Теми статей
Обрати теми

Звіт про працевлаштування інвалідів: заповнюємо та подаємо

Біляєва Олена, експерт з питань оплати праці
Бухгалтерський тиждень Лютий, 2019/№ 5
Друк
Роботодавці, у яких середньооблікова кількість штатних працівників за 2018 рік досягла 8 і більше осіб, зобов’язані виконати норматив щодо працевлаштування осіб з інвалідністю. Такі роботодавці повинні зареєструватися у Фонді соціального захисту інвалідів (далі — Фонд), крім того, їм ще потрібно розрахувати необхідні показники та подати Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів (далі — Звіт). Це й обговоримо.

Порядок подання

Хто подає. Подавати Звіт зобов’язані всі підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій осіб з інвалідністю, а також фізичні особи — підприємці, які використовують найману працю, у яких за основним місцем роботи працюють 8 осіб і більше (ст. 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.91 р. № 875-XII, далі — Закон № 875).

Увага! Підприємства, установи й організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, а також неприбуткові організації теж повинні подавати Звіт. Але є й винятки.

Звільнені від подання:

1) роботодавці, для яких «інвалідний» норматив не встановлюється, тобто установи, у яких середньооблікова кількість штатних працівників (СКШП) 7 і менше (порядок розрахунку цього показника регулюється п. 3.2 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.05р. № 286);

2) представництва іноземних компаній, що не є юрособами;

3) відокремлені підрозділи підприємств, установ, організацій. Оскільки такі підрозділи не мають статусу юрособи, вони не реєструються у Фонді. У цьому випадку головне підприємство складає один зведений Звіт з урахуванням даних відокремлених підрозділів (п. 1.2 Інструкції щодо заповнення форми № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів», затвердженої наказом Мінсоцполітики від 10.02.2007 р. № 42, далі — Інструкція № 42; лист Фонду від 15.09.10 р. № 1/6-301/06). При цьому одночасно до Фонду слід подати Перелік підприємств, що ввійшли до складу господарського об’єднання, та/або відокремлених підрозділів роботодавця (додаток до Інструкції № 42).

Форма. Про виконання «інвалідного» нормативу звітуємо за формою № 10-ПІ, затвердженою наказом Мінпраці від 10.02.07 р. № 42.

Строки подання. Подаємо Звіт щорічно до 1 березня року, наступного за звітним (п. 2 Порядку подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування, затвердженого постановою КМУ від 31.01.07 р. № 70, далі — Порядок подання Звіту; п. 2.1 Інструкції № 42). Водночас у самій формі Звіту (безпосередньо у бланку) зазначено, що він подається не пізніше 1 березня після звітного періоду. Проте, враховуючи, що законодавець у ст. 19 Закону № 875 прямо наказав КМУ визначати строки подання Звіту, вважаємо пріоритетним строк, установлений Порядком подання Звіту, а не формою Звіту.

Важливо! Рекомендуємо подати форму № 10-ПІ за 2018 рік не пізніше 28.02.19 р.

Як подаємо. Подати Звіт можна особисто або надіславши його поштою рекомендованим листом. Подання Звіту до Фонду в електронному вигляді законодавством не передбачено (лист Фонду від 15.09.10 р. № 1/6-299/03-01).

Датою надходження Звіту вважається:

• дата подання згідно з відміткою Фонду на бланку — якщо Звіт подавався особисто;

• дата на поштовому штемпелі — якщо Звіт ви надіслали поштою.

Додатки. Разом зі Звітом за формою № 10-ПІ окремі категорії роботодавців подають додаткові документи (пп. 2 і 3 Порядку подання Звіту):

1) підприємства, установи та організації, у тому числі організації громадських організацій осіб з інвалідністю, які повністю утримуються за рахунок бюджетних коштів, а також неприбуткові організації подають копію рішення про внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій. Зверніть увагу: якщо ви подаєте Звіт особисто, то разом із копією рішення надаєте його оригінал, якщо ж Звіт надсилаєте поштою, то копію рішення потрібно посвідчити нотаріально;

2) роботодавці, які мають відокремлені підрозділи, подають зведений Звіт за формою № 10-ПІ (з урахуванням підрозділів). У разі зміни кількості таких підрозділів разом зі Звітом потрібно подати відомості про підрозділи (форма наведена в додатку до Інструкції № 42);

3) господарські об’єднання, створені відповідно до ст. 19 Закону № 875 (до складу яких входять громадські організації осіб з інвалідністю), разом зі зведеним Звітом за формою № 10-ПІ (з даними всіх підприємств, що ввійшли до їх складу) подають:

• окремі звіти об’єднання та підприємств за формою № 10-ПІ;

Перелік підприємств за формою додатка до Інструкції № 42;

• копії договорів, що підтверджують розміщення на підприємстві громадської організації осіб з інвалідністю, яке входить до складу госпоб’єднання, замовлення на придбання товарів (робіт, послуг), платіжних доручень за такими договорами, розрахунків витрат на виготовлення товарів (виконання робіт, надання послуг), що підтверджують безпосереднє виготовлення товарів (виконання робіт, надання послуг) підприємством громадської організації осіб з інвалідністю та включення до цих витрат зарплати осіб з інвалідністю, які працюють на зазначеному підприємстві.

Крім того, іноді на місцях цим не обмежуються. Разом із формою № 10-ПІ відділення Фонду може попросити подати:

• копії (засвідчені роботодавцем) довідок МСЕК за кожною особою з інвалідністю, що діють протягом звітного року;

• засвідчену копію довідки з Єдиного держреєстру підприємств та організацій України з видами економічної діяльності (КВЕД);

• Список працюючих осіб з інвалідністю — штатних працівників, які мали інвалідність та були зайняті в установі протягом звітного року. Форму цього Списку на нормативному рівні не затверджено. Стосовно інформації про необхідність подання зазначеного Списку і правил його оформлення рекомендуємо звертатися до відділення Фонду за місцем реєстрації роботодавця.

Заповнюємо від рядка до рядка

Порядок заповнення Звіту визначено Інструкцією № 42. Із заповненням заголовної частини Звіту ви впораєтеся без зусиль. Особливу увагу ми приділимо його табличній частині (див. табл. 1).

Таблиця 1. Підказки щодо заповнення рядків Звіту

Код рядка і назва показника

Пояснення щодо заповнення

01 «Середньооблікова кількість штатних працівників облiкового складу (осiб)»

Зазначаєте СКШП за 2018 рік (у цілих одиницях(1))

02 «з них: середньооблікова кількість штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність (осіб)»

Зазначаєте СКШП осіб з інвалідністю за звітний (2018) рік (у цілих одиницях(1)). Цей показник розраховується так само, як і СКШП усіх працівників, тільки враховуються особи з інвалідністю, для яких місце роботи у вашій установі є основним

03 «Кількість інвалідів — штатних працівників, які повинні працювати на робочих місцях, створених відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (осіб)»

Розраховуєте «інвалідний» норматив (у цілих одиницях(1)). Для роботодавців, у яких СКШП за 2018 рік:

• від 8 до 25 осіб, він дорівнює 1 робочому місцю;

• 25 осіб і більше — 4 % від показника, проставленого в рядку 01 Звіту

04 «Фонд оплати праці штатних працівників (тис. грн.)»

Відображаєте суму нарахованої за звітний рік зарплати штатним працівникам, врахованим у рядку 01 Звіту.

Інструкція № 42 не містить будь-яких вказівок щодо округлення показника цього рядка. Дані з рядка 04 зазначайте в тис. грн. з одним знаком після коми

05 «Середньорічна заробітна плата штатного працівника (грн.)»

Показник цього рядка визначаєте за формулою:

ряд. 05 = (ряд. 04 х 1000) : ряд. 01.

Показник цього рядка наводять у гривнях з двома знаками після коми

06 «Сума адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів (грн.)»

Якщо ви не виконали норматив (ряд. 02 < ряд. 03), тут проставляєте суму адміністративно-господарської санкції (АГС)(2).

Роботодавці, у яких працює від 8 до 15 осіб (показник ряд. 01), розраховують АГС за формулою:

ряд. 06 = 1 х ряд. 05 : 2.

Роботодавці, у яких працює 15 і більше осіб, застосовують іншу формулу:

ряд. 06 = (ряд. 03 - ряд. 02) х ряд. 05.

Увага! Бюджетні установи не сплачують АГС. Тому цей рядок вони можуть не заповнювати

(1) Дані в рядках 01 — 03 відображаються в цілих одиницях. Якщо при розрахунках виникає дробове число, його округлюють до цілого за загальними правилами округлення (якщо після коми число «5» і більше, то воно округляється у бік збільшення) — п. 3.4 Інструкції № 42.

(2) Роботодавець сплачує санкції до 15 квітня року, наступного за звітним (за 2018 рік граничний строк сплати — 12.04.19 р.). У разі несвоєчасної сплати АГС нараховується пеня виходячи зі 120 % річних облікової ставки НБУ, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки за весь строк її існування (тобто за кожен календарний день прострочення) (ст. 20 Закону № 875).

Адмінштрафи

За невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, а також за неподання Звіту за формою № 10-ПІ посадовим особам установи може загрожувати адмінштраф у розмірі від 170 до 340 грн. (ч. 2 ст. 1881 КпАП). Причому ці штрафи накладають на різних посадових осіб (лист Фонду від 27.04.10 р. № 1/6-69/03-01):

• за невиконання нормативу — на посадову особу, яка має право приймати на роботу і звільняти працівників;

• за неподання Звіту — на посадову особу, зобов’язану подавати Звіт. Зазначені порушення можуть виявити при перевірці фахівці Держпраці. Саме вони складуть протокол про адміністративне правопорушення. А ось рішення про накладення адмінштрафу прийматиме суд.

Важливо! Адмінштраф за невиконання «інвалідного» нормативу за ст. 1881 КпАП накладається тільки в тому випадку, якщо норматив не був виконаний і АГС не були сплачені або сплачені з порушенням строків, установлених ст. 20 Закону № 875. Якщо ж норматив не виконано, але при цьому роботодавець своєчасно сплатив АГС, адмінштрафу не буде — у цьому випадку вважається, що роботодавець виконав вимоги ст. 20 Закону № 875.

Якщо до кінця року роботодавець бачить, що СКШП перевищить відмітку у 8 осіб, відповідно виникає обов’язок працевлаштувати хоча б одну особу з інвалідністю. Але вся заковика в тому, що, зазвичай, знайти працівника з інвалідністю не так просто. А якщо вам пощастило і ви все-таки взяли на роботу особу з інвалідністю, за підсумками року може виявитися, що норматив не виконано (причина — у розрахунку чисельності працівників з інвалідністю виходячи із СКШП за рік). Чи можна в цьому випадку уникнути драконівських АГС?

Так, можна, якщо довести, що ви вжили всіх залежних від вас заходів, щоб не допустити правопорушення (ст. 218 ГКУ). Для цього повідомте центр зайнятості про наявність вакансій і потребу в працівниках з інвалідністю, подавши звіт за формою № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)».

Нагадуємо: цей звіт подається протягом 3 робочих днів з дати відкриття вакансії. Не зайвим буде також подати оголошення в місцеві ЗМІ про прийняття на роботу осіб з інвалідністю. Хоча для Фонду ці здійснені заходи навряд чи здадуться достатніми, щоб не застосовувати АГС, про що, зокрема, свідчить його лист від 12.09.16 р. № 1/6-690/04. Водночас відстояти свою позицію в суді, доводячи, що все можливе для працевлаштування осіб з інвалідністю було зроблено, шанси достатньо високі (див. постанови Верховного Суду України від 21.08.18 р. у справі № 817/650/17, від 10.07.18 р. у справі № 818/565/17, від 26.06.18 р. у справі № 806/1368/17). Судам рекомендовано всебічно перевіряти обставини справи. І якщо з’ясується, що роботодавець вжив усіх необхідних заходів для працевлаштування осіб з інвалідністю (створив робочі місця для них, інформував центр зайнятості про наявність «інвалідних» вакансій), то, як свідчить судова практика, його не притягають до відповідальності за невиконання нормативу.

Приклад заповнення

Правильно заповнити Звіт за формою № 10-ПІ вам допоможе умовний приклад.

Приклад. Протягом 2018 року за основним місцем роботи на підприємстві працювали особи з інвалідністю: Коноваленко С. В. — з 1 квітня по 31 серпня;

Степаненко А. М. — з 1 квітня по 31 грудня;

Зозуля К. Р. — з 1 жовтня по 31 грудня (на 0,5 ставки). Фонд оплати праці штатних працівників за 2018 рік становив 2805000,00 грн. Дані для розрахунку СКШП усіх працівників підприємства та осіб з інвалідністю за 2018 рік наведемо в табл. 2.

Таблиця 2. Дані про чисельність працівників за 2018 рік

img 1

Тепер у нас є дані для заповнення рядків 01, 02 і 04 Звіту.

Так, у ряд. 01 ми зазначаємо СКШП за 2018 рік (47 ос.), у ряд. 02 — СКШП осіб з інвалідністю за 2018 рік (1 ос.), у ряд. 04 — фонд оплати праці штатних працівників за 2018 рік (2805,0 тис. грн.). «Інвалідний» норматив за 2018 рік для підприємства дорівнює 2 ос. (47 ос. х 4 % = 1,88 ≈ 2 ос.). Це значення рядка 03 Звіту.

Таким чином, підприємство повинне було працевлаштувати у 2018 році двох осіб з інвалідністю. Фактично ж СКШП осіб з інвалідністю за 2018 рік дорівнює 1 особа. У зв’язку із цим розрахуємо суму АГС, яку повинен сплатити роботодавець.

Для цього визначимо середньорічну заробітну плату штатного працівника (ряд. 05 Звіту):

2805,0 х 1000 : 47 = 59680,85 (грн.),

де 2805,0 — фонд оплати праці штатних працівників у тисячах гривень;

47 — СКШП усіх працівників за 2018 рік.

Сума санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю (ряд. 06 Звіту) становить:

(2 - 1) х 59680,85 = 59680,85 (грн.).

Як за таких даних заповнити Звіт за формою № 10-ПІ за 2018 рік, покажемо на рисунку.

img 2

Приклад заповнення табличної частини Звіту за формою № 10-ПІ за 2018 рік

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі