Шпаргалка бухгалтера. Звіти до ФТВП (Ф4-ФСС з ТВП та Ф14-ФСС з ТВП)

Редакція БТ
Стаття

ЗВІТИ ДО ФТВП
(Ф4-ФСС з ТВП
та Ф14-ФСС з ТВП)

 

Звітність до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ФТВП) подають ті страхувальники, які отримували від ФТВП допомоги та путівки для своїх працівників, і ті, які мають заборгованість за коштами ФТВП. У цьому випуску «Шпаргалки бухгалтера» опишемо порядок заповнення звітів, що подаються до ФТВП.

 

ЗВІТНІ ФОРМИ, ПРАВИЛА ПОДАННЯ

Показник

Пояснення

1

2

Які звіти можуть подаватися роботодавцями

1) форма Ф4-ФСС з ТВП «Звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» (додаток 1 до Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління ФТВП від 18.01.11 р. № 4; далі — Порядок № 4);

2) форма Ф14-ФСС з ТВП «Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення» (додаток 2 до Порядку № 4)

Базовий звітний період

Квартал (п. 4.1 Порядку № 4). Звіт подається щокварталу

Строк подання

Не пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяця (п. 4.1 Порядку № 4).

Передбачено перенесення строку подання: якщо останній день строку подання звіту припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем подання звіту вважається перший після нього робочий день (п. 3.9 Порядку № 4).

При поданні звіту за IV квартал 2012 року останнім днем подання є 21.01.13 р. (20 січня припадає на вихідний день — неділю)

Способи подання

За вибором страхувальника (п. 3.2 Порядку № 4):

1. У паперовій формі.

2. В електронній формі. Електронна форма має відповідати звітам на паперових носіях (п. 3.6 Порядку № 4). Механізм подання регламентується Порядком подання страхувальниками електронних документів до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженим постановою правління ФТВП від 27.04.11 р. № 23. Про його застосування читайте у статті «Звітність до ФТВП електронкою: ФТВП розробив порядок подання» // «БТ», 2011, № 35, с. 32.

3. Надсилаються поштою з повідомленням про вручення та з описом не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання звітів. Якщо поштове відправлення втрачено або зіпсовано, роботодавець має протягом 5 робочих днів від дня отримання повідомлення про втрату або псування поштового відправлення надіслати поштою або надати особисто (за вибором) органу ФТВП другий примірник звіту

Хто подає

Звіт подається страхувальником-роботодавцем, у тому числі роботодавцем-підприємцем або його відповідальною особою (п. 3.1 Порядку № 4).

Якщо страхувальник ліквідується, то звітність подається правонаступником (п. 3.8 Порядку № 4)

Куди подаємо

Страхувальник-роботодавець або його відповідальна особа подає звітність за місцем:
— узяття його на облік в органі ФТВП (для зареєстрованих до 01.01.11 р.)

або
— обліку, зазначеним у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, — для зареєстрованих після 01.01.11 р.

Якщо у звітному кварталі страхувальник змінив місцезнаходження або місце проживання (для підприємців) (за межами територіального обслуговування свого органу ФТВП), звіти слід подавати до ФТВП уже за новою адресою. При цьому може бути заповнено рядок 2 або 13 таблиці І форми Ф4-ФСС з ТВП

Коли звіти не подаємо

Форму Ф4-ФСС з ТВП не подаємо у випадку (п. 4.3 Порядку № 4):

1) відсутності зобов’язання перед ФТВП по субрахунку Кт 378 (652(1)) на початок кожного звітного кварталу та оборотів по цьому субрахунку у звітному кварталі;

2) наявності зобов’язання ФТВП перед страхувальником на початок року та відсутності оборотів по субрахунку 378 (652) у звітному кварталі.

Висновок: звіт не подаємо, якщо немає сальдо по субрахунку розрахунків з ФТВП (378 та/або 652) або є тільки сальдо по Дт 378 або 652 на 01.01.12 р., але немає оборотів у звітному кварталі

Звіт за формою Ф14-ФСС з ТВП не подається, якщо у звітному кварталі страхувальник не отримував від ФТВП та не видавав найманим працівникам путівки на санаторно-курортне лікування, придбані за рахунок коштів ФТВП

Правила формування звітів на паперових носіях

1. Паперові звіти подаємо у друкованому вигляді або заповнюємо українською мовою друкованими літерами без підчищень та виправлень кульковою ручкою із синім або чорним чорнилом. Незаповнені рядки прокреслюємо (п. 3.4 Порядку № 4).

2. Формуємо звіт у двох примірниках. Один примірник звіту з відміткою органу ФТВП про його прийняття зберігається у страхувальника, а другий — в органі ФТВП (п. 3.5 Порядку № 4). Відповідальна особа органу ФТВП приймає звіт від страхувальника, зазначає дату прийняття звіту та обов’язково проставляє своє прізвище та ініціали (п. 4.2).

3. Звіти на паперових носіях засвідчуємо підписами керівника, головного бухгалтера (за наявності такої посади у страхувальника) та скріплюємо печаткою (за наявності) (п. 3.3 Порядку № 4). Звіт, що складається страхувальником-підприємцем, підписується лише підприємцем. Форму Ф14-ФСС з ТВП підписує також голова комісії (уповноважений) із соціального страхування роботодавця

За який період у звіті формуються показники

Форма Ф4-ФСС з ТВП за квартал подається наростаючим підсумком з початку року. Тому всі показники звіту наводяться за звітний квартал і наростаючим підсумком з початку року (пп. 5.1 і 5.4 Порядку № 4).

Якщо забули подати форму Ф4-ФСС з ТВП, то згідно з п. 4.5 Порядку № 4 до зведеного звіту (звіту за наступний період) слід уключити невключені дані за попередній звітний період (при звіті за I квартал — залишки коштів на початок звітного року)

Форму Ф14-ФСС з ТВП складаємо за кожен квартал окремо, не використовуючи принцип «наростаючого підсумку з початку року», як для форми Ф4-ФСС з ТВП (п. 6.1 Порядку № 4)

Як заповнюються сумовані показники

У гривнях з копійками

Відповідальність

Адмінштраф на посадових осіб підприємства та підприємця, який використовує найману працю, — від 136 до 255 грн., за повторне порушення протягом року — від 170 до 340 грн. (ст. 1655 Кодексу України про адміністративні правопорушення) за:
— несвоєчасне подання встановленої звітності;
— неподання встановленої звітності;
— подання недостовірної звітності про використання страхових коштів

(1) Зверніть увагу: в Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженій наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291, для розрахунків по тимчасовій непрацездатності передбачено субрахунок 378 «Розрахунки з державними цільовими фондами». Водночас існує й субрахунок 652 «За соціальним страхуванням», розрахунки з ФТВП на якому не потрібно відображати (докладніше див. ком. у «БТ», 2011, № 28, с. 3).

Що стосується Порядку № 4, то в його п. 4.3 не враховано запровадження субрахунку 378. Тому, на наш погляд, при застосуванні п. 4.3 слід орієнтуватися на той рахунок бухгалтерського обліку, на якому фактично ведуться розрахунки щодо коштів ФТВП (на наш погляд, правильно це робити на субрахунку 378).

 

ЗАПОВНЮЄМО ФОРМУ Ф4-ФСС З ТВП (ЗВІТ щодО ДОПОМОГ)

Номер рядка

Назва реквізиту/Пояснення до заповнення

1

2

ЗАГОЛОВНА ЧАСТИНА

Х

«Реєстраційний номер страхувальника в органі ФСС з ТВП»

Для роботодавців, зареєстрованих до 01.01.11 р., — реєстраційний номер страхувальника в органі ФТВП

або

«Реєстраційний номер у Державному реєстрі (для зареєстрованих після 01.01.2011)»

Для роботодавців, зареєстрованих після 01.01.11 р., — номер у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування

Х

«Код ЄДРПОУ — для юридичних осіб (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта — для фізичних осіб)»

Для юридичних осіб — код ЄДРПОУ.

Для фізичних осіб:
— реєстраційний номер (ідентифікаційний код) облікової картки платника податків

або
— серія та номер паспорта — для фізичних осіб, які відмовилися від реєстраційного номера через свої релігійні переконання, повідомили про це відповідний орган ДПС та мають відмітку в паспорті

ТАБЛИЦЯ I (п. 5.5 Порядку № 4)

1

«Зобов’язання страхувальника на початок року»

Відображаємо суму зобов’язання страхувальника перед ФТВП, що відповідає сумі заборгованості за страхувальником на кінець звітного періоду, відображеній у звіті за минулий рік (у звітах за 2012 рік — на 01.01.12 р.: заборгованість із рядка 22 форми Ф4-ФСС з ТВП за 2011 рік; у звітах за 2013 рік — на 01.01.13 р.: заборгованість із рядка 23 таблиці I форми Ф4-ФСС з ТВП за 2012 рік)

12

«Зобов’язання Фонду на початок року»

Відображаємо суму зобов’язання ФТВП перед страхувальником на початок звітного року, що відповідає сумі зобов’язання ФТВП на кінець звітного періоду, відображеній у звіті за минулий рік (у звітах за 2012 рік — на 01.01.12 р.: заборгованість із рядка 14 форми Ф4-ФСС з ТВП за 2011 рік; у звітах за 2013 рік — на 01.01.13 р.: заборгованість із рядка 10 таблиці I форми Ф4-ФСС з ТВП за 2012 рік)

Зверніть увагу: виходячи з порядку заповнення рядків 1 і 12, а також механізму розрахунку показників рядків 10 і 23 заборгованість на початок року може бути показано розгорнуто, тобто можуть бути одночасно заповнені рядки 1 і 2, а також 10 і 23 (див. далі опис до порядку заповнення рядків 10 і 23). Згорнутий показник цих рядків має відповідати залишку на субрахунку 378 (652).

3

«Виправлення помилок минулих років»

Відображаємо суми самостійно донарахованих або зменшених самостійно (за період до 01.01.11 р.) страхових внесків та суми надміру нарахованих допомог

4

«Підлягає перерахуванню за результатами перевірок»

Відображаємо суми донарахованих страхових внесків за період до 01.01.11 р., пені та штрафів, нарахованих фахівцями органу ФТВП за результатами перевірки, за винятком адмінштрафів та сум неправомірно витрачених страхових коштів

5

«Отримано від часткової сплати за путівки»

Відображаємо суму, отриману від працівників до каси роботодавця як часткову оплату вартості путівок у звітному періоді (з початку року) за основним місцем роботи застрахованої особи.

Перевірка: рядок 5 таблиці I форми Ф4-ФСС з ТВП = сума колонок 16, 18, 20, 22 і 24 форми Ф14-ФСС з ТВП за звітні квартали календарного року.

Дані бухобліку — оборот Дт 685 (розрахунки за видану путівку) — Кт 378

6

«Отримано від Фонду з початку року, у т.ч.»

Відображаємо загальну суму коштів, отриманих від ФТВП для виплати матеріального забезпечення (сум допомог) застрахованим особам, нарахованого страхувальником-роботодавцем, та часткового фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення.

Із цієї суми отримані кошти в погашення заборгованості за ФТВП, що значиться станом на 01.01.11 р., показуються ще й у рядку 7.

Дані бухобліку — оборот Дт 311/окремий рахунок для зарахування допомог — Кт 378

14

«Перераховано з початку року, у т.ч.»

Відображаємо перераховані на рахунок ФТВП кошти, у тому числі з розшифруванням їх у рядках 15 — 20 (у попередній редакції форми такої деталізації не було).

Дані бухобліку — оборот Дт 378 — Кт 311 (у тому числі з окремого рахунка для зарахування допомог).

Сума даних рядків 15 — 20 може не відповідати загальній сумі перерахованих коштів (рядок 14 таблиці I) на суму повернених страхувальником невикористаних страхових коштів

15

«заборгованість минулих років та донараховані внески»

Відображаємо суми перерахованих страхових внесків, донараховані страхувальником самостійно (за період до 01.01.11 р.) та за результатами перевірок, а також суму заборгованості, що значиться на початок року

16

«суми помилок минулих років»

Відображаємо перераховані суми щодо помилок, самостійно виявлених як переплата на допомоги в минулих роках (після 01.01.11 р.)

17

«пені»

Відображаємо суми перерахованої пені, нарахованої фахівцями органу ФТВП за результатами перевірки, та нарахованої страхувальником самостійно за період до 01.01.11 р.

18

«штрафів»

Відображаємо суми перерахованих штрафів, нарахованих фахівцями органу ФТВП за результатами перевірки страхувальника

19

«неправомірно витрачених коштів»

Відображаємо перераховані суми неправомірно витрачених страхувальником коштів, виявлених фахівцями органу ФТВП за результатами перевірки

20

«часткову сплату за путівки»

Відображаємо перераховану суму часткової сплати за путівки

21

«Витрати з початку року»

Відображаємо загальну суму нарахованих за рахунок коштів ФТВП витрат на:
— матеріальне забезпечення (допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологам і на поховання);
— часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення.

Розшифровку даних рядка 21 таблиці I за видами витрат наведено в таблиці II.

Перевірка: рядок 21 таблиці I = рядок 8 таблиці II.

Дані бухобліку — оборот Дт 378 — Кт 663 (нарахування допомог за рахунок ФТВП);

оборот Дт 378 — Кт 377 (нарахування в частині фінансування ФТВП вартості оздоровлення в дитячих оздоровчих закладах за рахунок ФТВП)

10, 23

Визначаємо заборгованість на кінець звітного кварталу за формулами, наведеними в назвах рядків. Судячи з формул, в одному звіті може бути заповнено одночасно і рядок 10, і рядок 23, тобто у звіті буде одночасно показано і заборгованість роботодавця перед Фондом, і заборгованість Фонду перед роботодавцем

11, 24

Окремо виділяємо суму заборгованості ФТВП (рядок 11) і роботодавця (рядок 24) станом на 01.01.11 р.

ТАБЛИЦЯ II (п. 5.6 Порядку № 4)

1(1)

«По тимчасовій непрацездатності (за винятком допомоги по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї)»

У колонці 3 — кількість робочих днів, протягом яких працівник хворів і оплата за які фінансується з ФТВП. Якщо лікарняні нараховували за середньогодинною зарплатою за години, не відпрацьовані через хворобу, то в колонці 3 проставляємо кількість робочих днів, на які припадають робочі години, пропущені внаслідок хвороби.

У колонці 4 — сума нарахованої у звітному періоді допомоги за рахунок коштів ФТВП: з 6-го календарного дня непрацездатності (для інвалідів УТОГ і УТОС — з 1-го дня хвороби)

2 (1)

«По тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї»

У колонці 3 — кількість робочих днів догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї, оплата за які фінансується з ФТВП (з 1-го дня).

У колонці 4 — сума нарахованої у звітному періоді допомоги по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї за рахунок коштів ФТВП

3 (1)

«По вагітності та пологах»

У колонці 3 — кількість календарних днів відпустки по вагітності та пологах відповідно до листка непрацездатності.

У колонці 4 — сума нарахованої у звітному періоді допомоги по вагітності та пологах, що надається за рахунок коштів ФТВП

4

«На поховання (кількість виплат, сума)»

У колонці 3 — кількість виплат допомоги на поховання.

У колонці 4 — сума виплат з початку року виходячи з розмірів, установлених правлінням ФТВП

6

«Часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення (кількість путівок, сума)»

У колонці 3 — кількість придбаних путівок для оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення, що частково фінансуються ФТВП.

У колонці 4 — сума витрат на придбання путівок, які частково фінансуються ФТВП

8

«РАЗОМ ВИТРАТ (р. 5 + р. 6 + р. 7) = (р. 21 табл. I)»

Проставляємо загальну суму витрат страхувальника за рахунок коштів Фонду, проведених у звітному періоді (з початку року).

Перевірка: рядок 8 таблиці II = рядок 21 таблиці I

(1) У колонках 5 і 6 таблиці II вказуємо кількість днів та суму допомоги, яку виплачують на пільгових умовах працівникам-чорнобильцям. У таблиці, розміщеній у п. 5.6 Порядку № 4, наведено випадки, порядок і приклад заповнення цих колонок.

 

ЗАПОВНЮЄМО ФОРМУ Ф14-ФСС З ТВП (ЗВІТ ЩОДО ПУТІВОК)

Номер графи

Назва/Пояснення до заповнення

Звіт заповнюємо на підставі Журналу обліку путівок до санаторно-курортних закладів (форма Ф13-ФСС з ТВП), наведеного в додатку 3 до Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління ФТВП від 25.02.09 р. № 12 (далі — Порядок № 12).

ЗАПОВНЕННЯ граф (3 — 26)

3, 4

«Залишок путівок на початок звітного кварталу»

Відображаємо кількість і вартість путівок, отриманих від ФТВП у попередніх кварталах з термінами дії у звітному та наступних кварталах
(у тому числі ті, які було видано в попередніх кварталах, але початок яких припадає на звітний квартал, — п. 6.7 Порядку № 4)

5, 6

«Одержано путівок у звітному кварталі від органів Фонду»

Відображаємо кількість і вартість путівок, отриманих від ФТВП з термінами дії в межах звітного та наступних кварталів

7, 8

«Видано путівок з початковими термінами звітного кварталу»

Відображаємо видані застрахованим особам та членам їх сімей путівки з початковим терміном дії в межах звітного кварталу.
Надані застрахованим особам у звітному кварталі путівки з термінами дії в наступних кварталах у цих графах не показуємо (див. графи 11 і 12)

9, 10

«Повернено путівок органу Фонду»

Відображаємо путівки, які з поважних причин повернено органу Фонду

11, 12

«Залишок путівок на кінець звітного кварталу»

Згідно з п. 6.7 Порядку № 4 у цих графах відображаємо також надані застрахованим особам у звітному кварталі путівки з термінами дії в наступних кварталах. При цьому дані граф 11, 12 дорівнюють даним граф 3, 4 форми Ф14-ФСС з ТВП наступного кварталу

13 — 24

«Із загальної кількості путівок видано»

Зазначаємо кількість і суми часткової оплати вартості путівок з термінами дії у звітному кварталі, які відобразили наростаючим підсумком з початку року в рядку 5 таблиці I звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП

25, 26

«Не використано путівок в терміни їх дії, що минули»

Відображаємо путівки, які своєчасно не видано застрахованим особам або членам їх сімей і термін дії яких закінчився

ЗАПОВНЕННЯ РЯДКІВ (1 — 6)

1

«У санаторії та пансіонати з лікуванням»

Відображаємо путівки, отримані від ФТВП для працівників та членів їх сімей відповідно до Порядку № 12

3

«У санаторії для дітей з батьками»

Відображаємо путівки, виділені для спільного оздоровлення працівників та їх дітей згідно з Порядком № 12. При цьому в рядку 1 їх не показуємо

5

«У дитячі заклади оздоровлення»

Відображаємо путівки до дитячих закладів оздоровлення, які отримано від органу ФТВП та придбано Фондом за повну вартість, відповідно до п. 3.2 Порядку фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління ФТВП від 25.02.09 р. № 17 (тільки путівки на оздоровлення дітей, виділені згідно з п. 2.4 цього Порядку)

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі