Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Уцінка та п. 5.9 — як зробити з двох обліків один

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Жовтень, 2008/№ 43
В обраному У обране
Друк
Стаття

УЦІНКА ТА П. 5.9 —

як зробити з двох обліків один

 

Приводом для написання статті стало запитання, що надійшло до редакції від читача: «Ми часто проводимо уцінку товару. У податковому обліку згідно з п. 5.9 Закону про податок на прибуток уцінку не відображають, але при заповненні декларації з податку на прибуток, зокрема таблиці 1 додатка К1/1, використовуємо дані бухгалтерського обліку. Порадьте, як можна в цьому випадку наблизити дані бухгалтерського обліку до податкового, щоб без особливих зусиль та додаткових розрахунків заповнювати декларацію за даними бухобліку?».

У сьогоднішній статті розглянемо особливості обліку уцінки та запропонуємо варіанти зближення податкового та бухгалтерського обліку при її проведенні.

Вікторія ЗМІЄНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

У чому проблема?

У бухгалтерському обліку

порядок проведення переоцінки (уцінки та дооцінки) регламентує П(С)БО 9 «Запаси». Так, згідно з п. 24 П(С)БО 9 запаси відображають у бухобліку та звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю чи чистою вартістю реалізації. Якщо на дату балансу їх ціна знизилася або вони зіпсовані, застаріли або іншим чином втратили первісно очікувану економічну вигоду, то такі запаси відображають за чистою вартістю реалізації (п. 25 П(С)БО 9). При цьому відбувається уцінка запасів, суму якої списують до складу витрат звітного періоду (Дт 946 — Кт рахунків обліку запасів).

У подальшому, якщо чиста вартість реалізації раніше знижених у ціні запасів на дату балансу збільшується, то на суму збільшення, але не більше суми попереднього зменшення визнають інший операційний дохід із збільшенням вартості цих запасів (

п. 28 П(С)БО 9). У бухгалтерському обліку на суму дооцінки роблять запис: Дт рахунків обліку запасів — Кт 719.

У податковому обліку

оприбутковані запаси, вартість яких підприємство може включити до валових витрат, перераховують до фактичного їх вибуття згідно з п. 5.9 Закону про податок на прибуток* (див. «Податковий облік балансової вартості запасів»).

* Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/ 97-ВР.

 

Податковий облік балансової вартості запасів

Витяг із

п. 5.9 Закону про податок на прибуток

«Платник податку веде податковий облік приросту (убутку) балансової вартості товарів (крім тих, що підлягають амортизації, та цінних паперів), сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатів, малоцінних предметів (далі — запасів) на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції, витрати на придбання та поліпшення (перетворення, зберігання) яких включаються до складу валових витрат згідно з цим Законом (за винятком тих, що отримані безкоштовно).

Вартість запасів оплачених, але не отриманих (не оприбуткованих) платником податку — покупцем, до приросту запасів не включається.

Вартість запасів оплачених, але не відвантажених (не знятих з обліку) платником податку — продавцем, до убутку запасів не включається.

У разі коли балансова вартість таких запасів на кінець звітного періоду перевищує їх балансову вартість на початок того ж звітного періоду, різниця включається до складу валових доходів платника податку у такому звітному періоді.

У разі коли балансова вартість таких запасів на кінець звітного періоду є меншою за їх балансову вартість на початок того ж звітного періоду, різниця включається до складу валових витрат платника податку у такому звітному періоді.

<...>

Якщо платник податку приймає рішення про уцінку (дооцінку) запасів згідно з правилами бухгалтерського обліку, то така уцінка (дооцінка) з метою податкового обліку не змінює балансову вартість запасів та валові доходи або валові витрати такого платника податку, пов’язані з придбанням таких запасів

<...>».

 

Перерахунок балансової вартості запасів показано на рисунку 1 (с. 22).

 

img 1

 

Як бачимо, зростання вартості запасів на кінець звітного періоду призводить до збільшення валових доходів і внаслідок цього до збільшення податку на прибуток, а зменшення вартості запасів — до збільшення валових витрат, результатом чого може бути зниження суми податку на прибуток.

У податковому обліку, на відміну від бухгалтерського, згідно з

п. 5.9 Закону про податок на прибуток проведення уцінки (дооцінки) запасів, не відображають (див. «Податковий облік балансової вартості запасів»). Тобто проведення переоцінки ніяк не повинне впливати на дані податкового обліку. Якби переоцінку враховували і в податковому обліку, то за переоціненими запасами, що не вибули на кінець звітного періоду, їх уцінка призвела б до убутку запасів (вартість запасів на кінець звітного періоду зменшиться) і як наслідок до заниження валових витрат. Оскільки дооцінка можлива лише в межах раніше проведеної уцінки (тобто до первісної вартості запасів), то завищення валових доходів неможливе.

На практиці дані для перерахунку за

п. 5.9 до таблиці 1 додатка К1/1 декларації з податку на прибуток підприємства беруть, як правило, з бухобліку. Однак якщо до декларації занести дані про вартість переоцінених запасів за даними бухгалтерського обліку, то при уцінці це призведе до необґрунтованого збільшення валових витрат. Наприклад, на початок періоду вартість запасів становить 100 грн. У звітному періоді їх вартість уцінили до 80 грн. Якщо ці дані з бухгалтерського обліку перенести до податкового обліку, то це призведе до убутку запасів на 20 грн. (100 - 80) і на цю суму буде занижено валові витрати. От саме цього і не можна припустити.

Щоб у такій ситуації уникнути подвійного обліку запасів (окремо в бухобліку та окремо для податкового обліку) для заповнення

рядків А1 — А6 таблиці 1 додатка К1/1 декларації з податку на прибуток підприємства необхідно з’єднати бухгалтерський та податковий облік. Запропонуємо свої варіанти для цього.

 

Варіанти зближення податкового та бухгалтерського обліків

Якщо переоцінені у звітному періоді запаси вибули на кінець звітного періоду, то

графу 5 таблиці 1 додатка К1/1 можна заповнити за даними бухобліку без будь-яких коригувань і додаткових записів у бухгалтерському обліку. Це можна пояснити: у залишках за рахунками обліку запасів (Дт 20 — 28) немає вартості переоцінених запасів і тому переоцінка не вплине на перерахунок за п. 5.9 Закону про податок на прибуток.

Приклад 1

. На 01.08.2008 р. за дебетом субрахунку 201 значиться залишок сировини «А» в сумі 500 грн. (20 одиниць сировини вартістю 25 грн. за одиницю). На 01.01.2008 р. залишків сировини не було. У серпні 2008 року ці запаси знижено в ціні на 15 %. У вересні вся знижена в ціні сировина продана за 540 грн., у тому числі ПДВ — 90 грн.

У бухгалтерському та податковому обліках буде зроблено такі записи:

 

Таблиця 1

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

Сальдо на 01.01.2008 р.

201/ «А»

0

Сальдо на 01.08.2008 р.

201/ «А»

500
20 од.

—*

1. Відображено уцінку сировини «А» на 15 % (25 грн. х 15 % х 20 шт.)

946

201/ «А»

75

Сальдо на 01.09.2008 р.

201/ «А»

425
20 од.

2. Відображено реалізацію сировини «А» покупцю

361

712

540

450

3. Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ

712

64/ ПДВ

90

4. Списано собівартість реалізованої раніше уціненої сировини «А»

943

201/ «А»

425
20 од.

5. Відображено фінансовий результат

791

946

75

712

791

450

791

943

425

Сальдо на 30.09.2008 р.

201/ «А»

0**
0 од.

* У податковому обліку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток перераховують вартість запасів у сумі 500 грн.

** Цю суму наводять у графі 5 таблиці 1 додатка К1/ 1 декларації.

 

Таблицю 1 додатка К1/ 1 декларації за 9 місяців 2008 року слід заповнити так:

 

Показники

Код рядка

На початок звітного року

Запаси, використані не в господарській діяльності

На кінець звітного періоду

Приріст «-» Убуток « + » (3 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Балансова вартість запасів усього, у тому числі: (сума рядків А1  А7 відповідної графи)

А

...

...

...

...

на складах (місцях зберігання)

А1

0

0
 (С-до Дт 201)

0

<…>

 

Інакше виглядає ситуація, коли на кінець звітного періоду в залишках запасів, що перераховуються за

п. 5.9 Закону про податок на прибуток, є залишки переоцінених запасів. Адже нам потрібно пам’ятати, що згідно з п. 5.9 такі запаси має бути відображено у графі 5 таблиці 1 додатка К1/ 1 декларації в непереоціненому вигляді. Щоб усунути «розрив» на суму уцінки між податковим та бухгалтерським обліком запропонуємо такі варіанти визначення вартості запасів, які вписують до графи 5 таблиці 1 додатка К1/ 1 до декларації:

1.

До дебетового сальдо за рахунком обліку запасів на кінець звітного періоду (Дт 20 — 28) додають суму уцінки (кореспонденція з нарахування уцінки: Дт 946 — Кт рахунків обліку запасів).

2.

Суму уцінки обліковують на окремо відкритому контрактивному субрахунку до субрахунку обліку уцінених запасів.

3.

Суму уцінка окремо обліковують на позабалансовому рахунку до рахунка, на якому обліковуються запаси, що переоцінюються.

4.

Запаси, що переоцінюються, паралельно обліковують за правилами податкового обліку на окремому позабалансовому рахунку.

5.

За балансом обліковують суму уцінки одиниці запасів.

Розглянемо докладніше кожний варіант.

 

Варіант 1 — до бухгалтерських залишків запасів додають суму уцінки

Щоб заповнити

графу 5 таблиці 1 додатка К1/ 1 декларації треба до дебетового сальдо за рахунком обліку запасів на кінець звітного періоду (Дт 20 — 28) додати суму проведеної уцінки (оборот за звітний податковий період: Дт 946 — Кт рахунків обліку запасів).

Приклад 2

. Скористаємося умовою прикладу 1 на с. 22, але виходитимемо з того, що уцінені запаси за звітний період не вибували.

Оскільки переоцінені запаси не вибували (в обліку запису 2 — 4 таблиці 1 на с. 22 не проведені) на 30.09.2008 р. за дебетом рахунка 201/«А» значиться залишок переоцінених запасів у сумі 425 грн. (20 од.).

У такому разі

таблицю 1 додатка К1/ 1 декларації за рядком А1 слід заповнити так:

у

графі 3 — 0 (сальдо на 01.01.2008 р. Дт 201/ «А»);

у

графі 5 — 500 грн. (сальдо на 30.09.2008 р. за дебетом рахунка 201/ «А» + оборот Дт 946 — Кт 201/ «А» : 425 + 75).

Як бачимо, додавши до вартості переоцінених запасів суму уцінки, ми виключаємо вплив уцінки на валові доходи та витрати в податковому обліку — немає ні приросту, ні убутку запасів.

Цей варіант найбільш прийнятний і ефективний у тому разі, якщо в звітному періоді запаси, що переоцінювалися, не вибували (не були продані, не передані у виробництво тощо), як показано у

прикладі 2, або при незначному обсязі уцінок. Якщо ж переоцінені запаси вибували частково, то необхідно буде розрахувати суму уцінки, що припадає на запаси, що залишилися, яку й додають до залишку за балансовим рахунком обліку запасів. Тому при значних обсягах та уцінках, що постійно проводяться, цей варіант неефективний. Краще обрати один із запропонованих далі варіантів 2 — 5.

 

Варіант 2 — облік уцінки на окремому контрактивному субрахунку

При такому варіанті

суму уцінки обліковують у балансі на окремо відкритому контрактивному рахунку до рахунка обліку уцінених запасів. Наприклад, до субрахунку 201 «Сировина й матеріали» відкривають субрахунок для обліку уцінки — 201/ «Уцінка сировини й матеріалів»

За кредитом цього рахунка (субрахунку) відображають нарахування уцінки (у кореспонденції з дебетом субрахунка 946), а за дебетом — списання уцінки, що припадає на уцінені запаси, що вибули, у кореспонденції з кредитом рахунка знижених у ціні запасів, або суму дооцінки — при подальшій дооцінці раніше уцінених запасів. Аналітичний облік на рахунку обліку уцінки ведуть у тому самому порядку, що й на субрахунку обліку запасів, що уцінюються (кількісно — сумовий у розрізі видів і номенклатурних одиниць).

Виходить, що при уцінці залишок за рахунком (субрахунком), на якому обліковувалися та продовжують обліковуватися запаси, не змінюється, оскільки нарахування уцінки відображають на окремому додатковому субрахунку. Тому за

п. 5.9графі 5 таблиці 1 додатка К1/1 декларації) перераховують сальдо за дебетом рахунків обліку запасів (наприклад, рахунок 20, у тому числі субрахунок 201«Сировина й матеріали»).

До балансу ж потрапить згорнуте сальдо за рахунком уцінених запасів (дебетове сальдо рахунків обліку запасів за вирахуванням кредитового сальдо контрактивного рахунка суми уцінка;

наприклад, Дт 201 - Кт 201/ «Уцінка сировини й матеріалів»).

Приклад

3. Скористаємося умовою прикладу 1 на с. 22, але при цьому припустимо, що уцінені запаси за звітний період були частково продані: 5 одиниць сировини на суму 140 грн., у тому числі ПДВ — 23,33 грн.

У бухгалтерському та податковому обліках буде зроблено записи:

 

Таблиця 2

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

Сальдо на 01.01.2008 р.

201/ «А»

0

Сальдо на 01.08.2008 р.

201/ «А»

500
 20 од.

—*

1. Відображено уцінку сировини «А» на 15 % (25 грн. х 15 % х 20 од.)

946

201/ «Уцінка сировини й матеріалів» / «А»

75
 20 од.

2. Відображено реалізацію сировини «А» покупцю

361

712

140

116,67

3. Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ

712

64/ ПДВ

23,33

4. Списано суму уцінки, що припадає на вибулу реалізовану сировину (75 грн. : 20 од. х 5 од.)

201/ «Уцінка сировини й матеріалів» / «А»

201/ «А»

18,75
 5 од.

5. Списано собівартість реалізованої раніше уціненої сировини (500 грн. : 20 од. х 5 од. - 18,75 грн.)

943

201/ «А»

106,25
 5 од.

6. Відображено фінансовий результат

791

946

75

712

791

116,67

791

943

106,25

Сальдо на 30.09.2008 р.

201/ «А»

375**
 15 од.

 

201/ «Уцінка сировини й матеріалів» / «А»

56,25
 15 од.

201

318,75***

* У податковому обліку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток перераховують вартість запасів у сумі 500 грн.

** Цю суму слід відобразити у графі 5 таблиці 1 додатка К1/ 1 до декларації.

*** Саме ця сума — згорнуте сальдо за субрахунком 201 (375 - 56,25 = 318,75 грн.) — потрапить до ряд. 100 Балансу.

 

Таблицю 1 додатка К1/1 декларації за 9 місяців 2008 року слід заповнити так:

 

Показники

Код рядка

На початок звітного року

Запаси, використані не в господарській діяльності

На кінець звітного періоду

Приріст «-» Убуток «+» (3 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Балансова вартість запасів усього, у тому числі: (сума рядків А1  А7 відповідної графи)

А

...

...

...

...

на складах (місцях зберігання)

А1

0

375
 (С-до Дт 201)

-375

<.>

 

Варіант 3 — облік уцінки на окремому позабалансовому рахунку

При цьому варіанті суму уцінки окремо відображають на позабалансовому рахунку, відкритому до рахунка (субрахунку), на якому обліковують уцінені запаси (

наприклад, рахунок «Уцінка сировини й матеріалів» до балансового субрахунку 201). Аналітичний облік на ньому ведуть у тому самому порядку, що й на рахунку обліку уцінки запасів (кількісно — сумовий у розрізі видів і номенклатурних одиниць).

Крім того, для зручності обліку в балансі необхідно окремо обліковувати уцінені запаси і ті, які не знижували ціну.

Наприклад, до субрахунку 201 можна відкрити 2 субрахунки:

201-1 «Сировина й матеріали, які не переоцінювали» (зараховують усі придбані запаси);

201-2 «Сировина й матеріали, які уцінили».

При кожному вибутті уцінених запасів (Кт 201-2) із позабалансового обліку слід списати суму уцінки, що припадає на вибулі запаси (Кт позабалансового рахунка «Уцінка сировини й матеріалів»).

При перерахунку за

п. 5.9 Закону про податок на прибуток сальдо за дебетом рахунка обліку уцінених запасів (201-2) додаємо до сальдо обліку суми уцінки на позабалансовому рахунку. Результат складання вписуємо до графи 5 таблиці 1 додатка К1/ 1 до декларації.

Покажемо викладене на прикладі (умову взято з

прикладу 3 на с. 28).

У бухгалтерському та податковому обліках буде зроблено записи:

 

Таблиця 3

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

Сальдо на 01.01.2008 р.

201/ «А»

0

Сальдо на 01.08.2008 р.

201-1/ «А»

500
 20 од.

—*

1. Відображено уцінку сировини «А» на 15 % (25 грн. х 15 % х 20 од.)

946

201-1/ «А»

75

2. Одночасно на уцінену вартість сировини «А»

201-2/ «А»

201—1/ «А»

425
 20 од.

—*

3. Відображено суму уцінки на позабалансовому рахунку

ПР «Уцінка 201» / «А»**

75
 20 од.

4. Відображено реалізацію сировини «А» покупцю

361

712

140

116,67

5. Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ

712

64/ ПДВ

23,33

6. Списано собівартість реалізованої раніше уціненої сировини «А»

943

201-2/ «А»

106,25
 5 од.

7. Списано суму уцінки, що припадає на реалізовану сировину «А»

ПР«Уцінка 201» / «А»

18,75
 5 од.

8. Відображено фінансовий результат

791

946

75

712

791

116,67

791

943

106,25

Сальдо на 30.09.2008 р.

201—2/ «А»

318,75
 15 од.

—***

ПР «Уцінка 201» / «А»

56,25
 15 од.

—***

* У податковому обліку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток перераховують вартість запасів у сумі 500 грн.

** Скорочена назва позабалансового рахунка «Уцінка сировини й матеріалів».

*** У податковому обліку вартість переоціненої сировини перераховується з урахуванням суми уцінки, відображеної за балансом (Дт 201-2 + Дт ПР «Уцінка 201»).

 

Таблицю 1 додатка К1/ 1 декларації за 9 місяців 2008 року слід заповнити так:

 

Показники

Код рядка

На початок звітного року

Запаси, використані не в господарській діяльності

На кінець звітного періоду

Приріст «-» Убуток « + » (3 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Балансова вартість запасів усього, у тому числі: (сума рядків А1  А7 відповідної графи)

А

...

...

...

...

на складах (місцях зберігання)

А1

0

375
 318,75 + 56,25

-375

<...>

 

Варіант 4 — вартість переоцінюваних запасів паралельно обліковують на позабалансовому рахунку

При цьому варіанті вартість запасів, які підприємство переоцінює, паралельно обліковують за правилами податкового обліку на окремому позабалансовому рахунку (

наприклад, рахунок «Сировина й матеріали для податкового обліку»). На балансовому рахунку відображають бухгалтерську вартість запасів, тобто з урахуванням переоцінок.

Головним

недоліком такого обліку є дублювання всіх операцій з надходження та вибуття запасів на позабалансовому рахунку (операції № 1, 6 табл. 4), крім операцій з їх переоцінки (операція № 3 табл. 4).

За

п. 5.9 Закону про податок на прибуток перераховують сальдо за позабалансовим рахунком. Його залишок на кінець періоду відображають у графі 5 таблиці 1 додатка К1/ 1 декларації.

Покажемо викладене на прикладі (умову взято з

прикладу 3 на с. 28).

У бухгалтерському та податковому обліку буде зроблено записи:

 

Таблиця 4

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

Сальдо на 01.01.2008 р.

201/ «А»

0

ПР «201 для ПО»* / «А»

0

1. Оприбутковано сировину «А» від постачальників

201/ «А»

631

500
 20 од.

ПР «201 для ПО» / «А»

500
20 од.

500

2. Відображено податковий кредит з ПДВ

641/ ПДВ

631

100

Сальдо на 01.08.2008 р.

201/ «А»

500
 20 од.

ПР «201 для ПО»/ «А»

500
 20 од.

3. Відображено уцінку сировини «А» на 15 % (25 грн. х 15 % х 20 од.)

946

201/ «А»

75

4. Відображено реалізацію сировини «А» покупцю

361

712

140

116,67

5. Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ

712

64/ ПДВ

23,33

6. Списано собівартість реалізованої раніше уціненої сировини «А»

943

201/ «А»

106,25
 5 од.

ПР «201 для ПО» / «А»

125
 5 од.

7. Відображено фінансовий результат

791

946

75

712

791

116,67

791

943

106,25

Сальдо на 30.09.2008 р.

201/ «А»

318,75
 15 од.

ПР «201 для ПО»/ «А»

375**
 15 од.

* Скорочена назва позабалансового рахунка «Сировина й матеріали для податкового обліку».

*** Залишок за позабалансовим рахунком відображається у графі 5 таблиці 1 додатка К1/ 1 декларації.

 

Варіант 5 — поза балансом обліковують суму уцінки одиниці запасів

При цьому варіанті поза балансом обліковують тільки

суму уцінки одиниці запасів. Для цього можна відкрити, наприклад, до субрахунку 201 позабалансовий рахунок «Уцінка одиниці сировини й матеріалів». Аналітичний облік на ньому ведуть за видами (номенклатурою) уцінених запасів.

Крім того, у балансі також необхідно організувати окремий облік уцінених запасів у порядку, як запропоновано у

варіанті 3 на с. 29 (наприклад, з використанням субрахунків 201-1 та 201-2 до субрахунку 201).

За

п. 5.9 Закону про податок на прибуток за переоціненими запасами перераховують добуток залишку кількості переоцінених запасів на кінець періоду (беруть з даних аналітичного обліку за субрахунком 201-2) та суми уцінки одиниці запасів, облікованої на позабалансовому рахунку.

Покажемо викладене на прикладі (умову взято з

прикладу 3 на с. 28).

У бухгалтерському та податковому обліках буде зроблено такі записи:

 

Таблиця 5

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

Сальдо на 01.01.2008 р.

201-1

0

Сальдо на 01.08.2008 р.

201-1

500

20 од.

—*

1. Відображено уцінку сировини на 15 % (25 грн. х 15 % х 20 од.)

946

201-1/ «А»

75

2. Одночасно на уцінену вартість сировини «А»

201-2/ «А»

201-1/ «А»

425
 20 од.

—*

3. Одночасно на позабалансовому рахунку відображено уцінку одиниці сировини «А»

«Уцінка одиниці 201»**/ «А»

3,75

4. Відображено реалізацію сировини «А» покупцю

361

712

140

116,67

5. Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ

712

64/ ПДВ

23,33

6. Списано собівартість реалізованої раніше уціненої сировини «А»

943

201-2/ «А»

106,25
 5 од.

7. Відображено фінансовий результат

791

946

75

712

791

116,67

791

943

106,25

Сальдо на 30.09.2008 р.

201-2/ «А»

318,75
15 од.

«Уцінка одиниці 201»/ «А»

3,75

* У податковому обліку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток перераховують вартість запасів у сумі 500 грн.

** Скорочена назва позабалансового рахунка «Уцінка одиниці сировини й матеріалів».

 

У

таблиці 1 додатка К1/ 1 декларації за 9 місяців 2008 року вартість сировини буде відображено у рядку А1 у сумі 375 грн. (3,75 грн. х 15 од. + 318,75):

 

Показники

Код рядка

На початок звітного року

Запаси, використані не в господарській діяльності

На кінець звітного періоду

Приріст «-» Убуток «+» (3 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Балансова вартість запасів усього, у тому числі: (сума рядків А1  А7 відповідної графи)

А

...

...

...

...

на складах (місцях зберігання)

А1

0

375
 3,75

х 15 + 318,75

-375

<.>

 

Як бачимо, який би варіант не було обрано, результат один — на кінець звітного періоду у

графі 5 таблиці 1 додатка К1/ 1 декларації за 9 місяців 2008 року за рядком А1 слід відобразити вартість сировини в сумі 375 грн., тобто без урахування проведеної в бухобліку уцінки.

Уводячи до плану рахунків підприємства додаткові рахунки для обліку уцінки запасів, не забудьте це відобразити в наказі про організацію бухгалтерського обліку на підприємстві.

Наведені в сьогоднішній статті варіанти відображення в бухобліку суми уцінки для максимально легкого заповнення декларації з прибутку не є вичерпними. Якщо ви придумали якийсь свій варіант, поділіться з нами своїми секретами. Тим, хто такого обліку ще не налагодив, запропоновані варіанти допоможуть це зробити. Обирайте собі, на ваш погляд, найзручніший і обліковуйте переоцінені запаси в бухгалтерському та податковому обліку одночасно!

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць