Теми статей
Обрати теми

Медичні огляди працівників: процедура проведення, відображення в обліку

Редакція БТ
Стаття

МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ ПРАЦІВНИКІВ:

процедура проведення, відображення в обліку

 

Необхідність проведення попереднього медичного огляду під час прийняття на роботу працівників окремих категорій та подальших оглядів у процесі роботи передбачена трудовим законодавством.

Сьогодні розповімо, в яких випадках слід проводити медогляди, висвітлимо порядок проведення, а також відображення в обліку понесених витрат.

Вікторія ЗМІЄНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

КЗпП

— Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

КУпАП

— Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

Закон про охорону праці

— Закон України «Про охорону праці» від 14.10.92 р. № 2694-XII.

Закон про податок на прибуток —

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/ 97-ВР.

Порядок № 246

— Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом МОЗ від 21.05.2007 р. № 246.

Правила № 21

— Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 10.02.99 р. № 21.

Інструкція № 5

— Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

Порядок № 100

— Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

Перелік № 994

— Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат, затверджений постановою КМУ від 27.06.2003 р. № 994.

 

Коли необхідно проводити медогляд?

Обов’язок забезпечення фінансування та організації проведення медичних оглядів для роботодавців за їх кошти як одного із заходів з охорони праці передбачено

ст. 169 КЗпП і ст. 17 Закону про охорону праці.

Категорії осіб, яким слід проводити медогляди, їх види і періодичність наведено в табл. 1 на с. 38.

Порядок проведення

таких медоглядів на сьогодні регламентується Порядком № 246.

Для деяких видів робіт необхідність проведення медоглядів відповідно до

Порядку № 246 передбачено також іншими нормативними документами. Так, усі працівники, які виконують роботу, пов’язану з експлуатацією, обслуговуванням, налагодженням і ремонтом комп’ютерів, згідно з п. 7.1 Правил № 21 підлягають обов’язковим попередньому і періодичним медичним оглядам.

Попередні медогляди проводять з метою

:

— визначення стану здоров’я працівника та реєстрації вихідних об’єктивних показників здоров’я та можливості виконання без погіршення стану здоров’я професійних обов’язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних чинників виробничого середовища і трудового процесу;

— виявлення професійних захворювань (отруєнь), що виникли раніше при роботі на попередніх виробництвах, і запобігання обумовлених виробництвом і професійних захворювань (отруєнь).

 

Таблиця 1.

Категорії працівників, яким слід проводити медогляди

Категорія працівників

Вид огляду

Чим передбачено

Працівники, зайняті на роботах:— важких;— зі шкідливими чи небезпечними умовами*

Попередній (під час прийняття на роботу)

Ст. 169 КЗпП;ст. 17 Закону про охорону праці

Періодичні (протягом трудової діяльності)

Робота, де існує необхідність у професійному доборі**

Попередній (під час прийняття на роботу)

Періодичні (протягом трудової діяльності)

Особи віком до 21 року

Попередній (під час прийняття на роботу) для осіб молодше 18 років

Ст. 169 і 191 КЗпП;ст. 17 Закону про охорону праці

Періодичні щорічні до досягнення 21 року (протягом трудової діяльності)

* Перелік шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища та трудового процесу, при роботі з якими обов’язкові попередній (періодичні) медичні огляди працівників, наведено в додатку 4 до п. 2.6 Порядку № 246, а Перелік робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників, — у додатку 5. Тут же зазначено і періодичність оглядів, а також спеціальності лікарів, які здійснюють такий огляд.

** Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, затверджено спільним наказом МОЗ і Держнаглядохоронпраці від 23.09.94 р. № 263/121.

 

Періодичні медогляди проводять з метою

:

— своєчасного виявлення ранніх ознак гострих та хронічних професійних захворювань (отруєнь), загальних та зумовлених виробництвом захворювань у працівників;

— забезпечення динамічного спостереження за станом здоров’я працівників в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих чинників і трудового процесу;

— вирішення питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих чинників і трудового процесу;

— розроблення індивідуальних і групових лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів для працівників, яких віднесено до групи ризику за результатами медичного огляду, і проведення таких заходів.

Роботодавець також зобов’язаний забезпечити за свій рахунок

позачерговий медогляд працівників (ст. 17 Закону про охорону праці):

1) за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров’я пов’язане з умовами праці;

2) зі своєї ініціативи, якщо стан здоров’я працівника не дозволяє йому виконувати свої трудові обов’язки.

 

Відповідальність

Відмова працівника від проходження медогляду

. Згідно зі ст. 159 КЗпП і ст. 14 Закону про охорону праці працівник зобов’язаний проходити в установленому порядку попередні й періодичні медогляди. Якщо працівник відмовляється чи ухиляється від проходження обов’язкового медогляду, то роботодавець має право:

— відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати (

ст. 46 КЗпП, ст. 17 Закону про охорону праці);

— притягти працівника до дисциплінарної відповідальності як за невиконання вимог

ст. 139 КЗпП, зокрема вимог нормативних актів про охорону праці.

Непроведення роботодавцем

. За непроведення обов’язкових медичних оглядів працівників посадових осіб підприємств та фізичних осіб — підприємців можуть притягти до адміністративної відповідальності на підставі ст. 41 КУпАП як за порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці (штраф у розмірі від 85 до 170 грн.).

 

Порядок проведення

Організувати

проведення обов’язкових медоглядів зобов’язаний роботодавець.

Порядок проведення медоглядів

роботодавцем відповідно до Порядку № 246 здійснюється таким чином.

Етап 1

. Роботодавець укладає договір з відповідними лікувально-профілактичними закладами (далі — ЛПЗ) на проведення медогляду (або поновлює договір, що діяв раніше діє). Медогляди проводять у відповідних закладах охорони здоров’я, працівники яких несуть відповідальність згідно із законодавством за відповідність медичного висновку фактичному стану здоров’я працівника. Згідно з п. 2.1 Порядку № 246 такі заклади визначаються відповідними наказами МОЗ АРК, головних управлінь та управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також міністерств та інших центральних органів виконавчої влади за погодженням з МОЗ України, а також спеціалізованими лікувально-профілактичними закладами, що мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань, перелік яких затверджено наказом МОЗ України від 25.03.2003 р. № 133, вищими медичними навчальними закладами III — IV рівнів акредитації, що мають кафедри та курси професійних захворювань.

Етап 2

. Роботодавець щороку подає заявку до закладів державної санітарно-епідеміологічної служби (далі — СЕС).

Етап 3

. СЕС за участі представника первинної профспілкової організації (або уповноваженої працівниками особи) на підставі заявки роботодавця визначають категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, і до 1 грудня складають Акт визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду (додаток 1 до п. 2.2 Порядку № 246).

Етап 4

. Роботодавець на підставі Акта (додаток 1 до п. 2.2 Порядку № 246) протягом місяця після його оформлення складає Список працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам (додаток 2 до п. 2.3 Порядку № 246) і погоджує його із СЕС. Список необхідно скласти у 4 примірниках і передати:

перший

— залишається на підприємстві в посадової особи, відповідальної за організацію медогляду;

другий

— надсилається до ЛПЗ, де проводиться медогляд працівників;

третій

— до СЕС;

четвертий

— до робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Етап 5

. ЛПЗ на підставі Списку складає план-графік їх проведення, після чого погоджує його з роботодавцем і СЕС.

Етап 6

. Після підготовки всіх необхідних документів роботодавець направляє працівників до ЛПЗ для проходження медогляду.

Етап 7

. Працівники проходять медогляд у ЛПЗ. Проводить медогляд спеціальна комісія з проведення медичних оглядів ЛПЗ, яку очолюють заступник головного лікаря чи уповноважена головним лікарем особа, яка має підготовку з професійної патології. До складу комісії обов’язково входять терапевт, а також лікарі, які пройшли підготовку з профпатології. За відсутності окремих лікарів до проведення медоглядів на договірній основі залучаються фахівці з інших лікувально-профілактичних закладів.

Для проходження медогляду працівник має подати до ЛПЗ певні документи (табл. 2 на с. 40).

Працівники транспортних засобів проходять попередні (періодичні) медичні огляди як працівники, зайняті на важких роботах, роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, з урахуванням специфіки діяльності, шкідливих та небезпечних чинників виробничого середовища у трудовому процесі, крім тих, які підлягають оглядам згідно з

Положенням про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженим спільним наказом МОЗ і МВС від 05.06.2000 р. № 124/345 (п. 2.14 Порядку № 246).

При проведенні медоглядів комісією може бути враховано окремі лабораторні, функціональні та інші дослідження, що проводилися при перебуванні працівника у стаціонарі або в період звернення його по медичну допомогу, якщо з моменту проведення цих досліджень до проведення медогляду минуло не більше ніж 3 місяці.

Етап 8

. Оформлення результатів медогляду. ЛПЗ заносить результати медогляду і висновок комісії про стан здоров’я та професійну придатність працівника працювати за своєю професією до Картки працівника, який підлягає попередньому (періодичному) медичному огляду (додаток 7 до п. 2.16 Порядку № 246), і до Медичної картки амбулаторного хворого (форма № 025/о, затверджена наказом МОЗ України від 27.12.99 р. № 302).

 

Таблиця 2.

Документи, які працівник подає до ЛПЗ при проведенні медогляду

Документ

Хто пред’являє

Паспорт чи інший документ, що засвідчує особу

Усі працівники, які проходять медогляд

Медична картка амбулаторного хворого (форма № 025/о, затверджена наказом МОЗ України від 27.12.99 р. № 302)

Направлення на обов’язковий попередній медичний огляд працівника (додаток 3 до п. 2.4 Порядку № 246)

Працівники, які проходять попередній медогляд під час прийняття на роботу, а також у разі переведення на іншу важку роботу, роботу зі шкідливими або небезпечними умовами праці. Видає працівнику роботодавець

Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду, затверджений постановою КМУ від 06.11.97 р. № 1238

Подають працівники, які підлягають обов’язковому попередньому та періодичним наркологічним оглядом відповідно до Переліку професій та видів діяльності, для яких є обов’язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд, затвердженого постановою КМУ від 06.11.97 р. № 1238

Довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду (додаток до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою КМУ від 27.09.2000 р. № 1465)

Працівники, які підлягають обов’язковим попереднім та періодичним психіатричним оглядам

Висновок психофізіологічної експертизи

Працівники, зайняті на роботах, що потребують професійного добору

 

На підставі

Картки комісія видає працівнику Медичну довідку про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника (додаток 8 до Порядку № 246).

Картка

містить конфіденційну інформацію. Вона зберігається на підприємстві, що є останнім місцем роботи працівника, у медичного працівника, а за відсутності — у відділі кадрів протягом трудової діяльності працівника. Її видають працівнику на руки при проведенні подальших медоглядів для надання комісії, а також при звільненні разом із трудовою книжкою для пред’явлення за новим місцем роботи. У такому разі кожна сторінка Картки засвідчується печаткою відділу кадрів підприємства. Її копія зберігається на підприємстві, що є основним місцем роботи, протягом 15 років після звільнення працівника (п. 2.16 Порядку № 246).

Етап 9

. Протягом місяця після закінчення медогляду комісія оформляє Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників (додаток 9 до п. 2.17 Порядку № 246) у 6 примірниках. Один примірник надсилається роботодавцю та зберігається в нього 5 років.

Результати

медогляду в ЛПЗ може бути оскаржено як працівником, так і роботодавцем, в ЛПЗ вищого рівня або в судовому порядку.

Контролювати організацію проведення попередніх та періодичних медоглядів мають право заклади СЕС, а якість проведення медоглядів — органи охорони здоров’я та спеціалізовані ЛПЗ, що мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань (

п. 2.22 Порядку № 246).

 

Оплата часу проходження медоглядів

За час проходження медичного огляду за працівниками

зберігаються місце роботи (посада) і середній заробіток (ст. 17 Закону про охорону праці, п. 2.21 Порядку № 246). Розраховують середній заробіток відповідно до Порядку № 100 виходячи з виплат за останні два місяці. Оплату за час проходження медогляду здійснюють шляхом множення середньоденного (середньогодинного) заробітку на кількість робочих днів (годин), що припадають на період проходження медогляду.

Якщо працівник відмовляється від проходження медогляду, то його відстороняють від роботи без збереження заробітку (

ст. 17 Закону про охорону праці).

У

табелі обліку використання робочого часу (типова форма № П-5) слід проставити такі позначки:

— час проходження медогляду зазначають із кодом

22 («ІН»);

— час відсторонення від роботи при відмові від проходження медогляду — з кодом 30 («І»).

 

Відображення в обліку понесених витрат

Вартість проведення медогляду в ЛПЗ

. Організація та проведення за свої кошти попереднього та періодичних оглядів працівників — це обов’язок роботодавця, передбачений чинним законодавством (ст. 169 КЗпП, ст. 17 Закону про охорону праці).

Оскільки в медоглядах зацікавлений насамперед роботодавець (організовуючи їх, він виконує вимоги законодавства про охорону праці), то вони не можуть розцінюватися як додаткове благо працівників, які проходять медогляд, і відповідно не обкладаються податком з доходів фізичних осіб (далі — ПДФО). Радує, що з цим згодні й податківці (

лист від 07.06.2004 р. № 4465/6/17-3116).

Згідно з

п. 7 Переліку № 994 витрати на проведення обов’язкового попереднього, періодичного та позапланового медичного огляду працівників, зайнятих на важких роботах, роботах з небезпечними або шкідливими умовами праці чи там, де є потреба у професійному доборі, уключаються до валових витрат. На це вказує також і ДПАУ в своєму листі від 07.06.2004 р. № 4465/6/17-3116. При цьому валові витрати слід відображати за загальним п.п. 5.2.1 Закону про податок на прибуток.

Що стосується витрат на проведення попереднього медогляду для осіб віком до 18 років, а також періодичних медоглядів для працівників віком до 21 року, то, незважаючи на те що вони не згадуються в

п. 7 Переліку № 994, вважаємо за можливе відносити ці витрати до складу валових витрат, оскільки обов’язковість проведення медоглядів цих працівників установлено чинним законодавством ( ст. 169 і 191 КЗпП, ст. 17 Закону про охорону праці) і витрати на їх проведення пов’язані з господарською діяльністю підприємства. Хоча не виключаємо, що податківці можуть із цим не погодитися: їх усталена позиція полягає в тому, що вони класифікують як витрати на охорону праці лише витрати, зазначені в Переліку № 994. Однак ми такий підхід не поділяємо.

Якщо до складу вартості витрат на проведення медоглядів уключається ПДВ, то за наявності податкової накладної в роботодавця є право на податковий кредит щодо таких витрат.

У бухгалтерському обліку витрати на проведення медоглядів відносяться до складу витрат на охорону праці. На рахунках обліку витрат такі витрати відображають залежно від того, працівники яких категорій проходять медогляд. Так, якщо йдеться про медогляди основних робітників і загальновиробничого персоналу, то такі витрати відображають на рахунку 91 «Загальновиробничі витрати», якщо проводять медогляд адміністративного персоналу — на рахунку 92 «Адміністративні витрати» тощо.

Середній заробіток

. Згідно з п.п. 2.2.12 Інструкції № 5 оплата, що зберігається за працівником, який підлягає медогляду, за основним місцем роботи за час перебування в медичному закладі на обстеженні включається до фонду оплати праці у складі додаткової зарплати. Така виплата для цілей Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV є заробітною платою, і тому ПДФО з такої суми справляється з урахуванням особливостей, передбачених для оподаткування зарплати (ураховується при визначенні права на податкову соціальну пільгу, зменшується на утримані соцвнески).

Оскільки ця виплата включається до фонду оплати праці та обкладається ПДФО, то вона включається до бази для нарахування внесків до соцфондів і враховується при визначенні максимальної величини доходу, з якої справляються внески до соцфондів.

До валових витрат оплата за час проходження медогляду включається на підставі

п.п. 5.6.1 Закону про податок на прибуток, а нараховані соцвнески — на підставі п.п. 5.7.1 .

Ця виплата не підлягає індексації (

лист Мінпраці від 30.10.2003 р. № 024-130), однак при затримці її виплати компенсацію нараховувати необхідно*.

* Індекси для нарахуванні компенсації при виплаті зарплати в листопаді 2009 року наведено у статті «Компенсація за затримку виплати зарплати в листопаді 2009 року»// «БТ», 2009, № 46, с. 21.

Порядок оподаткування узагальнено у табл. 3 (с. 42).

На закінчення побажаємо всім вашим працівникам міцного здоров’я і щоб жодні шкідливі або небезпечні умови праці ніяк не позначалися на стані їх здоров’я!

 

Таблиця 3.

Оподаткування витрат на проведення медоглядів працівників

Вид витрат

Пункт Інструкції № 5

Порядок розрахунку виплат

ПДФО

Внески до соцфондів

ВВ (норма Закону про податок на прибуток)

ПСП

ознака доходу у ф. № 1ДФ

Витрати на проведення медоглядів

Х

Передбачено договором на проведення медогляду

Х

Х

Х

+

(п.п. 5.2.1)

Виплата, що зберігається за працівником, який підлягає медогляду, за основним місцем роботи за час перебування в медичному закладі на обстеженні

П.п. 2.2.12

Виходячи з виплат за останні 2 місяці згідно з Порядком № 100

+

01

+

+

(пп. 5.6.1, 5.7.1 — щодо нарахованих соцвнесків)

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі