(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
Перейти до номеру
 • № 13
 • № 12
 • № 10
? За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить
У цьому номері :
 
 • У обране
 • Друк
 • Шрифт
 • Колір фону
 • Коментарі 0
 • В розробці
17/22
Бухгалтерський тиждень
Бухгалтерський тиждень
Березень , 2017/№ 11

Правила внутрішнього трудового розпорядку: установлюємо трудовим колективом

http://tinyurl.com/yxelzauk
Держпраці в своїх роз’ясненнях наполягає на тому, що Правила внутрішнього трудового розпорядку обов’язково повинні бути затверджені на кожному підприємстві*. Що це за документ такий? Для чого він потрібен? Пропонуємо познайомитися з ним!

* Див. https://buhgalter911.com/news/news-1026565.html.

Навіщо потрібні правила

Правила внутрішнього трудового розпорядку визначають трудовий розпорядок підприємств, установ та організацій ( ст. 142 КЗпП).

Мета цього документа — зафіксувати домовленості сторін з таких основних кадрових питань, як:

• прийняття на роботу і звільнення з роботи;

• основні права та обов’язки працівників;

• основні обов’язки власника чи уповноваженого ним органу;

• установлення робочого часу та часу відпочинку на підприємстві;

• надання відпусток;

• заохочення за успіхи в роботі;

• установлення відповідальності за порушення трудової дисципліни;

• інші положення, що стосуються організації роботи на підприємстві.

Оскільки основні кадрові моменти врегульовано чинним законодавством, Правила внутрішнього трудового розпорядку повинні складатися з урахуванням його вимог. Наприклад, у Правилах конкретизують:

• тривалість робочого тижня ( ст. 52 КЗпП);

• тривалість щоденної роботи ( ст. 52 КЗпП);

• час початку та закінчення щоденної роботи (зміни) ( ст. 57 КЗпП). При цьому Правила внутрішнього трудового розпорядку встановлюють час початку та закінчення роботи лише тих категорій працівників, для яких цей час є постійним. У разі потреби працівник підприємства за погодженням з адміністрацією може змінити установлений Правилами режим роботи. Зміна режиму роботи оформляється наказом (розпорядженням) керівника підприємства;

• порядок чергування працівників по змінах ( ст. 58 КЗпП);

• час початку та закінчення перерви для відпочинку і приймання їжі ( ст. 66 КЗпП);

• види заохочень, що застосовуються на підприємстві ( ст. 143 КЗпП).

Також Правилами внутрішнього трудового розпорядку можуть установлюватися:

• порядок та умови застосування гнучкого режиму робочого часу;

• порядок зберігання спецодягу безпосередньо у працівників у тих випадках, коли внаслідок умов роботи не може бути застосовано встановлений порядок його зберігання, наприклад, на лісозаготівлях, геологорозвідувальних роботах (п. 4.17 Положення № 53) тощо.

Хто затверджує Правила

Правила внутрішнього трудового розпорядку на кожному конкретному підприємстві розробляють роботодавець та виборний орган первинної профспілкової організації (профспілковий представник, представник трудового колективу) на підставі КЗпП, Типових правил № 213 (у частині, що не суперечить законодавству України), типових правил, затверджених окремими міністерствами та відомствами, а потім передають на затвердження трудовому колективу.

Положення Правил внутрішнього трудового розпорядку поширюються на всіх працівників підприємства та є обов’язковими для їх виконання ( ст. 21 КЗпП). Кожного новоприйнятого працівника має бути ознайомлено з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, що діють на підприємстві, під підпис. Крім того, чинні на підприємстві Правила вивішуються в усіх його підрозділах на видному місці.

Питання, пов’язані із застосуванням Правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішуються адміністрацією підприємства в межах наданих їй прав, а в деяких випадках — відповідно до чинного законодавства, спільно або за погодженням із профспілковим органом.

І ще один момент. У деяких галузях народного господарства для окремих категорій працівників разом із Правилами внутрішнього трудового розпорядку діють статути й положення про дисципліну ( ст. 142 КЗпП). При цьому зверніть увагу: статути й положення про дисципліну містять підвищені вимоги стосовно дисципліни та порядку порівняно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, а їх дотримання не виключає необхідності виконання чинних на підприємстві Правил.

Наприклад, свої дисциплінарні положення і статути мають працівники залізничного транспорту (див. постанову КМУ від 26.01.93 р. № 55), аварійно-рятувальних служб (Статут про дисципліну працівників спеціальних (воєнізованих) аварійно-рятувальних служб, затверджений постановою КМУ від 12.10.2000 р. № 1540) тощо.

Ми розуміємо, що бухгалтерові завжди краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Тому наводимо приклад Правил внутрішнього трудового розпорядку.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол загальних зборів

трудового колективу ТОВ «Малинка»

від 27.02.2017 № 2

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку для працівників ТОВ «Малинка»

Ці Правила визначають внутрішній трудовий розпорядок у ТОВ «Малинка», регламентують порядок прийому і звільнення працівників, установлюють основні права й обов’язки працівників і роботодавця, режим робочого часу і його використання, а також заходи заохочення за успіхи в роботі та відповідальність за порушення трудової дисципліни.

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників ТОВ «Малинка» (далі — Правила) розроблені відповідно до Кодексу законів про працю України від 10.12.71 р. (далі — КЗпП), Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР та інших нормативно-правових актів, що регулюють трудові відносини в Україні.

1.2. Правила визначають трудовий розпорядок у ТОВ «Малинка» (далі — підприємство) і вводяться з метою зміцнення трудової дисципліни, сприяння раціональному використанню робочого часу, досягнення високої якості роботи, підвищення продуктивності праці та виховання у працівників відповідальності за результати роботи підприємства.

1.3. Усі питання, пов’язані із застосуванням цих Правил, вирішує керівник підприємства в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених законодавством, — спільно або за узгодженням з профспілковим комітетом підприємства.

1.4. Усі трудові спори між працівниками і роботодавцем вирішуються в порядку, визначеному законодавством України.

1.5. Ці Правила обов’язкові для виконання всіма працівниками підприємства.

1.6. Ці Правила доводяться до відома всіх працівників підприємства.

2. Порядок прийому на роботу, переведення і звільнення

2.1. Прийом на роботу на підприємство здійснюється шляхом укладення трудового договору. Право підписання трудового договору від імені роботодавця належить директорові підприємства.

2.2. При укладенні трудового договору й оформленні на роботу працівник зобов’язаний надати такі документи:

• паспорт або інший документ, що засвідчує особу;

• документ, що засвідчує його реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, у якому вказаний реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), окрім осіб, які мають у паспорті позначку про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією і номером паспорта;

• трудову книжку (якщо підприємство є основним місцем роботи), крім випадків, коли фізична особа влаштовується на роботу вперше;

• військово-обліковий документ (призовники — посвідчення про приписку до призовної дільниці, військовозобов’язані — військовий квиток або тимчасове посвідчення);

• документ про спеціальну освіту (спеціальність, кваліфікацію), якщо робота, на яку претендує працівник, потребує наявності спеціальних знань.

З метою повнішої оцінки професійних і ділових якостей потенційного працівника адміністрація підприємства може вимагати в нього надання стислої письмової характеристики (резюме) виконуваної раніше роботи, володіння навичками користування комп’ютерною й оргтехнікою і т. д.

Забороняється вимагати від осіб, що влаштовуються на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, реєстрацію місця проживання, а також документи, надання яких не передбачене законодавством.

Фізична особа, з якою укладається трудовий договір, надає письмову згоду на обробку і використання своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI.

2.3. З метою перевірки відповідності працівника роботі, що доручається йому, при укладенні трудового договору встановлюється випробний термін. Виняток — особи, перераховані в ч. 3 ст. 26, ст. 184 і 1861 КЗпП.

Тривалість випробного терміну:

• для працівників робочих спеціальностей — 1 місяць;

• для працівників, що приймаються на керівні посади (керівники, їх заступники, головні бухгалтери і їх заступники), — 6 місяців (за узгодженням з профспілковим комітетом підприємства);

• для працівників інших категорій — 3 місяці.

Умова про випробний термін указується в наказі про прийом на роботу.

Якщо строк випробування минув, а працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що пройшов випробування, і подальше розірвання трудового договору допускається на загальних підставах.

2.4. Укладення трудового договору оформляється наказом керівника про прийом на роботу. З наказом про прийом на роботу працівник ознайомлюється під підпис.

Про укладення трудового договору направляється повідомлення в орган ДФСУ.

До подання повідомлення в орган ДФСУ про прийом на роботу працівник до роботи не допускається.

2.5. До початку роботи прийнятого за трудовим договором працівника або при переведенні його в установленому порядку на іншу роботу (посаду) керівник підприємства (інша посадова особа за його дорученням) зобов’язаний:

• роз’яснити працівникові його права й обов’язки, проінформувати про умови роботи на робочому місці, про наявність небезпечних і шкідливих виробничих факторів та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах, а також ознайомити з порядком оплати праці на підприємстві;

• ознайомити працівника під підпис із цими Правилами;

• ознайомити працівника з дорученою йому роботою і посадовою інструкцією (другий екземпляр видається на руки працівникові);

• визначити працівникові робоче місце і забезпечити його необхідними для роботи засобами;

• провести інструктаж працівника з техніки безпеки і виробничої санітарії, з питань гігієни праці і правил протипожежної безпеки на робочому місці;

• повідомити працівника про вимоги зі збереження відомостей, що становлять комерційну або службову таємницю, і відповідальність за їх розголошення або передачу іншим особам і ознайомити з Положенням про комерційну таємницю.

2.6. Працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто і не має права передоручати її виконання іншій особі, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Ніхто не має права вимагати від працівника виконання роботи, не передбаченої трудовим договором.

2.7. На осіб, які пропрацювали більше п’яти днів, ведуться трудові книжки відповідно до постанови КМУ «Про трудові книжки працівників» від 27.04.93 р. № 301 та Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту і Мінсоцзахисту України від 29.07.93 р. № 58.

2.8. Переведення, переміщення працівників на іншу роботу, а також усунення від роботи здійснюються відповідно до законодавства.

2.9. Припинення трудового договору можливе тільки на підставах, передбачених трудовим законодавством України.

2.10. Розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця не допускається без попередньої згоди профспілкового комітету, крім випадків, коли працівник не є членом профспілки, і в інших випадках, передбачених законодавством.

2.11. При звільненні працівника керівник структурного підрозділу повинен забезпечити передачу цим працівником усіх службових документів і матеріальних цінностей іншому працівникові, визначеному керівником.

2.12. Припинення трудового договору оформляється наказом керівника, з яким працівник має бути ознайомлений під підпис. У день звільнення працівникові видається належним чином оформлена трудова книжка і здійснюється остаточний розрахунок у терміни, встановлені ст. 116 КЗпП.

У разі звільнення працівника за ініціативою роботодавця в день звільнення йому видається копія наказу про звільнення з роботи. В інших випадках звільнення копія наказу видається на вимогу працівника.

3. Основні обов’язки працівників

3.1. Працівники підприємства зобов’язані:

• сумлінно виконувати свої трудові обов’язки, покладені на них трудовим договором; дотримуватися трудової дисципліни та цих Правил, своєчасно і точно виконувати розпорядження адміністрації й безпосереднього керівника;

• своєчасно приходити на роботу, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, утримуватися від дій, які заважають іншим працівникам виконувати їх трудові обов’язки;

• якісно і в строк виконувати виробничі завдання і доручення, систематично працювати над підвищенням свого професійного рівня і майстерності;

• підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці, в службових та інших приміщеннях, дотримуватися встановленого порядку зберігання документів і матеріальних цінностей;

• дбайливо ставитися до майна підприємства, ефективно використовувати персональні комп’ютери, оргтехніку й інше устаткування, економно і раціонально витрачати матеріали, енергію та інші матеріальні ресурси;

• дбайливо ставитися до довіреної документації;

• не розголошувати ті відомості, що стали відомими у зв’язку з роботою на підприємстві, які належать до його комерційної таємниці;

• дотримуватися вимог протипожежної безпеки, норм, правил та інструкції з охорони і гігієни праці, виробничої санітарії;

• співпрацювати з адміністрацією підприємства у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, вживати заходів щодо попередження виробничих ситуацій, що створюють загрозу життю або здоров’ю людей і довкіллю, повідомляти про виникнення таких ситуацій своєму безпосередньому керівнику або іншій посадовій особі.

3.2. Коло обов’язків, які виконує кожен працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією, посадою, визначається посадовою інструкцією.

4. Основні обов’язки адміністрації

4.1. Адміністрація підприємства зобов’язана:

• дотримуватися вимог КЗпП, надавати всі пільги і гарантії, передбачені законодавством про працю;

• раціонально здійснювати постановку цілей і завдань, забезпечити кожного працівника постійним робочим місцем, що відповідає санітарним нормам, нормам охорони праці і техніки безпеки, а також інформаційними матеріалами, документацією, устаткуванням, засобами зв’язку й іншим допоміжним приладдям, необхідним для вирішення поставлених завдань;

• створювати для працівників підприємства умови, необхідні для ефективного виконання функціональних обов’язків, підвищення продуктивності праці;

• забезпечувати суворе дотримання трудової дисципліни;

• дотримуватися обумовлених у трудовому договорі умов оплати праці, видавати заробітну плату в установлені законодавством терміни;

• сприяти працівникам у підвищенні ними своєї кваліфікації, вдосконаленні професійних навичок, проводити професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації працівників;

• своєчасно реагувати на обґрунтовані скарги і пропозиції працівників, не допускати утиску їх особистих і трудових прав.

5. Основні права працівників

5.1. Працівники підприємства користуються правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України. Вони мають право на:

• повагу до особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівництва підприємства й інших осіб;

• укладання, зміну і розірвання трудового договору в порядку і на умовах, передбачених нормами трудового законодавства України;

• надання роботи, обумовленої трудовим договором;

• робоче місце, що відповідає вимогам нормативних актів з охорони праці;

• своєчасну і в повному обсязі оплату праці залежно від обійманої посади, кваліфікації, складності праці, якості виконаної роботи;

• відпочинок, що забезпечується встановленням нормальної тривалості робочого часу, скороченого робочого часу для окремих професій і категорій працівників, наданням щотижневих вихідних днів, святкових і неробочих днів, оплачуваних щорічних відпусток;

• повну достовірну інформацію про умови праці та вимоги охорони праці на робочому місці;

• просування по службі з урахуванням кваліфікації і здібностей, сумлінного виконання обов’язків;

• створення професійних спілок і вступ до них для захисту своїх трудових прав, свобод і законних інтересів;

• ведення колективних переговорів і укладення колективних договорів через своїх представників, а також на інформацію про виконання колективних договорів;

• захист своїх трудових прав, свобод і законних інтересів;

• відшкодування шкоди, заподіяної у зв’язку з виконанням трудових обов’язків, і компенсацію моральної шкоди в порядку, встановленому чинним законодавством України.

6. Основні права адміністрації

6.1. Адміністрація підприємства має право:

• укладати, змінювати і розривати трудові договори з працівниками в порядку і на умовах, передбачених КЗпП та іншими актами трудового законодавства України;

• вести колективні переговори й укладати колективні договори;

• заохочувати працівників за сумлінну ефективну працю;

• вимагати від працівників виконання ними трудових обов’язків і дбайливого ставлення до майна роботодавця й інших працівників, дотримання цих Правил;

• притягати працівників до дисциплінарної і матеріальної відповідальності в порядку, встановленому КЗпП та іншими актами трудового законодавства України.

7. Робочий час і час відпочинку

7.1. Для працівників підприємства встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями — суботою і неділею. Тривалість робочого часу працівників складає 40 годин на тиждень (за винятком випадків, передбачених законодавством).

7.2. Тривалість робочого дня складає 8 годин. Початок робочого дня — 9:00, закінчення — 18:00. Тривалість перерви для відпочинку і приймання їжі — 1 година (з 13:00 до 14:00). Напередодні святкових і неробочих днів, перерахованих у ст. 73 КЗпП, тривалість роботи скорочується на 1 годину для всіх працівників (окрім тих, для яких встановлений скорочений або неповний робочий час).

При збігу вихідного і святкового днів вихідний день переноситься на наступний після святкового робочий день.

З метою створення сприятливих умов для використання святкових і неробочих днів, а також використання робочого часу може видаватися відповідний наказ про перенесення вихідних і робочих днів, який узгоджується з профспілковим комітетом підприємства. Наказ видається не пізніше ніж за два місяці до такого перенесення.

Залучення працівників для виконання невідкладної і непередбаченої роботи у вихідні, святкові і неробочі дні, а також у наднормовий час робиться у випадках і в порядку, передбачених законодавством.

7.3. Окремим працівникам на їх прохання може встановлюватися неповний робочий час (неповний робочий день та/або тиждень) з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу.

7.4. У робочий час заборонено:

• відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, викликати або знімати їх з роботи для участі в заходах, не пов’язаних з виробничою діяльністю;

• організовувати збори, засідання і наради з питань, які не пов’язані з виробничим процесом.

7.5. Працівникам надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 24 календарні дні. Інвалідам І і ІІ груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а інвалідам ІІІ групи — 26 календарних днів. Тривалість щорічної основної відпустки осіб у віці до 18 років складає 31 календарний день.

7.6. Графік надання відпусток затверджується керівником після узгодження з профспілковим комітетом виходячи з необхідності забезпечення нормальної роботи підприємства і сприятливих умов для відпочинку працівників. Категоріям працівників, перерахованим у ч. 13 ст. 10 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки), щорічна відпустка надається за їх бажанням у зручний для них час.

Графік складається на кожен календарний рік не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відома всіх працівників підприємства. Про час початку відпустки працівника повідомляють не пізніше ніж за два тижні до її початку.

7.7. Право працівника на щорічні основну і додаткові відпустки повної тривалості в перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на підприємстві. Окремим категоріям працівників, перерахованим у ч. 7 ст. 10 Закону про відпустки, щорічна відпустка повної тривалості в перший рік роботи надається за їх бажанням до закінчення шестимісячного терміну.

8. Заохочення за успіхи в роботі

8.1. За сумлінне виконання трудових обов’язків, підвищення продуктивності і покращання якості праці, за тривалу і бездоганну працю, новаторство й інші успіхи в праці застосовуються такі заходи заохочення працівників:

а) видача грошової премії;

б) нагородження цінним подарунком.

Ці заохочення застосовуються адміністрацією за узгодженням з профспілковим комітетом підприємства. При застосуванні заохочень враховується думка трудового колективу.

Заохочення оформляються наказом, доводяться до відома колективу і заносяться у трудову книжку працівника.

8.2. За високі показники і значний особистий внесок у розвиток підприємства, проявлені ділові, професійні якості та здібності працівники заохочуються персональним підвищенням посадових окладів, висуненням на вищестоящі посади й іншими видами заохочень, що підвищують соціальну забезпеченість і захищеність працівників і членів їх сімей.

9. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

9.1. Порушення працівником трудової дисципліни, невиконання або неналежне виконання покладених на нього трудових обов’язків спричиняють за собою застосування заходів дисциплінарного стягнення. За порушення трудової дисципліни до працівника можуть застосовуватися такі дисциплінарні стягнення:

• догана;

• звільнення.

Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо після виявлення проступку, але не пізніше за один місяць із дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше за шість місяців із дня здійснення проступку.

За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано тільки одне дисциплінарне стягнення. При накладенні дисциплінарного стягнення повинні враховуватися тяжкість здійсненого проступку, обставини, за яких він здійснений, попередня робота і поведінка працівника.

9.2. До накладення стягнення від порушника трудової дисципліни мають вимагатися письмові пояснення. Якщо він відмовляється надати пояснення з приводу здійсненого проступку, про це складається відповідний акт.

Відмова працівника надати пояснення не є перешкодою для застосування стягнення.

9.3. Дисциплінарні стягнення застосовуються керівником підприємства. Стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під підпис у триденний термін. Якщо працівник відмовляється від підпису, складається відповідний акт.

9.4. Якщо впродовж року з дня накладення дисциплінарного стягнення до працівника не буде застосовано нове дисциплінарне стягнення, то вважається, що дисциплінарне стягнення до нього не застосовувалося. Крім того, дисциплінарне стягнення може бути зняте з працівника і до завершення одного року, якщо він не допускатиме нових проступків і проявить себе як сумлінний працівник.

Упродовж терміну дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

9.5. Залежно від тяжкості здійсненого проступку притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності не виключає також залучення його до інших видів відповідальності — матеріальної, адміністративної, кримінальної.

9.6. Замість накладення дисциплінарного стягнення адміністрація має право передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу.

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
внутрішній трудовий розпорядок додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
 • Добре
 • Нормально
 • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті