Теми статей
Обрати теми

Про затвердження форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Редакція БР
Бухгалтер Лютий, 2013/№ 5
Друк
Наказ від 25.12.2012 р. № 1408

— А про те, що земля
рухається навколо Сонця,

вони не чули?

Тому все, що не рухається, і так уже не земля!

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21.01.2013 р. за № 144/22676

Наказ Міністерства фінансів України
від 25.12.2012 р. № 1408

Про затвердження
форми Податкової декларації
з податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки

Відповідно до пункту 46.5 статті 46 розділу II та підпункту 265.7.5 пункту 265.7 статті 265 розділу XII Податкового кодексу України наказую:

1. Затвердити форму Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що додається.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) та Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Павелко Л. Г.) в установленому порядку:

подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

забезпечити оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.*

* Опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» № 17/2013 за 26.01.2013 р.— Ред.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та заступника Голови Державної податкової служби України Ігнатова А. П.

Міністр Ю. Колобов

Погоджено:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
 М. Бродський

Голова Державної податкової служби України
О. Клименко

 

img 1

img 2

img 3

img 4

* 1 — квартира; 2 — житловий будинок; 3 — інше.— Офіц. прим.

** У податковій декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, заокруглення суми нарахованого податку за базові податкові (звітні) квартали року, крім суми за останній базовий податковий (звітний) квартал року, здійснюється за загальними правилами заокруглення. Сума податку на нерухоме майно за останній базовий податковий (звітний) квартал року визначається як різниця річної суми податку на нерухоме майно і суми податку на нерухоме майно за базові податкові (звітні) квартали року, крім останнього.— Офіц. прим.

(1) Зазначається номер послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій.— Офіц. прим.

(2) Заповнюється у разі подання декларації за новостворені (нововведені) об’єкти житлової нерухомості або при переході права власності на об’єкт житлової нерухомості протягом звітного року (починаючи з дня (число/місяць)).— Офіц. прим.

(3) Заповнюється у разі уточнення податкових зобов’язань (з урахуванням уточнень з дня (число/місяць)).— Офіц. прим.

(4) Зазначається квартал у разі подання декларації відповідно до статті 265 розділу XII Податкового кодексу України. Порядковий номер податкового (звітного) кварталу проставляється арабськими цифрами.— Офіц. прим.

(5) Повне найменування платника податку згідно з реєстраційними документами.— Офіц. прим.

(6) За бажанням платника.— Офіц. прим.

(7) Річна сума податку на нерухоме майно обраховується виходячи з житлової площі об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт (з урахуванням підпунктів 265.7.5, 265.7.6 пункту 265.7, підпункту 265.8.1 пункту 265.8 статті 265 розділу XII Податкового кодексу України).— Офіц. прим.

(8) При виникненні права власності на новостворений (нововведений) об’єкт житлової нерухомості або при переході права власності на об’єкт житлової нерухомості протягом звітного року показники у колонках 5–9 заповнюються з дня календарного місяця, в якому починають, та/або до дня календарного місяця, в якому припиняють діяти зазначені зміни.

(9) За потреби кількість рядків може бути збільшено або зменшено.— Офіц. прим.

(10) Рядки 7–11, 14 заповнюються у разі уточнення податкових зобов’язань протягом року.— Офіц. прим.

(11) Сума штрафу (р. 12) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту «а» або «б» пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.— Офіц. прим.

(12) Сума пені (р. 13) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України.— Офіц. прим.

(13) Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.— Офіц. прим.

Директор Департаменту податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку
 М. Чмерук

 

img 5

img 6

* 1 — квартира; 2 — житловий будинок; 3 — інше.— Офіц. прим.

** Зазначається дата державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, яка здійснюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».— Офіц. прим.

(1) Додаток є невід’ємною частиною звітної, нової звітної, уточнюючої декларації.— Офіц. прим.

(2) Платником зазначається номер (послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних додатків).— Офіц. прим.

(3) Заповнюється платниками, у яких відповідно до документів про право власності на об’єкти житлової нерухомості ці об’єкти перебувають у власності відповідно до підпунктів «а», «б», «в» підпункту 265.1.2 пункту 265.1 статті 265 розділу XII Податкового кодексу України.— Офіц. прим.

(4) За потреби кількість рядків 13 може бути збільшено або зменшено.— Офіц. прим.

(5) Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.— Офіц. прим.

 

Коментар від А. Погребняк

Наказом Мінфіну від 25.12.2012 р. № 1408 затверджено форму Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі — Декларація). Наказ набрав чинності 26.01.2013 р.

Нагадаємо, що запровадження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі — податок на нерухомість), є однією з новацій Податкового кодексу.

Початок його справляння було заплановано на 01.01.2012 р., але зоряний час податку на нерухомість настав 01.01.2013 р.

У «Бухгалтері» № 11’2012 на с. 47–49 ми розглядали основні положення, пов’язані з нарахуванням і сплатою цього податку. У зазначеній публікації зверталася увага на те, що платники податкуюрособи повинні подавати декларацію з податку на нерухомість органу ДПСУ за місцезнаходженням об’єкта оподаткування* до 1 лютого цього ж року (п/п. 265.7.5 ПКУ).

* Це означає, що якщо підприємствовласник житлової нерухомості має житлові об’єкти в різних районах, то подавати декларації з податку на нерухомість потрібно в кожному районі.

Таким чином, юрособи, у власності яких перебувають об’єкти житлової нерухомості (п/п. 265.1.1 ПКУ), повинні подавати декларацію з податку на нерухомість не пізніше 31 січня 2013 року.**

** Фізичні особи — платники податку на нерухомість декларацію не подають: вони сплачують податок протягом 60 днів від дня вручення податкового повідомлення-рішення (п/п. 265.10.1«а» ПКУ).

Декларація складається з основної частини й додатка до Декларації.

Основна частина складається із двох частин: вступної частини й табличної частини.

Заповнення вступної частини, у якій зазначаються реквізити юрособи — платника податку, не має викликати труднощів, тому ми на цьому не зупинятимемося, а відразу перейдемо до заповнення табличної частини.

У колонці 2 наводиться цифровий код об’єкта житлової нерухомості: 1 — квартира; 2 — житловий будинок; 3 — інше.

У колонці 3 вказується кількість квадратних метрів житлової площі об’єкта з точністю до двох знаків після коми.

У колонці 4 зазначається ставка податку (наводиться із двома десятковими знаками). Нагадаємо, що їх установлюють сільські, селищні та міські ради у розрахунку на 1 м2 житлової площі в таких розмірах:

для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 м2, і житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 м2,— не більше 1% мінімальної зарплати на 1 січня звітного (податкового) року (в 2013 році — не більше 11,47 грн);

— у разі перевищення зазначених нормативів площі (для квартир — 240 м2, для житлових будинків — 500 м2) — 2,7% розміру мінзарплати на 1 січня звітного (податкового) року (у 2013 році — не більше 30,97 грн).

У колонці 5 фіксується річна сума податку. В загальному випадку річна сума податку дорівнює добутку колонки 3 і колонки 4.

Оскільки податок на нерухомість необхідно сплачувати авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця*, наступного за звітним кварталом (п/п. 265.7.5 і п/п. 265.10.1«б» ПКУ), у Декларації річна сума податку розбивається на чотири квартали й зазначається в колонках 6–9. При цьому, як випливає з виноски «**» до Декларації, суми в колонках 6, 7 і 8 обчислюють шляхом ділення річної суми податку (колонка 5) на чотири, а за IV квартал звітного року (колонка 9) сума податку визначається як різниця річної суми податку та суми податку за перші три квартали року.

* Тобто в 2013 році: за I квартал — до 30 квітня, за II квартал — до 30 липня, за III квартал — до 30 жовтня, за IV квартал — до 30 січня 2014 року.

Додаток до Декларації є її невід’ємною частиною (п. 46.1 ПКУ). У ньому зазначають відомості за кожним об’єктом житлової нерухомості, зокрема, дані про правовстановлюючі документи на житло, місцезнаходження (адресу) об’єкта, а для нерухомості, що перебуває у спільній власності,— вид спільної власності, а також розмір частки/поділу жилої площі, що перебуває у спільній частковій, спільній сумісній власності.

Нагадаємо, що якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній власності декількох осіб, то визначення платників податку згідно з п/п. 265.1.2 ПКУ здійснюється в такий спосіб:

— для спільної часткової власності — платником податку є кожен із власників щодо належної йому частки;

— для спільної сумісної власності на нерухомість, не поділену в натурі,— платником є одна з таких осіб — власників, визначена за їхньою згодою, якщо інше не встановлено судом;

— для спільної сумісної власності на нерухомість, поділену між власниками в натурі,— платником є кожен щодо належної йому частки.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі