на складах (налоговый учет)» формується «Расход» (запис зі знаком «мінус» — рис. 2), а в податковому обліку проводки зі списання із субрахунків рахунка «ЗО».

У разі якщо один з податкових параметрів змінився, слід пам’ятати, що:

1) документом «

Изменение налогового назначения запасов» здійснюється зміна податкового призначення запасів (вид податкової діяльності щодо прибутку, ознака амортизованості, вид податкової діяльності з ПДВ);

2) документом «

Перемещение товаров» можна змінити облікову статтю приросту/убутку запасів (рис. 3).

img 4 

Документ «

Изменение налогового назначения запасов» призначено для зміни цільового призначення запасів у податковому обліку. Документ здійснює коригування сум валових витрат і податкового кредиту (зобов’язань) з ПДВ.

Наприклад, щоб змінити податкове призначення ТМЦ, щодо яких у результаті інвентаризації було виявлено нестачу, потрібно провести документ «

Изменение налогового назначения запасов». При цьому в документі слід зазначити для ТМЦ у реквізиті «Новое налоговое назначение» значение «Нехоз. д-сть» (рис. 4).

img 5 

Заповнення документа не викличе особливих труднощів. Перш за все у шапці документа вибираємо склад, на якому зберігаються ТМЦ. Потім на закладці «

Товары» вводимо перелік товарів та їх кількість (цю інформацію можна ввести вручну або за допомогою кнопки «Подбор»), після чого клацаємо по кнопці «Заполнить по партиям».

Для коректної зміни податкового призначення запасів потрібно зазначити:

— старе й нове податкове призначення;

— стару та нову суму ВВ;

— чи потрібне коригування ПДВ.

Отже, нам необхідно змінити податкове призначення ТМЦ, яких не вистачає ТМЦ. Тому в полі «

Налоговое назначение новое» з довідника «Налоговое назначение активов и затрат» вибираємо статтю «Нехоз. д-сть», у результаті програма самостійно заповнить графу «Корректировка НДС» та розрахує суму ПДВ.

Саме на цій закладці вибираємо статтю валових витрат з довідника «

Статьи налоговых деклараций». За умовчанням програма показує статті декларації, які вважає прийнятними для цієї проводки. Якщо ви хочете побачити всі статті декларації, поставте прапорець напроти параметра «Все статьи декларации».

На закладці «

Счет учета» зазначаються рахунки для формування проводок з ПДВ. Виберемо «Счет затрат» — 947 «Недостачи и потери от порчи ценностей», статтю витрат «Прочие» (вибрати статтю витрат можна в тому разі, якщо заповнено довідник «Статьи затрат»). Також на цій закладці вибирається стаття декларації з ПДВ. Згідно з п.п. 7.4.4 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР (далі — Закон про ПДВ) сума ПДВ, сплачена у зв’язку з придбанням ТМЦ, які згодом було викрадено, та віднесена в момент їх придбання до складу податкового кредиту, підлягає коригуванню. Вибираємо в документі цю статтю валових витрат і проводимо документ. Зроблені документом коригування наведено на рис. 5.

img 6

При заповненні додатка К1/1 до декларації з податку на прибуток використовуються початкові та кінцеві залишки по субрахунках рахунка «

ЗО», крім субрахунку «ОБ». Якщо за допомогою документа «Изменение налогового назначения запасов» провадилася зміна господарської діяльності на негосподарську, то суми цих змін буде відображено в колонці таблиці «Запасы, использованные не в хозяйственной деятельности».

 

ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ З КОНТРАГЕНТАМИ

Взаєморозрахунки з контрагентами

в податковому обліку відображаються за допомогою документів купівлі/продажу ТМЦ, надходження та списання грошових коштів, документами «Регистрация авансов в налоговом учете» і «Закрытие месяца» із включеною операцією «Расчет временных разниц по взаиморасчетам (упрощенный нал. учет)». Під час проведення документи здійснюють записи до спеціальних регістрів накопичення податкового обліку «Приобретения налоговый учет» і «Продажи налоговый учет».

Як ви пам’ятаєте, у договорі з контрагентом зазначають податкові схеми нарахування валових доходів/витрат (за першою подією, за відвантаженням).

При обліку операцій взаєморозрахунків з контрагентами в іноземній валюті використовується рахунок податкового плану рахунків «

ВЗ». Нарахування валових доходів або витрат здійснюється за курсом того дня, коли відбулася перша подія. Наприклад, якщо першою подією було відвантаження, то товарними документами формуються проводки по рахунках ВВ і ВЗ за курсом на дату проведення документа (рис. 6).

img 7

При погашенні заборгованості контрагентом сума валових витрат/доходів перераховується тільки в тому випадку, якщо в договорі включено прапорець «

Корректировать ВР по балансовой стоимости валюты при оплате — втором событии» (рис. 7), а заборгованість по рахунку ВЗ закривається за курсом на дату першої події.

img 8

На рис. 8 наведено проводки, що формуються документом «

Платежное поручение исходящее» щодо погашення заборгованості перед контрагентом.

img 9

Переоцінка заборгованості в іноземній валюті на кінець періоду оформляється документом «

Закрытие месяца» із включеною операцією «Переоценка валютных средств (НУ)». При цьому переоцінюється тільки валюта за договорами виду «Прочее», у формі яких задано, що вони підлягають податковій переоцінці (рис. 9).

img 10

 

РЕЄСТРАЦІЯ АВАНСІВ У ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ

Ми розглянули формування валових доходів і витрат під час проведення різних господарських операцій. Хочу нагадати: якщо облік податку на прибуток та ПДВ ведеться за складною схемою, то наприкінці місяця обов’язково слід провести документ «

Регистрация авансов в налоговом учете». Про цей документ ми вже писали, коли йшлося про облік ПДВ. Документ виконує коригування очікуваного податкового кредиту та зобов’язань, а також валових витрат і доходів таким чином:

— нарахування ПДВ, ВД і ВВ щодо всіх незакритих авансів для договорів, у яких у схемі податкового обліку вибрано метод «

по оплате» або «по первому событию»;

— сторнування надміру нарахованого ПДВ, ВД та ВВ на суму, що перевищує відвантаження над оплатами для договорів, у яких у схемі податкового обліку вибрано метод «

по оплате».

Заповнюється таблична частина за даними записів регістрів «

Приобретения налоговый учет» і «Продажи налоговый учет».

 

ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ

Операції з обліку грошових коштів

на рахунках підприємства та виданих під звіт у податковому обліку також відображаються звичними документами, такими, як ВКО, ПКО, платіжні доручення тощо.

 

ОПЕРАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Що стосується особливостей податкового обліку виробничої діяльності, то в конфігурації податкова собівартість випущеної продукції приймається рівній собівартості, розрахованій за правилами бухгалтерського обліку. У податковому обліку за операціями виробництва програма відстежує залишки активів та витрат згідно з податковим призначенням. Податкові призначення для продукції, що виготовляється, визначається номенклатурною групою, до якої належить продукція, та задається в довіднику «

Номенклатурные группы» (рис. 10).

img 11

Розрахунок приросту/убутку незавершеного виробництва здійснюється наприкінці місяця документом «

Закрытие месяца». Можлива ситуація, коли під час проведення документа «Закрытие месяца» було неправильно розподілено на собівартість випущеної продукції загальновиробничі витрати (змінилося їх податкове призначення). Це, у свою чергу, спричинює зміну суми валових витрат і отриманого податкового кредиту з ПДВ. Відкоригувати податкове призначення непрямих витрат можна за допомогою документа «Изменение налогового назначения косвенных затрат».

Цей документ можна оформляти лише після проведення документа «

Закрытие месяца». Для швидкого заповнення призначено кнопку «Заполнить». Після натиснення на неї таблична частина заповниться списком загальновиробничих витрат і сумами, щодо яких виникло нецільове використання. Вам залишиться тільки внести суми ВВ та коригування податкового кредиту з ПДВ, а також зазначити статтю валових витрат.

Документ може формувати:

— проводки щодо нарахування податкового кредиту чи податкових зобов’язань, якщо прийнято рішення про коригування ПДВ;

— у податковому обліку — коригувальні проводки по рахунках ВД і ВВ;

— рух у регістрах накопичення про коригування ПДВ.

 

ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ

Необоротні активи згідно з принципами відображення їх у програмі можна поділити на такі групи:

виробничі активи — використовуються в діяльності підприємства, що обкладається податком на прибуток;

малоцінні необоротні активи — вартістю менше 1000 грн., обліковуються аналогічно ТМЦ;

невиробничі активи — використовуються в операціях, що не обкладаються податком на прибуток.

Виробничі активи, у свою чергу, поділяються на основні засоби (далі — ОЗ) та нематеріальні активи. Усі виробничі активи підлягають амортизації, що зменшує оподатковуваний прибуток підприємства. Амортизація нараховується документом «

Закрытие месяца», а також у момент продажу чи ліквідації.

При купівлі ОЗ слід обов’язково зазначити податкові параметри. До введення в експлуатацію ОЗ обліковуються на рахунках «

ОБ» і «СОБ». При введенні в експлуатацію задають групу ОЗ, після чого вони переміщаються чи то на рахунок «ОСО» (група 1), чи то на рахунок «ОСГ» (групи 2 — 4).

Важливо!

При введенні в експлуатацію ОЗ зазначені раніше податкові параметри та податкові параметри, указані в документі «Ввод в эксплуатацию», мають збігатися.

Що ж стосується нематеріальних активів, то при купівлі вони обліковуються на рахунку «

НАН», при введенні в експлуатацію переміщуються на рахунок «НАП», а амортизація накопичується по рахунку «НАА». Амортизація нараховується лише прямолінійним методом. У програмі передбачено можливість обліковувати програмне забезпечення як ОФ групи 4, у цьому випадку нематеріальний актив обліковується на рахунку «ОСГ».

Для невиробничих активів не виконується розрахунок амортизації, їх облік ведеться для коректного визначення залишкової вартості при відображеннях операцій вибуття необоротних активів у податковому обліку. Так, невиробничі основні засоби обліковуються на рахунку «

ОСН». Прибуткуються вони на цей рахунок при введенні в експлуатацію та списуються з рахунка при ліквідації об’єкта.

Переведення ОФ зі складу виробничих до складу невиробничих прирівнюється до умовного продажу. А тому слід нарахувати податкові зобов’язання на залишкову вартість об’єкта. Ця операція оформляється документом «

Изменение налогового назначения ОС» (рис. 11).

img 12

У реквізиті «

Налоговое назначение» вказують нове податкове призначення об’єкта ОФ. Після того як у табличній частині документа сформовано список, скористаймося кнопкою «Заполнить» для автоматичного заповнення табличної частини інформацією про об’єкти ОФ за даними обліку. При цьому сума вартості в податковому обліку ОФ, що обліковується не пооб’єктно, розраховується пропорційно первісній вартості ОЗ групи обліку. Під час проведення документа в бухгалтерському обліку буде сформовано проводки, що нараховують податкові зобов’язання, якщо потрібне коригування ПДВ. У податковому обліку:

— переміщення ОФ по рахунках «

ОСН» та «ОСГ» або «ОСО»;

— нарахування податкової амортизації, якщо її не було нараховано за конкретний період часу, включення її до суми валових витрат,

— а також записи до регістрів відомостей «

Ожидаемый и подтвержденный НДС продаж», «Налоговое назначение ОС», «События ОС организаций» і «Счета налогового учета ОС».

 

ТИМЧАСОВІ РІЗНИЦІ

Поговоримо про тимчасові різниці. Різниця між оподатковуваним та бухгалтерським прибутком може бути або тимчасовою, або постійною. Постійні різниці з’являються в тому випадку, якщо події вплинуть на остаточний результат бухгалтерського прибутку або тільки оподатковуваному прибутку. Приклад постійних різниць — це двовідсоткове перевищення витрат на організацію прийомів, презентацій і свят; витрати на відрядження понад норми тощо.

Тимчасові різниці — це різниця в оцінці активів та зобов’язань, що вплинуть на податковий прибуток у майбутніх періодах. Причиною виникнення тимчасових різниць буває незбіг моменту визнання витрат і доходів у бухгалтерському та податковому обліку.

Наприклад, витрати на гарантійний ремонт. У бухгалтерському обліку можна зарезервувати кошти для майбутніх витрат на проведення гарантійних ремонтів проданої продукції, ремонтів предметів прокату на рахунку 473 «Забезпечення гарантійних зобов’язань» з одночасним списанням цієї суми до витрат. Але в податковому обліку витрати на гарантійний ремонт визнаються лише в періоді його виконання.

Тимчасові різниці можна розподілити на відстрочені податкові зобов’язання (ВПЗ) і на відстрочені податкові активи (ВПА). Тимчасові різниці, що виникли внаслідок авансових платежів, обліковуються на таких рахунках бухгалтерського плану рахунків:

— «

РВК» — тимчасові різниці щодо взаєморозрахунків з покупцями;

— «

РВП» — тимчасові різниці щодо взаєморозрахунків з постачальниками.

Проводки по цих рахунках формуються наприкінці податкового періоду документом «

Регистрация авансов в налоговом учете». Кінцеве сальдо цих рахунків є тимчасовою різницею на кінець періоду щодо авансових платежів.

 

РОЗРАХУНКИ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

Документ «

Расчеты по налогу на прибыль» призначено для розрахунку та реєстрації в системі відстрочених податкових активів (ВПА) та зобов’язань (ВПЗ), а також для відображення суми витрат з податку на прибуток у бухгалтерському обліку.

Документ проводять наприкінці податкового періоду, після того як усі документи введено і всі дані перевірено. Заповнюючи документ, у шапці вкажемо організацію, для якої провадиться розрахунок. Потім у реквізиті «

Текущий налог на прибыль» уручну вкажемо суму податку на прибуток за даними податкового обліку. Параметр «Рассчитывать отсроченные налоговые активы и обязательства» управляє розрахунком відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань. Якщо напроти нього стоїть прапорець, у документі з’являється закладка «Статьи ОНА и ОНО». Автоматично заповнити табличну частину на цій закладці допоможе кнопка «Заполнить». При цьому до табличної частини потраплять статті ВПА та ВПЗ, для яких у довіднику «Статьи отсроченных налоговых активов и обязательств» настроєно правила оцінки статей (рис. 12).

img 13

Після заповнення інформацію в табличній частині можна редагувати, у тому числі доповнювати відомостями про статті, автоматичного заповнення та розрахунку щодо яких не передбачено.

У реквізитах табличної частини міститься така інформація:

— «

Статья» — стаття з довідника, за якою провадиться розрахунок;

— «

Вид налоговой деятельности» — від значення цього реквізиту залежить ставка оподаткування;

— «

Ставка налога» — ставка податку на прибуток, виходячи з якого розраховуватимуться величини ВПА та ВПЗ;

— «

Оценка статьи по БУ», «Оценка статьи по НУ» — у цих реквізитах зазначають суму оцінки статті в бухгалтерському та податковому обліку відповідно;

— «

Сумма временной разницы» — різниця між податковою та бухгалтерською оцінкою статті;

— «

Сумма ОНА», «Сумма ОНО» — якщо сума тимчасової різниці додатна, то запис здійснюється у графі «Сумма ОНА», і навпаки. Кожна сума визначається множенням суми тимчасової різниці на ставку податку.

На закладці «

Дополнительно» зазначають рахунки обліку доходів та витрат, а також аналітику щодо них (рис. 13).

img 14

Під час проведення документ формує проводки по рахунках 17 «Відстрочені податкові активи» та 54 «Відстрочені податкові зобов’язання». У результаті залишки на цих рахунках стають рівними сумам, зазначеним у табличній частині документа. Сума поточного податку на прибуток, скоригована на зміну величин ВПА та ВПЗ, відображається як витрата (дохід) з податку на прибуток.

 

На цьому ми завершимо розгляд підсистеми податкового обліку в «1С:Бухгалтерії 8». Чекаю ваших листів на

bk@id.factor.ua або на форумі редакції www.bk.factor.ua/forum . Успішної роботи!
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі