Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Перевірки податкових органів: кого перевіряють у першу чергу

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Червень, 2008/№ 22
Друк
Стаття

ПЕРЕВІРКИ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ:

кого перевіряють у першу чергу

 

Недавно ДПАУ затвердила нові Методичні рекомендації щодо складання плану-графіка проведення планових виїзних перевірок суб’єктів господарювання. У сьогоднішній статті викладено основні критерії, за якими податкові органи тепер відбирають платників податків (юридичних та фізичних осіб) для здійснення планових виїзних перевірок.

Ольга КУЛІГІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон про ДПС —

Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.90 р. № 509-XII.

Закон про перевірки

— Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 р. № 877-V.

Методрекомендації

— Методичні рекомендації щодо складання плану-графіка проведення планових виїзних перевірок суб’єктів господарювання, затверджені наказом ДПАУ від 28.03.2008 р. № 201.

Закон № 107

— Закон України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 28.12.2007 р. № 107-VI.

 

Загальні положення

Як відомо, виїзні перевірки, що здійснюються органами державної податкової служби, поділяються на планові та позапланові. Згідно зі

ст. 111 Закону про ДПС плановою виїзною перевіркою вважається перевірка платника податків щодо своєчасності, достовірності та повноти нарахування і сплати податків та зборів (обов’язкових платежів), яка передбачена у плані роботи органу державної податкової служби і проводиться за місцезнаходженням такого платника податків або за місцем розташування об’єкта права власності, щодо якого проводиться перевірка.

Після затвердження нових

Методрекомендацій план-графік проведення планових виїзних перевірок суб’єктів господарювання розроблятиметься відповідно до їх вимог.

Як зазначено в

наказі ДПАУ від 28.03.2008 р. № 201, Методрекомендації затверджено з метою вдосконалення роботи з формування плану-графіка проведення перевірок суб’єктів господарювання. Поява Методрекомендацій також може бути пов’язана із Законом про перевірки. Нагадаємо, що відповідно до цього Закону контролюючі органи мають визначити у віднесеній до їх відання сфері критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності. Сьогодні завдяки змінам, унесеним до Закону про перевірки Законом № 107, на податкові органи Закон про перевірки не поширюється. Однак такі зміни діють лише до 31 грудня 2008 року, і що буде в 2009 році, ще нікому не відомо.

Отже, перейдемо до порядку формування плану-графіка перевірок. Згідно з

Методрекомендаціями засади планів-графіків складаються на рівні ДПАУ відповідно до розподілу платників за основними групами, а остаточне їх формування має відбуватися на районному рівні в автоматизованому режимі. Однак доки автоматизовану систему не введено в експлуатацію, відбір платників податків для включення до плану-графіка здійснюватиметься за результатами аналізу основних показників, що характеризують діяльність суб’єктів господарювання, та з урахуванням стратегічних напрямів, визначених ДПАУ.

 

Критерії відбору для перевірок юридичних осіб

Як зазначено в

п. 3 Методрекомендацій, до плану-графіка перевірок включаються основні групи платників податків, наведені на рис. 1

 

img 1

Рис. 1.

Групи юридичних осіб, які включаються до плану-графіка перевірок

 

У кожній із зазначених груп розподіл суб’єктів господарювання — юридичних осіб провадиться за такими класами:

— великі підприємства (для ДПА у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській областях та м. Києві — підприємства з обсягами валових доходів за рік понад 50 млн грн., для ДПА в АР Крим, Київській, Запорізькій, Луганській, Львівській, Одеській, Полтавській областях — понад 30 млн грн., для інших ДПА — понад 20 млн грн.);

— середні (підприємства, що не ввійшли до класу великих та малих);

— малі (підприємства з обсягами валових доходів за рік до 5 млн грн.).

Черговість включення суб’єктів господарювання до підрозділу Д плану-графіка залежить від кількості критеріїв ризику, які вони мають (від більшої кількості до меншої).

Критерії відбору платників податків до підрозділу Д плану-графіка такі:

1) рівень зростання податків неадекватний рівню зростання валових доходів або рівень сплати податків неадекватний рівню сплати податків у відповідній галузі, або значення податкової віддачі менше 1 %, якщо середній рівень податкової віддачі у галузі перевищує 1 %.

Податкова віддача

(тепер так називається податкове навантаження) з податку на прибуток визначається за формулою.
П. в. (ППП) =

сума нарахованого податку на прибуток

(ряд. 12 декларації з податку на прибуток)


сума скоригованого валового доходу

(ряд. 3 декларації з податку на прибуток)

х 100 %.

При складанні плану-графіка перевірок на І квартал дані беруться з декларації з податку на прибуток за 9 місяців року, що передує року, на який здійснюється планування, а для II, III, IV кварталів — за даними декларації з податку на прибуток за рік, що передує року, на який провадиться планування.

Зауважимо, що середні рівні віддачі по галузях у

Методрекомендаціях відсутні. Для орієнтиру наведемо середньогалузеві рівні податкової віддачі за підсумками декларування податку на прибуток за І квартал 2008 року (див. таблицю), які було доведено до місцевих ДПІ наказом ДПАУ від 03.04.2008 р. № 210. Однак звертаємо увагу, що для II кварталу 2008 року ці значення можуть змінитися.

 

Завдання щодо середньогалузевого рівня податкової віддачі за підсумками декларування податку на прибуток за І квартал 2008 року

Kод KВЕД

Назва KВЕД

Податкова віддача, %

А01

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

0,52

А02

Лісове господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

1,36

СА10

Видобування та агломерація кам’яного вугілля

1,62

СА11.10.1

Видобування нафти

4,74

СА11.10.2

Видобування природного газу

2,11

СВ13

Видобування металевих руд

4,41

DA

Харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів

1,45

DB + DC

Легка промисловість

1,21

DD

Виробництво деревини і товарів з деревини

1,46

DE21

Виробництво паперу та картону

1,68

DF23.1

Виробництво коксопродуктів

1,92

DF23.2

Нафтопереробка

0,42

DG

Хімічне виробництво

1,66

DH

Виробництво гумових та пластмасових виробів

1,08

DJ27

Металургія

2,30

DK + DL + DM

Машинобудування

1,67

E40.1

Виробництво та розподіл електроенергії

2,53

E40.3

Виробництво та розподіл тепла

1,46

E41

Збирання, очищення та розподіл води

1,60

F

Будівництво

1,34

G51

Оптова торгівля

0,78

G52

Роздрібна торгівля

0,75

H

Готелі та ресторани

1,90

І (без І64)

Транспорт

2,69

І64

Пошта і зв’язок

6,72

 

Податкова віддача з податку на додану вартість визначається за формулою.

П. в. (ПДВ) =

сума нарахованого ПДВ

(ряд. 20 декларації з ПДВ)


загальний обсяг поставки

(ряд. 5 декларації з ПДВ)

х 100 %.

При складанні плану-графіка сума нарахованого ПДВ та загальний обсяг поставки беруться з декларації з ПДВ за попередні шість звітних місяців (або два квартали для платників, які подають звітність поквартально), що передують кварталу, протягом якого здійснюється складання плану-графіка;

2) наявність сумнівних або значних фінансово-господарських операцій;

3

) заявлені до відшкодування суми ПДВ за попередній рік перевищують 1,2 млн грн.;

4) одноразове декларування сум ПДВ до відшкодування у значних обсягах (понад 100 тис. грн.);

5) декларування від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток;

6) сума сумнівної (безнадійної) заборгованості перевищує 10 % суми скоригованих валових витрат

;

7) сума інших витрат перевищує 10 % суми скоригованих валових витрат;

8) обсяги операцій з пов’язаними особами або неплатниками податку на прибуток перевищують 10 % суми скоригованих валових витрат;

9) сума відшкодованих з бюджету сум ПДВ перевищує сплату податку на прибуток;

10) обсяг податкових пільг з податку на прибуток перевищує 1 млн грн.;

11) здійснення експортних операцій товарів, нетипових для основного виду діяльності підприємства (нетиповий експорт);

12) здійснення зовнішньоекономічних операцій через нерезидентів, зареєстрованих в офшорних зонах;

13) наявність інформації підрозділів податкової міліції про ухилення суб’єкта господарювання від оподаткування та (або) від своєчасного погашення податкового боргу;

14) наявність інформації підрозділів боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, про надходження узагальнених матеріалів від Держфінмоніторингу України;

15) наявність інформації правоохоронних органів, підрозділів податкової міліції, юридичних підрозділів органів державної податкової служби щодо взаємовідносин із суб’єктами господарювання:

— реєстрацію яких скасовано в судовому порядку;

— щодо яких порушено кримінальну справу;

— щодо яких заведено оперативно-розшукову справу;

16) адреса суб’єкта господарювання збігається з адресою, занесеною до інформаційної бази як «адреса масової реєстрації» платників податків (до створення такої бази відбір здійснюється за результатами аналізу реєстраційних даних платників);

17) інші показники, що характеризують діяльність суб’єкта господарювання або свідчать про можливість заниження податкових зобов’язань.

До плану-графіка включаються також суб’єкти господарювання, які

здійснюють операції у сфері ЗЕД і мають такі критерії:

1) надання та отримання резидентами фінансових кредитів та позик;

2) операції, пов’язані з виконанням зобов’язань за гарантіями, поруками, заставою, лізингом, факторингом;

3) здійснення прямих та (або) портфельних інвестицій в Україну;

4) здійснення резидентами прямих та (або) портфельних інвестицій за межі України;

5) виплата прибутків, доходів та інших коштів нерезидентам, у тому числі від здійснення інвестиційної діяльності;

6) розміщення коштів на депозитних рахунках за межами України;

7) наявність інформації в рядку 13 розділу II та/або в рядках 5, 6, 7 розділу III Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами.

Крім того, підставою для включення тих чи інших платників податків до плану-графіка можуть бути подання інших структурних підрозділів районної ДПІ, в яких обов’язково чітко вказуються підстави щодо необхідності проведення такої перевірки із зазначенням наявних фактів порушення податкового законодавства, схем мінімізації та ухилення, що використовувалися таким платником податків, і можливих втрат бюджету внаслідок несплати податків. Також може використовуватися інформація із зовнішніх джерел (Мінфіну, ГоловКРУ, Державної митної служби, НБУ, правоохоронних органів та інших органів виконавчої влади, звернення платників податків та громадян).

При відборі підприємств для включення до підрозділів А, Б, В і Г плану-графіка податковими інспекціями має здійснюватися аналіз наявності структурних підрозділів, дочірніх підприємств, що входять до інфраструктури платників податків — головних підприємств, і надсилатися їх перелік до ДПІ, на обліку в яких перебувають зазначені підрозділи, для включення їх до планів-графіків у періоди, на які заплановано перевірки головних підприємств.

Зауважимо, що включенню до плану-графіка перевірок не підлягають суб’єкти господарювання, які в поточному році вже перевірялися.

 

Критерії відбору для перевірки фізичних осіб

При організації роботи з планування перевірок фізичних осіб податкові органи поділяють усіх платників податків на певні групи та підгрупи, як показано на рис. 2. Такий розподіл відбувається на підставі даних Декларації про отримані доходи (від підприємницької діяльності, інші доходи громадян), Звіту суб’єкта малого підприємництва — фізичної особи та даних податкових декларацій з податку на додану вартість за минулий рік.

 

img 2

Рис. 2.

Групи та підгрупи фізичних осіб

 

При формуванні плану-графіка

першочергово включаються до нього громадяни-підприємці, які:

1) отримали валовий дохід за попередній рік та/або у звітному році на момент складання плану-графіка понад 10 млн грн.;

2) мають рівень податкової віддачі менше 0,48 відсотка.

При цьому податкова віддача визначається за формулою.

П. в.(ПДФО) =
серПДФО

серВД

 

х 100 %,

де

серПДФО — середньомісячна сума податку з доходів фізичних осіб, що підлягає сплаті за результатами здійснення господарської діяльності за період з початку року до останнього звітного періоду або за попередній календарний рік, що передує складанню плану-графіка (залежно від того, в якому періоді податкова віддача менша, ніж критерій відбору);

серВД

— середньомісячний валовий дохід, отриманий від здійснення господарської діяльності за період з початку року до останнього звітного періоду, що передує складанню плану-графіка (залежно від того, в якому періоді податкова віддача менша, ніж критерій відбору);

3) використовують найману працю (кількість працюючих більше 5 осіб);

4) мають кілька стаціонарних об’єктів торгівлі або пунктів надання послуг, однак декларують доходи з нульовим значенням і сплачують незначні суми податків;

5) здійснюють сумнівні або значні фінансово-господарські операції;

6) мають фінансові взаємовідносини з підприємством, керівником чи засновником якого є такий підприємець;

7) подали декларації про отримані доходи з нульовим значенням;

8) займаються ЗЕД;

9) мають суми до відшкодування ПДВ за попередній рік понад 5 тис. грн.;

10) постійно декларують від’ємне значення суми податкових зобов’язань з ПДВ;

11) мають від’ємне значення відхилення (удвічі та більше разів) між сумою сплачених податків шляхом придбання торгового патенту і податком, обчисленим з фактично задекларованого доходу;

12) здійснюють діяльність на ринку пально-мастильних матеріалів (код КВЕД 50.5);

13) провадять операції із зерновою продукцією (код КВЕД 51.21);

14) надають юридичні (код КВЕД 74.11.1), транспортні (коди КВЕД 50, 50.2, 60.22) послуги;

15) здійснюють артистичну і спортивну діяльність, займаються організацією масових концертних видовищ (код КВЕД 92);

16) провадять операції з цінними паперами (код КВЕД 67);

17) здійснюють операції з рухомим та нерухомим майном (код КВЕД 70);

18) провадять виробничу діяльність (відповідно коди КВЕД 05, 15, 15.1, 15.11, 15.12, 15.13, 15.2 — 15.6, 15.8, 15.9, 17, 18 — 20, 22, 22.3, 26, 26.1, 28, 36, 36.1, 37, 37.1, 45);

19) мали відносини із сумнівними фірмами;

20) втратили право на податкові пільги.

Особлива увага приділяється тим суб’єктам, в яких кількість зазначених ризиків найбільша та існує можливість приховувати доходи.

Крім цього, підставами для першочергового включення підприємців до плану-графіка є отримання щодо них інформації від підрозділів по боротьбі з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, про надходження узагальнених матеріалів від Держфінмоніторингу України, а також інформації від підрозділів податкової міліції про ухилення суб’єкта господарювання — фізичної особи від оподаткування.

На закінчення побажаємо, щоб перевірки податкових органів були у вас якомога рідше.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць