Філії: податок на прибуток і ПДВ

Редакція БТ
Стаття

ФІЛІЇ:

податок на прибуток і ПДВ

 

Продовжуючи розпочатий у попередніх номерах цикл статей, присвячений підрозділам підприємств, сьогодні розглянемо особливості сплати філіями податку на прибуток та ПДВ. Зокрема, ітиметься про способи сплати податку на прибуток філій та порядок заповнення філіями податкових накладних.

Ольга КУЛІГІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон про ПДВ

— Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

Порядок № 68

— Порядок складання розрахунку податкових зобов’язань зі сплати консолідованого податку на прибуток підприємства, затверджений наказом ДПАУ від 10.02.2003 р. № 68.

Порядок № 165

— Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом ДПАУ від 30.05.97 р. № 165.

Порядок № 244

— Порядок ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних, затверджений наказом ДПАУ від 30.06.2005 р. № 244.

 

Філії та податок на прибуток

Філії,

відділення та інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи (далі — філії), є самостійними платниками податку на прибуток у тому випадку, якщо вони розташовані на території іншої територіальної громади*, ніж головне підприємство (п.п. 2.1.3 Закону про податок на прибуток). При цьому головне підприємство може вибрати один із двох способів сплати податку на прибуток філією:

1)

філія може самостійно складати декларації та сплачувати податок на прибуток за себе;

2) головне підприємство може сплачувати податок на прибуток за філії

консолідовано.

* Територіальна громада — це мешканці, об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об’єднання мешканців декількох сіл, які мають єдиний адміністративний центр. При цьому під адміністративно-територіальною одиницею розуміється область, район, місто, район у місті, селище, село (ст. 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР).

Зауважимо, що змінити спосіб сплати податку на прибуток протягом звітного року не можна.

Якщо ж філія розташована разом з головним підприємством у межах однієї територіальної громади, то головне підприємство та філія розглядаються як єдиний платник податку на прибуток. У такому разі валові доходи, витрати й амортизаційні відрахування такої філії мають відображатися у складі показників декларації головного підприємства. Такої ж думки дотримуються і податкові органи (див.

консультацію у «Віснику податкової служби України», 2007, № 20, с. 19).

 

Філія — самостійний платник податку на прибуток

Якщо підприємство не є платником консолідованого податку на прибуток, то новостворена філія на території іншої територіальної громади автоматично стає самостійним платником податку на прибуток. У такій ситуації

філії необхідно вести окремий податковий облік валових доходів, витрат і амортизаційних відрахувань, подавати декларацію з податку на прибуток до податкових органів за місцем своєї реєстрації та сплачувати в установлені строки податок на прибуток. На перший погляд може здатися, що нічого складного в цьому немає. Однак на практиці при сплаті податку на прибуток у такий спосіб виникає чимало запитань.

1. Чи може філія амортизувати основні фонди, отримані від головного підприємства?

Слід зауважити, що раніше ДПАУ давала позитивну відповідь на це запитання (зокрема, у листі від 06.11.2001 р. № 7083/6/15-1116). Однак з часом податкові органи змінили свою позицію і сьогодні дотримуються протилежної точки зору. Підтвердженням цього є консультація у «Віснику податкової служби України», 2007, № 20, с. 19: «Оскільки філія, що є самостійним платником податку на прибуток, не здійснила витрати на придбання або виготовлення отриманих від головного підприємства об’єктів основних фондів, то вона не має права здійснювати амортизаційні нарахування та на їх суму зменшувати свій прибуток». Таку ж думку викладено і у брошурі з питань оподаткування «Амортизація в податковому обліку платника податку на прибуток», доданій до листа ДПАУ від 07.09.2006 р. № 16636/7-31-3017. Тому ми вважаємо, що передані філії основні фонди слід продовжувати амортизувати на головному підприємстві. Тим більше що визначити балансову вартість об’єктів ОФ груп 2 — 4, що передаються, у податковому обліку досить проблематично. Однак деякі фахівці вважають інакше. Ураховуючи положення п.п. 2.1.3 Закону про податок на прибуток, вони доходять висновку, що амортизацію стосовно отриманих основних фондів нараховуватиме не головне підприємство, а філія, у господарській діяльності якої вони використовуються.

2. Чи відображається в податковому обліку філії отримання від головного підприємства грошових коштів, послуг і ТМЦ?

Оскільки філія та головне підприємство є однією юридичною особою, то поставки (продажу) не відбувається, тому філія ніяк не відображає в податковому обліку отримання від головного підприємства грошових коштів, послуг чи ТМЦ. Такої ж думки дотримуються і податкові органи (див. консультацію у «Віснику податкової служби України», 2007, № 20, с. 19, а також лист ДПАУ від 16.07.2002 р. № 4475/6/15-1416). Аналогічно не впливає на податковий облік головного підприємства отримання грошових коштів, послуг і ТМЦ від філії. Одним словом, рух грошових коштів, послуг і ТМЦ між головним підприємством та філіями не впливає на їх податковий облік .

3. Хто відображає валові доходи при реалізації філією товарів, отриманих від головного підприємства?

У цій ситуації слід керуватися правилом першої події. Так, оскільки перша подія при купівлі товарів (чи то оплата, чи то оприбуткування) здійснювалася головним підприємством, то в нього і виникають валові витрати. І саме в головного підприємства, що включило вартість товарів до валових витрат, вартість таких товарів бере участь у перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток (навіть після передачі товарів філії). У філії ж отримані від головного підприємства товари в перерахунку за п. 5.9 участі не беруть, а при продажу товарів за першою з подій (відвантаженням товарів покупцю чи отриманням оплати) вона має збільшити свій валовий дохід.

4. Чи може філія включити до складу валових витрати на утримання апарату управління та інші витрати, пов’язані з діяльністю юридичної особи в цілому?

Як відзначає ДПАУ в листі від 27.06.2006 р. № 6995/6/15-0316, якщо філією здійснено витрати на ведення господарської діяльності юридичної особи в цілому, то такі витрати відносяться до складу валових витрат філії відповідно до п.п. 5.2.1 Закону про податок на прибуток. При цьому в головного підприємства витрати, понесені філією, не призводять до повторного збільшення валових витрат.

 

Консолідована сплата податку на прибуток

Порядок сплати консолідованого податку на прибуток визначено

п.п. 2.1.3 Закону про податок на прибуток. У такому разі головне підприємство сплачує податок на прибуток як до бюджету територіальної громади за своїм місцезнаходженням, так і до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням філій. Інакше кажучи, сплату податку на прибуток за себе та за філії здійснює саме головне підприємство.

Перевагою цього способу сплати податку на прибуток є можливість при визначенні загального прибутку враховувати збитки окремої філії, що призводить до сплати підприємством у цілому меншої суми податку на прибуток.

Перейти

на консолідовану сплату податку на прибуток можна тільки з початку звітного року, про що до 1 липня попереднього року необхідно повідомити податкові органи за місцезнаходженням головного підприємства та його філій. Для цього їм потрібно надіслати Повідомлення платника податку про прийняття рішення зі сплати консолідованого податку на прибуток підприємства, форму якого затверджено наказом ДПАУ від 10.02.2003 р. № 68.

Якщо ж підприємство, будучи платником консолідованого податку на прибуток, створює нову філію, то результати господарської діяльності новоствореної філії враховуються при розрахунку консолідованого податку на прибуток, починаючи з того звітного (податкового) періоду, коли її створено. При цьому про створення нової філії необхідно повідомити податкові органи за місцезнаходженням філії та головного підприємства.

Зауважимо також: якщо платник податків у попередніх податкових періодах прийняв рішення про сплату консолідованого податку, а в поточному році обрав загальний порядок сплати податку на наступний податковий рік, то про зміну порядку сплати податку він має повідомити податкові органи. Якщо платник податку на прибуток прийняв рішення залишитися в наступному податковому році на сплаті консолідованого податку, то надсилати повідомлення до податкових органів немає потреби (

лист ДПАУ від 07.12.2005 р. № 24356/7/15-0517).

 

Розрахунок консолідованого податку

Згідно з

п.п. 2.1.3 Закону про податок на прибуток для визначення суми податку на прибуток філій необхідно загальну суму податку на прибуток, нараховану головним підприємством, розподілити між філіями. Такий розподіл здійснюється пропорційно питомій вазі суми валових витрат філій та амортизаційних відрахувань, нарахованих стосовно розташованих за місцезнаходженням філії основних фондів, у загальній сумі валових витрат і амортизаційних відрахувань головного підприємства.

Визначену в такий спосіб суму податку на прибуток по філії головне підприємство сплачує до бюджету територіальної громади за місцезнаходженням філії. До бюджету територіальної громади за своїм місцезнаходженням головне підприємство сплачує податок на прибуток, зменшений на суму податку на прибуток, сплаченого за місцезнаходженням філій.

Що стосується податкової звітності, то при сплаті консолідованого податку на прибуток за місцезнаходженням головного підприємства подається декларація з податку на прибуток з додатком К6 та позначкою, що декларація є консолідованою, а за місцезнаходженням філії —

Розрахунок податкових зобов’язань зі сплати консолідованого податку на прибуток підприємства (далі — Розрахунок).

Порядок складання

Розрахунку та його форму затверджено наказом ДПАУ від 10.02.2003 р. № 68. Заповнюється такий Розрахунок щодо кожної філії окремо на підставі даних табл. 2 додатка К6 до декларації з податку на прибуток. Як і декларація з податку на прибуток, Розрахунок заповнюється наростаючим підсумком. І так само, як і декларація, Розрахунок подається до податкового органу за місцезнаходженням філії незалежно від того, чи виникло у звітному періоді консолідоване податкове зобов’язання (п. 5 Порядку № 68). Відповідно і строки подання Розрахунку такі самі, як і декларації з податку на прибуток, — протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Що ж стосується

відповідальності, то згідно з п.п. 2.1.3 Закону про податок на прибуток відповідальним за своєчасне та повне внесення сум податку на прибуток за місцезнаходженням філії є платник податку, у складі якого перебуває така філія. Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання Розрахунку покладатиметься також на головне підприємство. Отже, штрафні санкції повинне буде сплатити саме головне підприємство, а не філія.

Порядок розрахунку суми податку на прибуток, який необхідно сплатити за місцезнаходженням філій, а також заповнення додатка К6 до декларації з податку на прибуток і

Розрахунку розглянемо на прикладі.

Приклад.

Київське підприємство, що є платником консолідованого податку на прибуток, має філії в Харкові та Одесі. Припустимо, що валові доходи платника податку за І квартал 2008 року становитимуть 95000 грн., а валові витрати — 64000 грн., у тому числі:

— валові витрати харківської філії — 14500 грн.;

— валові витрати одеської філії — 25000 грн.

Амортизаційні відрахування щодо основних фондів за І квартал 2008 року в цілому по підприємству становитимуть 15000 грн., у тому числі стосовно основних фондів, розташованих за місцезнаходженням:

— харківської філії — 4000 грн.;

— одеської філії — 7000 грн.

У звітному періоді підприємство придбало торгові патенти:

— за місцезнаходженням головного підприємства — на суму 320 грн.;

— за місцезнаходженням філій — на суму 640 грн.

Підприємство та його філії здійснюють лише вид діяльності, що патентується.

Заповнимо табл. 1 і табл. 2 додатка К6 (див. рис. 1 на с. 17).

Зверніть увагу: оскільки відповідно до положень

Закону про податок на прибуток зменшення нарахованої суми податку на прибуток на вартість торгових патентів, податку, сплаченого з отриманого за кордоном прибутку; суми сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів має здійснюватися із суми нарахованого податку платника в цілому, то при заповненні рядка 12 графи 7 табл. 2 консолідований платник податку має суму показника рядка 12 декларації зменшувати на суму рядків 13.1 — 13.5 та 13.7.1 табл. 1 додатка К6. Про це також писала ДПАУ в листі від 08.05.2003 р. № 7905/7/15-1317:

Стосовно нашого прикладу нарахована сума податку на прибуток, яку має бути відображено в рядку 12 декларації, становитиме 4000 грн. ((95000 грн. - 64000 грн. - 15000 грн.) х 0,25). Однак у графі 7 рядка 12 табл. 2 додатка К6 слід відобразити суму нарахованого податку на прибуток (відображеного в рядку 12 декларації), зменшену на вартість торгових патентів, придбаних підприємством у звітному періоді, тобто суму консолідованого податку на прибуток, що дорівнює 3040 грн. (4000 грн. - 320 грн. - 640 грн.). Саме цю суму і слід розподіляти між філіями.

Порядок заповнення

Розрахунку покажемо на прикладі харківської філії (див. рис. 2 на с. 18). Розрахунок щодо одеської філії буде заповнено аналогічно. При заповненні Розрахунку слід пам’ятати, що напроти клітинки 4 Розрахунку має бути проставлено ідентифікаційний код ЄДРПОУ платника податку — юридичної особи. Інформація про філію наводиться напроти клітинки 5 (лист ДПАУ від 27.06.2006 р. № 7049/6/15-0516).

На підставі наявних даних заповнимо рядки 12 — 17 декларації з податку на прибуток підприємства (див. рис. 3 на с. 18).

 

Додаток К6 до рядка 13 декларації

Таблиця 1.

Зменшення нарахованої суми податку

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Зменшення податкових зобов’язань, у тому числі: (сума з р. 13.1 до р. 13.4 + р. 13.5.1)

13

2905

вартість торгових патентів, придбаних у звітному періоді, що враховується у зменшення податкового зобов’язання платника податку

13.1*

960

податок, сплачений з прибутку (крім пасивного), отриманого за кордоном (не більший за визначений граничний розмір заліку)

13.2

податок, сплачений з пасивного прибутку за кордоном, у разі наявності міжнародного договору

13.3

сума податку, нарахованого платником за місцезнаходженням його філії (у разі сплати консолідованого податку)

13.4

1945

сума сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів (прирівняних до них платежів) та перевищення суми таких внесків над нарахованою сумою податку минулих податкових періодів, у тому числі:

13.5

сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку

13.5.1

залишок суми, що підлягає перенесенню на наступні звітні періоди

13.5.2

 

Таблиця 2.

Розрахунок податку, що сплачується за місцем розташування філій

Підрозділи платника податку

Код рядка

Валові витрати

Амортизація

Сума гр. 3 + гр. 4

Питома вага гр. 5 : гр. 5 р. 12

Нарахована сума податку* гр. 7 р. 12 х гр. 6

1

2

3

4

5

6

7

Платник податку за консолідованою декларацією

12

64000

15000

79000

Х

3040

Філії платника податку в цілому, у тому числі:

13.4**

39500

11000

50500

0,64

1945

Харківська філія

13.4.1

14500

4000

18500

0,23

699

Одеська філія

13.4.2

25000

7000

32000

0,41

1246

* У рядку 12 графи 7 відображається показник рядка 12 декларації, зменшений на суму рядків 13.1 — 13.3 та 13.5.1 табл. 1 цього додатка.

** Сума рядка 13.4 графи 7 табл. 2 відображається у рядку 13.4 табл. 1.

Рис. 1

 

РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЩОДО СПЛАТИ КОНСОЛІДОВАНОГО ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

№ з/п

Назва філії

Валові витрати

Амортизаційні відрахування

Усього (гр. 3 + гр. 4)

Питома вага валових витрат і амортизаційних відрахувань філії у загальних валових витратах і амортизаційних відрахуваннях платника податку (гр. 5 : гр. 5 р. 1) (%)

Податкове зобов’язання з консолідованого податку на прибуток підприємства

Податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємства (гр. 6 х гр. 7 р. 1 : 100)

Податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємства за попередній податковий період поточного року

Податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємства за останній календарний квартал звітного періоду (гр. 8 - гр. 9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

У цілому по підприємству

64000

15000

79000

100

3040

Х

Х

Х

2

За місцезнаходженням філії

14500

4000

18500

23

Х

699

699

Рис. 2

 

ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

...

...

...

Нарахована сума податку

**, у тому числі:

12

4000

за базовою ставкою

12.1

4000

за пільговою ставкою

12.2

Зменшення нарахованої суми податку

13

К6

2905

Податкове зобов’язання звітного періоду

** (12 — 13)

14

1095

Сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року

15

Сума надміру сплаченого податку минулих податкових періодів (переплати)***

16

Сума податку до сплати

(позитивне значення 14 - 15 - 16)

17

1095

* Пільгові ставки зазначаються платником самостійно.

** У разі позитивного значення.

*** Не заповнюється при заповненні рядка 18 декларації.

Рис. 3

 

Таким чином, за місцезнаходженням головного підприємства за підсумками звітного кварталу податок на прибуток має бути сплачено в сумі 1095 грн.

Також слід звернути увагу на особливість заповнення рядка 15 консолідованої декларації. У ньому потрібно відображати не загальну суму податку на прибуток, нарахованого за попередній податковий період звітного року, а тільки суму податку на прибуток, нараховану за такий період по головному підприємству.

 

Філії та ПДВ

Відразу зауважимо: незалежно від місця розташування

філії не можуть бути самостійними платниками ПДВ, оскільки відповідно до п. 1.2 Закону про ПДВ не відповідають визначенню «особа».

Операції з передачі товарно-матеріальних цінностей між головним підприємством та філією для виробничого використання не спричинюють виникнення податкових наслідків з ПДВ, оскільки така операція не є поставкою (відсутній перехід права власності).

Якщо філія самостійно здійснює поставку товарів (послуг) і провадить розрахунки з постачальниками/споживачами, то зареєстрований платник податків, до складу якого входить така філія, може делегувати їй право виписування податкових накладних (

п. 2 Порядку № 165) і ведення Реєстру отриманих та виданих податкових накладних (п. 2 Порядку № 244).

Для цього необхідно присвоїти кожній філії окремий код (номер, шифр), про що письмово повідомити податковий орган за місцем реєстрації головного підприємства як платника ПДВ.

При складанні податкової накладної філією порядковий номер такої податкової накладної згідно з

п. 3 Порядку № 165 має проставлятися у вигляді числового дробу: у чисельнику зазначається порядковий номер, а у знаменнику — присвоєний головним підприємством код (номер, шифр).

При заповненні реквізитів «Особа (платник податку) — продавець» і «Місцезнаходження продавця» не зашкодить зазначити не лише назву та місце розташування головної особи (платника ПДВ), а й назву та місце розташування філії, якій делеговано право виписувати податкову накладну. Так, у своїх

листах від 26.10.2004 р. № 9561/ 6/15-2415-26 і від 27.01.2006 р. № 1540/7/16-1117 ДПАУ наполягає на одночасному заповненні назви головного підприємства і філії та рекомендує (за бажанням) зазначати одночасно місцезнаходження філії та головного підприємства.

Приклад.

ТОВ «Альфа» (платник ПДВ), розташоване за адресою: м. Київ, вул. Бабушкіна, 12, делегувало своїй філії ХФ ТОВ «Альфа» (м. Харків, вул. Сумська, 75) право виписування податкових накладних.

Графи податкової накладної ХФ ТОВ «Альфа» буде заповнено таким чином:

 

«Особа (платник податку) — продавець»:

ТОВ «Альфа»/

ХФ ТОВ «Альфа»

«Місцезнаходження продавця»:

41001 м. Київ, вул. Бабушкіна, 12 / 61002 м. Харків, вул. Сумська, 75.

 

Номери

Реєстрів отриманих та виданих податкових накладних присвоюються також з урахуванням установленого для філії коду (номера, шифру): у чисельнику проставляється порядковий номер Реєстру, а у знаменнику — код (номер, шифр) філії (п. 5 Порядку № 244).

І ще один важливий момент: обов’язок щодо складання декларації з ПДВ, а також відповідальність за правильність обчислення і сплати ПДВ до бюджету покладається на платника ПДВ — головне підприємство. У зв’язку з цим головному підприємству, що делегувало філіям певні повноваження, доцільно вести зведений податковий облік з ПДВ, в якому б ураховувалися дані

Реєстрів отриманих та виданих податкових накладних як головного підприємства, так і філій.

От і всі основні моменти податкового обліку та сплати філіями податку на прибуток і ПДВ. Особливості сплати філіями інших податків та зборів буде висвітлено в наступних номерах газети.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі