Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Шпаргалка бухгалтера. Фінансова звітність суб’єктів малого підприємництва (форми № 1-м, 2-м)

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Липень, 2009/№ 27
Друк
Стаття

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА (ФОРМИ № 1-м, 2-м)

 

Збільшення критерію віднесення підприємств до суб’єктів малого підприємництва за обсягом валового доходу до 70 млн грн. значно розширило лави підприємств, які в цьому році складають фінансову звітність згідно з

П(С)БО 25. У сьогоднішньому випуску «Шпаргалки бухгалтера» пропонуємо довідники щодо заповнення форм № 1-м і № 2-м.

 

Хто подає скорочену звітність за ф. № 1-м і № 2-м?

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

згідно з П(С)БО 25 у складі Балансу (Форма № 1-м) і Звіту про фінансові результати (Форма № 2-м) подають СМП* та представництва іноземних суб’єктів господарювання. До СМП відповідно до ч. 7 ст. 63 Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. № 436-IV і ст. 1 Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 19.10.2000 р. № 2063-III належать підприємства, в яких:

— середньооблікова

чисельність працюючих за звітний календарний рік не перевищує 50 осіб;

— обсяг

річного валового доходу** за цей період не перевищує 70 млн грн.

* Прийняті скорочення: СМП — суб’єкт малого підприємництва; ІН — інвестиційна нерухомість; БА — біологічні активи; СГП — сільськогосподарська продукція; Дт — дебет; Кт — кредит.

** Докладніше про те, як розраховувати середньооблікову чисельність працюючих і що вважати валовим доходом, див. у статті «Фінансова звітність для малих підприємств: особливості заповнення» // «БТ», 2009, № 14, с. 38.

Подавати

ф. № 1-м і 2-м за I півріччя 2009 року можуть СМП, які:

1) за результатами діяльності за 2008 рік відповідають названим вище критеріям СМП***;

2) продовжують відповідати цим критеріям за результатами діяльності за I півріччя 2009 року.

*** Докладніше див. статтю «Річна фінансова звітність: нюанси-2008» у рубриці «Тема тижня» // «БТ», 2009, № 3, с. 34.

Якщо ці умови не виконуються, то фінансовий звіт ці підприємства подають за повною формою.

Показники

ф. № 1-м і № 2-м наводяться в тисячах гривень з одним десятковим знаком. Довідники щодо заповнення ф. № 1-м і № 2-м наведено на с. 24 — 26.

 

Строки подання

Квартальна фінансова звітність подається не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом (

п. 5 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419). Оскільки граничний строк подання ф. № 1-м і № 2-м за I півріччя 2009 року припадає на вихідний день (25 липня 2009 року — субота), то згідно з п. 10 Порядку № 419 цю звітність необхідно подати не пізніше 27 липня 2009 року (у перший робочий день після вихідного дня).

У разі надсилання

ф. № 1-м чи № 2-м поштою датою її подання вважається дата отримання адресатом звітності, зазначена на штемпелі підприємства зв’язку (п. 4 Порядку № 419).

Далі наведемо примітки до заповнення довідників.

 

Примітки

Примітка 1 (до ряд. 030, 031 і 032 ф. № 1-м).

При заповненні рядків 030, 031 і 032 ф. № 1-м щодо ІН необхідно враховувати таке. Об’єкти ІН згідно з П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість» може бути оцінено як за справедливою, так і за первісною вартістю.

У «великому»

Балансі (ф. № 1) для ІН передбачено вписувані рядки 055 «справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості», 056 «первісна вартість інвестиційної нерухомості» та 057 «знос інвестиційної нерухомості». При цьому вартість об’єктів, оцінених за справедливою вартістю, у ряд. 056 не показують, а безпосередньо враховують у ряд. 055, показник якого включають до підсумку балансу***.

*** Докладніше див. статтю «Річна фінансова звітність: нюанси-2008» у рубриці «Тема тижня» // «БТ», 2009, № 3, с. 34.

У

Балансі за ф. 1-м окремих рядків для ІН немає, як не передбачено будь-яких особливостей при її відображенні згідно з П(С)БО 25 у рядках 030, 031 і 032 (як це встановлено п.п. 16.2 П(С)БО 2 «Баланс» для «великого» Балансу). Однак вважаємо, що заповнювати рядки 030, 031 і 032 ф. № 1-м щодо ІН потрібно за таким же принципом, за яким заповнюють «великий» Баланс (ф. № 1):

Ряд. 030

= ряд. 031 - ряд. 032 + сальдо по Дт субрах. 100 (ІН в оцінці за справедливою вартістю).

Ряд. 031

= Сальдо по Дт рах. 10, 11, 12 - сальдо по Дт субрах. 100 (ІН в оцінці за справедливою вартістю).

Ряд. 032

= Сальдо по Кт субрах. 131, 132, 133, 135

Примітка 2 (до ряд. 080 і 190 ф. № 2-м).

При складанні ф. № 2-м сільгосппідприємствами необхідно враховувати, що методологія визначення загального фінансового результату від основної діяльності (ряд. 190), що застосовується при заповненні цієї форми звітності, дещо відрізняється від методології, яку використовують сільгосппідприємства відповідно до П(С)БО 30 «Біологічні активи». І якщо заповнити ф. № 2-м за схемою, запропонованою в П(С)БО 25, вийде, що чистий прибуток (збиток) (ряд. 190) відрізнятиметься від даних бухгалтерського обліку сільгосппідприємства (оборот за звітний період Дт 79 — Кт 441 або Дт 442 — Кт 79). Цю проблему ми розглядали в конс. «Форма № 2-м: особливості заповнення сільгосппідприємствами» // «БТ», 2009, № 15, с. 43.

Для вирішення цієї проблеми є два варіанти:

Варіант 1

запропонований Мінфіном у Методичних рекомендаціях з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затверджених наказом Мінфіну від 22.12.2008 р. № 1524, шляхом коригування ряд. 190, значення якого з урахуванням мінфінівських рекомендацій та наших пропозицій слід розрахувати за такою формулою:

ряд. 190 = ряд. 070 - ряд. 180 - оборот по Кт субрах. 710 + оборот по Дт субрах. 940

Варіант 2

— виключити вплив оцінок БА та СГП можна в ряд. 080 ф. № 2-м, а не в ряд. 190. При цьому ряд. 190 заповнюють у порядку, передбаченому П(С)БО 25 (ряд. 190 = ряд. 070 - ряд. 180). Формулу для заповнення ряд. 080 наведено в розділі «Форма № 2-м» на с. 25.

Примітка 3 (до ряд. 120 ф. № 2-м)

. Витрати на проведення модернізації, модифікації, дообладнання та реконструкції основних засобів, що збільшують майбутні економічні вигоди від використання основних засобів, включаються до їх вартості та підлягають амортизації. У складі витрат за елементами такі витрати доцільно включати не при здійсненні поліпшенні, а при подальшому нарахуванні амортизації стосовно таких основних засобів, що поліпшуються. Тому при здійсненні ремонту понесені витрати в рядках 090 — 130 не відображають (Дт 15 — Кт 20, 21, 22, 631, 66, 65 тощо; Дт 10, 11 — Кт 15), а показують при нарахуванні амортизації в ряд. 120 (Дт 83 — Кт 13).

 

Баланс (Форма № 1-м)

Рядок Балансу

Код рядка

Дані бухгалтерського обліку для заповнення

1

2

3

АКТИВ БАЛАНСУ

I. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

Сальдо по Дт рах. 15, 37 (у частині авансів для фінансування капітальних інвестицій, якщо їх облік ведеться на рахунку 37)

Основні засоби:

залишкова вартість

030

Ряд. 031 - ряд. 032 + сальдо по Дт субрах. 100 (ІН в оцінці за справедливою вартістю). Див. примітку 1

Включається до підсумку Балансу.

Перевірка: ряд. 030 = сальдо по Дт рах. 10, 11, 12 - сальдо по Кт субрах. 131, 132, 133, 135

первісна вартість

031

Сальдо по Дт рах. 10, 11, 12 - сальдо по Дт субрах. 100 (ІН в оцінці за справедливою вартістю). Див. примітку 1

Не включається до підсумку Балансу

знос

032

Сальдо по Кт субрах. 131, 132, 133, 135(наводиться в дужках; не включається до підсумку Балансу)

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

035

Ряд. 036 - ряд. 037 + сальдо по Дт субрах. 161, 163, 165 (включається до підсумку Балансу).

Перевірка: ряд. 035 = сальдо по Дт рах. 16 - сальдо по Кт субрах. 134

первісна вартість

036

Сальдо по Дт субрах. 162, 164, 166 (не включається до підсумку Балансу)

накопичена амортизація

037

Сальдо по Кт субрах. 134(наводиться в дужках; не включається до підсумку Балансу)

Довгострокові фінансові інвестиції

040

Сальдо по Дт рах. 14

Інші необоротні активи

070

Сальдо по Дт рах. 18, 19

Усього за розділом I

080

Сума значень рядків: ряд. 020 + ряд. 030 + ряд. 035 + ряд. 040 + ряд. 070

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

Сальдо по Дт рах. 20, 22, 23, 25

Поточні біологічні активи

110

Сальдо по Дт рах. 21

Готова продукція

130

Сальдо по Дт рах. 26, 27, 28 (без урахування сальдо по Дт субрах. 286)

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

Ряд. 161 - ряд. 162 (включається до підсумку Балансу)

первісна вартість

161

Сальдо по Дт рах. 34, 36 (не включається до підсумку Балансу)

резерв сумнівних боргів

162

Сальдо по Кт рах. 38 (у частині, що відноситься до заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги).Наводиться в дужках. Не включається до підсумку Балансу

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170

Сальдо по Дт субрах. 641 і 642

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Сальдо по Дт рах. 37, 65, 66, 68

Поточні фінансові інвестиції

220

Сальдо по Дт субрах. 352

Грошові кошти та їх еквіваленти:

у національній валюті

230

Сальдо по Дт субрах. 301, 311, 313, 333, 351

в іноземній валюті

240

Сальдо по Дт субрах. 302, 312, 314, 334, 351

Інші оборотні активи

250

Сальдо по Дт субрах. 331, 332, 643, 644

Усього за розділом II

260

Сума значень рядків: ряд. 100 + ряд. 110 + ряд. 130 + ряд. 160 +
+ ряд. 170 + ряд. 210 + ряд. 220 + ряд. 230 + ряд. 240 + ряд. 250

III. Витрати майбутніх періодів

270

Сальдо по Дт рах. 39

Вписуваний рядок(IV. Необоротні активи та групи вибуття)

275

Сальдо по Дт субрах. 286

Баланс

280

Сума значень рядків: ряд. 080 + ряд. 260 + ряд. 270 + ряд. 275

Перевірка. Показники гр. 3 і 4 ряд. 280 ф. № 1 мають відповідати показникам гр. 3 і 4 ряд. 640 ф. № 1

ПАСИВ БАЛАНСУ

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

Сальдо по Кт рах. 40

Додатковий капітал

320

Сальдо по Кт рах. 41, 42

Резервний капітал

340

Сальдо по Кт рах. 43

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

Сальдо по Кт субрах. 441 або сальдо по Дт субрах. 442. Сума непокритого збитку (Дт 442) наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу (ряд. 380)

Неоплачений капітал

360

Сальдо по Дт рах. 45, 46 (наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу)

Усього за розділом I

380

Сума значень рядків: ряд. 300 + ряд. 320 + ряд. 340 + (-) ряд. 350 - ряд. 360

II. Забезпечення майбутніх витрат і цільове фінансування

430

Сальдо по Кт рах. 47, 48, 49

III. Довгострокові зобов’язання

480

Сальдо по Кт рах. 50, 51, 52, 53, 55

IV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

Сальдо по Кт рах. 31 (овердрафт), 60

Про особливості відображення в обліку овердрафту див. у статті «Овердрафт: поняття та облік» // «БТ», 2008, № 41, с. 20.

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

Сальдо по Кт рах. 61

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

Сальдо по Кт рах. 62, 63

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з бюджетом

550

Сальдо по Кт субрах. 641, 642

зі страхування

570

Сальдо по Кт рах. 65

з оплати праці

580

Сальдо по Кт рах. 66

Вписуваний рядок

(зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, які утримуються для продажу)

605

Сальдо по Кт субрах. 680

Інші поточні зобов’язання

610

Сальдо по Кт субрахунків рах. 37, 67, 68 (крім субрах. 680) і субрах. 643, 644

Усього за розділом IV

620

Сума значень рядків: ряд. 500 + ряд. 510 + ряд. 530 + ряд. 550 + ряд. 570 + ряд. 580 + ряд. 605 + ряд. 610

V. Доходи майбутніх періодів

630

Сальдо по Кт рах. 69

Баланс

640

Сума значень рядків: ряд. 380 + ряд. 430 + ряд. 480 + ряд. 620 + ряд. 630

Перевірка. Показники гр. 3 і 4 ряд. 640 ф. № 1 мають відповідати показникам гр. 3 і 4 ряд. 280 ф. № 1

 

Звіт про фінансові результати (Форма № 2-м)

Рядок Звіту про фінансові результати

Код рядка

Дані бухгалтерського обліку для заповнення

1

2

3

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

Обороти по Кт субрах. 701, 702, 703 (дохід зазначається з урахуванням непрямих податків — ПДВ, акцизного збору тощо)

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

Обороти Дт 70 — Кт 641, 642, 643, 651.

Оборот Дт 791 — Кт 704.

Наводиться в дужках

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020)

030

Ряд. 010 - ряд. 020

Інші операційні доходи

040

Оборот Дт 71 — Кт 791

Вписуваний рядок

(у тому числі дохід від первісного визнання БА та СГП, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності)

041

Оборот Дт 23 — Кт 710 (включається до ряд. 040)

Інші звичайні доходи

050

Обороти Дт 72, 73 — Кт 792.

Оборот Дт 74 — Кт 793

Надзвичайні доходи

060

Оборот Дт 75 — Кт 794

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)

070

Сума значень рядків: ряд. 030 + ряд. 040 + ряд. 050 + ряд. 060

Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції

080

Розрахунок:

Показник збільшення — додатний результат дій:

(сальдо Дт 21 (крім первісної вартості БА, що надійшли на підприємство зі сторони, тобто невласного виробництва) + Дт 23 + сальдо Дт 25 + сальдо Дт 26 + сальдо Дт 27) на кінець періоду мінус (сальдо Дт 21 (крім первісної вартості БА, що надійшли на підприємство зі сторони, тобто невласного виробництва) + Дт 23 + сальдо Дт 25 +  сальдо Дт 26 + сальдо Дт 27) на початок періоду мінус оборот за звітний період по Кт субрах. 710плюс оборот за звітний період по Дт субрах. 940.

Показник зменшення (наводиться в дужках) — від’ємний результат перелічених вище дій. Див. примітку 2

Матеріальні затрати

090

Оборот рахунка 80 (наводиться в дужках).

Обороти Дт 23, 91, 92, 93, 94 — Кт 20, 21, 22, 26, 27, 28 — якщо підприємство не застосовує рахунки класу 8

Витрати на оплату праці

100

Оборот рахунка 81 (наводиться в дужках).Обороти Дт 23, 91, 92, 93, 94 — Кт 66, 471, 477 — якщо підприємство не застосовує рахунки класу 8

Відрахування на соціальні заходи

110

Оборот рахунка 82 (наводиться в дужках).

Обороти Дт 23, 91, 92, 93, 94 — Кт 65, 471, 477 — якщо підприємство не застосовує рахунки класу 8

Амортизація

120

Оборот рахунка 83 (наводиться в дужках).

Оборот Дт 23, 91, 92, 93, 94 — Кт 13 — якщо підприємство не застосовує рахунки класу 8. Див. примітку 3

Інші операційні витрати

130

Оборот рахунка 84 (наводиться в дужках).

Обороти Дт 23, 91, 92, 93, 94 — Кт 20, 21, 22, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 473, 474, 50, 51, 60, 62, 63, 64, 65, 68 і Дт 940 — Кт 23 — якщо підприємство не застосовує рахунки класу 8

Торговельні підприємства собівартість реалізованих товарів показують у вписуваному ряд. 140

у тому числі

131

Оборот Дт 84 (92) — Кт 641.

Наводиться в дужках і не бере участі в розрахунку фінансового результату (ряд. 190). Включається до ряд. 130

Вписуються конкретна назва податку і відповідна сума: (єдиний податок; плата за спеціальний торговий патент; єдиний (фіксований) податок для сільськогосподарських товаровиробників)

Вписуваний рядок (у тому числі витрати від первісного визнання БА та СГП, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності)

132

Оборот Дт 940 — Кт 23 (включається до ряд. 130).

Наводиться в дужках

Вписуваний рядок

(собівартість реалізованих товарів)

140

Оборот Дт 84 — Кт 28 (без урахування обороту по Кт субрах. 286)або оборот Дт 902 — Кт 28 (якщо підприємство не застосовує рахунки класу 8).

Наводиться в дужках

Інші звичайні витрати

150

Оборот по Дт рах. 85 (крім надзвичайних витрат і витрат з податку на прибуток).

Оборот по рах. 95, 96 і 97 — якщо підприємство не застосовує рахунки класу 8.Наводиться в дужках

Надзвичайні витрати

160

Оборот по Дт рах. 85 у частині втрат від надзвичайних подій.

Оборот по рах. 99 — якщо підприємство не застосовує рахунки класу 8.Наводиться в дужках

Податок на прибуток

170

Оборот Дт 85 (98) — Кт 641/«Податок на прибуток» (наводиться в дужках).

Відображається сума податку на прибуток у розмірі поточного податку на прибуток з декларації з податку на прибуток підприємства

Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 ++ 130 + 140 + 150 ± 080 + 160 + 170)

180

Сума значень рядків: ряд. 090 + ряд. 100 + ряд. 110 + ряд. 120 + ряд. 130 ++ ряд. 140 + ряд. 150 + ряд. 160 + ряд. 170 + (-) ряд. 080

Сума всіх витрат збільшується на суму зменшення залишків незавершеного виробництва та готової продукції або зменшується на суму збільшення залишків незавершеного виробництва та готової продукції

Чистий прибуток (збиток) (070 - 180)

190

Ряд. 070 - ряд. 180.

Див. примітку 2

Вписуваний рядок(забезпечення матеріального заохочення)

195

Інформація про розподіл частини чистого прибутку на квартальну та річну дату балансу на матеріальне заохочення. Заповнюють підприємства державного, комунального секторів економіки (п. 1.2 Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності, затвердженого наказом МФУ від 19.12.2006 р. № 1213)

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі