Теми статей
Обрати теми

Ремонти основних засобів: відображаємо в обліку

Карпова Влада, податковий експерт, канд. екон. наук, сертифікований бухгалтер-практик (CAP)
До нових правил відображення в обліку з податку на прибуток ремонтів основних засобів «слід звикнути». Адже вони тепер повністю збігаються з бухгалтерським обліком, статус якого істотно зріс. Для того щоб ви скоріше освоїлися з обліковими новаціями, ми підготували зручні підказки.

Виведення з експлуатації ОЗ

Згідно з п. 23 П(С)БО 7 «Основні засоби» нарахування амортизації на об’єкт ОЗ припиняють на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.

Мінфін у п. 2 листа від 17.07.07 р. № 31-34000-30-27/14518 зауважив, що згідно з П(С)БО 7 при нарахуванні амортизації визначальним чинником є участь ОЗ у процесі виробництва, постачання товарів, виконання робіт або надання послуг, надання в оренду іншим особам або для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій.

Таким чином, якщо в період проведення ремонту ОЗ не використовують у діяльності підприємства, такий ОЗ виводять з експлуатації. Це рішення оформляють наказом керівника. Приклад такого наказу наведений на рис. 1. Тоді нарахування амортизації припиняється починаючи з місяця, наступного за місяцем переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію (п. 29 П(С)БО 7).

Нарахування амортизації починається (відновлюється) з місяця, наступного за місяцем, в якому об’єкт основ­них засобів знову став придатним для корисного використання (п. 29 П(С)БО 7).

Приклад. На період проведення капітального ремонту даху будівля не використовується в діяльності підприємства, що оформлено актом виведення її з експлуатації. При цьому:

1) ремонтні роботи почалися 02.03.15 р. і закінчилися 06.04.15 р. У цьому випадку амортизацію не нараховують один місяць (квітень 2015 року);

2) ремонтні роботи почалися 02.03.15 р. і закінчилися 31.03.15 р. Тоді амортизацію не припиняють нараховувати.

 

img 1 

Рис. 1. Зразок наказу про виведення об’єкта ОЗ з експлуатації для капітального ремонту

 

На замітку: ремонт господарським способом, як правило, оформляють замовленням-нарядом на проведення ремонтних робіт, накладною (накладною-вимогою, актом приймання-передачі) на відпуск матеріалів (запчастин, інших ТМЦ) зі складу для ремонту. За підсумками звітного місяця або за кожним фактом виконання ремонтних робіт матеріально відповідальна особа складає звіт про використані ТМЦ. Бухгалтерській службі слід визначити порядок документального оформлення таких операцій залежно від специфіки роботи та структури підприємства.

Якщо ремонт (поліпшення) виконується підрядним способом, такі витрати формують на підставі актів виконаних робіт, актів прий­мання-передачі ТМЦ (якщо під час ремонту використовуються власні запчастини, матеріали тощо).

Після закінчення ремонту оформляють Акт за ф. № ОЗ-2 (див. рис. 2), на підставі якого відображають записи в бухгалтерському обліку.

 

img 2 

img 3 

Рис. 2. Приклад заповнення Акта за ф. № ОЗ-2

 

Введення в експлуатацію ОЗ після ремонту

На підставі акта за ф. № ОЗ-2 або іншого документа про прий­мання-передачу відремонтованого об’єкта ОЗ керівемк підприємства приймає рішення про введення в експлуатацію відремонтованого об’єкта. Це рішення оформляють наказом (рис. 3).

 

img 4 

Рис. 3. Зразок наказу про введення об’єкта ОЗ в експлуатацію після капремонту

 

Класифікація ремонтів

 

img 5

Рис. 4. Розподіл ремонтних робіт для цілей обліку

 

Пам’ятайте: особи, які здійснюють коригування фінрезультату до оподаткування (з річним доходом понад 20 млн грн.), не мають права відображати в податковому обліку витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих ОЗ (п.п. 138.3.2 ПКУ). У бухгалтерському обліку такі витрати показують у загальному порядку, тому на суму понесених витрат потрібно буде збільшити фінансовий результат до оподаткування, хоча в ПКУ таке коригування не передбачене.

Майте на увазі: згідно з п. 29 Методрекомендацій № 561 рішення про характер та ознаки виконуваних підприємством робіт, а саме:

• спрямовані вони на підвищення техніко-економічних можливостей (модернізація, модифікація, добудова, реконструкція) об’єкта, що призводять у майбутньому до збільшення економічних вигод, чи

• здійснюються для підтримання об’єкта в придатному для використання стані та отримання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання,

приймає керівник підприємства з урахуванням результатів аналізу існуючої ситуації та істотності таких витрат.

Зокрема, заміна окремих важливих компонентів (частин) ОЗ (двигунів тощо) може бути відображена як заміна об’єкта ОЗ, якщо строк корисного використання такої частини відрізняється від строку корисного використання ОЗ, до яких належить цей компонент. У цьому випадку заміна такого компонента відображається капітальними інвестиціями в придбання нового об’єкта ОЗ і списанням заміненого об’єкта.

Витрати на поліпшення ОЗ для поновлення майбутніх економічних вигод, очікуваних від їх використання, визнаються капітальними інвестиціями за умови, що балансова вартість активу не перевищує суму його очікуваного відшкодування. Сумою очікуваного відшкодування вважають найбільшу з двох оцінок: чисту вартість реалізації чи теперішню вартість майбутніх чистих грошових надходжень від використання ОЗ, уключаючи його ліквідаційну вартість.

За загальними правилами, викладеними в п. 30 Методрекомендацій № 561, витрати на капітальний ремонт об’єктів ОЗ визнаються витратами звітного періоду. Такі витрати можуть бути визнані капітальними інвестиціями, якщо:

• витрати на капітальний ремонт можуть бути ідентифіковані з окремою замортизованою частиною (компонентом) ОЗ;

• ціна придбання активу вже відображає зобов’язання (необхідність) підприємства здійснити в майбутньому витрати для приведення активу в стан, в якому він придатний для використання. Наприклад, у разі придбання будівлі, яка потребує ремонту, витрати на ремонт приймаються на збільшення первісної вартості цієї будівлі в сумі, яка може бути відшкодована від використання будівлі в майбутньому.

Між тим ми вважаємо, що цей перелік не є вичерпним і підприємство має право самостійно вирішити, приводити ремонт до збільшення майбутніх економічних вигод від використання ремонтованого об’єкта чи ні. Тим більше що сам Мінфін у листі від 26.11.09 р. № 31-34000-20-9/32227 зауважив, що питання визначення технічних характеристик ознак ремонту, реконструкції, модернізації будівель, споруд та інших ОЗ не належать до його повноважень.

Для правильної класифікації ремонту бухгалтеру потрібно мати відповідний розпорядчий документ (рис. 5).

 

img 6 

Рис. 5. Зразок наказу про класифікацію ремонтних робіт

 

Оприбуткування ТМЦ, отриманих після ремонту

При оприбуткуванні ТМЦ, придатних для подальшого використання, підприємство відображає доходи. Виходячи з Методрекомендацій № 561 (ср. ), такі доходи показують на субрахунку 746 «Інші доходи» у кореспонденції з дебетом рахунків обліку запасів (наприклад, 207 «Запасні частини»). Факт оприбуткування ТМЦ можна підтвердити складанням Прибуткового ордера типової форми № М-4, затвердженої наказом Мінстату України від 21.06.96 р. № 193.

При подальшому використанні таких ТМЦ підприємство має право відобразити витрати в загальному порядку.

Податкові зобов’язання з ПДВ не нараховують на підставі п. 189.10 ПКУ. Хоча ця норма стосується оприбуткування ТМЦ у результаті ліквідації ОЗ, вважаємо, що і в цьому випадку вона має застосовуватися. Це збігається і з позицією податківців, які дотримуються думки, що оприбуткування надлишків ТМЦ не відповідає поняттю «постачання товарів», тому не обкладається ПДВ (підкатегорія 101.02 ЗІР ДФСУ).

 

Ремонт орендованих ОЗ

У орендаря згідно з п. 8 П(С)БО 14 «Оренда»:

• витрати на поточний і капітальний ремонти, які не призводять до збільшення майбутніх економічних вигод від використання об’єкта, уключають до витрат і відображають за тими самими статтями витрат, що й орендну плату;

• витрати на ремонти, які призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта, у повному обсязі капіталізують. При цьому на суму витрат, що капіталізуються, створюють об’єкт ІНМА (однойменний субрахунок 117). Амортизують такий об’єкт одним з двох методів — прямолінійним або виробничим (п. 27 П(С)БО 7).

Нюанс: особи, які здійснюють коригування фінрезультату до оподаткування на податкові різниці (з річним доходом понад 20 млн грн.), не мають права в податковому обліку застосовувати виробничий метод (п.п. 138.3.1 ПКУ).

Строк амортизації «ремонтного об’єкта» особам, які здійснюють коригування фінрезультату до оподаткування (з річним доходом понад 20 млн грн.), є сенс встановлювати виходячи з мінімально допустимого строку корисного використання об’єкта, що ремонтується, установленого в п.п. 138.3.3 ПКУ. Решта осіб можуть встановити такий строк виходячи зі строку дії договору оренди. При визначенні вартості, що амортизується, враховують ЛВ створеного об’єкта (суму можливої компенсації таких витрат орендодавцем).

 

Таблиця 1. Бухгалтерський облік операцій з компенсації ремонту орендованого об’єкта у орендаря

Господарська операція

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

2

3

1. Орендар не класифікує ремонтні витрати як капітальні інвестиції

1. Понесено витрати на проведення капітального ремонту орендованого об’єкта

23, 91 — 94

13, 20, 22, 63, 65, 66, 68

2. Компенсовано витрати орендодавцем

311

719

2. Орендар класифікує ремонтні витрати як капітальні інвестиції. Компенсація витрат орендодавцем не передбачається

3. Понесено витрати на проведення капітального ремонту орендованого об’єкта

153

13, 20, 22, 63, 64, 65, 66, 68

4. Введено в експлуатацію «ремонтний» об’єкт

117

153

5. Нараховано амортизацію на «ремонтний» об’єкт

23, 91 — 94, 97

132

2.1. Якщо згодом приймається рішення про компенсацію витрат орендодавцем

6. Списано знос, нарахований на «ремонтний» об’єкт

132

117

7. «Ремонтний» об’єкт переведено до складу необоротних активів, що утримуються для продажу

286

117

8. Списано «ремонтний» об’єкт на реалізацію

902

286

9. Компенсовано витрати орендодавцем

311

712

2.2. Компенсація витрат орендодавцем передбачається від самого початку

10. Понесено витрати на проведення капітального ремонту орендованого об’єкта

286

13, 20, 22, 63, 64, 65, 66, 68

11. Списано «ремонтний» об’єкт на реалізацію

902

286

12. Компенсовано витрати орендодавцем

311

712

 

У листі Мінфіну від 27.02.06 р. № 31-34000-20-16/4000 було зазначено, що зобов’язання орендодавця щодо компенсації здійснених орендарем поліпшень об’єкта орендованого майна, які неможливо відокремити від майна без завдання йому шкоди, відображають на підставі первинного документа, в якому має вказуватися, зокрема, погоджена сторонами сума компенсації (обсяг господарської операції). На практиці зазвичай складають акт приймання-передачі ОЗ, поверненого з оренди.

На суму такого зобов’язання орендодавець збільшує первісну вартість поверненого з оренди майна в порядку, установленому для ремонту власних ОЗ (див. рис. 4).

Витрати на ремонт, що не компенсуються орендарю, орендар і орендодавець відображають так (див. табл. 2).

 

Таблиця 2. Бухгалтерський облік операцій з ремонту, що не компенсується орендодавцем

Господарська операція

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

Облік у орендаря

1. Повернено об’єкт з операційної оренди орендодавцю

01

2. Списано суму зносу об’єкта ІНМА при передачі об’єкта оренди власнику після закінчення строку оренди

132

117

3. Списано залишкову вартість об’єкта ІНМА на витрати

976

117

4. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ виходячи з балансової вартості списаного об’єкта ІНМА

976(1)

641/ПДВ

Облік у орендодавця

5. Збільшено орендодавцем у періоді повернення об’єкта оренди вартість об’єкта оренди на недоамортизовану орендарем суму поліпшень

152

424

6. Збільшено вартість об’єкта оренди на вартість поліпшень

10

152

7. Нараховано амортизацію вартості безоплатно отриманих поліпшень орендованих основних засобів

23, 91 — 94, 97

13

8. Одночасно з нарахуванням амортизації відображено дохід від безоплатно отриманих поліпшень у сумі, пропорційній нарахованій амортизації

424

745

(1) Податкові зобов’язання нараховують на підставі п. 188.1 ПКУ (база обкладення не може бути нижче за балансову (залишкову) вартість необоротного активу за даними бухгалтерського обліку, яка склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції).

 

Документи та скорочення статті

Методрекомендації № 561 — Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Мінфіну від 30.09.03 р. № 561.

ОЗ — основні засоби.

ЗВВ — загальновиробничі витрати.

ЛВ — ліквідаційна вартість.

П(П)В — первісна (переоцінена) вартість.

ІНМА — інші необоротні матеріальні активи.

ТМЦ — товарно-матеріальні цінності.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі