Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Шпаргалка бухгалтера. Набрання чинності нормативно-правовими актами

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Серпень, 2009/№ 31
Друк
Стаття

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМИ АКТАМИ

 

Дата набрання чинності законом, постановою, наказом чи іншим нормативно-правовим актом є досить важливою інформацією. Адже саме вона визначає: коли той чи інший документ починає діяти. Нюансам набрання чинності нормативно-правовими актами присвячено сьогоднішню «Шпаргалку бухгалтера».

 

Що таке нормативно-правові акти

Нормативно-правовий акт (НПА) — офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженим на це суб’єктом нормотворення у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних відносин, що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування. Прийняття нормативно-правових актів у вигляді листів і телеграм не допускається

(Порядок № 34).

Форми, найменування та порядок прийняття НПА державними чи іншими органами залежать від місця цього органу в системі відповідних органів і його компетенції та регламентуються Конституцією України, відповідними законами України та положенням (статутом) про такий орган.

Можна виділити такі види НПА:

 

Вид документа

Суб’єкт нормотворення

Закон

ВРУ

Указ

Президент України

Постанова

ВРУ, КМУ, НБУ

Рішення

Міністерства, інші органи виконавчої влади, органи господарського управління та контролю

Розпорядження

Президент України, КМУ, місцеві держадміністрації

Інструкція

НБУ, міністерства тощо, органи виконавчої влади, органи господарського управління та контролю

Правила

Положення

Наказ

Міністерства та інші органи виконавчої влади, органи господарського управління та контролю

 

Дата набрання чинності НПА

Момент набрання чинності НПА (залежно від його виду) залежить від:

— дати державної реєстрації в Мін’юсті та інших органах виконавчої влади;

— дати офіційного опублікування;

— дати прийняття НПА.

Загальноприйняті строки набрання чинності НПА обчислюються в такому порядку (див. табл. на с. 24).

Також слід знати, що:

1)

обчислення строку набрання чинності НПА починається з наступного дня після відповідної календарної дати чи настання події, з якою пов’язаний його початок. Наприклад, у наказі ДПАУ «Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість» від 01.09.2008 р. № 560 зазначено, що його зареєстровано в Мін’юсті 9 жовтня. Набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації, здійснюваної у Мін’юсті. Обчислення строку набрання чинності починається з дня, наступного за днем його реєстрації, тобто з 10 жовтня. Закінчується 10-денний строк 19 жовтня. Це означає, що цей наказ набрав чинності з 0 годин 20 жовтня;

2) строк, визначений місяцями, закінчується відповідного числа останнього місяця строку

. Якщо закінчення строку, визначеного місяцями, припадає на місяць, в якому немає відповідного числа, строк закінчується в останній день цього місяця. Наприклад, у Законі України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 р. № 877-V зазначено, що цей Закон набирає чинності через шість місяців із дня його опублікування. Цей Закон опубліковано 25 червня 2007 року. Отже, Закон набрав чинності 26 грудня 2007 року;

3) строк, визначений роками, закінчується у відповідних місяцях і у відповідних числах останнього року строку.

Наприклад, у НПА зазначено, що він набирає чинності через рік із дня його офіційного опублікування. Опубліковано його 9 грудня 2007 року. Отже, НПА набирає чинності 10 грудня 2007 року (9 грудня 2008 року закінчується річний строк).

 

Порядок набрання чинності НПА

Види НПА

Порядок набрання чинності

Чим передбачено

1

2

3

Міжнародні договори України

Після надання Україною згоди на обов’язковість для неї міжнародного договору згідно із Законом № 1906 у порядку та у строки, передбачені договором, чи в інший погоджений сторонами спосіб

Ст. 14 Закону № 1906

Положення № 422

Кодекси, закони України

Через 10 днів із дня офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самими законами, але не раніше дня опублікування в офіційних виданнях (див. табл. на с.26)

Ст. 94 Конституції України

Закон про внесення змін до Закону, що регулює стосунки, пов’язані зі здобуттям документів дозвільного характеру, що стосуються вимог, установлених ч. 1 ст. 4 Закону № 2806, набирає чинності не раніше ніж через 30 днів із дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом

Ст. 4 Закону № 2806

Постанови, розпорядження та інші НПА Верховної Ради України

Через 10 днів із дня офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня опублікування в офіційних виданнях (див. табл. на с.26)

Ст. 57 Конституції України

Ст. 4 Указу № 503

Укази, розпорядження та інші НПА Президента України

Постанови Кабміну, крім постанов, які містять інформацію з обмеженим доступом*

Із дня офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими постановами, але не раніше дня їх опублікування

Абз. перший ч. 1 ст. 55 Закону про Кабмін

Постанови Кабміну чи їх окремі положення, які містять інформацію з обмеженим доступом*

З моменту доведення в установленому порядку до відома виконавців, якщо цими постановами не встановлено пізнішого строку набрання чинності

Абз. другий ч. 1 ст. 55 Закону про Кабмін

* Зверніть увагу! Зміни до порядку набрання чинності постановами Кабміну вніс Закон про Кабмін. Раніше порядок набрання чинності актами Кабміну було визначено в п. 5 Указу № 503. Відповідно до нього, якщо пізніший строк не було передбачено в самому акті Кабміну, він набирав чинності з моменту прийняття. Виняток було зроблено для актів, які стосуються прав і обов’язків громадян, — вони набирали чинності не раніше дня їх опублікування в офіційних друкованих виданнях. Суб’єкти господарювання в результаті опинялися в ситуації, коли повинні були дотримуватися ще неопублікованих постанов Кабміну. Із зрозумілих причин удавалося їм це не завжди. Закон про Кабмін установив загальне правило: постанови Кабміну набирають чинності не раніше дня офіційного опублікування.

Акти міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, які зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян чи які мають міжвідомчий характер*

Через 10 днів після їх реєстрації, якщо в них не встановлено пізніший строк набрання чинності

П. 3 Указу № 493/92

п. 15 Положення № 731

* Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади можуть направляти для виконання нормативних актів тільки після їх держреєстрації та офіційного опублікування. У разі порушення цієї вимоги НПА вважаються такими, що не набрали чинності та не можуть застосовуватися.

НПА щодо питань митної справи (крім законів)

Через 45 днів з дня їх офіційного опублікування (див. табл. на с.26), якщо інше не передбачено самим актом, але не раніше дня їх офіційного опублікування*

Ст. 9 МКУ

* Строки набрання чинності законами та іншими НПА щодо питань митної справи, визначені у днях, починаються з 0 годин дня, наступного за датою їх офіційного опублікування, і закінчуються о 24 годині останнього дня відповідного строку. Якщо строк набрання чинності законами та іншими НПА щодо питань митної справа визначено зазначенням на день його офіційного опублікування, цей закон або акт вважається таким, що діє з 24 години зазначеного дня. Якщо строк набрання чинності законами та іншими НПА щодо питань митної справи визначено зазначенням на конкретну дату, цей закон або акт вважається таким, що діє з 0 годин зазначеної дати.

Постанови Правління Національного банку України, що регулюють стосунки, суб’єктами яких є органи державної влади та місцевого самоврядування, банки, підприємства, організації та установи незалежно від форми власності, а також фізичні особи

Через 10 днів після їх державної реєстрації, здійснюваної Міністерством юстиції України, якщо в них не встановлено пізніший строк набрання чинності, але не раніше дня їх офіційного оприлюднення. Не мають зворотної дії, крім випадків, коли вони згідно із законом пом’якшують чи скасовують відповідальність

Ст. 56 Закону № 679

Рішення та висновки Конституційного Суду України

Із дня оприлюднення. Закони, інші правові акти чи їх окремі положення, визнані неконституційними, втрачають силу з дня оприлюднення рішення КСУ про їх неконституційність. Офіційно оприлюднюються на наступний робочий день після їх підписання у журналі «Вісник Конституційного Суду України» і в інших офіційних виданнях України (див. табл. на с. 26). Якщо закони та інші правові акти ВР України, акти Президента України, акти КМУ, правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи їх окремі положення визнаються неконституційними, вони оголошуються нечинними і втрачають силу з дня прийняття Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність

Ст. 152 Конституції України

Ст. 67, 73 Закону № 422

Рішення сільської, селищної, міської рад

Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено пізніший строк введення цих рішень у дію

Ст. 59 Закону № 280

Розпорядження голів і накази керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій. НПА місцевих державних адміністрацій підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції у встановленому органом порядку і набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено пізніший строк уведення їх у дію

НПА місцевих державних адміністрацій, що стосуються прав та обов’язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню та набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено пізніший строк введення їх у дію

Ст. 41 Закону № 586

 

Офіційні друковані видання

НПА

 

Друковане видання

Закони України*

Укази Президента України*

Постанови ВРУ*

Постанови Кабміну*

НПА щодо митниці (крім законів)

Інформаційний бюлетень «Офіційний вісник України»

+

+

+

+

+

Газета «Урядовий кур’єр»

+

+

+

+**

+

Газета «Голос України»

+

-

+

-

-

Інформаційний бюлетень «Відомості Верховної Ради України»

+

-

+

-

-

Інформаційний бюлетень «Офіційний вісник Президента України»

+

+

-

-

-

* Акти ВРУ, Президента України, Кабміну можуть бути в окремих випадках офіційно оприлюднені через телебачення та радіо.

** Незважаючи на те, що в ч. 4 ст. 55 Закону про Кабмін ідеться про опублікування постанов Кабміну лише в бюлетені «Офіційний віснику України», Мін’юст у листі від 08.07.2008 р. № 5928-0-33-08-34 зазначив, що офіційним оприлюдненням актів Кабміну можна вважати й опублікування в газеті «Урядовий кур’єр»

 

Зверніть увагу!

Датою офіційного опублікування НПА вважається дата виходу відповідного номера офіційного видання, в якому зазначений акт було опубліковано раніше, ніж у решті офіційних видань.

Офіційні друковані видання ВР АРК та органів місцевого самоврядування визначаються НПА цих органів. Офіційні друковані видання для опублікування НПА Ради міністрів АРК та місцевих державних адміністрацій визначаються Кабміном.

 

Документи

МКУ

— Митний кодекс України від 11.07.2002 р. № 92-IV.

ГПКУ

— Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.91 р. № 1798-XII.

Закон про Кабмін

— Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 16.05.2008 р. № 279-VI.

Закон № 2806

— Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 р. № 2806-IV.

Закон № 1906

— Закон України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 р. № 1906-IV.

Закон № 679

— Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.99 р. № 679-XIV.

Закон № 422

— Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16.10.96 р. № 422/96-ВР.

Закон № 280

— України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР.

Закон № 586

— Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.99 р. № 586-XIV.

Указ № 503

— Указ Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» від 10.06.97 р. № 503/97.

Указ № 493

— Указ Президента України «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» від 03.10.92 р. № 493/92.

Положення № 731

— Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затверджене постановою Кабміну від 28.12.92 р. № 731.

Положення № 422

— Положення про порядок укладення, виконання та денонсації міжнародних договорів України міжвідомчого характеру, затверджене постановою Кабміну від 17.06.94 р. № 422.

Порядок № 34

— Порядок подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затверджений наказом Мін’юсту України від 12.04.2005 р. № 34/5.

Порядок № 494 — Порядок надання податкових роз’яснень, затверджений постановою КМУ від 16.05.2001 р. № 494.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі